El Comú
E-administració/Tràmits
Notícies
Què pots fer
     

TELÈFONS D'INTERÉS

SERVEI URGENT MÈDIC (SUM):

116

BOMBERS:

(+376) 890 900 / 118

POLICIA:

(+376) 872 000 / 110

EQUIP D'ATENCIÓ INTEGRAL A LA DONA:

181

HOSPITAL NTRA. SENYORA DE MERITXELL:

(+376) 871 000

Pagament
de rebuts
i sancions o Descàrrec
07
FEBRER
2024
Comú de Canillo

EL COMÚ APROVA UN PRESSUPOST DE 20,6 M D'EUROS PER A L'EXERCICI DEL 2024

El Comú de Canillo ha aprovat aquesta tarda el pressupost per a l’exercici del 2024. La corporació que encapçalen els cònsols, Jordi Alcobé i Marc Casal ha fixat un pressupost equilibrat de 20.647.971 euros, un import que es manté en una xifra pràcticament similar a la de l’any anterior. El nou equip comunal ha presentat un pressupost continuista i prudent amb una previsió de despeses i ingressos equivalent i sense dèficit públic. El pressupost 2024 continua garantint la solvència del Comú de Canillo, atès que els ingressos corrents, de 12.861.348 € financen les despeses de funcionament d’11.829.748 €, el que equival a dir que el Comú de Canillo s’autofinança amb el seu funcionament propi amb un superàvit de les operacions corrents de 1.031.600 €. Alhora, el pressupost d’enguany estableix unes inversions de 7.258.325 €, de les quals prop de 6 milions d’euros són noves inversions.

Com a projectes més significatius, la corporació impulsarà la millora de la mobilitat per als vianants, l’embelliment dels pobles, la protecció del patrimoni natural, i l’aposta per les energies renovables i l’estalvi energètic, entre altres.

Les partides més destacades quant a inversió son les relacionades amb la remodelació i millora de carrers. En concret, 1,65 milions d’€ destinats al nucli antic de Soldeu, el carrer Regí de Soldeu o la millora i embelliment de les zones de vianants de l’eix comercial de Canillo. També es preveu una dotació per a la finalització del nou Centre d’Atenció Primària (650.000 €); la remodelació i millora d’edificis comunals i espais públics (1 milió d’€); eixamplaments de carreteres i millores de béns d’ús públic (800.000 €), i altres com xarxes d’aigües residuals, pluvials i d’aigües potable, entre d’altres. Entrant en detall, el pressupost contempla l’acabament de les obres en curs del nou Centre de Salut, o els eixamplaments de les carreteres de Prats i Meritxell, i l’inici de nous projectes que tenen com a objectiu l’embelliment dels pobles i la mobilitat dels vianants. A més, també s’ha previst la rehabilitació de Casa Federico amb la voluntat que es converteixi en un punt de venda de productes locals i una mostra de l’artesania i l’art popular de la parròquia. Un altra de les inversions projectades és la creació d’una nova zona lúdica a la Valira a la confluència del riu Montaup. En l’àmbit cultural, el Comú aposta per la continuïtat del festival Canillo Escènic Arts de cara a l’estiu vinent. Pel que fa a l’àrea social s’han destinat un total de 775.000 euros a ajuts a entitats socials, culturals i esportives. Cal destacar també les subvencions a l’associació de gent gran de Canillo, AINA, Càritas, i les prestacions socials de les quotes de determinats abonaments de les persones sense recursos que ho sol·liciten.

Durant aquest any, l’administració farà front a la renovació de la seu electrònica per tal d’agilitzar els tràmits en línia. Un dels objectius i que també contempla una partida al pressupost és la incorporació d’una àrea que fomentarà la participació ciutadana i la comunicació més directe amb el ciutadà.

Un dels aspectes que la nova corporació inclou en el pressupost és la inversió en energies renovables i en la protecció del medi natural amb l’inici del projecte de la nova planta de biomassa, les inversions en gestió forestal, la continuïtat de la separació d’aigües residuals als veïnats de Meritxell i El Tarter, o les ajudes al manteniment del patrimoni natural com les parets de pedra seca.

Per la seva part, els ingressos pressupostaris es redueixen. S’han establert sota criteris de prudència per tal de tenir en compte un possible alentiment del sector immobiliari i una climatologia menys favorable que podria afectar als ingressos dels productes turístics a l’aire lliure com el Pont Tibetà.

Així doncs, el Comú continuarà dotant el seu fons de reserva per a eventuals situacions i riscos excepcionals, amb el 3% del pressupost i que aquest any s’hi destina ja una xifra superior als 600.000 €.

Amb aquest pressupost, l’endeutament del Comú de Canillo es reduirà fins al 28% dels ingressos, una xifra molt solvent i que compleix amb escreix el límit d’endeutament fixat en la Llei de les finances comunals del 200% dels ingressos. 

Durant la sessió de consell de Comú també s’ha aprovat la suspensió de temporal i sectorial de les llicències urbanístiques en règim d’usos provisionals en les zones de protecció que contempla el POUPC i que son les valls més protegides com ara Incles, La Coma, La Vall del Riu, Mereig i Mountaup. Aquesta mesura temporal afecta a les claus 7.1 i 7.2 de les unitats d’actuació del Pla d’Urbanisme i té com a objectiu regular la tipologia de bordes i cabanes, d’ús provisional, que es podran fer a les Valls. Com ja s’ha manifestat en altres ocasions per la corporació, la regulació pretén posar fi a la construcció de certes bordes disfressades de xalets no propis de l’arquitectura de les valls, i mantenir el caràcter autèntic i tradicional de les construccions de les valls de Canillo. La regulació es vol realitzar sense demora en els propers mesos.

Finalment, el cònsol major ha informat del canvi de nom del rètol sobre l’entrada de l’edifici del Comú, substituint “Comú de Canillo” per “Casa Comuna”, tal com s’ha anomenat sempre l’edifici on té la seu el Comú, diferenciant la identificació de l’edifici amb el de la pròpia institució, i per simbolitzar la pertinença corporativa i comunitària de tots els ciutadans de la parròquia de Canillo.

 

 

 

 

 


Comú de Canillo Arxiu font

XARXES SOCIALScomucanillo@canillo.ad

Denúncia/Queixa.

Política de privacitat

Política de cookies

Condicions d'ús

Comú de Canillo. Tots els drets reservats © 2024