Ordinació  Ordinació pressupostària de l’exerci 2013
Data publicació: Número publicació: Any publicació: Data document: Organisme: Sumari:

09/01/2013

Butlletí en format Acrobat:

002 25 21/12/2012 07.1. Parròquia de Canillo Ordinació de 21-12-2012 pressupostària de l'exercici 2013 de la parròquia de Canillo.

___________________________________________
Ordinació pressupostària de l'exercici 2013 Atesa la Llei General de les Finances Públiques, de data 19 de desembre de 1996, la Llei de finances comunals, de data 27 de juny del 2003,i l'Ordinació d'atorgament de subvencions a activitats socioculturals, esportives, benèfiques i de lleure de data 21 de març del 2002, així com les modificacions de les esmentades normatives; El Comú de Canillo, en la sessió de Consell celebrada el dia 21 de desembre de 2012, ha aprovat el pressupost econòmic per a l'exercici 2013 i el text articulat que l'acompanya. Capítol primer. Els crèdits i llurs modificacions. Article 1 Àmbit del pressupost En el pressupost del Comú per a l'exercici 2013, pel període comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre, s'integren les obligacions que es poden contreure i la previsió d'ingressos que les financen, derivades de l'organització de les diferents unitats administratives que formen part de l'estructura orgànica del Comú de Canillo, la memòria així com les previsions dels plans d'actuacions d'ENSISA i del Palau de Gel d'Andorra. Article 2 Estat d'ingressos i despeses a) En l'estat de despeses del Comú de Canillo es concedeixen crèdits per fer front a les despeses per un import total de 11.451.181 euros amb uns crèdits de despeses corrents per un import total de 6.858.665 euros i uns crèdits per despeses de capital per un import de 4.592.516 euros. b) En l'estat de comptes de la societat E.N.S.I.S.A. per la temporada 2012/2013 es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un total de 24.121.554 euros. Els recursos previstos durant l'exercici se xifren en 24.841.858 euros. c) En l'estat de comptes del Palau de Gel d'Andorra es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un total de 1.430.702 euros. Els recursos previstos durant l'exercici se xifren en 1.430.702 euros d) El pressupost de despeses del Comú de Canillo es finança amb els drets econòmics que es preveuen liquidar durant l'exercici, especificats en l'estat d'ingressos i estimats en un total de 11.451.181 euros. Article 3 Estructura pressupostària L'estat de despeses del pressupost s'estructura segons la classificació orgànica, econòmica i funcional. La classificació administrativa agrupa els crèdits segons els diferents òrgans encarregats de la gestió de la despesa. La classificació econòmica atén la naturalesa de les despeses dins de la classificació administrativa, diferenciades en despeses corrents, despeses de capital i variació d'actius i passius financers. Els

crèdits s'ordenen per capítols, articles, conceptes i subconceptes. La classificació funcional pren en consideració la finalitat de les despeses i agrupa les àrees d'actuació. Respon a un sistema d'objectius que serveix de marc a la gestió pressupostària i permet conèixer-ne l'acompliment. Es presenten les despeses corrents (personal, consum de béns i serveis, despeses financeres i transferències corrents), les despeses de capital (inversions i transferències de capital), i les variacions d'actius i passius financers. Article 4 Vinculació dels crèdits pressupostaris Els crèdits especificats en l'estat de despeses tenen caràcter vinculant a nivell de concepte. Article 5 Transferències de crèdit 1. A efecte dels articles 71 i 72 de la Llei de les finances comunals, no es consideren crèdits extraordinaris, ni suplements de crèdit les transferències de crèdit de despeses corrents a partides també de despesa corrent no dotades inicialment en el pressupost, però previstes com a concepte. 2. La junta de govern, previ informe de la Intervenció pot autoritzar transferències de crèdit relatives a despeses corrents, amb les limitacions següents: a) Es poden referir només als crèdits inclosos en una mateixa Comissió b) No poden afectar els crèdits per a remuneracions de personal, ni les despeses financeres, ni els crèdits aprovats per ordinacions de crèdits extraordinàries o suplements de crèdits. c) No poden reduir crèdit per a despeses destinades a subvencions nominatives ni els augmentats per suplements o transferències de crèdit. d) No poden minorar crèdits ampliables 3. La Junta de Govern, previ informe de la Intervenció, pot aprovar transferències de crèdit de despeses d'inversió real fins a un límit màxim del 10% dels crèdits autoritzats per a les despeses d'inversió real del pressupost de l'exercici. 4. Les transferències relatives a despeses de capital es tramiten com els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit. 5. La Junta de Govern, a proposta de les Comissions afectades, poden autoritzar les transferències de crèdits pressupostàries que resultin necessàries a conseqüència de possibles reorganitzacions administratives que afectin a un o més departaments. Aquestes operacions no poden comportar, en cap cas, un increment global de crèdit pressupostari. Article 6 Crèdits ampliables En qualsevol cas, en aplicació de l'article 73 de la Llei de les Finances Comunals, tenen caràcter d'ampliables fins a una suma igual a les obligacions que calgui comprometre, amb el compliment previ de les normes vigents, els crèdits següents: 1. Els que es destinin al pagament d'interessos i amortitzacions de préstecs. 2. Els crèdits destinats a satisfer, mitjançant sentència judicial ferma, les responsabilitats pecuniàries i aquelles altres despeses derivades de preceptes legals.

3. El capítol 1 del pressupost "Despeses de personal", excepte noves contractacions. 4. Les despeses finançades amb afectació d'ingressos determinats Article 7 Crèdits extraordinaris Quan calgui contreure obligacions que comportin despeses no incloses en el pressupost comunal i que, atesa llur necessitat i/o urgència, no es puguin ajornar fins a l'exercici següent. El Consell de Comú pot aprovar, previ informe de la Intervenció, un Crèdit Extraordinari, indicant els ingressos concrets destinats a finançar-lo, i que poden ser els següents: - Més recaptació d'ingressos respecte als previstos - Transferència d'altres crèdits que s'estimin reduïbles - Nou endeutament - Disminució de la tresoreria - Venda de béns patrimonials Article 8 Suplements de Crèdits Quan calgui contreure obligacions que comportin despeses la dotació de les quals sigui insuficient per satisfer-les i que, atesa llur necessitat i urgència, no es puguin ajornar fins a l'exercici següent. El Consell de Comú, previ informe de la Intervenció, pot aprovar un Suplement de Crèdit, essent aplicables les normes de l'article anterior. Article 9 Avenços de fons En cas d'extrema urgència, la Junta de Govern pot autoritzar els Cònsols, a atorgar avançaments de fons per tal de finançar despeses no dotades o amb dotació insuficient, amb un límit màxim del 5% dels crèdits autoritzats en l'estat de despeses. Aquests avenços de fons han de ser objecte de ratificació posterior amb aprovació, per part del Consell de Comú, de crèdits extraordinaris o suplements de crèdit. Si el Consell de Comú no aprova els crèdits extraordinaris o els suplements de crèdit, els avenços de fons es cancel·laran a càrrec dels crèdits existents que acordi la Junta de Govern. Article10 Generació de crèdits Poden generar crèdits, o si és el cas, ampliació de crèdits, dins l'estat de despeses del pressupost els ingressos derivats de les operacions següents: a) Aportacions de persones físiques o jurídiques exigibles d'acord amb la legislació vigent, per finançar despeses juntament amb els Comú. b) Alienació de béns c) Prestació de serveis d) Reembossament de préstecs Article 11 Despeses plurianuals Les despeses plurianuals es poden estendre durant un màxim de cinc anys i es poden referir tant a despeses corrents com a despeses de capital. Han de ser aprovades pel Consell de Comú en l'Ordinació anual del pressupost comunal o en una Ordinació

separada acompanyada d'una memòria explicativa. Les despeses plurianuals a incorporar al pressupost de l'exercici 2013 són les següents: Any 2014 503-609100 CADASTRE 190.000 Any 2015 190.000

Capítol segon. De la gestió pressupostària Article 12 Execució de l'estat d'ingressos L'execució de cada dret econòmic s'ha d'ajustar a les normes reguladores corresponents. Article 13 Fases d'execució pressupostària La gestió del pressupost de despeses s'efectua en les fases següents: a) Proposta Acte intern de caràcter preparatori que palesa el propòsit de realitzar una determinada despesa. La fiscalització de conformitat comporta una reserva condicional de crèdit per l'import proposat. b) Autorització Autorització per la que l'òrgan competent decideix la realització de la despesa objecte de la proposta. La fiscalització de conformitat genera una reserva condicional de crèdit per l'import autoritzat. c) Compromís Es refereix a l'adjudicació definitiva o al moment de realitzar la comanda. La fiscalització de conformitat produeix una reserva ferma i definitiva del crèdit per l'import compromès. d) Liquidació Té per objecte verificar la realitat de l'obligació econòmica i l'import definitiu de la despesa. Aquest acte és competència del servei d'Intervenció i de cada President de Comissió pels document en relació amb la seva Comissió, prèvia realització dels controls necessaris pels òrgans escaients. La fiscalització de conformitat produeix la contracció del crèdit per l'import liquidat. e) Ordenació del pagament: Acte pel qual es disposa el pagament material o efectiu d'una obligació liquidada. L'ordre de pagament es formalitza mitjançant la signatura mancomunada de conformitat del Cònsol major i/o Cònsol menor, del President o del Secretari de la Comissió de Finances i la Intervenció, d'acord amb les disponibilitats de tresoreria. A efecte de l'article 81 de la Llei de les finances comunals s'exceptuen del requisit previ de liquidació, els pagaments urgents i pagaments a justificar autoritzats pels Cònsols. Seran admissibles com a pagaments a justificar les despeses de desplaçament, de representació i pagaments realitzats en efectiu metàl·lic. f) Pagament material o efectiu Acte amb el qual finalitza el procediment. Els pagaments es realitzaran mitjançant talons nominatius o transferències bancàries nominatives. Són facultats, de forma mancomunada, per la formalització del pagament, mitjançant la signatura dels documents

escaients, el Cònsol major i/o Cònsol menor, el President o el Secretari de la Comissió de Finances i la Intervenció. Es consideren incloses en un sol acte administratiu totes les fases d'execució de les despeses següents: despeses de personal i quotes de seguretat social, despeses financeres, facturacions externes domiciliades amb caràcter periòdic com les de comunicacions, energia elèctrica, aigua potable i quotes vàries com la taxa de tinença vehicles, pòlisses d'assegurances, arrendaments, operacions internes, interessos i amortitzacions, tributs i operacions de caixes. Article 14 Autoritzacions i contractacions Atès el disposat en la Llei de contractació pública de 9 de novembre del 2000, i l'article 80 de la Llei de les finances comunals, s'estableix el següent: 1. La mesa de contractació per delegació d'ambdós Cònsols estarà integrada com a mínim per un representant de la Intervenció, pel President de la Comissió corresponent o per altre membre de la Comissió i un vocal de la unitat administrativa adscrita a la Comissió escaient que actuarà com a secretari. 2. Les formalitats i delegacions per l'autorització i compromís de la despesa es fixen de la forma següent: a) La junta de govern aprova l'expedient de contractació dels concursos i subhastes. b) D'acord amb el que preveu l'article 22 de la Llei de contractació pública, en el supòsit de contractació directa, i sempre que sigui possible, l'òrgan de contractació ha de demanar pressupost o oferta per escrit almenys a 3 empreses amb capacitat per a l'execució del contracte. En el cas d'adquisicions superiors a 6.000 euros es procedirà a l'obertura pública dels pressupostos en sobres lacrats. c) En els contractes d'obres, les formes de contractació són la subhasta el concurs i la contractació directa. La junta de govern pot adjudicar o declarar deserts concursos i subhastes públiques fins a 100.000 euros, per imports superiors l'òrgan competent és el Consell de Comú. Es pot procedir a la contractació i adjudicació directa, pels òrgans de contractació segons el disposat a continuació: . La junta de govern: per obres de reconeguda urgència, fins a 30.000 euros, i el Consell de Comú fins a 50.000 euros. . La junta de govern, per obres ordinàries, fins a 30.000 euros. . La junta de govern o els Cònsols, per obres d'emergència. . Les obres complementàries no previstes en el projecte adjudicat però que resultin ineludibles com a conseqüència d'imprevistos (certificacions B i C), sempre que el seu import no excedeixi el 20% del preu del contracte i sempre que la seva execució s'adjudiqui al contractista de l'obra principal, tindran el tractament d'adjudicació directa i requeriran l'informe previ d'intervenció. d) En els contractes de gestió de serveis públics, les formes de contractació son el concurs i la contractació directa. La junta de govern pot adjudicar o declarar deserts concursos i subhastes públiques fins a 50.000 euros, per imports superiors l'òrgan competent és el Consell de Comú Es pot procedir a la contractació i adjudicació directa, pels òrgans de contractació segons el disposat a continuació:

. La junta de govern per despeses inferiors a 15.000 euros, i per imports superiors el Consell de Comú, en els supòsits següents: . Per a serveis respecte als quals no es pugui promoure la concurrència o quant, per circumstàncies excepcionals degudament justificades no convingui promoure-la. . Per a serveis licitats per concurs que no s'hagin adjudicat per manca de licitadors o si el concurs ha quedat desert. e) En els contractes de treballs tècnics i de serveis, les formes de contractació són el concurs i la contractació directa. La junta de govern pot adjudicar o declarar deserts concursos i subhastes públiques fins a 50.000 euros, per imports superiors l'òrgan competent és el Consell de Comú. Es pot procedir a la contractació i adjudicació directa, pels òrgans de contractació segons el disposat a continuació: La junta de govern pot adjudicar de forma directa quan l'import sigui inferior a 15.000 euros. f) En els contractes de subministraments, les formes de contractació són el concurs i la contractació directa. La junta de govern pot adjudicar o declarar deserts concursos i subhastes públiques fins a 50.000 euros, per imports superiors l'òrgan competent és el Consell de Comú. Es pot procedir a la contractació i adjudicació directa, pels òrgans de contractació segons el disposat a continuació: . Només es pot utilitzar en els supòsits establerts per la Llei de contractació pública, i a tal efecte tenen caràcter de subministraments menors aquells que l'import no excedeixi de 500 euros i segons el disposat a l'article 46.3 de la referida Llei, queden exempts de pressupostos alternatius. La factura corresponent substitueix el document contractual i l'acta de conformitat. . La junta de govern per despeses superiors a 500 euros i fins a 15.000 euros. En els contractes de subministraments menors, els coordinadors i Secretaria general per mitjà de val de comanda. 3. Tota proposta d'adjudicació ja sigui per concurs, subhasta o directa, ha de ser comunicada a la Intervenció per la seva fiscalització. Article 15 Publicació de las adjudicacions Les adjudicacions definitives corresponents a la totalitat dels contractes inclosos el la Llei de Contractació Pública, superiors a 6.600 euros, es publicaran en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. En tot cas les relatives a les adjudicacions de concurs i subhasta sempre s'han de publicar al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. En l'edicte corresponent ha de constar l'òrgan contractant, la forma d'adjudicació, la modalitat de contractació, la identitat de l'adjudicatari, la denominació i localització del contracte, la partida pressupostària, el preu cert i el termini d'execució. Article 16 Transferències corrents i subvencions La Junta de Govern acordarà la concessió de les transferències corrents i subvencions previstes al pressupost, fixant l'activitat objecte de subvenció i quina és la forma de justificació que els beneficiaris han de presentar per demostrar el compliment de la

finalitat per la qual s'ha concedit la subvenció. Article 17 Retribucions del personal 1. Les retribucions dels funcionaris i agents de l'Administració de caràcter indefinit, agents de l'Administració de caràcter eventual i personal de confiança i de relació especial no poden ser objecte de cap increment, en cap concepte, durant l'exercici 2013. 2. El temps transcorregut a partir de la data d'entrada en vigor d'aquesta Ordinació no genera drets per al càlcul del complement d'antiguitat previst a l'article 60.1 d) de l'Ordinació de Funció Pública del Comú de Canillo. Disposició transitòria No obstant, el disposat a l'article 17.2, a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Ordinació, el temps transcorregut no generarà drets per al càlcul del complement d'antiguitat, però si per determinar quan es completa el període de tres anys; en aquell moment, la persona afectada té dret a percebre la part proporcional del complement o trienni que correspongui al temps transcorregut des de l'inici del còmput i fins al dia en que s'hagi començat a aplicar aquesta Ordinació Disposició derogatòria Aquesta Ordinació deroga qualsevol altra norma que s'hi oposi d'igual o inferior rang. Disposició final Aquesta Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació. Canillo, 21 de desembre de 2012 P.O. del Comú La Secretària general Núria López i Sellés El Cònsol Major Josep Mandicó Calvó

Pressupost 2013 Classificació econòmica 2013 Despeses corrents 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Despeses de personal Consums de béns corrents i serveis Despeses financeres Transferències corrents Impostos directes Impostos indirectes Taxes i altres ingressos Transferències corrents Ingressos patrimonials 6.858.665,00 3.233.781,00 2.622.310,00 276.543,00 726.031,00 5.817.131,00 302.000,00 200.000,00 1.868.041,00 1.370.598,00 2.076.492,00

Ingressos corrents

Resultat de les operacions corrents Despeses de capital 6 7 9 6 7 Inversions reals Transferències de capital Passius financers Alienacions d'inversions reals Transferències de capital

-1.041.534,00 4.592.516,00 920.335,00 216.000,00 3.456.181,00 5.634.050,00 482.050,00 5.152.000,00 1.041.534,00

Ingressos de capital

Resultat de les operacions de capital Classificació administrativa 2013 Despeses 104 Finances i Administració 204 Social i Joventut 304 Turisme i Comerç 404 Obres i Medi Ambient 504 Serveis i Via Pública 604 Cultura i Esports 704 Agricultura i Paisatge Classificació funcional 2013 Despeses 111 Òrgans de govern 121 Administració en general 313 Acció social 441 Sanejament, abastament i distribució d'aigua 442 Recollida, tractaments i neteja viaria 444 Circulació i atenció ciutadana 445 Serveis públics 451 Promoció i difusió de la cultura 452 Educació física, esports i esbarjo 510 Serveis de caràcter global 511 Carreteres, camins, veïnats i vies públiques 514 Infraestructures d'ús públic 515 Cadastre 533 Millora del medi ambient 611 Administració financera 711 Agricultura, ramaderia i pesca 751 Turisme Ingressos 121 Administració en general 313 Acció social 441 Sanejament, abastament i distribució d'aigua 444 Circulació i atenció ciutadana 445 Serveis públics 451 Promoció i difusió de la cultura

11.451.181,00 5.021.552,00 797.217,00 320.259,00 1.572.177,00 2.062.690,00 1.372.562,00 304.724,00

11.451.181,00 399.391,00 576.740,00 795.217,00 722.225,00 474.633,00 555.664,00 75.000,00 474.646,00 939.228,00 1.226.129,00 55.000,00 403.716,00 100.000,00 264.524,00 4.053.809,00 15.000,00 320.259,00 11.451.181,00 46.000,00 324.000,00 161.000,00 5.000,00 1.001.141,00 16.500,00

510 Serveis de caràcter global 514 Infraestructures d'ús públic 533 Millora del medi ambient 611 Administració financera 751 Turisme 911 Transferències a administracions públiques Relació de despeses per econòmic 1 10 11 13 14 16 Despeses personal Despeses de gratificació Personal fix Personal eventual Altre personal Despeses socials a càrrec de l'empleador

265.600,00 1.500,00 1.200,00 3.097.642,00 9.000,00 6.522.598,00

3.233.781,00 315.625,00 315.625,00 2.317.495,00 2.317.495,00 120.944,00 120.944,00 37.827,00 37.827,00 441.890,00 404.831,00 37.059,00 2.622.310,00 261.955,00 135.805,00 41.150,00 35.000,00 50.000,00 860.810,00 10.000,00 145.716,00 46.594,00 58.500,00 68.000,00

100 Despeses de gratificació 110 Remu. bàsiques i altres remu. personal fix. 130 Remu. bàsiques i altres remu. personal eventual 140 Altre personal 160 Quotes de seguretat social 163 Despeses socials del personal 2 20 Consums de béns corrents i serveis Lloguers

200 Terrenys 202 Edificis i altres construccions 203 Maquinària, Instal·lacions i equipaments 204 Lloguer de material de transport 21 Reparacions, manteniments i conservació 210 Reparació i conservació de terrenys i béns naturals 212 Reparació i conservació d'edificis i altres const. 213 Reparació de màquines, instal·lacions i equipaments 214 Reparació i conservació de material de transport 216 Equips informàtics 217 Reparació i conservació de béns destinats ús públic 472.000,00 219 Reparació i conservació d'altre immobilitzat 22 Material, subministrament i altres 220 Material d'oficina 221 Subministraments 222 Comunicacions 223 Transport 224 Primes d'assegurances 225 Tributs 226 Altres serveis 227 Treballs realitzats per altres empreses 229 Imprevistos i/o insuficiències 23 Indemnitzacions per serveis

60.000,00 1.486.045,00 22.700,00 351.649,00 33.400,00 12.000,00 62.220,00 1.800,00 352.600,00 648.676,00 1.000,00 3.500,00

231 Locomoció i desplaçaments 24 3 31 33 34 4 48 6 60 Nous serveis Despeses financeres Despeses financeres de préstecs Despeses financeres de comptes corrents De dipòsits, fiances i altres Transferències corrents A famílies i institucions sense ànim de lucre Inversions reals Inversions noves 242 Nous serveis

3.500,00 10.000,00 10.000,00 276.543,00 145.543,00 145.543,00 126.000,00 126.000,00 5.000,00 5.000,00 726.031,00 726.031,00 726.031,00 920.335,00 891.535,00 30.000,00 54.000,00 29.200,00 10.900,00 16.000,00 549.900,00 6.570,00 194.965,00 28.800,00 5.000,00 4.800,00 1.000,00 1.500,00 12.000,00 4.500,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 3.456.181,00 3.456.181,00 3.456.181,00 11.451.181,00

310 Interessos de préstecs 330 Interessos de comptes corrents 349 Altres despeses financeres

482 A famílies i institucions sense ànim de lucre

600 Terrenys i béns naturals 602 Edificis i altres construccions 603 Maquinària, instal·lacions i equipaments 605 Mobiliari i estris 606 Equips per a processos informació i comunicació 607 Béns destinats a l'ús general 608 Altre immobilitzat material 609 Estudis i projectes d'inversió 61 Inversions de reposició 612 Edificis i altres construccions 613 Maquinària, instal·lacions I equipaments 615 Mobiliari I estris 616 Equipaments per processos informàtics 617 Béns destinats a l'ús general 618 Béns mobles d'interès històric, artístic o cultural 7 74 9 91 Transferències de capital A empreses de l'entitat local Passius financers Amortització de préstecs Total pressupost despeses Relació d'ingressos per econòmic 1 10 13 14 Impostos directes Sobre la residència Sobre activitats econòmiques Sobre la construcció

740 A empreses de l'entitat local

913 Amortització de préstecs fora del Sector Públic

302.000,00 62.000,00 62.000,00 200.000,00 200.000,00 40.000,00 40.000,00

100 Sobre la residència 130 Sobre radicació d'act. comercials, emp. i prof. 140 Sobre la construcció

2 20 3 31

Impostos indirectes Sobre transmissions patrimonials Taxes, preus públics i altres ingressos Taxes i altres ingressos

200.000,00 200.000,00 200.000,00 1.868.041,00 799.275,00 780.775,00 3.500,00 15.000,00 805.046,00 805.046,00 149.720,00 5.000,00 130.220,00 14.500,00 114.000,00 27.000,00 10.000,00 77.000,00 1.370.598,00 1.370.598,00 1.370.598,00 2.076.492,00 1.373.092,00 1.373.092,00 701.000,00 1.000,00 700.000,00 2.400,00 2.400,00 482.050,00 482.050,00 482.050,00 5.152.000,00 5.152.000,00 5.152.000,00 11.451.181,00

200 Sobre transmissions patrimonials

310 Per prestacions de serveis generals 311 Sobre activitats econòmiques 312 Sobre la propietat Immobiliària 34 35 Preus públics per prestacions de serveis Preus púb. ut. privativa o aprof. dom. púb. loc. 340 Per serveis de caràcter general 350 Per la. ut. privativa o aprof. dom. púb. loc. 352 Sobre la propietat immobiliària. 353 Altres preus públics 39 Altres ingressos 391 Sancions 392 Recàrrecs de constrenyiment 399 Altres ingressos diversos 4 42 5 53 54 Transferències corrents Transferències de l'Estat Ingressos patrimonials Dividends i participacions en beneficis Rendes de béns immobles

420 Transferències de l'Estat

536 Ingressos d'empreses parroquials 540 Producte del lloguer de finques urbanes 541 Producte del lloguer de finques rústiques 55 6 61 7 72 Productes de concessions i aprofitament especial Alienació d'inversions reals Alienació de la resta d'inversions reals Transferències de Capital Transferències de l'Estat Total pressupost ingressos Resum per capítol pressupost inicial exercici 2013 Ingressos I II III IV V VI IMPOSTOS DIRECTES IMPOSTOS INDIRECTES TAXES I ALTRES INGRESSOS TRANSFERÈNCIES CORRENTS INGRESSOS PATRIMONIALS Total Ingressos Corrents ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 550 Concessions administratives

619 Alienacions d'altres inversions

720 Transferències de l'Estat

302.000,00 200.000,00 1.868.041,00 1.370.598,00 2.076.492,00 5.817.131,00 482.050,00

VII IX

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL PASSIUS FINANCERS Total Ingressos Capital Total General Despeses

5.152.000,00 0,00 0,00 5.634.050,00 11.451.181,00 3.233.781,00 2.622.310,00 276.543,00 726.031,00 6.858.665,00 920.335,00 216.000,00 0,00 3.456.181,00 4.592.516,00 11.451.181,00 Document Següent

VIII ACTIUS FINANCERS

I II III I VI VII VIII IX

DESPESES PERSONAL CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS DESPESES FINANCERES TRANSFERÈNCIES CORRENTS Total Despeses Corrents INVERSIONS REALS TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS Total Despeses Capital Total General Document Anterior