Ordinació  Ordinació pressupostària exercici 2010
ORDINACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L'EXERCICI 2010
Ordinació del 18/12/2009 per la qual s'aprova l'Ordinació Pressupostària de l'exercici 2010 del Comú de Canillo.

Atesa la Llei General de les Finances Públiques, de data 19 de desembre de 1996, la Llei de finances comunals, de data 27 de juny del 2003,i l'Ordinació d'atorgament de subvencions a activitats socioculturals, esportives, benèfiques i de lleure de data 21 de març del 2002, així com les modificacions de les esmentades normatives; El Comú de Canillo, en la sessió de Consell celebrada el dia 18 de desembre de 2009, ha aprovat el pressupost econòmic per a l'exercici 2010 i el text articulat que l'acompanya.

Capítol primer. Els crèdits i llurs modificacions.
Article 1 Àmbit del pressupost En el pressupost del Comú per a l'exercici 2010, pel període comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre, s'integren les obligacions que es poden contreure i la previsió d'ingressos que les financen, derivades de l'organització de les diferents unitats administratives que formen part de l'estructura orgànica del Comú de Canillo, la memòria així com les previsions dels plans d'actuacions d'ENSISA i del Palau de Gel d'Andorra.

Article 2 Estat d'ingressos i despeses a) En l'estat de despeses del Comú de Canillo es concedeixen crèdits per fer front a les despeses corrents per un import total de 14.163.377 euros amb uns crèdits de despeses corrents per un import total de 7.414.607 euros i uns crèdits per despeses de capital per un import de 6.748.770 euros. b) En l'estat de comptes de la societat E.N.S.I.S.A. per la temporada 2009/2010 es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un

1

total de 23.034.162 euros. Els recursos previstos durant l'exercici se xifren en 21.837.171 euros. c) En l'estat de comptes del Palau de Gel d'Andorra es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un total de 2.379.336 euros. Els recursos previstos durant l'exercici se xifren en 2.379.336 euros d) El pressupost de despeses del Comú de Canillo es finança amb els drets econòmics que es preveuen liquidar durant l'exercici, especificats en l'estat d'ingressos i estimats en un total de 14.163.377 euros.

Article 3 Estructura pressupostària L'estat de despeses del pressupost s'estructura segons la classificació orgànica, econòmica i funcional. La classificació administrativa agrupa els crèdits segons els diferents òrgans encarregats de la gestió de la despesa. La classificació econòmica atén la naturalesa de les despeses dins de la classificació administrativa, diferenciades en despeses corrents, despeses de capital i variació d'actius i passius financers. Els crèdits s'ordenen per capítols, articles, conceptes i subconceptes. La classificació funcional pren en consideració la finalitat de les despeses i agrupa les àrees d'actuació. Respon a un sistema d'objectius que serveix de marc a la gestió pressupostària i permet conèixer-ne l'acompliment. Es presenten les despeses corrents (personal, consum de béns i serveis, despeses financeres i transferències corrents), les despeses de capital (inversions i transferències de capital), i les variacions d'actius i passius financers.

Article 4 Vinculació dels crèdits pressupostaris Els crèdits especificats en l'estat de despeses tenen caràcter vinculant a nivell de concepte.

Article 5 Transferències de crèdit 1. A efecte dels articles 71 i 72 de la Llei de les finances comunals, no es consideren crèdits extraordinaris, ni suplements de crèdit les transferències de

2

crèdit de despeses corrents a partides també de despesa corrent no dotades inicialment en el pressupost, però previstes com a concepte. 2. La junta de govern, previ informe de la Intervenció pot autoritzar transferències de crèdit relatives a despeses corrents, amb les limitacions següents: a) Es poden referir només als crèdits inclosos en una mateixa Comissió b) No poden afectar els crèdits per a remuneracions de personal, ni les despeses financeres, ni els crèdits aprovats per ordinacions de crèdits extraordinàries o suplements de crèdits. c) No poden reduir crèdit per a despeses destinades a subvencions nominatives ni els augmentats per suplements o transferències de crèdit. d) No poden minorar crèdits ampliables 3. La Junta de Govern, previ informe de la Intervenció, pot aprovar transferències de crèdit de despeses d'inversió real fins a un límit màxim del 10% dels crèdits autoritzats per a les despeses d'inversió real del pressupost de l'exercici. 4. Les transferències relatives a despeses de capital es tramiten com els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit. 5. La Junta de Govern, a proposta de les Comissions afectades, poden autoritzar les transferències de crèdits pressupostàries que resultin necessàries a conseqüència de possibles reorganitzacions administratives que afectin a un o més departaments. Aquestes operacions no poden comportar, en cap cas, un increment global de crèdit pressupostari.

Article 6 Crèdits ampliables En qualsevol cas, en aplicació de l'article 73 de la Llei de les Finances Comunals, tenen caràcter d'ampliables fins a una suma igual a les obligacions que calgui comprometre, amb el compliment previ de les normes vigents, els crèdits següents: 1. Els que es destinin al pagament d'interessos i amortitzacions de préstecs. 2. Els crèdits destinats a satisfer, mitjançant sentència judicial ferma, les responsabilitats pecuniàries i aquelles altres despeses derivades de preceptes legals. 3. El capítol 1 del pressupost "Despeses de personal", excepte noves contractacions.4. Les despeses finançades amb afectació d'ingressos determinats

3

Article 7 Crèdits extraordinaris Quan calgui contreure obligacions que comportin despeses no incloses en el pressupost comunal i que, atesa llur necessitat i/o urgència, no es puguin ajornar fins a l'exercici següent. El Consell de Comú pot aprovar, previ informe de la Intervenció, un Crèdit Extraordinari, indicant els ingressos concrets destinats a finançar-lo, i que poden ser els següents: - Més recaptació d'ingressos respecte als previstos - Transferència d'altres crèdits que s'estimin reduïbles - Nou endeutament - Disminució de la tresoreria - Venda de béns patrimonials

Article 8 Suplements de Crèdits Quan calgui contreure obligacions que comportin despeses la dotació de les quals sigui insuficient per satisfer-les i que, atesa llur necessitat i urgència, no es puguin ajornar fins a l'exercici següent. El Consell de Comú, previ informe de la Intervenció, pot aprovar un Suplement de Crèdit, essent aplicables les normes de l'article anterior.

Article 9 Avenços de fons En cas d'extrema urgència, la Junta de Govern pot autoritzar els Cònsols, a atorgar avançaments de fons per tal de finançar despeses no dotades o amb dotació insuficient, amb un límit màxim del 5% dels crèdits autoritzats en l'estat de despeses. Aquests avenços de fons han de ser objecte de ratificació posterior amb aprovació, per part del Consell de Comú, de crèdits extraordinaris o suplements de crèdit. Si el Consell de Comú no aprova els crèdits extraordinaris o els suplements de crèdit, els avenços de fons es cancel·laran a càrrec dels crèdits existents que acordi la Junta de Govern.

Article10 Generació de crèdits Poden generar crèdits, o si és el cas, ampliació de crèdits, dins l'estat de despeses del pressupost els ingressos derivats de les operacions següents:

4

a) Aportacions de persones físiques o jurídiques exigibles d'acord amb la legislació vigent, per finançar despeses juntament amb els Comú. b) Alienació de béns c) Prestació de serveis d) Reembossament de préstecs Article 11 Despeses plurianuals Les despeses plurianuals es poden estendre durant un màxim de cinc anys i es poden referir tant a despeses corrents com a despeses de capital. Han de ser aprovades pel Consell de Comú en l'Ordinació anual del pressupost comunal o en una Ordinació separada acompanyada d'una memòria explicativa. Les despeses plurianuals a incorporar al pressupost de l'exercici 2010 són les següents:
Plurianual Any 2011 2.800.000 300.000 150.000 3.250.000

503-602100 503-602110 503-609100

APARCAMENT PRAT DEL RIU PLAÇA I APARCAMENT DE SOLDEU CADASTRE Total

Capítol segon. De la gestió pressupostària
Article 12 Execució de l'estat d'ingressos L'execució de cada dret econòmic s'ha d'ajustar a les normes reguladores corresponents.

Article 13 Fases d'execució pressupostària La gestió del pressupost de despeses s'efectua en les fases següents: a) Proposta

5

Acte intern de caràcter preparatori que palesa el propòsit de realitzar una determinada despesa. La fiscalització de conformitat comporta una reserva condicional de crèdit per l'import proposat.

b) Autorització Autorització per la que l'òrgan competent decideix la realització de la despesa objecte de la proposta. La fiscalització de conformitat genera una reserva condicional de crèdit per l'import autoritzat. c) Compromís Es refereix a l'adjudicació definitiva o al moment de realitzar la comanda. La fiscalització de conformitat produeix una reserva ferma i definitiva del crèdit per l'import compromès. d) Liquidació Té per objecte verificar la realitat de l'obligació econòmica i l'import definitiu de la despesa. Aquest acte és competència del servei d'Intervenció i de cada President de Comissió pels document en relació amb la seva Comissió, prèvia realització dels controls necessaris pels òrgans escaients. La fiscalització de conformitat produeix la contracció del crèdit per l'import liquidat. e) Ordenació del pagament: Acte pel qual es disposa el pagament material o efectiu d'una obligació liquidada. L'ordre de pagament es formalitza mitjançant la signatura mancomunada de conformitat del Cònsol major i/o Cònsol menor, del President o del Secretari de la Comissió de Finances i la Intervenció, d'acord amb les disponibilitats de tresoreria. A efecte de l'article 81 de la Llei de les finances comunals s'exceptuen del requisit previ de liquidació, els pagaments urgents i pagaments a justificar autoritzats pels Cònsols. Seran admissibles com a pagaments a justificar les despeses de desplaçament, de representació i pagaments realitzats en efectiu metàl·lic. f) Pagament material o efectiu Acte amb el qual finalitza el procediment. Els pagaments es realitzaran mitjançant talons nominatius o transferències bancàries nominatives. Són facultats, de forma mancomunada, per la formalització del pagament, mitjançant la signatura dels documents escaients, el Cònsol major i/o Cònsol menor, el President o el Secretari de la Comissió de Finances i la Intervenció.

6

Es consideren incloses en un sol acte administratiu totes les fases d'execució de les despeses següents : despeses de personal i quotes de seguretat social, despeses financeres, facturacions externes domiciliades amb caràcter periòdic com les de comunicacions, energia elèctrica, aigua potable i quotes vàries com la taxa de tinença vehicles, pòlisses d'assegurances, arrendaments, operacions internes, interessos i amortitzacions, tributs i operacions de caixes.

Article 14 Autoritzacions i contractacions Atès el disposat en la Llei de contractació pública de 9 de novembre del 2000, i l'article 80 de la Llei de les finances comunals, s'estableix el següent: 1. La mesa de contractació per delegació d'ambdós Cònsols estarà integrada com a mínim per un representant de la Intervenció, pel President de la Comissió corresponent o per altre membre de la Comissió i un vocal de la unitat administrativa adscrita a la Comissió escaient que actuarà com a secretari.

Les formalitats i delegacions per l'autorització i compromís de la despesa es fixen de la forma següent: a) La junta de govern aprova l'expedient de contractació dels concursos i subhastes. b) D'acord amb el que preveu l'article 22 de la Llei de contractació pública, en el supòsit de contractació directa, i sempre que sigui possible, l'òrgan de contractació ha de demanar pressupost o oferta per escrit almenys a 3 empreses amb capacitat per a l'execució del contracte. c) En els contractes d'obres, les formes de contractació són la subhasta el concurs i la contractació directa.

2.

La junta de govern pot adjudicar o declarar deserts concursos i subhastes públiques fins a 150.000 euros, per imports superiors l'òrgan competent és el Consell de Comú. Es pot procedir a la contractació i adjudicació directa, pels òrgans de contractació segons el disposat a continuació : . La junta de govern: per obres de reconeguda urgència, fins a 50.000 euros, i el Consell de Comú fins a 90.000 euros. . La junta de govern, per obres ordinàries, fins a 50.000 euros.. Els coordinadors i Secretaria General fins a 1.000 euros per mitjà de val de comanda. . La junta de govern o els Cònsols, per obres d'emergència.

7

. La junta de govern en obres complementàries no previstes en el projecte adjudicat però que resultin ineludibles com a conseqüència d'imprevistos, sempre que el seu import no excedeixi el 20% del preu del contracte i sempre que la seva execució s'adjudiqui al contractista de l'obra principal.

d) En els contractes de gestió de serveis públics, les formes de contractació son el concurs i la contractació directa. La junta de govern pot adjudicar o declarar deserts concursos i subhastes públiques fins a 50.000 euros, per imports superiors l'òrgan competent és el Consell de Comú Es pot procedir a la contractació i adjudicació directa, pels òrgans de contractació segons el disposat a continuació : . La junta de govern per despeses inferiors a 15.000 euros, i per imports superiors el Consell de Comú, en els supòsits següents: . Per a serveis respecte als quals no es pugui promoure la concurrència o quant, per circumstàncies excepcionals degudament justificades no convingui promoure-la. . Per a serveis licitats per concurs que no s'hagin adjudicat per manca de licitadors o si el concurs ha quedat desert. e) En els contractes de treballs tècnics i de serveis, les formes de contractació són el concurs i la contractació directa. La junta de govern pot adjudicar o declarar deserts concursos i subhastes públiques fins a 50.000 euros, per imports superiors l'òrgan competent és el Consell de Comú. Es pot procedir a la contractació i adjudicació directa, pels òrgans de contractació segons el disposat a continuació : La junta de govern pot adjudicar de forma directa quan l'import sigui inferior a 15.000 euros. Els coordinadors i Secretaria General fins a 1.000 euros per mitjà de val de comanda. f) En els contractes de subministraments, les formes de contractació són el concurs i la contractació directa. La junta de govern pot adjudicar o declarar deserts concursos i subhastes públiques fins a 50.000 euros, per imports superiors l'òrgan competent és el Consell de Comú. Es pot procedir a la contractació i adjudicació directa, pels òrgans de contractació segons el disposat a continuació : . Només es pot utilitzar en els supòsits establerts per la Llei de contractació pública, i a tal efecte tenen caràcter de subministraments menors aquells que l'import no excedeixi de 3.000 euros i segons el disposat a l'article 46.3 de la

8

referida Llei i queden exempts de pressupostos alternatius. La factura corresponent substitueix el document contractual i l'acta de conformitat. . La junta de govern per despeses superiors a 3.000 euros i fins a 15.000 euros. En els contractes de subministraments menors, els coordinadors i Secretaria general per mitjà de val de comanda..

3. Tota proposta d'adjudicació ja sigui per concurs, subhasta o directa, ha de ser comunicada a la Intervenció per la seva fiscalització.

Article 15 Publicació de las adjudicacions Les adjudicacions definitives corresponents a la totalitat dels contractes inclosos el la Llei de Contractació Pública, superiors a 6.600 euros, es publicaran en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra . En tot cas les relatives a les adjudicacions de concurs i subhasta sempre s'han de publicar al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. En l'edicte corresponent ha de constar l'òrgan contractant, la forma d'adjudicació, la modalitat de contractació, la identitat de l'adjudicatari, la denominació i localització del contracte, la partida pressupostària, el preu cert i el termini d'execució.

Article 16 Transferències corrents i subvencions La Junta de Govern acordarà la concessió de les transferències corrents i subvencions previstes al pressupost, fixant l'activitat objecte de subvenció i quina és la forma de justificació que els beneficiaris han de presentar per demostrar el compliment de la finalitat per la qual s'ha concedit la subvenció.

Article 17 Retribucions del personal D'acord amb el que estableix la disposició addicional sisena,apartat 4, de la Llei de la Funció Pública, l'augment de tots els conceptes retributius es fixa en el 0%. Aquest increment s'aplicarà a les retribucions dels funcionaris i agents de l'Administració de caràcter indefinit, agents de l'Administració de caràcter eventual i personal de confiança i de relació especial.

9

Disposició derogatòria Aquesta Ordinació deroga qualsevol altra norma que s'hi oposi d'igual o inferior rang.

Disposició final Aquesta Ordinació entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2010. Canillo, 18 de desembre de 2009

P.O. del Comú La Secretària general Núria López i Sellés

El Cònsol Major Enric Casadevall Medrano

10

Pressupost 2010 Classificació econòmica 2010 Despeses 1 Despeses de personal 2 Consums de béns corrents i serveis 3 Despeses financeres 4 Transferències corrents Ingressos 1 Impostos directes 2 Impostos indirectes 3 Taxes i altres ingressos 4 Transferències corrents 5 Ingressos patrimonials Resultat de les operacions corrents Inversions 6 Inversions reals 7 Transferències de capital Ingressos 6 Alienacions d'inversions reals 7 Transferències de capital Resultat de les operacions de capital Resultat de gestió Devolució de préstecs i altres Resultat pressupostari

7.600.985,00 3.595.836,00 2.757.070,00 279.378,00 968.701,00 8.371.759,00 1.295.000,00 992.152,00 2.679.000,00 1.430.392,00 1.975.215,00 770.774,00 4.629.345,00 4.329.345,00 300.000,00 5.791.618,00 482.050,00 5.309.568,00 1.162.273,00 1.933.047,00 1.933.047,00 0,00

Pressupost 2010 Classificació administrativa 2010 Despeses 103 Atenció Social 203 Joventut, Esports i Cultura 303 Serveis 403 Administració i Finances 503 Obres i Urbanisme 606 Medi Ambient, Agricultura i Turisme

14.163.377,00 841.326,00 2.106.191,00 2.237.257,00 3.688.026,00 4.096.990,00 1.193.587,00

11

Pressupost 2010 Classificació funcional 2010 Despeses 14.163.377,00 111 Òrgans de govern 455.522,00 121 Administració en general 871.104,00 313 Acció social 823.326,00 441 Sanejament, abastament i distribució d'aigua 1.092.350,00 442 Recollida, tractaments i neteja viaria 526.925,00 444 Circulació i atenció ciutadana 374.225,00 445 Serveis públics 135.000,00 451 Promoció i difusió de la cultura 715.990,00 452 Educació fisica, esports i esbarjo 1.280.201,00 510 Serveis de caràcter global 1.616.747,00 511 Carreteres, camins, veïnats i vies públiques 277.000,00 514 Infraestructures d'ús públic 2.442.000,00 515 Gestió del territori 150.000,00 533 Millora del medi ambient 371.987,00 611 Administració financera 2.367.000,00 711 Agricultura, ramaderia i pesca 19.200,00 751 Turisme 644.800,00 Ingressos 14.163.377,00 121 Administració en general 112.000,00 313 Acció social 329.000,00 441 Sanejament, abastament i distribució d'aigua 133.000,00 442 Recollida, tractaments i neteja viaria 3.000,00 444 Circulació i atenció ciutadana 5.000,00 445 Serveis públics 1.169.000,00 451 Promoció i difusió de la cultura 14.000,00 510 Serveis de caràcter global 852.000,00 514 Infraestructures d'ús públic 6.000,00 611 Administració financera 4.781.417,00 751 Turisme 22.000,00 911 Transferències a administracions públiques 6.736.960,00

12

Pressupost 2010 Relació de despeses per econòmic 1 Despeses personal 3.595.836,00 10 Despeses de gratificació 336.700,00 100 Despeses de gratificació 336.700,00 11 Personal fix 2.457.433,00 110 Remu. bàsiques i altres remu. personal fix. 2.457.433,00 13 Personal eventual 219.670,00 130 Remu. bàsiques i altres remu. personal eventual 219.670,00 14 Altre personal 39.000,00 140 Altre personal 39.000,00 16 Despeses socials a càrrec de l'empleador 543.033,00 160 Quotes de seguretat social 441.033,00 163 Despeses socials del personal 102.000,00 2 Consums de béns corrents i serveis 2.757.070,00 20 Lloguers 196.695,00 200 Arrendament de terrenys 100.495,00 202 Edificis i altres construccions 41.200,00 203 Maquinària, Instal·lacions i equipaments 55.000,00 21 Reparacions, manteniments i conservació 754.080,00 210 Reparació i conservació de terrenys i béns naturals 10.000,00 212 Reparació i conservació d'edificis i altres const. 111.580,00 213 Reparació de màquines, instal·lacions i equipaments 12.000,00 214 Reparació i conservació de material de transport 81.500,00 216 Equips informàtics 40.000,00 217 Reparació i conservació de béns destinats ús públic 408.000,00 219 Reparació i conservació d'altre immobilitzat 91.000,00 22 Material, subministrament i altres 1.776.095,00 220 Material d'oficina 30.500,00 221 Subministraments 390.900,00 222 Comunicacions 40.600,00 224 Primes d'assegurances 59.770,00 225 Tributs 1.900,00 226 Altres serveis 483.500,00 227 Treballs realitzats per altres empreses 768.925,00 23 Indemnitzacions per serveis 7.200,00 231 Locomoció i desplaçaments 7.200,00 24 Nous serveis 23.000,00 242 Nous serveis 23.000,00 3 Despeses financeres 279.378,00 31 Despeses financeres de préstecs 186.378,00 310 Interessos de préstec 186.378,00 33 Despeses financeres de comptes corrents 85.000,00 330 Interessos de comptes corrents 85.000,00

13

34 De dipòsits, fiances i altres 349 Altres despeses financeres 4 Transferències corrents 44 A empreses públiques i altres ens públics 440 A empreses públiques i altres ens públics 48 A famílies sense ànim de lucre 482 A famílies i institucions sense ànim de lucre 6 Inversions reals 60 Inversions noves 602 Edificis i altres construccions 603 Maquinària, instal·lacions i equipaments 604 Material de transport 605 Mobiliari i estris 606 Equips per a processos informació i comunicació 607 Béns destinats a l'ús general 608 Altre immobilitzat material 609 Estudis i projectes d'inversió 61 Inversions de reposició 612 Edificis i altres construccions 613 Maquinària, instal·lacions I equipaments 615 Mobiliari I estris 616 Reposició equipaments per processos informàtics 617 Béns destinats a l'ús general 618 Béns mobles d'interès històric, artístic o cultural 7 Transferències de capital 74 A empreses a l'entitat local 740 A empreses a l'entitat local 9 Passius financers 91 Amortització de préstecs 913 Amortització de préstecs fora del Sector Públic Total pressupost despeses Relació d'ingressos per econòmic 1 Impostos directes 10 Sobre la residència 100 Sobre la residència 13 Impostos directes sobre activitats econòmiques 130 Radicació d'activitats comercials, emp. i prof. 14 Impostos directes sobre la construcció 140 Impostos directes sobre la construcció 2 Impostos indirectes 20 Sobre transmissions patrimonials 200 Sobre transmissions patrimonials 3 Taxes, preus públics i altres ingressos

8.000,00 8.000,00 968.701,00 80.000,00 80.000,00 888.701,00 888.701,00 4.329.345,00 4.185.345,00 2.170.000,00 10.500,00 55.000,00 36.500,00 87.000,00 1.452.000,00 42.000,00 332.345,00 144.000,00 31.000,00 16.000,00 15.000,00 26.000,00 50.000,00 6.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 1.933.047,00 1.933.047,00 1.933.047,00 14.163.377,00

1.295.000,00 79.000,00 79.000,00 260.000,00 260.000,00 956.000,00 956.000,00 992.152,00 992.152,00 992.152,00 2.679.000,00

14

30 Vendes 300 Vendes 31 Taxes i altres ingressos 310 Taxes per prestacions de serveis generals 311 Taxes sobre activitats econòmiques 312 Taxes sobre la propietat Immobiliària 34 Preus públics per prestacions de serveis 340 Preus públics pers serveis de caràcter general 35 Preus púb. ut. privativa aprov. dom. púb. loc. 350 Preus púb. ut. privativa aprov. dom. púb. loc. 352 Preus públics sobre la propietat immobiliària. 353 Altres preus públics 39 Altres ingressos 391 Sancions 392 Recàrrecs de constrenyiment 399 Altres ingressos diversos 4 Transferències corrents 42 Transferències de l'Estat 420 Transferències de l'Estat 47 Transferències d'empreses privades 470 Transferències d'empreses privades 5 Ingressos patrimonials 52 Interessos de dipòsits 520 Comptes bancaris 53 Dividends i participacions en beneficis 536 Ingressos d'empreses parroquials 54 Rendes de béns immobles 540 Producte del lloguer de finques urbanes 6 Alienació d'inversions reals 61 Alienació de la resta d'inversions reals 619 Alienacions d'altres inversions 7 Transferències de Capital 72 Transferències de l'Estat 720 Transferències de l'Estat Total pressupost ingressos

13.000,00 13.000,00 1.210.000,00 979.000,00 5.000,00 226.000,00 892.000,00 892.000,00 74.000,00 8.000,00 55.000,00 11.000,00 490.000,00 31.000,00 2.000,00 457.000,00 1.430.392,00 1.427.392,00 1.427.392,00 3.000,00 3.000,00 1.975.215,00 2.000,00 2.000,00 1.972.215,00 1.972.215,00 1.000,00 1.000,00 482.050,00 482.050,00 482.050,00 5.309.568,00 5.309.568,00 5.309.568,00 14.163.377,00

15

RESUM PER CAPÍTOL PRESSUPOST INICIAL EXERCICI 2010 Ingressos I IMPOSTOS DIRECTES 1.295 000,00 II IMPOSTOS INDIRECTES 992.152,00 III TAXES I ALTRES INGRESSOS 2.679.000,00 IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.430.392,00 V INGRESSOS PATRIMONIALS 1.975.215,00 Total Ingressos Corrents 8.371.759,00 VI VII VIII IX ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS Total Ingressos Capital Total General 482.050,00 5.309.568,00 0,00 0,00 5.791.618,00 14.163.377,00

Despeses I DESPESES PERSONAL II CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS III DESPESES FINANCERES IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS Total Despeses Corrents VI VII VIII IX INVERSIONS REALS TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS Total Despeses Capital Total General

3.595.836,00 2.757.070,00 279.378,00 968.701,00 7.600.985,00 4.329.345,00 300.000,00 0,00 1.933.047,00 6.562.392,00 14.163.377,00

Canillo, 18 de desembre del 2009.

P.O. del Comú La Secretària general Núria López i Sellés

El Cònsol major Enric Casadevall Medrano

16