Ordinació  Ordinació de preus públics de l’exercici 2013
Data publicació: Número publicació: Any publicació: Data document: Organisme: Sumari:

09/01/2013

Butlletí en format Acrobat:

002 25 21/12/2012 07.1. Parròquia de Canillo Ordinació de 21-12-2012 de preus públics per a l'any 2013 de la parròquia de Canillo.

___________________________________________
Ordinació de preus públics Atès el que disposen els articles 5 i 9 de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, Atès l'establert al Capítol II del Títol III de la Llei 10/2003 de les finances Comunals, El Comú de Canillo, en la sessió ordinària de Consell de data 21 de desembre del 2012, ha aprovat la següent:

Ordinació

de preus públics Capítol I. Disposicions general Article 1 Naturalesa jurídica i definició Els preus públics constitueixen recursos de dret públic de naturalesa no tributària, i són les contraprestacions exigides pels comuns per realitzar serveis o activitats en què concorrin alguna de les circumstàncies següents: 1. Que es tracti de la utilització d'un bé de domini públic. 2. Que la persona interessada sol·liciti el servei o la prestació de forma voluntària. 3. Que el servei pugui ser prestat pel sector privat amb lliure concurrència. Article 2 Obligats al pagament. Responsabilitats 1. Els obligats al pagament dels preus públics comunals són aquelles persones físiques o jurídiques que els sol·liciten o se'n beneficien de la utilització privativa, o aprofitament especial degudament autoritzat d'un bé de domini públic comunal; o per la prestació de serveis. 2. El Comú pot suspendre, salvat que existeixin normes determinades que ho prohibeixin, la prestació del servei quan les persones obligades al pagament incompleixin l'obligació d'aportar declaracions o dades sol·licitades pel Comú que siguin necessàries per determinar elements relatius a les tarifes, o bé quan no satisfacin les quotes vençudes, sense perjudici d'exigir el pagaments de preus públics i interessos de demora acreditats. 3. Les accions i les omissions, tant intencionades com culposes, que ocasionin directament o indirectament, perjudici econòmic a les finances del Comú determinen l'exigència de responsabilitat civil, penal i administrativa, segons els casos. Article 3

Gestió dels preus públics El Comú de Canillo realitza les funcions de gestió, cobrament, comprovació, recaptació, inspecció i qualsevol altra funció referent als preus públics. Article 4 Meritament 1. Els preus públics són exigibles des de l'inici de la prestació del servei o de la prestació i de la utilització de domini públic, poden exigir en els casos en què es consideri oportú un dipòsit previ. 2. Quan es tracti de serveis de cursos, tallers i ensenyaments el pagament s'efectua en el moment de formalitzar la matrícula o la inscripció. 3. Si per causes no imputables a l'obligat al pagament, el servei o l'activitat no es desenvolupi, es procedirà a la devolució de l'import corresponent. Article 5 Formes de pagament Com a norma general, el pagament dels preus públics es fa efectiu a les oficines o en la mateixa instal·lació comunal. Els preus públics de tracte successiu seran facturats mitjançant càrrec domiciliat al compte de l'entitat bancària del Principat designada per l'obligat al pagament o bé per ingrés efectiu a les oficines comunals. Article 6 Dipòsit previ Es podran exigir pagaments anticipats o dipòsits previs a la realització del servei, i si el servei no s'arriba a prestar per motius no imputables a la persona sol·licitant, el Comú ha de retornar l'import. Article 7 Reclamació de preus públics Els deutes derivats dels preus públics poden ser exigits per la via administrativa i, en conseqüència, per la via del constrenyiment. Capítol II. Preus públics per la utilització privativa o aprofitament especial degudament autoritzat dels subsòl o vol d'un bé de domini públic Secció primera. Rètols i publicitat a la via pública. Article 8 Instal·lació de rètols i publicitat 1. Constitueix el fet generador l'autorització per al subministrament de rètols oficials indicadors d'activitats comercials, industrials, empresarials i professionals degudament autoritzades per radicar-se a la parròquia de Canillo. Així mateix també constitueix fet generador l'autorització per a la instal·lació de rètols publicitaris anunciant activitats comercials, industrials, empresarials i professionals degudament autoritzades per radicar-se a la parròquia de Canillo. 2. Imports d'aquest preu públic: Elements i serveis de senyalització: · Rètol oficial indicador en fusta 1300 x 300 reflectant: 249,00 euros

· Rètol oficial indicador en fusta 1300 x 500 reflectant: 359,00 euros · Rètol oficial indicador en fusta 1600 x 300 reflectant: 320,00 euros · Abraçadera simple d'alumini D.90: 25,00 euros · Abraçadera simple d'alumini D.114: 33,00 euros · Abraçadera doble d'alumini D.90: 30,00 euros · Abraçadera doble d'alumini D.114: 39,00 euros · Pal alumini bronze 3,5 m. D.90: 135,00 euros · Pal alumini bronze 3,5 m. D.114: 217,00 euros · Pal alumini bronze 4,5 m. D. 90: 173,00 euros · Pal alumini bronze 4,5 m. D. 114: 276,00 euros · Sabata d'alumini D. 90: 89,00 euros · Sabata d'alumini D. 114: 106,00 euros · Per col·locació d'un element complert (sabata, pal, abraçaderes i rètol): 152,00 euros · Per col·locació d'un rètol oficial indicador: 58,00 euros · Per retirada i canvi d'un element: 126,00 euros · Per retirada d'un rètol indicador: 47,00 euros · Manteniment rètol oficial indicador: 80,00 euros/any · Rètol publicitari: 320,00 euros/m2 3. El preu públic corresponent a l'autorització dels rètols publicitaris i oficials indicadors merita a la data de la resolució favorable. 4. El pagament s'efectua a la data de la resolució favorable directament a les oficines comunals o per càrrec domiciliat al compte de l'entitat bancària del Principat que el beneficiari designi, aquest darrer sistema de pagament és obligatori pel que fa a les liquidacions anyals successives. Secció segona. Instal·lació temporal d'elements a la via pública. Guals i estacionaments reservats. Terrasses. Article 9 Instal·lació temporal d'elements a la via pública 1. El fet generador és l'autorització favorable d'ocupació de la via pública per a la col·locació temporal de tanques d'obra, grues, bastides, contenidors, maquinària o altre material. 2. L'import d'aquest preu és de 3,15 euros per metres lineals i dia. 3. En cas d'ocupació temporal derivada de la realització d'una obra major de durada superior als tres mesos, l'import és el següent: - Durant el primer any de 0,32 euros per metre lineal i dia. - Segon i tercer any de 0,42 euros per metre lineal i dia. 4. Aquest preu públic merita el primer dia de l'emplaçament del corresponent element a la via pública. El pagament del seu import es realitza en el moment de presentar la sol·licitud, però en el supòsit d'ocupació derivada de l'apartat 3r, el pagament s'efectua en el moment del lliurament de la resolució favorable, per ingrés davant les oficines comunals, o per càrrec domiciliat al compte de l'entitat bancària del Principat que designi l'obligat. 5. L'emplaçament temporal d'elements a la via pública requerirà la prèvia autorització del Comú el qual marcarà els indrets de col·locació. Article 10 Guals i estacionaments reservats 1. El fet generador és l'autorització per la ubicació d'un gual o un estacionament

reservat. 2. L'import d'aquest preu és el següent: Imports: a) Placa de gual: 12,00 euros b) Pal i senyalització vertical de reserva d'estacionament: 176,00 euros c) Llicència de gual i manteniment de la senyalització horitzontal: · Permanent: 79,00 euros per metre lineal a l'any. · Per 12 hores (de 9 a 20 hores): 40,00 euros per metre lineal a l'any. d) Llicència de reserva d'estacionament i manteniment de la senyalització horitzontal: · Permanent: 79,00 euros per metre lineal a l'any · Per 12 hores (de 9 a 20 hores): 40,00 euros per metre lineal a l'any. e) Placa de gual provisional d'obres: 12,00 euros f) Llicència de gual provisional d'obres i manteniment de la senyalització horitzontal: - Permanent: 9,50 euros mensuals per metre lineal (preu mínim mensual) - Per 12 hores: 5,25 euros mensuals per metre lineal (preu mínim mensual) 3. El preu públic es merita des de l'autorització favorable. El pagament dels imports referits a l'anterior apartat amb les lletres c) i d) s'efectua anyalment. Pel que fa els imports relacionats amb les lletres a) i b) es fan efectius en el moment de la resolució favorable, i cada vegada què sigui necessària la seva restitució. 4. El pagament s'efectua directament a les oficines comunals, en cas de primeres autoritzacions, i per càrrec domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat bancària del Principat, pel que fa a les liquidacions anyals successives. 5. El Comú es reserva el dret de retirar els elements de senyalització instal·lats, en cas d'impagament. Article 11 Terrasses 1. El fet generador d'aquest preu és l'autorització de reserva d'espai a la via pública per a la instal·lació temporal de terrasses de bars i restaurants (Ordinació d'espai de domini públic de data 6 de juny de 2002, BOPA núm. 47 de data 19/06/2002). 2. La instal·lació en espais públics de terrasses de bars i restaurants o establiments amb activitats anàlogues, es limita al període indicat en la sol·licitud d'instal·lació. Fora d'aquest període, els titulars de les corresponents autoritzacions o llicències han de retirar tots els elements que ocupin els espais públics. En cas contrari, el Comú pot retirar-los, i en aquest supòsit van a càrrec del titular de l'autorització o llicència totes les despeses que l'actuació pugui generar, a banda de les sancions que s'escaiguin 3. Les persones sol·licitants de l'autorització o llicència han d'acreditar, de forma prèvia a l'obtenció de la resolució administrativa i durant la seva vigència, la contractació i manteniment d'una pòlissa d'assegurança que garanteixi suficientment els riscos i danys que es puguin derivar de la instal·lació, utilització i desmuntatge de la terrassa, ja sigui per respondre davant el comú o terceres persones. 4. L'import d'aquest preu s'estableix com segueix: 3,00 euros/m2 per mes. (la fracció mínima és un mes) 5. El preu públic merita en la data de la resolució favorable.

6. El pagament s'efectua en el moment del lliurament de l'autorització, a les oficines comunals o per càrrec domiciliat al compte de l'entitat bancària del Principat que el beneficiari designi. Article 12 Aparcament en zones d'estacionament regulat 1. Fet generador La utilització de zones d'estacionament regulat en espais públics durant els horaris de 9 a 13 i de 15 a 20 hores durant tots els dies de la setmana. 2. Imports A) En quant les zones blaves: Import mínim: 0,20 euros (que equival a 15 minuts). La primera hora és gratuïta. B) Pel que fa les zones blaves d'alta rotació: l'import mínim: 0,20 euros (que equival a 12 minuts). La durada màxima serà de 3 hores (3 euros). C) Regularització de l'excés, únicament en zones blaves (per tant no aplicable en les zones blaves d'alta rotació) de l'excés establert al tiquet corresponent, efectuada dins del mateix dia mitjançant els aparells expenedors habilitats: 6 euros. D) Abonament per l'any 2013 en zones blaves (no aplicable en zones blaves d'alta rotació): . 150 euros . 50 euros (pèrdua acreditada de l'abonament) E) Abonament temporada d'esquí en zones blaves (no aplicable en zones blaves d'alta rotació i a l'aparcament del Regí a Soldeu) vàlid d'1 de desembre 2012 a 30 d'abril de 2013: 90 euros. F) Tarifa d'esquí: Preu fix de 3,00 euros, de les 8h a les 20h en temporada d'esquí. Aplicable a Canillo, Soldeu i Incles, i no aplicable a les zones blaves d'estacionament d'alta rotació. 3. Condicions d'ús 3.1. El tiquet de parquímetre o comprovant horari d'estacionament s'ha de col·locar en un lloc visible a l'interior de parabrisa del vehicle, per tal que es pugui comprovar des de l'exterior. 3.2. Els abonaments corresponents s'acrediten de la forma següent: - En quant l'abonament anyal: mitjançant una targeta numerada que facilita el Comú, la qual s'ubica a l'interior del vehicle, a sobre del tauler de comandament, de forma que sigui visible exteriorment. - Pel que fa l'abonament de temporada d'esquí: mitjançant una etiqueta adhesiva que facilita el Comú, la qual s'enganxa a l'interior en la part superior del vidre davanter del vehicle, de forma que sigui visible exteriorment. 3.3. Els usuaris de l'estacionament limitat a les zones blaves no podran romandre estacionats en la mateixa plaça durant més de 48 h seguides. 4. Sancions La sanció per manca de tiquet de parquímetre, per tiquet caducat o per manca d'abonament anyal corresponent és de 20,00 euros.

La sanció per estacionament de més de 48 h seguides en la mateixa plaça és de 20,00 euros. Els vehicles que fora de l'horari regulat, s'estacionin en aquests espais, bé perquè hagin sobrepassat el límit horari o bé perquè no disposin del tiquet o abonament corresponent que els permeti l'estacionament, podran ser traslladats al dipòsit comunal, les despeses de trasllat i pupil·latge corresponents, a més, hauran de ser abonades en el moment de la seva retirada. 5. Pagament El pagament s'efectua abans de la retirada del corresponent tiquet lliurat pels aparells expenedors habilitats. Pel que fa al pagament dels abonaments, s'efectua en el moment del lliurament, en les dependències comunals. Capítol III. Preus públic per la prestació de serveis Article 13 Escola Bressol 1. El fet generador és beneficiar-se de la prestació del servei d'escola bressol i de guarda ocasional (Reglament de funcionament del servei de l'Escola Bressol Les Orenetes i del seu servei ocasional, BOPA núm. 37 de data 7/05/2008) 2. Els imports són els següents: · Pensió completa: 318,00 euros mensuals · Pensió completa més dissabtes: 358,00 euros mensuals · Mitja pensió matí: 218,00 euros mensuals · Mitja pensió matí més dissabtes: 258,00 euros mensuals · Mitja pensió tarda: 195,00 euros · Mitja pensió tarda més dissabtes: 235,00 euros mensuals · Guarda ocasional: 2,60 euros/hora · Àpat guarda ocasional: 5,50 euros · Berenar guarda ocasional: 3,00 euros Per poder gaudir del servei de guarda ocasional els dissabte, cal fer la reserva amb una mínima antelació de 48 hores. 3. Bonificacions: Els pares que porten més d'un infant a l'escola en un mateix període de temps poden gaudir de descomptes d'un 30% sobre la quota del segon fill i d'un 50 % en el cas d'un tercer fill o successius. Per motiu d'absències de qualsevol tipus s'aplicarà un descompte d'un 25% sobre la tarifa quan es realitzi un mes sencer, sempre que es notifiqui a la direcció. 4. El preu públic merita en el moment de l'acceptació de la inscripció al servei. Si l'infant comença a rebre el servei corresponent abans del dia 15è del mes en qüestió, la quota que es cobrarà serà la íntegra mensual, llevat del cas que l'infant comenci a partir del dia 16è (inclòs) en què caldria fer efectiu el 50% de la quota corresponent. Així mateix si l'infant es dóna de baixa del servei abans del dia 15è del mes escaient, i ho ha comunicat per escrit abans del dia 5 del mateix mes, es cobrarà el 50% de la quota íntegra. Fora d'aquests esmentats supòsits la quota que es cobrarà serà del 100%. 5. El pagament es realitza mensualment a principis de cada mes, per càrrec domiciliat al compte de l'entitat bancària del Principat que designi el beneficiari, o subsidiàriament davant les oficines comunals. En el supòsit de guarda ocasional o per períodes puntuals el pagament s'efectua a l'avança de la utilització del servei, per càrrec domiciliat al compte de l'entitat bancària

del Principat que designi el beneficiari, o subsidiàriament davant les oficines comunals. Article 14 Esplai "Els Estels" 1. El fet generador és beneficiar-se de la prestació del servei d'esplai (Reglament de l'Esplai Els Estels del Comú de Canillo ocasional, BOPA núm. 59 de data 30/07/2009). 2. Els imports són els següents: Durant el curs 2012 ­ 2013 (de setembre ­ agost): Esplai extraescolar tot el dia matí i tarda: 85,00 euros/mensual Esplai extraescolar matí (8h a 9h30): 31,00 euros/mensual Esplai extraescolar tarda(16h a 20h30): 65,00 euros/mensual Dimecres tarda: 29,00 euros/mensual Preu/setmana puntual (matí i tarda): 41,00 euros/setmana Servei ocasional: 2,60 euros/hora Esplai de vacances escolars tot el dia (8h a 20h30): 50,00 euros/setmana Esplai de vacances escolars mig dia (8h a 14h30 o 14h a 20h30): 25,00 euros/setmana Esplai de vacances escolars pels nens inscrits en la modalitat mensual a l'esplai: 25,00 euros/setmana. Esplai vacances escolars àpats: 6,00 euros/dia Durant les vacances d'estiu 2013: Esplai de vacances estiu tot el dia (8h a 20h30): 50,00 euros/setmana Esplai de vacances estiu mig dia (8h a 14'h30 o 14h a 20h30): 25,00 euros/setmana Servei ocasional: 2,60 euros/hora Esplai vacances estiu àpats: 6,00 euros/dia Fora d'aquests períodes i en cas que el Ministeri d'Educació i Cultura, en el seu calendari, afegís un dia o dos dies de festa puntual (pont) l'import per dia serà de 10,00 euros més l'àpat. 3. Bonificacions: Els pares que porten més d'un infant a l'esplai en un mateix període de temps poden gaudir de descomptes d'un 30% sobre la quota del segon fill i d'un 50 % en el cas d'un tercer fill o successius. Per motiu d'absències de qualsevol tipus s'aplicarà un descompte d'un 25% sobre la tarifa quan es realitzi un mes sencer, sempre que es notifiqui a la direcció. 4. El preu públic merita en el moment de l'acceptació de la inscripció al servei. Si l'infant comença a rebre el servei corresponent abans del dia 15è del mes en qüestió, la quota que es cobrarà serà la íntegra mensual, llevat del cas que l'infant comenci a partir del dia 16è (inclòs) en què caldria fer efectiu el 50% de la quota corresponent. Així mateix si l'infant es dóna de baixa del servei abans del dia 15è del mes escaient, i ho ha comunicat per escrit abans del dia 5 del mateix mes, es cobrarà el 50% de la quota íntegra. Fora d'aquests esmentats supòsits la quota que es cobrarà serà del 100%. 5. El pagament dels serveis mensuals es realitza també mensualment a principis de cada mes per càrrec domiciliat al compte de l'entitat bancària del Principat que designi el beneficiari o subsidiàriament davant les oficines comunals. Pel que fa al servei ocasional, la modalitat de preu per setmana i els àpats, el pagament s'efectua a final de mes de la utilització del servei, per càrrec domiciliat al compte de l'entitat bancària del Principat que designi el beneficiari, o subsidiàriament davant les oficines comunals. Article 15 Activitats per a la gent gran organitzades per la Comissió de Social i Joventut

1. El fet generador és beneficiar-se de la prestació dels diferents serveis cursos i tallers i activitats organitzades per la Comissió de Social i Joventut. 2. Els imports són els següents pel que fa al curs setembre 2012- juny 2013: Classes de Tai-txi: 35,75 euros trimestrals per 3h setmanals. 3. El preu públic merita en el moment de sol·licitar la prestació. 4. El pagament s'efectua de forma trimestral abans d'iniciar el corresponent trimestre, per càrrec domiciliat a l'entitat bancària del Principat que designi el beneficiari, o subsidiàriament davant les oficines comunals Article 16 Activitats organitzades per la Comissió de Turisme i Comerç 1. El fet generador és beneficiar-se de la prestació dels diferents serveis i participar en les activitats que organitza la Comissió de Turisme i Comerç 2. Els imports són els següents: - Itinerari cultural: 2,00 euros. 3. El preu públic merita en el moment de sol·licitar la prestació. 4. El pagament s'efectua o bé abans d'iniciar l'activitat o gaudir del servei davant de l'oficina de turisme o oficines comunals, o bé per liquidació com a màxim al mes d'octubre per part dels establiments d'allotjament mitjançant transferència bancària al compte de l'entitat bancària que designi el Comú de Canillo. Article 17 Subministrament d'aigua i de comptadors 1. El fet generador és beneficiar-se, conjunta o separadament dels serveis següents: · Subministrament d'aigua potable de la xarxa pública · Subministrament de comptador · Manteniment de comptador · Canvi de contracte 2. L'import dels serveis és el següent: · Subministrament d'aigua potable de la xarxa pública, segons el volum de consum trimestral: · Fins a 30 metres cúbics: 0,37 euros per m3. · Des de 31 metres cúbics a 55 metres cúbics: 0,50 euros per m3 · Més de 55 metres cúbics: 0,70 euros per m3 En qualsevol cas s'ha de facturar un mínim de 10 m3 mensuals · Subministrament de comptador d'una polsada de diàmetre: 2,25 euros mensuals, superior a una polsada de diàmetre: 5,40 euros mensuals (aquest import inclou l'arrendament del comptador). · Manteniment de comptador: 4,50 euros mensuals · Canvi de contracte: 76,50 euros 3. El pagament d'aquest preu públic s'efectua de forma trimestral i a fi de trimestre, excepte en el cas del canvi de contracte que serà en el moment de la sol·licitud. · Pel que fa el subministrament d'aigua potable de la xarxa pública: És trimestral i es fa efectiu a trimestre vençut, en funció dels m3 consumits (amb un

mínim de 10 m3 mensuals), conjuntament amb l'import relatiu al manteniment de comptador, per càrrec domiciliat al compte de l'entitat bancària del Principat que designi el beneficiari, o subsidiàriament per ingrés a les oficines comunals. · En quant al subministrament de comptadors i el canvi de contracte: S'efectua per càrrec domiciliat al compte de l'entitat bancària del Principat que designi el beneficiari o subsidiàriament per ingrés a les oficines comunals. Article 18 Lloguer i venda de nínxols i tombes, i serveis funeraris 1. El fet generador és l'adquisició o lloguer de nínxols o de tombes, o la prestació del servei funerari d'exhumació per als arrendataris de nínxols. 2. L'import d'aquest preus s'estableix com segueix: · Venda de tomba: 4.359,00 euros · Venda de nínxol: 520,00 euros · Lloguer de nínxols per un període de 6 anys: 264,00 euros/període. · Servei d'obra de tancament de nínxol: 105,00 euros per acte. 3. El preu públic merita en el moment de l'adquisició o inici del lloguer i en el cas de serveis funeraris en el moment de la seva demanda. En el cas de lloguer el pagament de l'import s'efectua anyalment. 4. El pagament s'efectua directament a les oficines comunals, en els casos d'adquisició o inici del lloguer, i per les anyals de lloguer, per càrrec domiciliat al compte de l'entitat bancària del Principat que designi el beneficiari. Article 19 Aparcament comunal 1. El fet generador és la utilització de les places d'aparcament d'edificis comunals. 2. Els imports per l'aparcament del Telecabina i l'aparcament del Riu s'estableixen de la manera següent: · Primera hora: gratuïta · Tarifa de dia (8h a 20h): - La 2ª hora, preu per fracció de 15 minuts: 0,45 euros - De la 3ª a la 5ª hora, preu per fracció de 15 minuts: 0,40 euros - De la 6ª a la 12ª hora, preu per fracció de 15 minuts: 0,15 euros · Tarifa de 12 a 24 hores: 10,50 euros · Tarifa nocturna (de 20h. a 8h.): 4,20 euros · Abonament diürn (7h a 21h) per 12 mesos: 37,80 euros mensuals · Abonament diürn (7h a 21 h) per menys de 12 mesos: 43,05 euros mensuals · Abonament nocturn (19 h a 9 h) per 12 mesos: 29,40 euros mensuals · Abonament nocturn (19h a 9h) per menys de 12 mesos: 34,15 euros mensuals · Abonament complet per 12 mesos: 65 euros mensuals · Abonament complet per menys de 12 mesos: 75 euros mensuals · Abonament complet motos per 12 mesos: 28,35 euros mensuals. · Venda de tarja d'aparcament: 4,20 euros. 2. Els imports per l'aparcament dels Arenys s'estableixen de la manera següent: · Primera hora: gratuïta · Tarifa de dia (8h a 20h):

· De la 2ª a la 6ª hora, preu per fracció de 15 minuts: 0,25 euros · Des de la 7ª a la 12ª hora, preu per fracció de 15 minuts: 0,15 euros · Tarifa de 12 a 24 hores: 7,15 euros · Abonament diürn (de 8 a 20 hores): 31,50 euros mensuals · Abonament 24 hores: 47,25 euros mensuals · Abonament nocturn (de 20h a 9 matí): 21,00 euros mensuals. 3. El preu públic merita des de l'autorització per utilitzar el servei d'aparcament o des de l'entrada del vehicle. 4. El pagament s'efectua abans de retirar el vehicle en els casos d'utilització del servei per tarifa fraccionada mitjançant el sistema d'expenedors automàtics o bé davant la caixa de l'aparcament. Pel que fa al pagament dels abonaments el pagament és mensual i es realitza a l'avança de cada mensualitat. Article 20 Servei d'atenció domiciliària 1. El fet generador la prestació del servei d'atenció domiciliària, segons el previst en l'Ordinació del servei d'Atenció domiciliària del Comú de Canillo (BOPA núm. 12 de data 16 /12/2004). 2. L'import d'aquest preu públic és de 8,50 euros/hora. 3. El meritament es produeix en el moment de gaudiment del servei. 4. El pagament s'efectua mensualment per càrrec domiciliat al compte de l'entitat bancària del Principat que designi el beneficiari, o bé, en els supòsits de serveis puntuals, a la finalització del servei, directament a les oficines comunals. Article 21 Activitats per infants i adults organitzades per la Comissió de Cultura i Esports i serveis de biblioteca 1. El fet generador és la prestació dels diferents serveis, cursos, tallers, activitats organitzats per la Comissió de Cultura i Esports. 2. Els imports per al curs 2012-2013 es detallen a continuació: - Activitats per a infants: 1 hora setmanal: 44,00 euros el trimestre. - Activitats per adults: 1 hora setmanal: 54,50 euros el trimestre. - Activitats per adults intensives: - Dibuix i talla de fusta 4 hores setmanals: 174,00 euros el trimestre - Ioga, 1,5 hores setmanals: 81,75 euros el trimestre. - Ioga, 3 hores setmanals: 141,00 euros el trimestre. - Teatre, 1.30 hores setmanals: 81,75 euros el trimestre. Durant els períodes de vacances escolars no es realitzaran classes. El preu de les inscripcions no inclou el material necessari per desenvolupar els cursos (llibres de text, inscripcions federatives, o altres) 3. Bonificacions: · Als germans i/o pares dels inscrits, i qualsevol inscrit si fan més d'una activitat: 10%. · Per als infants que assisteixin a l'esplai i facin alguna activitat extra escolar: 10%. · Per als posseïdors de la tarja magna: 25% 4. El meritament es produeix en el moment de la sol·licitud del servei.

5. El pagament s'efectua en el moment de rebre el servei, en cas de serveis puntuals. Pel que fa als cursos, el pagament s'efectua de forma trimestral, per càrrec domiciliat a l'entitat bancària que designi el beneficiari. 6. Serveis administratius a la biblioteca: - Connexió a Internet: els 30 primers minuts gratuïts; cada 10 minuts següents 0,20 euros - Escanejat i còpies en format DIN A4: 0,20 euros. - Còpies en format DIN A4 blanc i negre: 0,10 euros - Còpies en format DIN A4 color: 0,20 euros - Còpies en format DIN A3: 0,20 euros 7. Entrada al Museu de les dues rodes (M2R): - Entrada individual Museu de la Moto 5 euros - Entrada grups (+15 pax) al Museu de la Moto: 2,5 euros i una gratuïtat al 16è usuari - Entrada escolars d'Andorra: gratuït - Entrada escolars externs 2,5 euros - Entrada tarja Magna i Carnet Jove d'Andorra i extern 2,5 euros - Entrada menors de 12 anys: gratuït. - Entrada abonament conjunt Megawat, Casa Cristo, Museu Nacional de l'Automòbil i museu de la Moto de Canillo 9 euros - Entrada agències de viatges d'Andorra al Museu de la Moto 2,5 euros i una gratuïtat al 16è usuari en el cas de grups. Tots els ciutadans andorrans (nacionals residents al país) gaudiran d'entrada gratuïta el 1r i el 3r dissabte de cada mes al llarg de tot l'any, prèvia acreditació. MATERIAL DE MERXANDATGE DEL MUSEU - Llibre promocional del Museu: 9,00 euros - Clauer: 4,50 euros - Samarretes Museu de la Moto: 15,00 euros - Tassa: 6,00 euros - Llapis de colors: 2,50 euros - Llapis en animal: 2,50 euros Capítol IV. Preus públics per la prestació de serveis administratius Article 22 Servei de venda de documentació en general 1. El fet generador és la venda de documentació administrativa que sol·liciti el beneficiari. 2. Els imports són els següents: . Fotocòpies i impressions en format DINA4: 0,21 euros/pàgina blanc i negre, 0,32 euros/pàgina color. . Fotocòpies i impressions en format DINA3: 0,29 euros/pàgina blanc i negre i 0,43 euros/pàgina color. . Impressió i fotocòpies de plànols: 10,10 euros per plànol . Digitalització plànols en CD: 28,35 euros/CD . La legalització de còpia comporta el pagament suplementari de 5,25 euros. . Venda del CD del POUP: 13,65 euros/CD . Venda de plecs de bases: 5,00 euros. . Venda de plec de bases en suport informàtic: 10,00 euros. 3. El meritament es produeix a la sol·licitud del servei. 4. El pagament s'efectua davant les oficines comunals.

Article 23 Venda de publicacions 1. El fet generador és l'adquisició d'una publicació en qualsevol format o d'altres elements distribuïts pel Comú. 2. Els imports són els següents: . Còmic Super lopez "les muntanyes voladores": 8,00 euros pvp, per llibreries 6,50 euros. . Fotografia "Henri Gaussen": 13,00 euros, per llibreries 10,00 euros. . Històric "125 anys de flama solidaria": 20,00 euros, per llibreries 16,00 euros. . "La Parroquia de Canillo ara fa temps" . Vol. 1: 19,00 euros pvp, per llibreries 15,00 euros. . Vol. 2: 31,50 euros pvp, per llibreries 23,50 euros. . "Guia de Canillo": 4,00 euros pvp, per llibreries 3,05 euros. . "Guia de Flors": 12,05 euros pvp, per llibreries 9,25 euros. . "Guia de Natura, muntanya i esports": 2,00 euros. . "Llibre de Marques": 45,00 euros pvp, per llibreries 40,00 euros. . "Llibre de la Societat de la Crema": 20,00 euros pvp, per llibreries 16,00 euros. . "Rixes, litigis, plet i debat": 28,00 euros, per llibreries 22,00 euros. . "Camins d'Andorra": 5,00 euros, per llibreries 4,00 euros. . Llibre 2a edició de Nostres Arrels, de venda exclusiva a la biblioteca de Canillo, per un import de 30,00 euros i per llibreries 25,00 euros. 3. El meritament es produeix en el lliurament de la publicació. 4. El pagament s'efectua davant les oficines comunals Article 24 Itineraris d'iniciativa privada 1. El fet generador és la instal·lació de senyalitzacions d'itineraris d'iniciativa privada regulats a l'Ordinació de senyalització d'itineraris d'iniciativa privada (BOPA núm. 72, de 24.11.2011). 2. Els imports són els següents: Instal·lació de plaques i fites: 13,50 euros / hora Subministrament de la placa: 3,50 euros Subministrament de la fita: 46,50 euros Ocupació del sòl: 10,00 euros any per senyal

3. El meritament es produeix en el moment de lliurament o instal·lació dels elements o l'1 de gener de cada any. 4. El pagament s'efectua davant les oficines comunals Article 25 Activitats esportives de les Setmanes joves 2013 1. El fet generador és la realització d'activitats esportives en el marc de les Setmanes Joves 2013. 2. Els imports són els següents: Preu no resident VELA ENROLLA'T ESPORTS D'AVENTURA VOLTA ANDORRA A PEU HÒQUEI GEL 485 euros 118 euros 295 euros 287,50 euros 74,75 euros Preu no resident amb carnet jove 410 euros 100 euros 250 euros 250 euros Preu resident 400 euros 58 euros 143,75 euros 115 euros Preu resident amb descompte carnet jove 315 euros 50 euros 125 euros 100 euros 30 euros

65 euros 34,50 euros

3. El meritament es produeix en el moment de la sol·licitud del servei. Disposició derogatòria Queden derogades totes les disposicions comunals de rang igual o inferior que s'oposin al contingut d'aquesta Ordinació. Disposició final Aquesta Ordinació entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Canillo, 21 de desembre del 2012 P.O. del Comú La Secretària general Núria López i Sellés El Cònsol major Josep Mandicó Calvó

Document Anterior

Document Següent