Ordinació  Ordinació tributaria
- ORDINACIÓ-

Ordinació del 18/12/2009 per la qual s'aprova l'Ordinació Tributària de l'exercici 2010 del Comú de Canillo. Atès l'article 5.1 de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns; Atesos els articles 12 i 13 de la Llei de les finances comunals de data 27 de juny de 2003, En sessió ordinària de data 18 de desembre de 2009, el Comú de Canillo ha aprovat la següent

ORDINACIÓ TRIBUTÀRIA

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS Article 1 Objecte 1. Aquesta Ordinació regula la totalitat dels tributs del Comú de Canillo, els quals es classifiquen en taxes, contribucions especials impostos, i els seus elements determinants, segons l'establert a la Llei 10/2003 de les Finances Comunals. 2. També regula respecte a la totalitats dels tributs del Comú de Canillo, els aspectes següents: - Les infraccions i sancions aplicables - El sistema de gestió, declaració i liquidació, en els casos escaients. 3. Respecte als impostos d'àmbit estatal compartits, aquesta ordinació regula el tipus de gravamen addicional aplicable, i si és el cas, la gestió, la comprovació, les infraccions i les sancions. Article 2 Àmbit d'aplicació Aquesta Ordinació obliga: a) Pel que fa l'àmbit territorial: En tot el territori de la parròquia de Canillo. b) Pel que fa l'àmbit personal: A totes les persones físiques o jurídiques susceptibles de drets i obligacions fiscals, així com les societats civils, herències jacents, comunitats

1

de béns i totes les entitats o patrimonis autònoms que, malgrat no tenir la personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica separada, susceptible d'imposició. Article 3 Potestat administrativa de gestió i exercici de la potestat comprovadora 1. El Comú gaudeix, en quant a la recaptació dels tributs comunals, de les mateixes prerrogatives establertes legalment a favor de l'Administració general. 2. Les prerrogatives de gestió i de comprovació en relació amb les impostos d'àmbit estatal compartits són del Comú per la part de la quota tributària que li correspon, si bé les pot delegar al Govern, mitjançant conveni i sense perjudici del que estableixi la normativa de cada tribut. 3. El Comú és competent per comprovar el compliment de les obligacions i els drets tributaris comunals d'acord amb la Llei de bases de l'ordenament tributari i la Llei de les finances comunals. Article 4 Obligats tributaris Són obligats tributaris, a banda dels definits en aquesta Ordinació, els previstos a l'article 15 de la Llei de bases de l'ordenament tributari. Article 5 Obligacions de l'obligat tributari L'obligació principal de l'obligat tributari consisteix en el pagament del deute tributari. Així mateix, queda obligat a formular totes les declaracions i comunicacions que s'exigeixin per a cada tribut i a portar i conservar els registres, les dades i la resta de documents que en cada cas es puguin considerar amb transcendència tributària. A banda de les especificacions que es contenen en aquesta Ordinació, també són obligacions de l'obligat tributari, les previstes, a l'article 16 de la Llei de bases de l'ordenament tributari.

TÍTOL II. TAXES Capítol I. Taxa del servei d'higiene pública Article 6 Naturalesa jurídica i fet generador

2

La taxa d'higiene pública grava la prestació d'un servei públic, de recepció obligatòria, i constitueix el fet generador la prestació genèrica dels serveis públics destinats a la neteja i el manteniment de la parròquia, incloent-hi la neteja de vies i espais públics, treta de neu, recollida d'escombraries, recollida selectiva de residus urbans i qualsevol altre servei necessari per al bon manteniment de la parròquia. Article 7 Obligats tributaris 1. Són obligats tributaris, com a contribuents, les persones físiques o jurídiques que resulten beneficiades pel servei. 2. A efectes d'aquesta taxa, es consideren beneficiades pel servei: a) Les persones censades d'edat compresa entre els 18 i els 65 anys. b) Els titulars de segones residències. c) Les persones físiques o jurídiques i les entitats titulars d'una autorització d'activitat comercial, empresarial o professional. Article 8 Quota tributària 1. La quota tributària per a les persones censades al Comú de Canillo i per als titulars de segones residències és de 56 euros. 2. La quota tributària per a les persones físiques o jurídiques i les entitats titulars d'una autorització d'activitat comercial, empresarial o professional en el terme de la parròquia de Canillo és la que s'indica a l'annex núm. I. Article 9 Període impositiu i meritament 1. Aquesta taxa té caràcter anyal i es merita el primer dia de l'any natural. 2. En els supòsits de primeres o noves inscripcions al cens o al registre d'activitats comercials, empresarials i professionals, es merita a la data d'inscripció, prorratejant l'import de la taxa pels mesos naturals pendents de transcórrer fins a la nova meritació anual, incloent-hi el mes en curs. Article 10 Gestió de la taxa: liquidació, notificació i pagament 1. D'acord amb les dades que consten als seus registres, el Comú procedeix d'ofici a la liquidació de la taxa, i la notifica a l'obligat tributari a l'adreça registrada al Comú, mitjançant

3

el document liquidatori corresponent, que inclou les següents dades: obligat tributari, fet generador, període tributari, quota tributaria, forma i termini de pagament voluntari. 2. El pagament de la quota tributària s'ha de fer efectiu mitjançant càrrec domiciliat al compte de l'entitat bancària del Principat designada per l'obligat tributari en el moment de l'alta registral, o subsidiàriament per davant de les oficines comunals . 3. Els obligats tributaris censats a la parròquia menors de 25 anys d'edat que convisquin amb algun dels seus progenitors i acreditin cursar estudis, tenen dret a la devolució del 75% de la quota tributària, amb acreditació prèvia de la seva situació. El procediment per a la devolució és el que preveu el capítol VIII del Codi de l'Administració, la resolució del qual és susceptible de recurs administratiu.

Capítol II. Taxa sobre l'autorització d'embrancament a la xarxa pública d'aigua , i de clavegueram Article 11 Naturalesa jurídica i fet generador La taxa sobre l'autorització d'embrancament a la xarxa d'aigua pública, o a la xarxa pública d'aigües residuals o clavegueram, és un tribut, el fet generador del qual és la realització de la funció administrativa d'autorització : - d'embrancament d'un edifici o construcció a la xarxa pública d'abastament d'aigua o - d'embrancament a la xarxa pública d'evacuació d'aigües residuals o clavegueram. Article 12 Obligats tributaris Són obligats tributaris d'aquesta taxa el propietari o el titular del domini útil d'un immoble, o el titular de l'autorització de construcció. Article 13 Base de tributació i tipus de gravamen 1. La base de tributació són els m2 construïts i les despeses pels serveis que s'han destinat (lampisteria, enginyeria, obra civil, etc),, aquests serveis estaran sota la direcció i control del Comú. 2. El tipus de gravamen és : - Pel que fa l'embrancament d'un edifici o construcció a la xarxa pública d'abastament d'aigua : - Fins a 75 m2: 686 euros. - A partir de 75 m2: 9,15 euros per m2 construït.

4

-

Pel que fa l'embrancament a la xarxa pública d'evacuació d'aigües residuals o clavegueram: 1,77 euros per m2 construït. En els casos pertinents, les despeses reals dels treballs que s'han precisat per realitzar l'embrancament.

Article 14 Meritament La quota tributària es merita, i neix l'obligació de contribuir, en el moment d'adreçar al Comú la sol·licitud , i en el seu defecte a la data de gaudiment del servei. Article 15 Gestió de la taxa: liquidació, notificació i pagament Es procedirà a la liquidació de la taxa seguint el mateix procediment previst en les taxes per llicències urbanístiques, en defecte de llicència urbanística la liquidació es realitzarà en la data que es comenci a gaudir del servei. En ambdós casos l'obligat tributari haurà de fer efectiva la liquidació provisional relativa a la base de tributació del cost estimatiu de l'obra segons els pressupostos elaborats pels serveis tècnics del Comú. Un cop hagin finalitzat els treballs i de forma degudament justificada, el Comú realitzarà la liquidació definitiva, procedint a la seva regularització. El pagament s'ha de realitzar en la data d'acreditament de la taxa, si va vinculada a una llicència urbanística, seguint el mateix procediment previst per al pagament de la taxa de llicència urbanística. En cas contrari, o en el supòsit de pagament derivat de la liquidació definitiva, el pagament de la quota tributària resultant s'ha de fer per càrrec domiciliat al compte de l'entitat bancària del Principat designada per l'obligat tributari, o subsidiàriament per davant de les oficines comunals

Capítol III . Taxa sobre l'autorització d'embrancament de boca d'incendi Article 16 Naturalesa jurídica i fet generador La taxa sobre l'autorització d'embrancament de boca d'incendi és un tribut, el fet generador del qual és la realització de la funció administrativa de sol·licitud d'autorització d'embrancament d'un edifici o construcció a la xarxa pública d'aigua.

Article 17 Obligats tributaris Són obligats tributaris d'aquesta taxa el propietari o el titular del domini útil d'un immoble, o el titular de l'autorització de construcció.

5

Article 18 Quota tributària La quota tributària és de 1.365 euros. Article 19 Meritament i pagament 1. La taxa d'autorització d'embrancament de boca d'incendi merita en el moment de la presentació de la corresponent sol·licitud. 2. El pagament s'efectua en les oficines comunals o bé per càrrec domiciliat al compte que l'obligat tributari designi en una entitat bancària del Principat.

Capítol IV . Taxa pel servei d'enllumenat públic Article 20 Naturalesa jurídica i fet generador 1. La taxa pel servei d'enllumenat públic grava la prestació d'un servei públic, de recepció obligatòria. 2. Constitueix el fet generador la prestació del servei públic d'enllumenat de la parròquia (il·luminació de vies públiques, nadalenca, equipaments urbans, locals públics comunals, esglésies, monuments, etc.). Article 21 Obligats tributaris 1. Són obligats tributaris, com a contribuents, les persones físiques o jurídiques que resulten beneficiades pel servei. 2. A efectes d'aquesta taxa, s'entenen beneficiades pel servei: a) Les persones censades d'edat compresa entre els 18 i els 65 anys. b) Els titulars de segones residències. c) Les persones físiques o jurídiques i les entitats titulars d'una autorització d'activitat comercial, empresarial o professional. Article 22 Quota tributària

6

1. La quota tributària per a les persones censades al Comú de Canillo i per als titulars de segones residències és de 23 euros. 2. Pel que fa les persones físiques o jurídiques i les entitats titulars d'una autorització d'activitat comercial, empresarial o professional, la base tributària és els m2 de l'establiment, i el tipus de gravamen és el que s'indica a l'annex núm. II. Article 23 Període impositiu i meritament 1. Aquesta taxa té caràcter anyal i es merita el primer dia de l'any natural, 2. En els supòsits de noves inscripcions als registres administratius corresponents d'aquest Comú, es merita a la data d'inscripció, prorratejant l'import de la taxa pels mesos naturals pendents de transcórrer fins a la nova meritació anual, incloent-hi el mes en curs. Article 24 Gestió de la taxa: liquidació, notificació i pagament 1. El Comú de Canillo realitza les funcions de gestió, liquidació, comprovació, recaptació, inspecció i qualsevol altra funció d'aquesta taxa. 2. D'acord amb les dades vigents als seus registres, el Comú procedeix d'ofici a la liquidació de la taxa, i la notifica a l'obligat tributari a l'adreça registrada al Comú, mitjançant el document liquidatori corresponent, que inclou les dades següents: obligat tributari, fet generador, període tributari, quota tributària, forma i termini de pagament voluntari. 3. El pagament de la quota resultant s'ha de fer per càrrec domiciliat al compte de l'entitat bancària del Principat designada per l'obligat tributari en el moment de l'alta registral, o subsidiàriament per davant de les oficines comunals 4. Els obligats tributaris censats a la parròquia menors de 25 anys d'edat que convisquin amb algun dels seus progenitors i acreditin cursar estudis, tenen dret a la devolució del 75% de la quota tributària, amb acreditació prèvia de la seva situació. El procediment per a la devolució és el que preveu el capítol VIII del Codi de l'Administració, la resolució del qual és susceptible de recurs administratiu.

Capítol V. Taxa pel servei de grua de circulació Article 25 Naturalesa jurídica i fet generador

7

El fet generador de la taxa pel servei de grua de circulació és la retirada d'un vehicle de la via pública per part del servei de circulació . Article 26 Obligat tributari És obligat tributari el propietari del vehicle retirat, i com a substitut tributari ho és el conductor del vehicle. Article 27 Quota tributària La quota tributària és de 42 euros en concepte de retirada del vehicle, i concepte de retirada del vehicle i trasllat al dipòsit. 62 euros en

Caldrà fer efectives les despeses del preu públic de pupil·latge en els casos escaients. La quota tributària en el cas d'immobilització del vehicle amb parany és de 26 euros. Article 28 Meritament i pagament El meritament d'aquesta taxa es produeix des del moment de la retirada del vehicle per part del Servei de Circulació o la seva immobilització amb parany. S'efectuarà en el moment de la sol·licitud de retorn del vehicle davant el servei de circulació o subsidiàriament davant les oficines comunals.

Capítol VI. Taxa per llicències urbanístiques i actes relacionats Article 29 Naturalesa jurídica i fet generador La taxa de llicències urbanístiques, és un tribut, el fet generador del qual és la prestació dels serveis tècnics i administratius previs a la concessió de qualsevulla classe de llicència urbanística, segons estableix la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme.

Article 30 Obligats tributaris 1. Són obligats tributaris d'aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques que sol·licitin l'atorgament de la llicència urbanística.

8

2. Tenen la consideració d'obligats tributaris, com a responsables, els constructors i contractistes d'obres, els quals, si escau, poden repercutir les quotes tributaries meritades respecte les persones físiques o jurídiques propietàries del béns immobles respecte dels quals s'interessa l'atorgament de la llicència. Article 31 Base tributària i tipus de gravamen Constitueix la base de tributació d'aquesta taxa l'activitat administrativa i tècnica que precisi la llicència, segons el tipus d'acte requerit. Els tipus de gravàmens i si escau les quotes tributàries corresponents es detallen a l'Annex núm. IV. Article 32 Meritament 1. La quota tributària es merita, i neix l'obligació de contribuir, en el moment d'adreçar al Comú la sol·licitud de llicència, amb independència de l'aprovació final de la sol·licitud. 2. Si les obres s'han iniciat o executat sense haver obtingut l'oportuna llicència, la taxa meritarà quan s'iniciï efectivament l'activitat comunal relativa a determinar si l'obra en qüestió és o no autoritzable, amb independència de la iniciació d'un expedient administratiu que pugui instruir-se. 3. L'obligació de contribuir, un cop s'ha originat, no es veurà afectada per la denegació de la llicència sol·licitada o pel seu atorgament condicionat a la modificació del projecte presentat, ni per la renuncia o desistiment de la persona que l'ha sol·licitat, un cop concedida la llicència. 4. Els obligats tributaris han de practicar l'autoliquidació en l'imprès normalitzat pel Comú i abonar-la al compte de l'entitat bancària assenyalat a tal efecte, dins del termini d'un més, comptat a partir del dia següent al de la notificació de la resolució de la llicència. En els casos que sigui procedent, també caldrà fer efectiu l'import de 104 euros pel subministrament del rètol d'obra. La llicència es lliurarà a la persona interessada prèvia presentació del justificant de pagament comunal segellat per l'entitat bancària on es va efectuar el pagament. Article 33 Gestió de la taxa: liquidació, notificació i pagament 1. Els obligats tributaris han de practicar l'autoliquidació en l'imprès normalitzat pel Comú i abonar-la al compte de l'entitat bancària assenyalat a tal efecte, dins del termini d'un més, comptat a partir del dia següent al de la notificació de la resolució de la llicència. La llicència es lliurarà a la persona interessada prèvia presentació del justificant de pagament comunal segellat per l'entitat bancària on es va efectuar el pagament.

9

2. Els obligats tributaris estan obligats a mostrar la llicència atorgada als tècnics del despatx tècnic del Comú quan es presentin a la finca per a la comprovació de què les obres s'hi ajusten.

Capítol VII. Taxa per l'emissió de certificats, per tramitació de sol·licituds i per la inscripció al registre administratiu i al cadastre comunal Article 34 Naturalesa jurídica i fet generador El fet generador d'aquesta taxa potser un dels detallats a continuació : 1. La sol·licitud d`emissió de certificats d'aspectes que són de competència o de coneixement del Comú, d'acord amb la normativa aplicable. 2. La inscripció de qualsevulla alteració física o jurídica d'un bé immoble situat a la parròquia de Canillo. 3. És l'entrada per la tramitació de sol·licitud a les oficines comunals. Article 35 Tipus de gravamen i quota tributària 1. La quota tributària per l'emissió de: - Certificats: 3,85 euros - Certificat urbanístic, de parcel·la, terreny, unitat immobiliària o edifici: 104 euros - Certificat de garantia urbanística: 260 euros. 2. La quota tributària per la inscripció al registre administratiu i al cadastre comunal és de 16 euros per unitat cadastral. 3. La quota tributària per la tramitació de sol·licituds general és de 3,85 euros per sol·licitud. La quota tributària per les sol·licituds de subvencions o les relatives a queixes és de 0 euros. Article 36 Meritament i pagament 1. Pel que fa la sol·licitud d'emissió de certificats, la taxa merita en el moment de presentar la sol·licitud, i el pagament de la quota tributària s'efectua en el moment del lliurament.

10

2. En quant la tramitació de sol·licituds, la taxa merita en el moment de presentació de la sol·licitud, i el pagament de la quota tributària es fa efectiu en el moment de presentació de la sol·licitud. 3. En la inscripció al registre administratiu i al cadastre comunal el meritament i pagament es produeix a la data d'entrada de la sol·licitud al Comú. En els casos que es produeixi la inscripció d'ofici, la taxa merita a la data en que es tramiti la inscripció d'ofici. En cas d'obra nova, el meritament es produeix a la data d'autorització de la llicència de primera ocupació. 4. El pagament s'efectua davant les oficines comunals, o subsidiàriament per càrrec domiciliat al compte de l'entitat bancària del Principat designada per l'obligat tributari.

Capítol VIII. Taxa per delimitació de terres comunals Article 37 Naturalesa i fet generador El fet generador de la taxa per delimitació amb terres comunals, és la realització de l'acte de delimitació, que a més inclou les despeses reals dels tècnics externs contractats que han estat necessaris per l'acompliment de l'acte i la certificació per còpia de plànol o altra documentació. Article 38 Tipus de gravamen - Import fix de 110 euros per acte de delimitació. - Import fix per còpia certificada : - A4 o A3: 5 euros. - Format superior: 27 euros. Import variable en funció de les despeses reals justificades que han estat precises per l'acompliment de l'acte. Article 39 Meritament i pagament 1. La taxa merita des de la presentació de la sol·licitud, i també en aquest moment es paga la part de la quota tributària corresponent a l'import fix per acte de delimitació. En lliurar la resolució, l'obligat tributari paga la resta de la quota tributària. 2. El pagament s'efectua per càrrec domiciliat al compte de l'entitat bancària del Principat designada per l'obligat tributari, o subsidiàriament davant les oficines comunals.

11

Capítol IX . Taxa sobre autorització de radicació d'activitats comercials, empresarials i professionals Article 40 Naturalesa jurídica i fet generador La taxa sobre autorització de radicació d'activitats comercials, empresarials i professionals és un tribut el fet generador del qual és la realització de les funcions administratives següents: a) Alta i baixa d'autoritzacions de radicació b) Canvis de radicació c) Modificació i/o ampliació de l'activitat econòmica d) Modificació de nom comercial, empresarial o professional e) Modificació i/o ampliació de la superfície d'explotació f) Modificació i/o ampliació de la titularitat de la radicació. g) I, en general qualsevulla modificació de dades que constin al Comú en relació a la radicació. Article 41 Obligats tributaris Són obligats tributaris d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten i obtenen l'autorització d'activitats comercials, empresarials i professionals. Article 42 Quota tributària La quota tributària d'aquesta taxa és de 31 euros. Article 43 Meritament i pagament 1. El meritament d'aquesta taxa és produeix a la data de lliurament de l'autorització. 2. El pagament s'efectua per càrrec domiciliat al compte de l'entitat bancària del Principat designada per l'obligat tributari o subsidiàriament davant les oficines comunals. TÍTOL III. CONTRIBUCIONS ESPECIALS

12

Article 44 Fet generador 1. El fet generador de les contribucions especials és l'acord de l'òrgan competent del Comú de realització de determinades obres o de l'establiment o ampliació dels serveis públics sotmès al requisit d'eficàcia de llur realització efectiva, i que produeixen un augment de valor dels béns de l'obligat tributari o que d'alguna manera el beneficien especialment. 2. Les obres que permeten l'aplicació de contribucions especials per part del Comú són les següents: a) Primer establiment de voravies i la seva renovació si aquesta en millora sensiblement les condicions. b) Primer establiment, reposició o reparació extraordinària del paviment i equipament de vies públiques, el manteniment de les quals és de competència comunal. c) Primer establiment d'enllumenat públic i la seva renovació si aquesta en millora sensiblement les condicions, a les vies públiques, el manteniment de les quals és de competència comunal. d) Obertura, eixamplament, alineació i prolongació de vies públiques urbanes i secundàries, la construcció de les quals és de competència comunal, i també de camins comunals i de muntanya. e) Creació de places públiques. f) Construcció d'instal·lacions que comprenguin el subministrament de serveis d'àmbit comunal. g) Primer establiment, reposició, reparació extraordinària o separació de conduccions d'aigües pluvials i residuals d'àmbit comunal. 3. Les contribucions especials s'aplicaran encara que els terrenys, edificis o locals gaudeixin per alguna de llurs parts o façanes d'obres anàlogues a les que es tracti de finançar mitjançant contribucions especials i que corresponguin a altres vies contigües als referits terrenys, edificis o locals amb façana a la via pública. 4. No es poden aplicar contribucions especials per raó d'obres: a) de mera conservació, reparació ordinària o manteniment corrent. b) d'urbanització que beneficien a presumptes obligats tributaris quan aquests paguen íntegrament les obres. Article 45 Obligats tributaris de les contribucions especials 1. Són obligats tributaris els propietaris de terrenys, edificis o locals ubicats en la zona de benefici lineal. Subsidiàriament, són obligats tributaris els posseïdors dels béns ubicats en la zona de benefici lineal, si aquests béns no tenen propietari, si aquest és desconegut o si hi ha contesa judicial sobre la titularitat dominical. S'entén per zona de benefici lineal els metres de longitud de façana de la propietat de l'obligat tributari que experimentin un augment de valor com a conseqüència de la realització de les obres o de l'establiment o ampliació dels serveis públics del Comú.

13

2. Són obligats tributaris per benefici singular les empreses subministradores de serveis que utilitzen les corresponents galeries subterrànies contemplades a la lletra f de l'article 44.2 de la present Ordinació. S'entén com a benefici singular l'increment de valor que experimenten els béns immobles com a conseqüència de les obres a què dóna lloc la contribució especial aplicada, tant si són propietat de les empreses subministradores de serveis com si en tenen el dret d'ús. Article 46 Exempcions tributàries de les contribucions especials 1. Gaudeixen d'exempció els Coprínceps en qualitat de caps d'Estat, el Consell General, el Govern, els Comuns i els Quarts de la parròquia de Canillo. 2. L'existència de supòsits d'exempció no pot agreujar la càrrega tributària dels qui no gaudeixen d'aquest benefici, de manera que les quantitats corresponents a l'exempció seran assumides únicament pel Comú de Canillo. Article 47 Base de tributació de les contribucions especials 1. La base de tributació de les contribucions especials no pot ultrapassar el 90% del cost efectiu de l'obra que el Comú pretén dur a terme. 2. El cost efectiu de l'obra inclou: a) El cost real de les obres. b) El preu de les adquisicions o expropiacions efectivament necessàries per a l'execució de les obres, fixat d'acord amb la Llei d'expropiació. 3. En qualsevol cas, l'import de l'esmentada despesa es minora en la quantitat que representen les subvencions o aportacions específiques que el Comú obtingui amb destinació a les obres de que es tracta. Si les subvencions o aportacions són atorgades per un obligat tributari, llur import es destina primerament a compensar la seva pròpia quota i l'excés, si n'hi ha, redueix a prorrata les quotes de la resta d'obligats tributaris. Article 48 Determinació de quotes per a la quantificació de les contribucions especials 1. Les quotes dels obligats tributaris es determinen repartint el cost de les obres o dels serveis entre tots els propietaris dels béns immobles, en funció dels metres lineals de façana que conformin la zona de benefici lineal.

14

2. Les quotes dels obligats tributaris per benefici singular es determinen de conformitat amb el repartiment dels costos de les obres o els serveis que originen la contribució especial, entre els propietaris o entitats usuàries de les instal·lacions incloses a la lletra f de l'apartat 2 de l'article 44. Article 49 Meritament de les contribucions especials Les contribucions especials es meriten a la data de l'adjudicació definitiva de les obres o, per aquelles obres directament realitzades pels serveis tècnics del Comú, des de la data d'inici de les obres. Article 50 Aplicació i efectivitat de les contribucions especials 1. Les contribucions especials han de ser aplicades, mitjançant una Ordinació específica que estableixi els elements essencials de la contribució especial i que delimiti la zona d'aplicació. 2. Les Ordinacions de creació d'una contribució especial seran publicades al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra als efectes de reclamacions i recursos. Article 51 Gestió i liquidació de les contribucions especials 1. Un cop aprovada la liquidació pressupostària de la despesa corresponent a l'obra executada es practiquen les liquidacions definitives. Si l'import real de la despesa és diferent al calculat inicialment, les liquidacions són rectificades d'ofici pel Comú per ajustar-les a la realitat dels cost. Si a causa de la rectificació, les quotes definitives són més elevades que les provisionals, l'excés s'exigeix mitjançant liquidació addicional. Si les liquidacions provisionals són superiors a les definitives, el Comú retorna la diferència als obligats tributaris en el termini de tres mesos a comptar de la data de l'acord de rectificació. 2. Les quotes tributàries podran ser fraccionades, per períodes anyals i per un termini màxim de cinc anys a comptar de la data del meritament, a petició expressa de l'obligat tributari. En el cas d'un pagament fraccionat, l'obligat tributari que se'n beneficia haurà d'abonar els interessos al tipus legal meritat pels imports amb pagament ajornat. TÍTOL IV. IMPOSTOS Article 52 Classificació

15

Els impostos són tributs, el fet generador dels quals és un negoci, un acte o un fet indicador de capacitat econòmica de l'obligat tributari o de la persona que ha de suportar el gravamen i que mai no depèn d'una activitat de l'Administració. Són impostos propis del Comú de Canillo , sense perjudici dels altres que preveu la Llei de les Finances comunals: - L'impost tradicional de foc i lloc. - L'impost de radicació d'activitats comercials, empresarials i professionals. - L'impost sobre la construcció.

Capítol I. Impost tradicional del Foc i Lloc Article 53 Naturalesa jurídica i fet generador 1. L'impost tradicional de foc i lloc és un impost de naturalesa directa que grava el fet de residir en el territori de la parròquia de Canillo. 2. El fet generador de l'impost de foc i lloc és la residència principal de la persona física, d'edat compresa entre els 18 i els 65 anys, en el territori de la parròquia de Canillo. 3. Als efectes d'aquest impost s'entén com a residència principal el lloc on està censada la persona el primer dia de l'any natural, o el dia de la primera inscripció al cens comunal. Article 54 Obligat tributari Té la condició d'obligat tributari la persona física censada en el territori de la parròquia de Canillo, que a la data del meritament tingui una edat compresa entre els 18 i els 65 anys. Article 55 Quota tributària La quota tributària és de 23 euros per obligat tributari. Article 56 Període impositiu i meritament 1. Aquest impost és anyal i es merita el primer dia de l'any natural.

16

2. En els supòsits de primeres inscripcions al cens, es merita a la data d'inscripció, i es prorrateja l'import de l'impost pels mesos naturals pendents de transcórrer fins a la nova meritació anual, incloent-hi el mes en curs. 3. Noves inscripcions. En cas d'acreditació de pagament de l'import referit en un altre comú pel període impositiu corrent, l'obligat tributari resta exonerat de pagament fins al període impositiu següent. Article 57 Gestió de l'impost: liquidació, notificació i pagament 1. D'acord amb les dades vigents al cens el Comú procedeix d'ofici a la liquidació de l'impost, i la notifica a l'obligat tributari a l'adreça registrada al Comú, mitjançant el document liquidatori corresponent, que inclou les dades següents: obligat tributari, fet generador, període tributari, quota tributària, forma i termini de pagament voluntari. 2. El pagament de la quota tributària s'ha d'efectuar per càrrec domiciliat al compte de l'entitat bancària del Principat designada per l'obligat tributari en el moment de l'alta registral, o subsidiàriament per davant de les oficines comunals. 3. Els obligats tributaris censats a la parròquia menors de 25 anys d'edat que convisquin amb algun dels seus progenitors i acreditin cursar estudis, tenen dret a la devolució del 75% de la quota tributària, amb acreditació prèvia de la seva situació, aquest es pot sol·licitar únicament durant l'any en curs. El procediment per a la devolució és el que preveu el capítol VIII del Codi de l'Administració, la resolució del qual és susceptible de recurs administratiu.

Capítol II. Impost de radicació d'activitats comercials, empresarials i professionals Article 58 Naturalesa jurídica i fet generador 1. L'impost de radicació d'activitats comercials, empresarials i professionals és un impost de naturalesa directa que grava l'exercici d'una activitat comercial, empresarial o professional realitzada en el territori de la parròquia de Canillo. 2. El fet generador de l'impost és l'exercici d'una activitat comercial, empresarial o professional en el territori de la parròquia de Canillo. 3. Són activitats comercials, empresarials o professionals, les que impliquin l'ordenació per compte propi de factors de producció materials i humans o d'algun d'ells, amb la finalitat d'intervenir en la producció, realització o comercialització de béns i serveis. Article 59

17

Exempcions Gaudeixen d'exempció d'aquest impost les activitats agrícoles realitzades per persones físiques. Article 60 Obligat tributari 1. És obligat tributari de l'impost sobre la radicació la persona, física o jurídica, titular de l'activitat econòmica. 2. A més, tenen la condició d'obligats tributaris les entitats, com ara societats civils, comunitats de béns, i d'altres entitats que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni separat, quan realitzin activitats subjectes a l'impost. Article 61 Base de tributació. 1. La base de tributació es determina en funció dels metres quadrats de la superfície d'explotació ponderada per un índex de localització. 2. La superfície d'explotació és la superfície total dels locals destinats a la realització de l'activitat, expressada en metres quadrats i, si és el cas, mitjançant la suma de totes les seves plantes. 3. Tanmateix, només es pot comptar com a superfície d'explotació el 40% de la superfície en els casos següents: a) Superfície no construïda o descoberta dedicada al dipòsit de matèries primeres o productes de qualsevol classe i, en general, a qualsevol aspecte de l'activitat de què es tracti, inclosos els aspectes accessoris o complementaris d'aquesta activitat, com la superfície ocupada per vials, jardins, zones de seguretat, etc. b) Superfície construïda o coberta dels magatzems i dipòsits de tot tipus. c) Superfície dels aparcaments coberts o descoberts, sempre que l'activitat desenvolupada a títol principal no sigui d'aparcament. 4. S'estableixen 2 zones amb un índex de localització diferent: - Zona A. Carrers i places amb confluència amb carretera general: índex de localització 1,20 - Zona B. Carrers i places en altres zones: índex de localització 1 Article 62 Tipus de gravamen El tipus de gravamen que s'aplica a cada activitat és la que s'indica a l'annex núm. III.

18

Article 63 Quota tributària La quota tributària resulta d'aplicar a la base de tributació ponderada el tipus de gravamen, segons correspongui. No obstant l'establert en el paràgraf anterior, s'estableix una quota tributària mínima aplicant el tipus de gravamen que correspongui al resultat de multiplicar l'índex de localització per 20 metres quadrats. Article 64 Període impositiu i meritament 1. Aquest impost és anyal i es merita el primer dia de l'any natural. 2. En cas que l'activitat s'iniciï després de l'1 de gener, l'impost es merita a la data d'inici de l'activitat. En aquest cas la quota tributària es calcula proporcionalment al nombre de trimestres naturals que restin per finalitzar l'any, inclòs el de l'inici de l'activitat. Article 65 Gestió de l'impost: liquidació, notificació i pagament 1. D'acord amb les dades que consten al registre la liquidació de l'impost, i la notifica a l'obligat mitjançant el document liquidatori corresponent, tributari, fet generador, període tributari, quota voluntari. corresponent, el Comú procedeix d'ofici a tributari a l'adreça registrada al Comú, que inclou les dades següents: obligat tributaria, forma i termini de pagament

2. El pagament de la quota resultant s'ha de fer efectiu per càrrec domiciliat al compte de l'entitat bancària del Principat designada per l'obligat tributari en el moment de l'alta registral, o subsidiàriament per davant les oficines comunals

Capítol III. Impost sobre les transmissions patrimonials immobiliàries. Article 66 Tipus de gravamen. 1. Atenent al que disposa l'article 13, 33 i 34 de la Llei de Finances Comunals de 27 de juny de 2003, respecte als impostos d'àmbit estatal compartits, la present Ordinació únicament regula el tipus de gravamen aplicable a aquest tipus de transmissions. 2. El tipus de gravamen comunal serà d'un 1'50 per 100. Article 67

19

Altres elements del tribut; gestió i liquidació. La resta d'elements del tribut resten definits per la Llei de l'impost de transmissió patrimonials immobiliàries de data 29 de desembre del 2.000, i la seva gestió i liquidació ha estat delegada al Govern per conveni de data 27 de març del 2001 en els termes del capítol III del mateix cos legal.

Capítol IV. Impost sobre la construcció. Article 68 Naturalesa jurídica i fet generador 1. L'impost sobre la construcció és un impost de naturalesa directa que grava la realització d'edificacions de nova planta o l'ampliació d'edificacions existents. 2. El fet generador de l'impost és la realització, dins del terme de la parròquia, d'edificacions de nova planta o bé d'obres d'ampliació d'edificacions existents. Article 69 Exempcions Gaudeixen d'exempció d'aquest impost totes aquelles edificacions o ampliacions que siguin realitzades pels coprínceps com a caps d'Estat, pel Consell General, pel Govern i pels comuns. Article 70 Obligat tributari És obligat tributari de l'impost la persona, física o jurídica, que sol·licita la llicència de construcció o ampliació de l'edifici. Article 71 Base de tributació. 1. La base de tributació és la superfície de l'edificació de nova planta, o de l'ampliació, expressada en metres quadrats i ponderada per un índex de localització. 2. A efectes de l'impost, s'entén per superfície de l'edificació de nova planta, o de l'ampliació, la superfície de l'obra efectivament construïda, inclosos els soterranis i els cossos volats. 3. S'estableix en tota la parròquia una única zona, amb un índex de localització de 2. Article 72

20

Tipus de gravamen. El tipus de gravamen aplicable es de 31 euros per metre quadrat. Article 73 Quota tributària La quota tributària és el resultat d'aplicar a la base de tributació el tipus de gravamen.

Article 74 Bonificacions de la quota. 1. S'estableixen les següents bonificacions a la quota tributària del present impost: a) una bonificació de la quota tributària del 90% per a les edificacions de nova planta o ampliació d'edificacions existents que es destinin a ús d'habitatge destinat a ús propi o a lloguer. b) una bonificació de la quota tributària del 90% per a les edificacions de nova planta o ampliació d'edificacions existents que es destinin exclusivament a ús d'aparcament. c) una bonificació de la quota tributària del 90% per a les edificacions de nova planta o ampliació d'edificacions existents que es destinin exclusivament a ús agrícola i ramader. 2. Cas de que l'obligat tributari, o aquells que en portin causa, vulguin modificar la destinació de les edificacions autoritzades dins dels 10 anys següents a la data de liquidació de l'impost hauran de procedir a la restitució de les bonificacions tributàries de que s'hagin beneficiat. La restitució abastarà l'import íntegre de la bonificació, incrementat amb els interessos meritats al tipus resultant de sumar dos punts percentuals al de l'interès legal. 3. Únicament s'admetrà la modificació referida en el punt anterior per edificis sencers independents, no per unitats immobiliàries producte de la divisió horitzontal. Article 75 Deduccions de la quota. L'obligat tributari pot deduir de la quota tributària, bonificada si escau d'acord amb l'apartat precedent, l'import que ha de satisfer al comú com a taxa per l'atorgament de la llicència urbanística corresponent a la mateixa edificació o ampliació i regulada en el capítol VI del títol II (taxes) de la present Ordinació. En el cas que el resultat de la deducció fos una xifra negativa, la quota és igual a zero euros. Article 76 Meritament.

21

L'impost es merita en el moment d'obtenir la llicència corresponent. Article 77 Gestió de l'impost: liquidació, notificació i pagament 1. D'acord amb les dades del projecte sotmès a aprovació, el Comú procedeix d'ofici a la liquidació de l'impost, i la notifica a l'obligat tributari, mitjançant el document liquidatori corresponent, que inclou les dades següents: obligat tributari, fet generador, quota tributaria i, si fos el cas, bonificacions i deduccions de la quota. 2. El pagament de la quota resultant s'ha de fer efectiu amb anterioritat a la retirada de la llicència urbanística administrativa, juntament amb la quota tributària que en deriva d'aquesta, de la de la taxa d'autorització d'embrancament a la xarxa pública d'aigua i clavegueram, i la de la quota tributària de rètol d'autorització d'obra. 3. Sense el pagament de les respectives quotes tributàries, i la retirada física de l'autorització de la llicència urbanística, aquesta no té eficàcia, i qualsevol actuació urbanística es considera efectuada sense llicència i comporta infracció urbanística, essent d'aplicació el títol XI de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme.

TÍTOL V . Disposicions de caràcter general aplicables als tributs i als impostos

Capítol I. Infraccions i sancions tributàries Article 78 Infraccions 1. Qualsevol acció o omissió de l'obligat tributari o del responsable que comporti l'incompliment de les normes i obligacions tributàries a què es refereix aquesta Ordinació és constitutiva d'infracció tributària. 2. Les sancions tributàries són pecuniàries i es tradueixen en multa fixa o proporcional. Article 79 Classificació de les infraccions 1. Les infraccions es classifiquen en greus i lleus. 2. Constitueixen infraccions greus els comportaments següents: a) Deixar d'ingressar, dins dels terminis assenyalats per cada tribut, la totalitat o part del deute tributari.

22

b) No presentar, presentar fora de termini o de forma incompleta o incorrecta les declaracions o documents necessaris perquè el Comú pugui practicar la liquidació de qualsevol tribut, amb el requeriment previ del Comú. c) Falsejar qualsevol dada o informació de naturalesa tributària, sense perjudici de les responsabilitats penals eventuals. d) Gaudir o aconseguir indegudament beneficis fiscals, exempcions, desgravacions o devolucions. 3. Constitueixen infraccions lleus, els comportaments següents: a) L'incompliment del deure de subministrar dades, documentació o antecedents amb transcendència tributària. b) L'incompliment de les obligacions de naturalesa registral i censal. c) La resistència, excusa o negativa a les actuacions de gestió tributària del Comú, ja sigui en fase de gestió, inspecció, notificació o recaptació. Article 80 Sancions 1. Per les infraccions greus: a) Multa pecuniària proporcional entre el 30% i el 50% del deute tributari, o sobre l'import dels beneficis o devolucions aconseguits indegudament. b) Pèrdua, durant el termini de fins a tres anys, de la possibilitat d'obtenir subvencions comunals i del dret a gaudir de beneficis o incentius fiscals. c) Prohibició, durant un termini de fins a tres anys, d'atorgar contractes amb el Comú i entitats dependents. d) Suspensió, durant un termini de fins a tres anys, de l'exercici de càrrec o ocupació pública. Aquesta sanció no serà executiva fins que no hagi recaigut sentència ferma sobre la sanció. 2. Per les infraccions lleus: a) Multa pecuniària proporcional fins el 20% del deute tributari, o sobre l'import dels beneficis o devolucions aconseguits indegudament. b) Pèrdua, durant el termini de fins a un any, de la possibilitat d'obtenir subvencions comunals i del dret a gaudir de beneficis o incentius tributaris. c) Prohibició, durant un termini de fins a un any, d'atorgar contractes amb el Comú i entitats dependents. d) Suspensió, durant un termini de fins a un any, de l'exercici de càrrec o ocupació pública. Aquesta sanció no serà executiva fins que no hagi recaigut sentència ferma sobre la sanció. Article 81 Criteris de graduació de les sancions

23

Les sancions tributàries es graduen d'acord amb els criteris previstos per l'article 66 de la Llei de bases de l'ordenament tributari. Article 82 Procediment sancionador 1. La imposició de sancions requereix la instrucció i la tramitació prèvia d'un expedient sancionador, independent del procediment de constrenyiment. 2. Un cop constatada evidència d'infracció tributària pel Comú o rebuda denúncia al respecte, aquest ha d'incoar l'expedient sancionador corresponent i ho ha de notificar a la persona interessada. 3. Un cop constatada evidència pel Comú, o rebuda denúncia, respecte una suposada infracció tributària, es pot acordar la instrucció d'una informació reservada per tal de determinar si escau la incoació de l'expedient o l'arxiu de les actuacions. 4. El Comú ha de procedir a la pràctica de totes les proves i les actuacions que esdevinguin necessàries per a l'esclariment dels fets i per determinar les responsabilitats susceptibles de sanció, incloent-hi el requeriment d'informació a l'obligat tributari, segons el disposat en aquesta Ordinació. 5. A la vista de les actuacions practicades s'ha de formular un plec de càrrecs en el qual figuri l'exposició dels fets, la referència dels preceptes legals infringits i la proposta de sanció a imposar. 6. El plec de càrrecs s'ha de notificar a les persones interessades per tal que dins el termini improrrogable de 10 dies a comptar des de l'endemà de la notificació puguin contestar-los, i al·legar tot el que considerin pertinent. 7. Un cop incoat el procediment, el Comú pot acordar les mesures provisionals que cregui convenients per tal d'assegurar l'eficàcia de la resolució que pugui recaure, sempre que hi hagi elements de judici suficients. 8. Un cop contestat el plec de càrrecs o transcorregut el termini per fer-ho, el Comú confirma o revoca la proposta de sanció decretant la resolució corresponent que ha de notificar-se a l'interessat, i que és susceptible de recurs en els termes del capítol IX del Codi de l'Administració.

Capítol II. Altres disposicions de caràcter general Article 83 Comprovacions tributàries.

24

1. El Comú pot comprovar la quantificació o realitat de qualsevol element dels tributs recollits en aquesta Ordinació. 2. A tal efecte pot requerir dels obligats tributaris l'aportació de dades, informes o antecedents amb transcendència tributària. L'incompliment del requeriment en els terminis en ell fixats, sense causa justa, comporta infracció tributària i se sanciona d'acord amb l'article 53 d'aquesta Ordinació. Article 84 Revisió d'errors 1. L'Administració ha de revisar d'ofici o a instància de la persona interessada els errors materials o de fet i els aritmètics, sempre que hagin transcorregut tres anys des de la notificació de l'acte objecte de la rectificació. 2. La resolució ha de ser notificada a la persona interessada i és susceptible de recurs administratiu. Article 85 Període voluntari Com a norma general , el període voluntari per procedir el pagament és en el termini màxim de 30 dies naturals des del meritament o des de la notificació. Article 86 Recaptació executiva Transcorregut el període voluntari sense pagament, el Comú inicia el període de constrenyiment, certifica el deute tributari i procedeix a la seva execució de conformitat amb el que disposen els articles 60 de la Llei de bases de l'ordenament tributari i 97 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal. Article 87 Recàrrecs, interessos de demora i despeses 1. Recàrrecs: Transcorregut el període de pagament voluntari, es meritarà un recàrrec de constrenyiment, igual al 20 % de la quota tributària. No obstant això, si l'ingrés s'efectua dins els dos mesos següents a l'acabament del termini de pagament en període voluntari, s'aplicarà un recàrrec únic del 10% amb exclusió dels interessos de demora i de les sancions que s'haguessin pogut exigir. 2. Interessos de demora: Transcorregut el període de pagament voluntari, es meritarà fins a la seva liquidació l'interès legal de la quota tributària.

25

3. Totes les despeses ocasionades pel retorn dels rebuts de domiciliació, seran a càrrec de l'obligat tributari, i reclamades com a deute tributari. Article 88 Devolució d'ingressos indeguts 1. Els obligats tributaris i llurs hereus o drethavents tenen dret a la devolució de les quantitats ingressades indegudament pel Comú, augmentades en l'interès legal calculat des de la data de l'ingrés indegut, presentant la corresponent sol·licitud. 2. El procediment per al retorn dels ingressos indeguts és el que preveu el Capítol VIII del Codi de l'Administració, la resolució del qual és susceptible de recurs administratiu. Article 89 Prescripció 1. Prescriuen al cap de tres anys: a) La facultat de l'Administració comunal de liquidar els deutes tributaris. El termini de prescripció comença a partir de la realització del fet generador o del naixement de l'obligació correlativa. b) El dret d'exigir el pagament dels deutes liquidats. El termini de prescripció s'inicia amb la notificació de la liquidació. c) La potestat d'imposar sancions pecuniàries. El termini de prescripció es compta a partir del dia en què es comet la infracció. 2. La prescripció queda interrompuda si el deutor reconeix el deute de forma fefaent davant l'Administració comunal o aquesta li n'exigeix el pagament, també de forma fefaent. En cas d'interrupció de la prescripció el deutor no perd el temps transcorregut abans de la interrupció. Article 90 Recursos administratius en matèria tributària 1. Contra els actes i les resolucions comunals en matèria tributària els obligats tributaris poden interposar recurs d'alçada en la forma i els terminis previstos pel Codi de l'Administració. 2. La interposició de qualsevol recurs no implica la suspensió de l'acte o de la resolució que n'és objecte. 3. Contra la desestimació expressa o tàcita del recurs administratiu els recurrents poden interposar recurs jurisdiccional, en la forma i els terminis previstos per la llei. Disposició transitòria

26

Tots els actes o procediments administratius amb abast tributari que s'hagin iniciat abans de l'entrada en vigor d'aquesta Ordinació es regeixen per la normativa anterior. Disposició addicional Els preceptes d'aquesta Ordinació que, per normativa sistemàtica, incorporen aspectes de la normativa general directament aplicables, s'entén que són automàticament modificats en el moment en què es produeixi la modificació o derogació de la normativa general esmentada. En el supòsit de modificació normativa, continuen sent vigents els preceptes que són compatibles o permeten una interpretació harmònica amb els nous principis de la normativa modificada, mentre no hi hagi adaptació expressa d'aquesta Ordinació. Disposició derogatòria Queden derogades totes les disposicions comunals d'igual o inferior rang que s'oposin al contingut d'aquesta Ordinació. Disposició final Aquesta Ordinació entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2010.

Canillo, 18 de desembre de 2009

P.O. del Comú La Secretària general Núria López i Sellés

El Cònsol major Enric Casadevall Medrano

27

ANNEX I. TIPUS DE GRAVAMEN/ QUOTA TRIBUTÀRIA: TAXA DE SERVEIS D'HIGIENE PÚBLICA Divisi Gru Class Activita Euros/M Mínim Descripció 2 ó p e t Euros 1 2 5 10 AGRICULTURA, RAMADERIA, CAÇA I ACTIVITATS DELS SERVEIS QUE S'HI RELACIONEN SILVICULTURA, EXPLOTACIÓ FORESTAL I ACTIVITATS DELS SERVEIS QUE S'HI RELACIONEN PESCA, AQÜICULTURA I ACTIVITATS DELS SERVEIS QUE S'HI RELACIONEN EXTRACCIÓ I AGLOMERACIÓ D'ANTRACITA, HULLA, LIGNIT I TORBA EXTRACCIÓ DE PETROLI BRUT I DE GAS NATURAL; ACTIVITATS DELS SERVEIS RELACIONATS AMB LES EXPLOTACIONS PETROLÍFERES I DE GAS, EXTRACCIÓ DE MINERALS METÀL·LICS EXTRACCIÓ DE MINERALS NO METÀL·LICS NI ENERGÈTICS INDÚSTRIES DE PRODUCTES ALIMENTARIS I BEGUDES DESTIL·LACIÓ D'ALCOHOL ETÍLIC PROCEDENT DE FERMENTACIÓ INDÚSTRIES DEL TABAC INDÚSTRIES TÈXTILS

Màxim Euros 125 125 125 125

2,18 2,18 2,18 2,18

53,05 53,05 53,05 53,05

11

-

-

-

2,18

53,05

125

13 14 15 15 16 17 18 9

2 -

0 -

-

2,18 2,18 2,18 13,11 2,18 2,18

53,05 53,05 53,05 530,45 53,05 53,05 53,05

125 125 125 3278,1 8 125 125 125

-

19

-

-

-

20 21

-

-

-

INDÚSTRIES DE LA CONFECCIÓ 2,18 I DE LA PELLETERIA PREPARACIÓ, ADOBAMENT I ACABAMENT DEL CUIR; FABRICACIÓ D'ARTICLES DE MARROQUINERIA I VIATGE; 2,18 FABRICACIÓ D`ALTRES ARTICLES DE PELL I FABRICACIÓ DE CALÇAT INDÚSTRIES DE LA FUSTA I DEL SURO, LLEVAT DE MOBLES, 2,18 CISTELLERIA I ESPARTERIA INDÚSTRIES DEL PAPER

53,05

125

53,05 53,05

218,55 125

2,18

28

22 24 24 25 26 27 28 29 30 31 32 5

2 -

0 -

-

EDICIÓ, ARTS GRÀFIQUES I REPRODUCCIÓ DE SUPORTS 2,18 ENREGISTRATS INDÚSTRIES QUÍMIQUES

53,05 53,05 530,45 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05

125 125 3278,1 8 125 125 125 125 125 125 125 125

2,18

-

FABRICACIÓ DE PERFUMS I PRODUCTES DE BELLESA I 13,11 HIGIENE FABRICACIÓ DE PRODUCTES DE CAUTXÚ I MATÈRIES 2,18 PLÀSTIQUES FABRICACIÓ D'ALTRES PRODUCTES MINERALS NO 2,18 METÀL·LICS METAL·LÚRGIA FABRICACIÓ DE PRODUCTES METÀL·LICS, LLEVAT DE MAQUINÀRIA I EQUIPS INDÚSTRIES DE LA CONSTRUCCIÓ DE MAQUINÀRIA I EQUIPS MECÀNICS FABRICACIÓ DE MÀQUINES D'OFICINA I EQUIPS INFORMÀTICS FABRICACIÓ DE MAQUINÀRIA I MATERIALS ELÈCTRICS FABRICACIÓ DE MATERIALS ELECTRÒNICS; FABRICACIÓ D'EQUIPS I APARELLS DE RADIO, TELEVISIÓ I COMUNICACIONS FABRICACIÓ D'EQUIPS I INSTRUMENTS MEDICOQUIRÚRGICS, DE PRECISIÓ, ÒPTICA I RELLOTGERIA FABRICACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR, REMOLCS I SEMIREMOLCS FABRICACIÓ D'ALTRES MATERIALS DE TRANSPORT FABRICACIÓ DE MOBLES; ALTRES INDÚSTRIES MANUFACTURERES RECICLATGE

2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18

33

-

-

-

2,18

53,05

125

34 35 36 37 40 41

-

-

-

2,18 2,18 2,18 2,18

53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05

125 125 125 125 125 125

PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, 2,18 VAPOR I AIGUA CALENTA CAPTACIÓ, DEPURACIÓ I 2,18 DISTRIBUCIÓ D'AIGUA

29

45

-

-

-

CONSTRUCCIÓ

2,18

106,09

218,55

50

-

-

-

51

-

-

-

52

-

-

-

VENDA, MANTENIMENT I REPARACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR, MOTOCICLETES I 2,18 CICLOMOTORS; VENDA AL DETALL DE COMBUSTIBLE PER A VEHICLES COMERÇ A L'ENGRÒS I INTERMEDIARIS DEL COMERÇ, 2,18 LLEVAT DE VEHICLES DE MOTOR I MOTOCICLETES COMERÇ AL DETALL, LLEVAT DE COMERÇ DE VEHICLES DE MOTOR, MOTOCICLETES I 2,18 CICLOMOTORS; REPARACIÓ D'EFECTES PERSONALS I ESTRIS DO HOTELS

53,05

125

53,05

874,18

53,05

874,18

55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 5 1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 4

-

10 20 30 40 50 60 -

0,15

106,09 53,05 53,05 318,27 106,09 318,27 318,27 53,05 53,05 53,05 79,57 79,57 53,05 53,05

1591,3 5 125 125 1591,3 5 1591,3 5 1591,3 5 1591,3 5 125 125 125 1092,7 3 218,55 218,55 218,55

ALBERGS JUVENILS I REFUGIS 0,05 DE MUNTANYA CÀMPING I CARAVÀNING APARTAMENTS TURÍSTICS APARTHOTELS XALETS BUNGALOUS CENTRES VACANCES I COLÒNIES DE

0,05 0,43 0,15 0,43 0,43 0,05 0,05

CASES DE CAMP I GRANGES

ALLOTJAMENTS ESPECIALS NO 0,15 TURÍSTICS RESTAURANTS ESTABLIMENTS DE BEGUDES MENJADORS (CANTINES) PROVISIÓ PREPARATS COL·LECTIUS DE MENJARS

-

-

2,18 2,18 0,10 2,18

30

60 60 60 62 63 63 63 63 65 65 66 67 70 71 72 73 74 80 80 85

2 2 1 2 2 2 4 4 1

1 1 1 1 1 2 20 40 40

-

-

ALTRES TIPUS DE TRANSPORT TERRESTRE REGULAR DE 0,05 VIATGERS ALTRES TIPUS DE TRANSPORT REGULAR (TELEFÈRIC, 0,05 FUNICULAR I CREMALLERA) TRANSPORT TERRESTRE; 2,18 TRANSPORT PER CANONADES TRANSPORT AERI I ESPACIAL

53,05 212,18 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 1326,1 3 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05

125 2185,4 5 125 125 125 125 125 125 1639,0 9 125 125 125 125 874,18 125 125 125 125 125 125

2,18

MANIPULACIÓ I DIPÒSIT DE 2,18 MERCADERIES TERMINALS D'ESTACIONS 2,18 D'AUTOBUSOS DE VIATGERS APARCAMENTS

2,18 2,18 16,39 2,18 2,18 2,18 2,18

-

ACTIVITATS AFINS AL TRANSPORT; ACTIVITATS D'AGÈNCIES DE VIATGES ACTIVITATS DE LES ENTITATS BANCÀRIES ACTIVITATS DEL SISTEMA FINANCER, LLEVAT DE LES ACTIVITATS D'ASSEGURANCES ACTIVITATS D'ASSEGURANCES, LLEVAT DE LA SEGURETAT SOCIAL OBLIGATÒRIA ACTIVITATS AUXILIARS DEL SISTEMA FINANCER ACTIVITATS IMMOBILIÀRIES

LLOGUER DE MAQUINÀRIA I EQUIPS SENSE OPERARI, 2,18 D'EFECTES PERSONALS I ESTRIS DOMÈSTICS ACTIVITATS INFORMÀTIQUES RECERCA I DESENVOLUPAMENT ALTRES ACTIVITATS EMPRESARIALS ENSENYAMENT DE LES ESCOLES DE CONDUCCIÓ I PILOTATGE ENSENYAMENT PER A ADULTS I ALTRES TIPUS D'ENSENYAMENT ACTIVITATS SANITÀRIES

2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18

31

85 90 92 92 93

2 6 1

-

-

ACTIVITATS VETERINÀRIES ACTIVITATS DE SANEJAMENT PÚBLIC ACTIVITATS RECREATIVES, CULTURALS I ESPORTIVES GESTIÓ D'ESTADIS I ALTRES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ACTIVITATS DIVERSES DE SERVEIS PERSONALS

2,18 2,18 2,18 0,10 2,18

53,05 53,05 53,05 53,05 53,05

125 125 125 125 125

-

-

32

ANNEX II. TIPUS DE GRAVAMEN/QUOTA TRIBUTÀRIA: TAXA SOBRE L'ENLLUMENAT PÚBLIC Divisió Grup Classe Activitat Descripció 1 2 5 10 AGRICULTURA, RAMADERIA, CAÇA I ACTIVITATS DELS SERVEIS QUE S'HI RELACIONEN SILVICULTURA, EXPLOTACIÓ FORESTAL I ACTIVITATS DELS SERVEIS QUE S'HI RELACIONEN PESCA, AQÜICULTURA I ACTIVITATS DELS SERVEIS QUE S'HI RELACIONEN EXTRACCIÓ I AGLOMERACIÓ D'ANTRACITA, HULLA, LIGNIT I TORBA EXTRACCIÓ DE PETROLI BRUT I DE GAS NATURAL; ACTIVITATS DELS SERVEIS RELACIONATS AMB LES EXPLOTACIONS PETROLÍFERES I DE GAS. EXTRACCIÓ DE MINERALS METÀL·LICS EXTRACCIÓ DE MINERALS NO METÀL·LICS NI ENERGÈTICS INDÚSTRIES DE PRODUCTES ALIMENTARIS I BEGUDES DESTIL·LACIÓ D'ALCOHOL ETÍLIC PROCEDENT DE FERMENTACIÓ INDÚSTRIES DEL TABAC INDÚSTRIES TÈXTILS

Euros/M2 0,79 0,79 0,79 0,79

Mínim Euros 53,05 53,05 53,05 53,05

Màxim Euros 125 125 125 125

11

-

-

-

0,79

53,05

125

13 14 15 15 16 17 18 9

2 -

0 -

-

0,79 0,79 0,79 6,37 0,79 0,79

53,05 53,05 53,05 106,09 53,05 53,05 53,05

125 125 125 1092,73 125 125 125

-

19

-

-

-

20 21

-

-

-

INDÚSTRIES DE LA CONFECCIÓ I 0,79 DE LA PELLETERIA PREPARACIÓ, ADOBAMENT I ACABAMENT DEL CUIR; FABRICACIÓ D'ARTICLES DE MARROQUINERIA I VIATGE; 0,79 FABRICACIÓ D`ALTRES ARTICLES DE PELL I FABRICACIÓ DE CALÇAT INDÚSTRIES DE LA FUSTA I DEL SURO, LLEVAT DE MOBLES; 0,79 CISTELLERIA I ESPARTERIA INDÚSTRIES DEL PAPER

53,05

125

53,05 53,05

125 125

0,79

33

22 24 24 25 26 27 28 29 30 31 32 5

2 -

0 -

-

EDICIÓ, ARTS REPRODUCCIÓ ENREGISTRATS

GRÀFIQUES I DE SUPORTS 0,79

53,05 53,05 106,09 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05

125 125 1092,73 125 125 125 125 125 125 125 125

INDÚSTRIES QUÍMIQUES

0,79

-

FABRICACIÓ DE PERFUMS I PRODUCTES DE BELLESA I 6,37 HIGIENE FABRICACIÓ DE PRODUCTES DE 0,79 CAUTXÚ I MATÈRIES PLÀSTIQUES FABRICACIÓ D'ALTRES PRODUCTES MINERALS NO 0,79 METÀL·LICS METAL·LÚRGIA FABRICACIÓ DE PRODUCTES METÀL·LICS, LLEVAT DE MAQUINÀRIA I EQUIPS INDÚSTRIES DE LA CONSTRUCCIÓ DE MAQUINÀRIA I EQUIPS MECÀNICS FABRICACIÓ DE MÀQUINES D'OFICINA I EQUIPS INFORMÀTICS FABRICACIÓ DE MAQUINÀRIA I MATERIALS ELÈCTRICS FABRICACIÓ DE MATERIALS ELECTRÒNICS; FABRICACIÓ D'EQUIPS I APARELLS DE RÀDIO, TELEVISIÓ I COMUNICACIONS FABRICACIÓ D'EQUIPS I INSTRUMENTS MEDICOQUIRÚRGICS, DE PRECISIÓ, ÒPTICA I RELLOTGERIA FABRICACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR, REMOLCS I SEMIREMOLCS FABRICACIÓ D'ALTRES MATERIALS DE TRANSPORT FABRICACIÓ DE MOBLES; ALTRES INDÚSTRIES MANUFACTURERES RECICLATGE

0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79

33

-

-

-

0,79

53,05

125

34 35 36 37 40 41

-

-

-

0,79 0,79 0,79 0,79

53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05

125 125 125 125 125 125

PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, 0,79 VAPOR I AIGUA CALENTA CAPTACIÓ, DEPURACIÓ I 0,79 DISTRIBUCIÓ D'AIGUA

34

45

-

-

-

CONSTRUCCIÓ

0,79

106,09

218,55

50

-

-

-

51

-

-

-

52

-

-

-

VENDA, MANTENIMENT I REPARACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR, MOTOCICLETES I 0,79 CICLOMOTORS; VENDA AL DETALL DE COMBUSTIBLE PER A VEHICLES COMERÇ A L'ENGRÒS I INTERMEDIARIS DEL COMERÇ, 0,79 LLEVAT DE VEHICLES DE MOTOR I MOTOCICLETES COMERÇ AL DETALL, LLEVAT DE COMERÇ DE VEHICLES DE MOTOR, MOTOCICLETES I 0,79 CICLOMOTORS; REPARACIÓ D'EFECTES PERSONALS I ESTRIS DOMÈSTICS HOTELS

53,05

125

53,05

218,55

53,05

218,55

55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 60

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 5 2 1 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 4

-

10 20 30 40 50 60 -

0,05

106,09 53,05 53,05 159,14 106,09 159,14 159,14 53,05 53,05 53,05 79,57 79,57 53,05 53,05 53,05

819,55 125 125 546,36 819,55 546,36 546,36 125 125 125 546,36 218,55 218,55 218,55 125

ALBERGS JUVENILS I REFUGIS 0,10 DE MUNTANYA CÀMPING I CARAVÀNING APARTAMENTS TURÍSTICS APARTHOTELS XALETS BUNGALOUS CENTRES VACANCES I COLÒNIES DE

0,10 0,10 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10

CASES DE CAMP I GRANGES

ALLOTJAMENTS ESPECIALS NO 0,05 TURÍSTICS RESTAURANTS ESTABLIMENTS DE BEGUDES

-

-

0,79 0,79

MENJADORS COL·LECTIUS 0,05 (CANTINES) PROVISIÓ DE MENJARS 0,79 PREPARATS ALTRES TIPUS DE TRANSPORT TERRESTRE REGULAR DE 0,05 VIATGERS

35

60 60 62 63 63 63 63 65 65 66 67 70 71 72 73 74 80 80 85 85 90

2 1 2 2 2 4 4 1 2 -

1 1 1 1 2 -

40 20 40 -

ALTRES TIPUS DE TRANSPORT REGULAR (TELEFÈRIC, 0,05 FUNICULAR I CREMALLERA) TRANSPORT TERRESTRE; 0,79 TRANSPORT PER CANONADES TRANSPORT AERI I ESPACIAL

106,09 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05

1092,73 125 125 125 125 125 125

0,79

MANIPULACIÓ I DIPÒSIT DE 0,79 MERCADERIES TERMINALS D'ESTACIONS 0,79 D'AUTOBUSOS DE VIATGERS APARCAMENTS ACTIVITATS AFINS AL TRANSPORT; ACTIVITATS D'AGÈNCIES DE VIATGES ACTIVITATS DE LES ENTITATS BANCÀRIES ACTIVITATS DEL SISTEMA FINANCER, LLEVAT DE LES ACTIVITATS D'ASSEGURANCES ACTIVITATS D'ASSEGURANCES, LLEVAT DE LA SEGURETAT SOCIAL OBLIGATÒRIA ACTIVITATS AUXILIARS DEL SISTEMA FINANCER ACTIVITATS IMMOBILIÀRIES

0,79 0,79 5,30 0,79 0,79 0,79 0,79

1326,13 1639,09 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

LLOGUER DE MAQUINÀRIA I EQUIPS SENSE OPERARI, 0,79 D'EFECTES PERSONALS I ESTRIS DOMÈSTICS ACTIVITATS INFORMÀTIQUES RECERCA I DESENVOLUPAMENT

0,79 0,79

ALTRES ACTIVITATS 0,79 EMPRESARIALS ENSENYAMENT DE LES ESCOLES 0,79 DE CONDUCCIÓ I PILOTATGE ENSENYAMENT PER A ADULTS I 0,79 ALTRES TIPUS D'ENSENYAMENT ACTIVITATS SANITÀRIES ACTIVITATS VETERINÀRIES ACTIVITATS PÚBLIC DE SANEJAMENT

0,79 0,79 0,79

36

92 92 93 6

1 -

-

-

-

-

ACTIVITATS RECREATIVES, 0,79 CULTURALS I ESPORTIVES GESTIÓ D'ESTADIS I ALTRES 0,05 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ACTIVITATS DIVERSES DE 0,79 SERVEIS PERSONALS

53,05 53,05 53,05

125 125 125

37

ANNEX III. TIPUS DE GRAVAMEN/ QUOTA TRIBUTÀRIA: IMPOST DE RADICACIÓ D'ACTIVITATS COMERCIALS, EMPRESARIALS I PROFESSIONALS Divisió Grup Classe Activitat Descripció 1 2 5 10 AGRICULTURA, RAMADERIA, CAÇA I ACTIVITATS DELS SERVEIS QUE S'HI RELACIONEN SILVICULTURA, EXPLOTACIÓ FORESTAL I ACTIVITATS DELS SERVEIS QUE S'HI RELACIONEN PESCA, AQÜICULTURA I ACTIVITATS DELS SERVEIS QUE S'HI RELACIONEN EXTRACCIÓ I AGLOMERACIÓ D'ANTRACITA, HULLA, LIGNIT I TORBA EXTRACCIÓ DE PETROLI BRUT I DE GAS NATURAL; ACTIVITATS DELS SERVEIS RELACIONATS AMB LES EXPLOTACIONS PETROLÍFERES I DE GAS EXTRACCIÓ DE MINERALS METÀL·LICS EXTRACCIÓ DE MINERALS NO METÀL·LICS NI ENERGÈTICS INDÚSTRIES DE PRODUCTES ALIMENTARIS I BEGUDES DESTIL·LACIÓ D'ALCOHOL ETÍLIC PROCEDENT DE FERMENTACIÓ INDÚSTRIES DEL TABAC INDÚSTRIES TÈXTILS

Euros/M2 1,91 1,91 1,91 1,91

Mínim Màxim M2 Euros 20 20 20 20 500 500 500 500

11

-

-

-

1,91

20

500

13 14 15 15 16 17 18 9

2 -

0 -

-

1,91 1,91 1,91 8,74 1,91 1,91

20 20 20 20 20 20 20

500 500 500 2185,45 500 500 500

-

19

-

-

-

20 21 22

-

-

-

INDÚSTRIES DE LA CONFECCIÓ I 1,91 DE LA PELLETERIA PREPARACIÓ, ADOBAMENT I ACABAMENT DEL CUIR; FABRICACIÓ D'ARTICLES DE 1,91 MARROQUINERIA I VIATGE, FABRICACIÓ D'ALTRES ARTICLES DE PELL I FABRICACIÓ DE CALÇAT INDÚSTRIES DE LA FUSTA I DEL SURO, LLEVAT DE MOBLES; 1,91 CISTELLERIA I ESPARTERIA INDÚSTRIES DEL PAPER EDICIÓ, ARTS REPRODUCCIÓ

20

500

20 20 20

500 500 500

1,91

GRÀFIQUES I 2,00 DE SUPORTS

38

ENREGISTRATS

24 24 25 26 27 28 29 30 31 32 5

2 -

0 -

-

INDÚSTRIES QUÍMIQUES

2,00

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

500 2185,45 500 500 500 500 500 500 500 500

-

FABRICACIÓ DE PERFUMS I PRODUCTES DE BELLESA I 8,74 HIGIENE FABRICACIÓ DE PRODUCTES DE 3,00 CAUTXÚ I MATÈRIES PLÀSTIQUES FABRICACIÓ D'ALTRES PRODUCTES MINERALS NO 3,00 METÀL·LICS METAL·LÚRGIA FABRICACIÓ DE PRODUCTES METÀL·LICS, LLEVAT DE MAQUINÀRIA I EQUIPS INDÚSTRIES DE LA CONSTRUCCIÓ DE MAQUINÀRIA I EQUIPS MECÀNICS FABRICACIÓ DE MÀQUINES D'OFICINA I EQUIPS INFORMÀTICS FABRICACIÓ DE MAQUINARIA I MATERIALS ELÈCTRICS FABRICACIÓ DE MATERIALS ELECTRÒNICS; FABRICACIÓ D'EQUIPS I APARELLS DE RADIO, TELEVISIÓ I COMUNICACIONS FABRICACIÓ D'EQUIPS I INSTRUMENTS MEDICOQUIRÚRGICS, DE PRECISIÓ, ÒPTICA I RELLOTGERIA FABRICACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR, REMOLCS I SEMIREMOLCS FABRICACIÓ D'ALTRES MATERIALS DE TRANSPORT FABRICACIÓ DE MOBLES; ALTRES INDÚSTRIES MANUFACTURERES RECICLATGE

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

33 34 35 36 37 40 41 45 50

-

-

-

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

20 20 20 20 20 20 20 20 20

500 500 500 500 500 500 500 500 500

PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, 3,00 VAPOR I AIGUA CALENTA CAPTACIÓ, DEPURACIÓ I 3,00 DISTRIBUCIÓ D'AIGUA CONSTRUCCIÓ VENDA, REPARACIÓ MANTENIMENT DE VEHICLES

3,00
I 2,00 DE

39

51

-

-

-

52

-

-

-

MOTOR, MOTOCICLETES I CICLOMOTORS; VENDA AL DETALL DE COMBUSTIBLE PER A VEHICLES COMERÇ A L'ENGRÒS I INTERMEDIARIS DEL COMERÇ, 2,00 LLEVAT DE VEHICLES DE MOTOR I MOTOCICLETES COMERÇ AL DETALL, LLEVAT DE COMERÇ DE VEHICLES DE MOTOR, MOTOCICLETES I CICLOMOTORS; 2,00 REPARACIÓ D'EFECTES PERSONALS I ESTRIS DOMÈSTICS HOTELS

20

546,36

20

546,36

55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 60 60 60

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 5 2 2 1 2 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 4

-

10 20 30 40 50 60 -

0,16

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

2185,45 500 500 655,64 2185,45 655,64 500 500 500 500 2185,45 1092,73 1092,73 1092,73 500 32781,81 500

ALBERGS JUVENILS I REFUGIS DE 0,11 MUNTANYA CÀMPING I CARAVÀNING APARTAMENTS TURÍSTICS APARTHOTELS XALETS BUNGALOUS CENTRES VACANCES I COLÒNIES DE

0,11 0,16 0,16 0,16 0,11 0,11 0,11
NO

CASES DE CAMP I GRANGES ALLOTJAMENTS TURÍSTICS RESTAURANTS ESTABLIMENTS DE BEGUDES MENJADORS COL·LECTIUS (CANTINES) PROVISIÓ DE MENJARS PREPARATS ALTRES TIPUS DE TRANSPORT TERRESTRE REGULAR DE VIATGERS ALTRES TIPUS DE TRANSPORT REGULAR (TELEFÈRIC, FUNICULAR I CREMALLERA) TRANSPORT TERRESTRE; TRANSPORT PER CANONADES ESPECIALS

0,16 2,00 1,65 0,11 2,00 1,09 1,09 2,00

-

40

-

-

40

62 63 63 63 63 65 2 1 2 2

-

1 1 20 40 -

-

TRANSPORT AERI I ESPACIAL

2,00

20 20 20 20 20 20

500 500 500 500 500 32781,81

MANIPULACIÓ I DIPÒSIT DE 2,00 MERCADERIES TERMINALS D'ESTACIONS 2,00 D'AUTOBUSOS DE VIATGERS APARCAMENTS

2,00 2,50 100,00

-

-

65

2

-

1

65 66 67 70 71 72 73 74 80 80 85 85 90 4 4 1 2

1 2

-

-

ACTIVITATS AFINS AL TRANSPORT; ACTIVITATS D'AGÈNCIES DE VIATGES ACTIVITATS DE LES ENTITATS BANCÀRIES ACTIVITATS DE LES ENTITATS BANCÀRIES: INSTAL·LACIÓ DE CAIXERS AUTOMÀTICS INDEPENDENTS DE LA SUCURSAL BANCÀRIA RADICADA. PER UNITAT ACTIVITATS DEL SISTEMA FINANCER, LLEVAT DE LES ACTIVITATS D'ASSEGURANCES ACTIVITATS D'ASSEGURANCES, LLEVAT DE LA SEGURETAT SOCIAL OBLIGATÒRIA ACTIVITATS AUXILIARS DEL SISTEMA FINANCER ACTIVITATS IMMOBILIÀRIES

32,50

20

650,00

6,56 6,56 6,56 6,56

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

LLOGUER DE MAQUINÀRIA I EQUIPS SENSE OPERARI, 1,91 D'EFECTES PERSONALS I ESTRIS DOMÈSTICS ACTIVITATS INFORMÀTIQUES RECERCA I DESENVOLUPAMENT

6,56 1,91

ALTRES ACTIVITATS 6,56 EMPRESARIALS ENSENYAMENT DE LES ESCOLES 1,91 DE CONDUCCIÓ I PILOTATGE ENSENYAMENT PER A ADULTS I 1,91 ALTRES TIPUS D'ENSENYAMENT ACTIVITATS SANITÀRIES ACTIVITATS VETERINÀRIES ACTIVITATS PÚBLIC DE SANEJAMENT

-

-

6,56 6,56 1,91

41

92 92 93 6

1 -

-

-

-

-

ACTIVITATS RECREATIVES, 1,91 CULTURALS I ESPORTIVES GESTIÓ D'ESTADIS I ALTRES 0,11 INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ACTIVITATS DIVERSES DE 2,50 SERVEIS PERSONALS

20 20 20

500 500 500

42

ANNEX IV. TAXA SOBRE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I ACTES RELACIONATS
FET GENERADOR Llicència obres menors d'edificació BASE TRIBUTACIÓ/TIPUS DE GRAVAMEN Per revisió de projecte i activitat tècnica: 50 Modificació interior de més de 50m2: 0,80 /m2 Mínim: 80 Per l'activitat administrativa: 30 Per revisió de projecte i activitat tècnica: 50 Per l'activitat administrativa: 30

Llicència obres menors d'urbanització

Llicència obres menors d'obertura de Per revisió de projecte i activitat tècnica: 6,00 /ml rasa 50 /ml d'aval bancari d'una durada indefinida Llicència obres menors genèrica Per revisió de projecte i activitat tècnica: 50 Per l'activitat administrativa: 30 Per revisió de projecte i activitat tècnica: 0,80 /m2 Mínim: 150 - Màxim: 3.000 Per l'activitat administrativa: 100 Per revisió de projecte i activitat tècnica: 0,70 /m2 afectat. Mínim: 160 - Màxim: 3.000 Per l'activitat administrativa : 50 Per revisió de projecte i activitat tècnica: 0,60 /m2 Mínim: 50 - Màxim: 1.000

Llicència d'obra major d'edificació de nova planta o ampliació d'edificis existents (comporta increment de superfície) Llicència d'obra major de reforma, reparació o rehabilitació d'edificis existents (sense increment de superfície). Llicència de modificació d'ús

Llicència d'ús per a la primera utilització o Per revisió de projecte i activitat tècnica: 100 /unitat ocupació d'edificis immobiliària Per l'activitat administrativa : 30 Llicència d'enderroc d'edificis Per revisió de projecte i activitat tècnica: 0,35 /m2 d'edificació Per l'activitat administrativa: 160 Per revisió de projecte i activitat tècnica:0,78 /m2 de superfície lineal afectada Per l'activitat administrativa: 250 Preu per revisió de projecte i activitat tècnica: 4,00 /ml. Mínim: 25 - Màxim: 250

Llicència d'obres de moviment de terres en general, excavacions, desmunts, esplanacions i terraplenats sol·licitats de forma independent Llicència d'obres de col·locació d'ancoratge

Llicència i/o aprovació de projectes Per revisió de projecte i activitat tècnica: 0,35 /m2 d'obres integrals d'urbanització Mínim: 2.500 Per l'activitat administrativa: 100 Llicència d'obres puntuals d'urbanització Per l'activitat administrativa : 100

43

Llicència d'obres d'implantació i d'instal·lació de ginys de transport per cable Llicència d'obres en zones exposades a riscos naturals, per les instal·lacions o equipaments destinats a la protecció Llicència de parcel·lació, segregació, divisió, agrupació o reparcel·lació de finques. Assenyalament de límits d'edificació i de construcció Transmissió de titularitat de llicència urbanística Pròrroga de termini d'iniciació o de finalització d'obres subjectes a llicència urbanística Pla Parcial

Per revisió de projecte i activitat tècnica: 5,00 /ml Per l'activitat administrativa : 1.000 Per revisió de projecte i activitat tècnica: 0,16 /m2 Per l'activitat administrativa : 160

Per revisió de projecte i activitat tècnica: 250 / finca autoritzada o agrupada Per revisió de projecte i activitat tècnica:6,00 /ml Per l'activitat administrativa : 1.000 Per revisió de projecte i activitat tècnica: 0,20 /m2 de l'àmbit. Mínim: 160 - Màxim: 1.000 Per revisió de projecte i activitat tècnica: 0,20 /m2 de l'àmbit afectat. Mínim: 2.500 Per l'activitat administrativa : 100 Per revisió de projecte i activitat tècnica: 0,20 /m2 de l'àmbit afectat. Mínim: 2.500 Per l'activitat administrativa : 100 Per revisió de projecte i activitat tècnica: 0,20 /m2 de l'àmbit afectat. Mínim: 2.500 Per l'activitat administrativa : 100 Per revisió de projecte i activitat tècnica Per l'activitat administrativa : 6,01 /arbre amb alçada màxima de 2m. Per revisió de projecte i activitat tècnica: 0,45 /m2, mínim: 100 i màxim 1.00 Per l'activitat administrativa : 50

Modificació o revisió del Pla Parcial

Sectorització d'unitat actuació

Tala d'arbres

Avantprojectes

no Per revisió de projecte i activitat tècnica: 0,80 /m2 Mínim: 150 Màxim: 3.000 Per l'activitat administrativa: 100 Obres auxiliars de construcció (casetes d'obra, grues, etc.) Per l'activitat administrativa : 500 /unitat

Actuacions excepcionals en urbanitzable i usos provisionals

sòl

44

Canillo, 18 de desembre del 2009.

P.O. del Comú La Secretària general Núria López i Sellés

El Cònsol major Enric Casadevall Medrano

45