Ordinació  Ordinació de preus públics 2010
- ORDINACIÓ -

Ordinació del 18/12/2009 per la qual s'aprova l'Ordinació de Preus Públics per l'any 2010 del Comú de Canillo. Atès el que disposen els articles 5 i 9 de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, Atès l'establert al Capítol II del Títol III de la Llei 10/2003 de les finances Comunals, El Comú de Canillo, en la sessió ordinària de Consell de data 18 de desembre del 2009, ha aprovat la següent:

ORDINACIÓ DE PREUS PÚBLICS

Capítol I. Disposicions general Article 1. Naturalesa jurídica i definició Els preus públics constitueixen recursos de dret públic de naturalesa no tributària, i són les contraprestacions exigides pels comuns per realitzar serveis o activitats en què concorrin alguna de les circumstàncies següents: 1. Que es tracti de la utilització d'un bé de domini públic. 2. Que la persona interessada sol·liciti el servei o la prestació de forma voluntària. 3. Que el servei pugui ser prestat pel sector privat amb lliure concurrència. Article 2. Obligats al pagament. Responsabilitats 1. Els obligats al pagament dels preus públics comunals són aquelles persones físiques o jurídiques que els sol·liciten o se'n beneficien de la utilització privativa, o aprofitament especial degudament autoritzat d'un bé de domini públic comunal; o per la prestació de serveis. 2. El Comú pot suspendre, salvat que existeixin normes determinades que ho prohibeixin, la prestació del servei quan les persones obligades al pagament

1

incompleixin l'obligació d'aportar declaracions o dades sol·licitades pel Comú que siguin necessàries per determinar elements relatius a les tarifes, o bé quan no satisfacin les quotes vençudes, sense perjudici d'exigir el pagaments de preus públics i interessos de demora acreditats. 3. Les accions i les omissions, tant intencionades com culposes, que ocasionin directament o indirectament, perjudici econòmic a les finances del Comú determinen l'exigència de responsabilitat civil, penal i administrativa, segons els casos. Article 3. Gestió dels preus públics El Comú de Canillo realitza les funcions de gestió, cobrament, comprovació, recaptació, inspecció i qualsevol altra funció referent als preus públics. Article 4. Meritament 1. Els preus públics són exigibles des de l'inici de la prestació del servei o de la prestació i de la utilització de domini públic, poden exigir en els casos en què es consideri oportú un dipòsit previ. 2. Quan es tracti de serveis de cursos, tallers i ensenyaments el pagament s'efectua en el moment de formalitzar la matrícula o la inscripció. 3. Si per causes no imputables a l'obligat al pagament, el servei o l'activitat no es desenvolupi, es procedirà a la devolució de l'import corresponent. Article 5. Formes de pagament Com a norma general, el pagament dels preus públics es fa efectiu a les oficines o en la mateixa instal·lació comunal. Els preus públics de tracte successiu seran facturats mitjançant càrrec domiciliat al compte de l'entitat bancària del Principat designada per l'obligat al pagament o bé per ingrés efectiu a les oficines comunals. Article 6. Dipòsit previ Es podran exigir pagaments anticipats o dipòsits previs a la realització del servei, i si el servei no s'arriba a prestar per motius no imputables a la persona sol·licitant, el Comú ha de retornar l'import. Article 7. Reclamació de preus públics Els deutes derivats dels preus públics poden ser exigits per la via administrativa i, en conseqüència, per la via del constrenyiment.

2

Capítol II. Preus públics per la utilització privativa o aprofitament especial degudament autoritzat dels subsòl o vol d'un bé de domini públic Secció primera. Rètols i publicitat a la via pública. Article 8. Instal·lació de rètols i publicitat 1. Constitueix el fet generador l'autorització per al subministrament de rètols oficials indicadors d'activitats comercials, industrials, empresarials i professionals degudament autoritzades per radicar-se a la parròquia de Canillo. Així mateix també constitueix fet generador l'autorització per a la instal·lació de rètols publicitaris anunciant activitats comercials, industrials, empresarials i professionals degudament autoritzades per radicar-se a la parròquia de Canillo. 2. Imports d'aquest preu públic: Elements i serveis de senyalització: · Rètol oficial indicador en fusta 1300 x 300 reflectant: 210,00 euros · Rètol oficial indicador en fusta 1300 x 500 reflectant: 306,00 euros · Rètol oficial indicador en fusta 1600 x 300 reflectant: 272,00 euros · Abraçadera simple d'alumini D.90: 16,69 euros · Abraçadera simple d'alumini D.114: 23,67 euros · Abraçadera doble d'alumini D.90: 20,80 euros · Abraçadera doble d'alumini D.114: 28,50 euros · Pal alumini bronze 3,5 m. D.90: 112,47 euros · Pal alumini bronze 3,5 m. D.114: 182,50 euros · Pal alumini bronze 4,5 m. D. 90: 144,59 euros · Pal alumini bronze 4,5 m. D. 114: 234,63 euros · Sabata d'alumini D. 90: 71,46 euros · Sabata d'alumini D. 114: 86,30 euros · Per col·locació d'un element complert (sabata, pal, abraçaderes i rètol): 140,00 euros · Per col·locació d'un rètol oficial indicador: 50,00 euros · Per retirada i canvi d'un element: 115,00 euros · Per retirada d'un rètol indicador: 40,00 euros · Manteniment rètol oficial indicador: 71,00 euros/any · Rètol publicitari: 300,00 euros/m2 3. El preu públic corresponent a l'autorització de rètol publicitari merita a la data de la resolució favorable i el seu pagament és anyal. També és anyal el pagament del rètol oficial indicador.

3

4. El pagament s'efectua a la data de la resolució favorable directament a les oficines comunals o per càrrec domiciliat al compte de l'entitat bancària del Principat que el beneficiari designi, aquest darrer sistema de pagament és obligatori pel que fa a les liquidacions anyals successives. Secció segona. Instal·lació temporal d'elements a la via pública. Guals i estacionaments reservats. Terrasses. Article 9. Instal·lació temporal d'elements a la via pública 1. El fet generador és l'autorització favorable d'ocupació de la via pública per a la col·locació temporal de tanques d'obra, grues, bastides, contenidors, maquinària o altre material. 2. L'import d'aquest preu és de 3,00 euros per metres lineals i dia. 3. Aquest preu públic merita el primer dia de l'emplaçament del corresponent element a la via pública. El pagament del seu import es realitza en el moment de presentar la sol·licitud, per ingrés davant les oficines comunals, o per càrrec domiciliat al compte de l'entitat bancària del Principat que designi l'obligat. Article 10. Guals i estacionaments reservats 1. El fet generador és l'autorització per la ubicació d'un gual o un estacionament reservat. 2. L'import d'aquest preu és el següent: Imports : a) Placa de gual : 11,20 euros b) Pal i senyalització vertical de reserva d'estacionament: 168 euros c) Llicència de gual i manteniment de la senyalització horitzontal : · Permanent : 74,90 euros per metre lineal a l'any. · Per 12 hores (de 9 a 20 hores) : 38 euros per metre lineal a l'any. d) Llicència de reserva d'estacionament i manteniment de la senyalització horitzontal : · Permanent : 74,90 euros per metre lineal a l'any · Per 12 hores (de 9 a 20 hores): 38 euros per metre lineal a l'any. 3. El preu públic es merita des de l'autorització favorable. El pagament dels imports referits a l'anterior apartat amb les lletres c) i d) s'efectua anyalment. Pel que fa els imports relacionats amb les lletres a) i b) es fan efectius en el moment de la resolució favorable, i cada vegada què sigui necessària la seva restitució.

4

4. El pagament s'efectua directament a les oficines comunals, en cas de primeres autoritzacions, i per càrrec domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat bancària del Principat, pel que fa a les liquidacions anyals successives. 5. El Comú es reserva el dret de retirar els elements de senyalització instal·lats, en cas d'impagament. Article 11. Terrasses 1. El fet generador d'aquest preu és l'autorització de reserva d'espai a la via pública per a la instal·lació temporal de terrasses de bars i restaurants (Ordinació d'espai de domini públic de data 6 de juny de 2002, BOPA núm. 47 de data 19/06/2002). 2. El import d'aquest preu s'estableix com segueix: · 6,60 euros/m2 per mes, amb un mínim de dos mesos. 3. El preu públic merita en la data de la resolució favorable. 4. El pagament s'efectua en el moment del lliurament de l'autorització, a les oficines comunals o per càrrec domiciliat al compte de l'entitat bancària del Principat que el beneficiari designi.

Capítol III. Preus públic per la prestació de serveis Article 12. Escola Bressol 1. El fet generador és beneficiar-se de la prestació del servei d'escola bressol i de guarda ocasional (Reglament de funcionament del servei de l'Escola Bressol Les Orenetes i del seu servei ocasional, BOPA núm. 37 de data 7/05/2008) 2. Els imports són els següents: · Pensió completa: 289 euros · Mitja pensió matí: 198 euros · Mitja pensió tarda : 177 euros · Guarda ocasional : 2,50 euros/hora · Àpat guarda ocasional: 5,50 euros · Berenar guarda ocasional: 3 euros

3. Bonificacions : Els pares que porten més d'un infant a l'escola en un mateix període de temps poden gaudir de descomptes d'un 30% sobre la quota del segon fill i d'un 50 % en el cas d'un tercer fill o successius. 5

4. El preu públic merita en el moment de l'acceptació de la inscripció al servei. 5. El pagament es realitza mensualment a mes vençut, per càrrec domiciliat al compte de l'entitat bancària del Principat que designi el beneficiari, o subsidiàriament davant les oficines comunals. En el supòsit de guarda ocasional o per períodes puntuals el pagament s'efectua a l'avança de la utilització del servei, per càrrec domiciliat al compte de l'entitat bancària del Principat que designi el beneficiari, o subsidiàriament davant les oficines comunals. Article 13. Esplai "Els Estels" 1. El fet generador és beneficiar-se de la prestació del servei d'esplai (Reglament de l'Esplai Els Estels del Comú de Canillo ocasional, BOPA núm. 59 de data 30/07/2009). 2. Els imports són els següents: Durant el curs 2009 ­ 2010 (de setembre ­ agost): Esplai extraescolar tot el dia matí i tarda: 72,60 euros/mensual Esplai extraescolar matí (8h a 9h30): 26,40 euros/mensual Esplai extraescolar tarda(16h a 20h30): 56,10 euros/mensual Dimecres tarda : 24,75 euros/mensual Preu/setmana puntual (matí i tarda): 35 euros/setmana Servei ocasional: 2 euros/hora Esplai de vacances escolars tot el dia (8h a 20h30): 45,50 euros/setmana Esplai de vacances escolars mig dia (8h a 14h30 o 14h a 20h30): 23 euros/setmana Esplai de vacances escolar pels nens inscrits en la modalitat mensual a l'esplai: 23 euros/setmana. Esplai vacances escolars àpats: 27,50 euros/setmana o 5,50 euros/dia Durant les vacances d'estiu: Esplai de vacances estiu tot el dia ( 8h a 20h30): 45,50 euros/setmana Esplai de vacances estiu mig dia (8h a 14'h30 o de 14h a 20h30: 23 euros/setmana Servei ocasional: 2 euros/hora Esplai vacances estiu àpats: 27,50 euros/setmana o 5,50 euros/dia Durant el curs 2010 ­ 2011 (de setembre ­ agost): Esplai extraescolar tot el dia matí i tarda: 75,50 euros/mensual Esplai extraescolar matí (8h a 9h30): 27,50 euros/mensual Esplai extraescolar tarda(16h a 20h30): 58,50 euros/mensual Dimecres tarda : 25,75 euros/mensual Preu/setmana puntual (matí i tarda): 36,50 euros/setmana

6

Servei ocasional: 2,50 euros/hora Esplai de vacances escolars tot el dia (8h a 20h30): 47,50 euros/setmana Esplai de vacances escolars mig dia (8h a 14h30 o 14h a 20h30): 24 euros/setmana Esplai de vacances escolars pels nens inscrits en la modalitat mensual a l'esplai: 24 euros/setmana. Esplai vacances escolars àpats: 28,50 euros/setmana o 6 euros/dia Durant les vacances d'estiu: Esplai de vacances estiu tot el dia (8h a 20h30): 47,50 euros/setmana Esplai de vacances estiu mig dia (8h a 14'h30 o 14h a 20h30): 24 euros/setmana Servei ocasional: 2,50 euros/hora Esplai vacances estiu àpats: 28,50 euros/setmana o 6 euros/dia 3. Bonificacions: Els pares que porten més d'un infant a l'esplai en un mateix període de temps poden gaudir de descomptes d'un 30% sobre la quota del segon fill i d'un 50 % en el cas d'un tercer fill o successius. 4. El preu públic merita en el moment de l'acceptació de la inscripció a la prestació de servei. 5. El pagament es realitza mensualment a principis de cada mes per càrrec domiciliat al compte de l'entitat bancària del Principat que designi el beneficiari o subsidiàriament davant les oficines comunals . Pel que fa el servei ocasional, la modalitat de preu setmana i els àpats, el pagament s'efectua a final de mes de la utilització del servei, per càrrec domiciliat al compte de l'entitat bancària del Principat que designi el beneficiari, o subsidiàriament davant les oficines comunals. Article 13 bis Activitats per a la gent gran organitzades per la Comissió d'Atenció Social 1. El fet generador és beneficiar-se de la prestació dels diferents serveis cursos i tallers i activitats organitzades per la Comissió d'Atenció Social. 2. Els imports són els següents pel que fa el curs setembre 2009-juny 2010: Classes de Tai-txi: 30 euros trimestrals per 3h30 setmanals 3. Els imports són els següents pel que fa el curs setembre 2010-juny 2011: Classes de Tai-txi: 31 euros trimestrals per 3h30 setmanals 4. El preu públic merita en el moment de sol·licitar la prestació.

7

5. El pagament s'efectua de forma trimestral abans d'iniciar el corresponent trimestre, per càrrec domiciliat a l'entitat bancària del Principat que designi el beneficiari, o subsidiàriament davant les oficines comunals. Article 14. Subministrament d'aigua i de comptadors 1. El fet generador és beneficiar-se, conjunta o separadament dels serveis següents : · Subministrament d'aigua potable de la xarxa pública · Subministrament de comptador · Manteniment de comptador · Canvi de contracte 2. L'import dels serveis és el següent: · Subministrament d'aigua potable de la xarxa pública, segons el volum de consum trimestral: · Fins a 30 metres cúbics: 0,33 euros per m3. · Des de 31 metres cúbics a 55 metres cúbics: 0,45 euros per m3 · Més de 55 metres cúbics: 0,59 euros per m3 En qualsevol cas s'ha de facturar un mínim de 10 m3 mensuals · Subministrament de comptador d'una polsada de diàmetre: 2,14 euros mensuals, superior a una polsada de diàmetre: 5,14 euros mensuals (aquest import inclou l'arrendament del comptador). · Manteniment de comptador: 4,28 euros mensuals · Canvi de contracte: 72,84 euros 3. El pagament d'aquest preu públic s'efectua de forma trimestral i a fi de trimestre · Pel que fa el subministrament d'aigua potable de la xarxa pública : És trimestral i es fa efectiu a trimestre vençut, en funció dels m3 consumits (amb un mínim de 10 m3 mensuals), conjuntament amb l'import relatiu al manteniment de comptador, per càrrec domiciliat al compte de l'entitat bancària del Principat que designi el beneficiari, o subsidiàriament per ingrés a les oficines comunals. · En quant al subministrament de comptadors i el canvi de contracte: S'efectua per càrrec domiciliat al compte de l'entitat bancària del Principat que designi el beneficiari o subsidiàriament per ingrés a les oficines comunals. Article 15. Lloguer i venda de nínxols i tombes, i serveis funeraris 1. El fet generador és l'adquisició o lloguer de nínxols o de tombes, o la prestació del servei funerari d'exhumació per als arrendataris de nínxols.

8

2. L'import d'aquest preus s'estableix com segueix: · Venda de tomba: 4.151 euros · Venda de nínxol: 495 euros · Lloguer de nínxols per un període de 6 anys: 251 euros/període. · Servei d'exhumació i neteja interior de nínxols de lloguer: 312 euros per acte. 3. El preu públic merita en el moment de l'adquisició o inici del lloguer i en el cas de serveis funeraris en el moment de la seva demanda. En el cas de lloguer el pagament de l'import s'efectua anyalment. 4. El pagament s'efectua directament a les oficines comunals, en els casos d'adquisició o inici del lloguer, i per les anyals de lloguer, per càrrec domiciliat al compte de l'entitat bancària del Principat que designi el beneficiari. Article 16. Aparcament comunal 1. El fet generador és la utilització de les places d'aparcament comunals. d'edificis

2. Els imports s'estableixen de la manera següent: . Primera hora: gratuïta . Tarifa de dia (8h a 20h): . De la 2ª a la 5ª hora, preu per fracció de 15 minuts: 0,35 euros . De la 6ª a la 12ª hora, preu per fracció de 15 minuts: 0,15 euros . Tarifa de 12 a 24 hores: 10 euros . Tarifa nocturna (de 20h. a 8h.): 6,50 euros . Abonament diürn (7h a 21h) per 12 mesos: 36 euros mensuals . Abonament diürn (7h a 21 h) per menys de 12 mesos: 41 euros mensuals . Abonament nocturn (19 h a 9 h) per 12 mesos: 28 euros mensuals . Abonament nocturn (19h a 9h) per menys de 12 mesos: 32,50 euros mensuals . Abonament complet per 12 mesos: 61,50 euros mensuals . Abonament complet per menys de 12 mesos: 71 euros mensuals . Abonament complet per més de 10 places per 12 mesos: 34,5 euros mensuals/plaça . Abonament complet per més de 10 places per més de 4 mesos i menys de 12 mesos: 44 euros mensuals/plaça . Abonament complet motos per 12 mesos: 27 euros mensuals. . Venda de tarja d'aparcament : 4 euros. 3. El preu públic merita des de l'autorització per utilitzar el servei d'aparcament o des de l'entrada del vehicle.

9

4. El pagament s'efectua abans de retirar el vehicle en els casos d'utilització del servei per tarifa fraccionada mitjançant el sistema d'expenedors automàtics o bé davant la caixa de l'aparcament. Pel que fa al pagament dels abonaments el pagament és mensual i es realitza a l'avança de cada mensualitat. Article 17. Servei d'atenció domiciliària 1. El fet generador la prestació del servei d'atenció domiciliària, segons el previst en l'Ordinació del servei d'Atenció domiciliària del Comú de Canillo (BOPA núm. 12 de data 16 /12/2004). 2. L'import d'aquest preu públic és de 8 euros/hora. 3. El meritament es produeix en el moment de gaudiment del servei. 4. El pagament s'efectua mensualment per càrrec domiciliat al compte de l'entitat bancària del Principat que designi el beneficiari, o bé, en els supòsits de serveis puntuals, a la finalització del servei, directament a les oficines comunals. Article 18. Activitats per infants i adults organitzades per la Comissió de Joventut, Esports i Cultura i serveis de biblioteca 1. El fet generador és la prestació dels diferents serveis, cursos, tallers, activitats organitzats per la Comissió de Joventut, Esports i Cultura. 2. Els imports es detallen a continuació: · classes d´idiomes infants: 54 euros trimestrals per 2 hores setmanals (58 euros a partir de l'1 de setembre de 2010) · classes d'idiomes adults: 84 euros trimestrals per 2 hores setmanals (91 euros a partir de l'1 de setembre de 2010) · classes de música infants: 27 euros trimestrals per 1 hora setmanal (29 euros a partir de l'1 de setembre de 2010) · classes de música adults: 42 euros trimestrals per 1 hora setmanal (45 euros a partir de l'1 de setembre de 2010) · classes de dibuix infants: 54 euros trimestrals per 1,30 o 2 hores setmanals (58 euros a partir de l'1 de setembre de 2010) · classes de dibuix adults: 84 euros trimestrals per 2 hores setmanals (91 euros a partir de l'1 de setembre de 2010) · classes de dibuix adults: 132 euros trimestrals per 4 hores setmanals (143 euros a partir de l'1 de setembre de 2010) · classes de talla de fusta adults: 84 euros trimestrals per 2 hores setmanals (91 euros a partir de l'1 de setembre de 2010) · classes de talla de fusta adults: 132 euros trimestrals per 4 hores setmanals (143 euros a partir de l'1 de setembre de 2010) 10

· · · · · · · · ·

classes d'informàtica infants: 27 euros trimestrals per 1 hora setmanal (29 euros a partir de l'1 de setembre de 2010) classes d'informàtica adults: 84 euros trimestrals per 2 hores setmanals (91 euros a partir de l'1 de setembre de 2010) classes de Tai-txi adults: 84 euros trimestrals per 2 hores setmanals (91 euros a partir de l'1 de setembre de 2010) classes de Tai-txi adults: 132 euros trimestrals per 4 hores setmanals (143 euros a partir de l'1 de setembre de 2010) classes de teatre per infants: 54 euros trimestrals per 2 hores setmanals (58 euros a partir de l'1 de setembre de 2010) classes de rítmica i dansa per infants: 54 euros trimestrals per 2 hores setmanals (58 euros a partir de l'1 de setembre de 2010) classes de ioga per adults: 63 euros trimestrals per 1,30 hores setmanals (68 euros a partir de l'1 de setembre de 2010) classes de ioga per adults: 99 euros trimestrals per 3 hores setmanals (107 euros a partir de l'1 de setembre de 2010) serveis administratius a la biblioteca: - Connexió a Internet: els 30 primers minuts gratuïts; cada 10 minuts següents 0,20 euros - Escanejat i còpies en format DIN A4: 0,20 euros

3. Bonificacions : · Als germans i/o pares i si fan més d'una activitat: 10% · Per als infants que assisteixin a l'esplai i facin alguna activitat extra escolar: 10% · Per als posseïdors de la tarja magna: 25% 4.El meritament es produeix en el moment de la sol·licitud del servei. 5.El pagament s'efectua abans d'iniciar el trimestre i de forma trimestral, per càrrec domiciliat a l'entitat bancària del Principat que designi el beneficiari. Article 19. Activitats organitzades per la Comissió de Medi Ambient, Agricultura i Turisme 1. El fet generador és la prestació del servei d'excursió o caminada guiada organitzada per la Comissió de Medi Ambient, Agricultura i Turisme. 2. Els imports es detallen a continuació · Excursions, caminades de mig dia infant/adult: 17 euros 3. El meritament es produeix en el moment de la sol·licitud del servei. 4. El pagament s'efectua abans d'iniciar l'activitat, davant l'oficina de turisme.

11

Capítol IV. Preus públics per la prestació de serveis administratius Article 20. Servei de venda de documentació en general 1. El fet generador és la venda de documentació administrativa que sol·liciti el beneficiari. 2. Els imports són els següents: . Fotocòpies i impressions en format DINA4: 0,20 euros/pàgina blanc i negre, 0,30 euros/pàgina color. . Fotocòpies i impressions en format DINA3: 0,28 euros/pàgina blanc i negre i 0,41 euros/pàgina color. . Impressió i fotocòpies de plànols: 9,6 euros per plànol . Digitalització plànols en CD: 27 euros/CD . La legalització de còpia comporta el pagament suplementari de 5 euros. . Venda del CD del POUP: 13 euros/CD . Venda de plecs de bases fins a 15 fulls : 5 euros. . Venda de plecs de bases fins a 30 fulls : 9,60 euros. . Venda de plecs de bases a partir de 30 fulls es farà el càlcul de l'import en forma proporcional a raó de 0,30 euros per full. . Venda de plec de bases en suport informàtic fins a 500 KB: 14 euros. . Venda de plec de bases en suport informàtic a partir de 500 KB: 85 euros. 3. El meritament es produeix a la sol·licitud del servei. 4. El pagament s'efectua davant les oficines comunals. Article 21. Venda de publicacions 1. El fet generador és l'adquisició d'una publicació en qualsevol format o d'altres elements distribuïts pel Comú. 2. Els imports són els següents: . Còmic Super lopez "les muntanyes voladores": 8 euros pvp, per llibreries 6,15 euros. . Fotografia "Henri Gaussen": 13 euros, per llibreries 10 euros. . Històric "125 anys de flama solidaria": 20 euros, per llibreries 15,38 euros. . "Les nostres arrels" : 28,15 euros pvp, per llibreries : 21,65 euros. . "La Parroquia de Canillo ara fa temps" . Vol. 1: 18,80 euros pvp, per llibreries 14,45 euros. . Vol. 2: 30,05 euros pvp, per llibreries 23,10 euros. . "Guia de Canillo": 4 euros pvp, per llibreries 3,05 euros. . "Guia de Flors": 12,05 euros pvp, per llibreries 9,25 euros.

12

. "Guia de Natura, muntanya i esports" : 2 euros. . "Llibre de Marques": 45 euros pvp, per llibreries 40 euros. . "Llibre de la Societat de la Crema": 20 euros pvp, per llibreries 15,40 euros. . "Rixes, litigis, plet i debat": 28 euros, per llibreries 21,53 euros. 3. El meritament es produeix en el lliurament de la publicació. 4. El pagament s'efectua davant les oficines comunals

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA Queden derogades totes les disposicions comunals de rang igual o inferior que s'oposin al contingut d'aquesta Ordinació.

DISPOSICIÓ FINAL Aquesta Ordinació entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2010. Canillo, 18 de desembre del 2009.

P.O. del Comú La Secretària general Núria López i Sellés

El Cònsol major Enric Casadevall Medrano

13