Ordinació  Ordinació tributària de l’exercici 2014
Data publicació: Número publicació: Any publicació: Data document: Organisme: Sumari:

27/12/2013

Butlletí en format Acrobat:

061 25 19/12/2013 07.1. Parròquia de Canillo Ordinació de 19-12-2013 tributària de l'exercici 2014.

___________________________________________
ORDINACIÓ Vist l'article 5.1 de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns; Vistos els articles 12 i 13 de la Llei de les finances comunals de data 27 de juny de 2003, En sessió ordinària de data 19 de desembre de 2013, el Comú de Canillo ha aprovat la següent

Ordinació

tributària

Títol I. Disposicions generals Article 1 Objecte 1. Aquesta Ordinació regula la totalitat dels tributs del Comú de Canillo, els quals es classifiquen en taxes, contribucions especials impostos, i els seus elements determinants, segons l'establert a la Llei 10/2003 de les Finances Comunals. 2. També regula respecte a la totalitats dels tributs del Comú de Canillo, els aspectes següents: - Les infraccions i sancions aplicables - El sistema de gestió, declaració i liquidació, en els casos escaients. 3. Respecte als impostos d'àmbit estatal compartits, aquesta ordinació regula el tipus de gravamen addicional aplicable, i si és el cas, la gestió, la comprovació, les infraccions i les sancions. Article 2 Àmbit d'aplicació Aquesta Ordinació obliga: a) Pel que fa l'àmbit territorial: En tot el territori de la parròquia de Canillo. b) Pel que fa l'àmbit personal: A totes les persones físiques o jurídiques susceptibles de drets i obligacions fiscals, així com les societats civils, herències jacents, comunitats de béns i totes les entitats o patrimonis autònoms que, malgrat no tenir la personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica separada, susceptible d'imposició. Article 3

Potestat administrativa de gestió i exercici de la potestat comprovadora 1. El Comú gaudeix, en quant a la recaptació dels tributs comunals, de les mateixes prerrogatives establertes legalment a favor de l'Administració general. 2. Les prerrogatives de gestió i de comprovació en relació amb les impostos d'àmbit estatal compartits són del Comú per la part de la quota tributària que li correspon, si bé les pot delegar al Govern, mitjançant conveni i sense perjudici del que estableixi la normativa de cada tribut. 3. El Comú és competent per comprovar el compliment de les obligacions i els drets tributaris comunals d'acord amb la Llei de bases de l'ordenament tributari i la Llei de les finances comunals. Article 4 Obligats tributaris Són obligats tributaris, a banda dels definits en aquesta Ordinació, els previstos a l'article 15 de la Llei de bases de l'ordenament tributari. Article 5 Obligacions de l'obligat tributari L'obligació principal de l'obligat tributari consisteix en el pagament del deute tributari. Així mateix, queda obligat a formular totes les declaracions i comunicacions que s'exigeixin per a cada tribut i a portar i conservar els registres, les dades i la resta de documents que en cada cas es puguin considerar amb transcendència tributària. A banda de les especificacions que es contenen en aquesta Ordinació, també són obligacions de l'obligat tributari, les previstes, a l'article 16 de la Llei de bases de l'ordenament tributari.

Títol II. Taxes Capítol I. Taxa del servei d'higiene pública Article 6 Naturalesa jurídica i fet generador La taxa d'higiene pública grava la prestació d'un servei públic, de recepció obligatòria, i constitueix el fet generador la prestació genèrica dels serveis públics destinats a la neteja i el manteniment de la parròquia, incloent-hi la neteja de vies i espais públics, treta de neu, recollida d'escombraries, recollida selectiva de residus urbans i qualsevol altre servei necessari per al bon manteniment de la parròquia. Article 7 Obligats tributaris 1. Són obligats tributaris, com a contribuents, les persones físiques o jurídiques que resulten beneficiades pel servei. 2. A efectes d'aquesta taxa, es consideren beneficiades pel servei: a) Les persones censades d'edat compresa entre els 18 i els 65 anys. b) Els propietaris d'immobles no residents o el titular del dret real d'ús sobre el mateix immoble.

Queden exempts de la taxa els immobles ans referits que estiguin arrendats a persones físiques censades d'acord amb l'anterior punt a), sense perjudici de la condició de responsable del propietari de l'immoble. La situació d'arrendament ha de ser acreditada pel propietari, sense perjudici que es pugui aplicar d'ofici per constar dita situació al Comú per la inscripció al cens de l'arrendatari. c) Les persones físiques o jurídiques i les entitats titulars d'una autorització d'activitat comercial, empresarial o professional. Tenen la consideració d'obligats tributaris, les societats civils, herències jacents, comunitats de béns i totes les unitats o patrimonis autònoms que malgrat no tenir personalitat jurídica constitueixen una unitat econòmica separada susceptible d'imposició. 3. Poden gaudir d'exempció les persones amb discapacitat subjectes a l'àmbit d'aplicació de la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, tal i com s'estableix a l'article 222 de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la Seguretat Social. L'exempció s'haurà de sol·licitar al Comú, acreditant-se mitjançant document oficial. Article 8 Quota tributària 1. La quota tributària per a les persones censades al Comú de Canillo és de 56 euros. 2. La quota tributària per a les persones físiques o jurídiques i les entitats titulars d'una autorització d'activitat comercial, empresarial o professional en el terme de la parròquia de Canillo és la que s'indica a l'annex núm. I. 3.- La quota tributària per a les persones, físiques o jurídiques, titulars de béns immobles a la parròquia de Canillo i que no figuren inscrits al cens de residents del Comú, segons la superfície de dits immobles, és la següent: - Fins a 70 m2 de superfícies construïda 85 euros - Superior a 70 m2 de superfícies construïda 106 euros Article 9 Període impositiu i meritament 1. Aquesta taxa té caràcter anyal i es merita el primer dia de l'any natural. 2. En els supòsits de noves inscripcions al cens o als registres administratius corresponents d'aquest Comú, la taxa es merita a la data d'inscripció. Article 10 Gestió de la taxa: liquidació, notificació i pagament 1. D'acord amb les dades que consten als seus registres, el Comú procedeix d'ofici a la liquidació de la taxa, i la notifica a l'obligat tributari a l'adreça registrada al Comú, mitjançant el document liquidatori corresponent, que inclou les següents dades: obligat tributari, fet generador, període tributari, quota tributaria, forma i termini de pagament voluntari. Per a les persona físiques i/o jurídiques titulars d'un bé immoble i no residents, el domicili es aquell on es trobi radicat l'immoble, sempre que no hagin expressament designat un altre. 2. El pagament de la quota tributària s'ha de fer efectiu mitjançant càrrec domiciliat al compte de l'entitat bancària del Principat designada per l'obligat tributari en el moment de l'alta registral, o subsidiàriament per davant de les oficines comunals.

3. Els obligats tributaris censats a la parròquia menors de 25 anys d'edat que convisquin amb algun dels seus progenitors i acreditin cursar estudis, tenen dret a la devolució del 75% de la quota tributària, amb acreditació prèvia de la seva situació, aquest es pot sol·licitar únicament durant l'any en curs abans del dia 30 de juny. El procediment per a la devolució és el que preveu el capítol VIII del Codi de l'Administració, la resolució del qual és susceptible de recurs administratiu. Capítol II. Taxa sobre l'autorització d'embrancament a la xarxa pública d'aigua, i de clavegueram Article 11 Naturalesa jurídica i fet generador La taxa sobre l'autorització d'embrancament a la xarxa d'aigua pública, o a la xarxa pública d'aigües residuals o clavegueram, és un tribut, el fet generador del qual és la realització de la funció administrativa d'autorització: - d'embrancament d'un edifici o construcció a la xarxa pública d'abastament d'aigua o - d'embrancament a la xarxa pública d'evacuació d'aigües residuals o clavegueram. Article 12 Obligats tributaris Són obligats tributaris d'aquesta taxa el propietari o el titular del domini útil d'un immoble, o el titular de l'autorització de construcció. Article 13 Base de tributació i tipus de gravamen 1. La base de tributació són els m2 construïts i les despeses pels serveis que s'han destinat (lampisteria, enginyeria, obra civil, etc),, aquests serveis estaran sota la direcció i control del Comú. 2. El tipus de gravamen és: - Pel que fa l'embrancament d'un edifici o construcció a la xarxa pública d'abastament d'aigua: - Fins a 75 m2: 720,30 euros. - A partir de 75 m2: 9,65 euros per m2 construït. - Pel que fa l'embrancament a la xarxa pública d'evacuació d'aigües residuals o clavegueram: 1,85 euros per m2 construït. - En els casos pertinents, les despeses reals dels treballs que s'han precisat per realitzar l'embrancament. Article 14 Meritament La quota tributària es merita, i neix l'obligació de contribuir, en el moment d'adreçar al Comú la sol·licitud. Article 15 Gestió de la taxa: liquidació, notificació i pagament Es procedirà a la liquidació de la taxa seguint el mateix procediment previst en les taxes per llicències urbanístiques, en defecte de llicència urbanística la liquidació es realitzarà en la data que es comenci a gaudir del servei. En ambdós casos l'obligat tributari haurà de fer efectiva la liquidació provisional relativa a la base de tributació del cost estimatiu de l'obra segons els pressupostos elaborats pels serveis tècnics del Comú.

Un cop hagin finalitzat els treballs i de forma degudament justificada, el Comú realitzarà la liquidació definitiva, procedint a la seva regularització. El pagament s'ha de realitzar en la data d'acreditament de la taxa, si va vinculada a una llicència urbanística, seguint el mateix procediment previst per al pagament de la taxa de llicència urbanística. En cas contrari, o en el supòsit de pagament derivat de la liquidació definitiva, el pagament de la quota tributària resultant s'ha de fer per càrrec domiciliat al compte de l'entitat bancària del Principat designada per l'obligat tributari, o subsidiàriament per davant de les oficines comunals Capítol III. Taxa sobre l'autorització d'embrancament de boca d'incendi Article 16 Naturalesa jurídica i fet generador La taxa sobre l'autorització d'embrancament de boca d'incendi és un tribut, el fet generador del qual és la realització de la funció administrativa de sol·licitud d'autorització d'embrancament d'un edifici o construcció a la xarxa pública d'aigua. Article 17 Obligats tributaris Són obligats tributaris d'aquesta taxa el propietari o el titular del domini útil d'un immoble, o el titular de l'autorització de construcció. Article 18 Quota tributària La quota tributària és de 1.435,00 euros. Article 19 Meritament i pagament 1. La taxa d'autorització d'embrancament de boca d'incendi merita en el moment de la presentació de la corresponent sol·licitud. 2. El pagament s'efectua en les oficines comunals o bé per càrrec domiciliat al compte que l'obligat tributari designi en una entitat bancària del Principat. Capítol IV. Taxa pel servei d'enllumenat públic Article 20 Naturalesa jurídica i fet generador 1. La taxa pel servei d'enllumenat públic grava la prestació d'un servei públic, de recepció obligatòria. 2. Constitueix el fet generador la prestació del servei públic d'enllumenat de la parròquia (il·luminació de vies públiques, nadalenca, equipaments urbans, locals públics comunals, esglésies, monuments, etc.). Article 21 Obligats tributaris 1. Són obligats tributaris, com a contribuents, les persones físiques o jurídiques que resulten beneficiades pel servei. 2. A efectes d'aquesta taxa, es consideren beneficiades pel servei:

a) Les persones censades d'edat compresa entre els 18 i els 65 anys. b) Els propietaris d'immobles no residents o el titular del dret real d'ús sobre el mateix immoble. Queden exempts de la taxa els immobles ans referits que estiguin arrendats a persones físiques censades d'acord amb l'anterior punt a), sense perjudici de la condició de responsable del propietari de l'immoble. La situació d'arrendament ha de ser acreditada pel propietari, sense perjudici que es pugui aplicar d'ofici per constar dita situació al Comú per la inscripció al cens de l'arrendatari. c) Les persones físiques o jurídiques i les entitats titulars d'una autorització d'activitat comercial, empresarial o professional. Tenen la consideració d'obligats tributaris, les societats civils, herències jacents, comunitats de béns i totes les unitats o patrimonis autònoms que malgrat no tenir personalitat jurídica constitueixen una unitat econòmica separada susceptible d'imposició. 3. Poden gaudir d'exempció les persones amb discapacitat subjectes a l'àmbit d'aplicació de la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, tal i com s'estableix a l'article 222 de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la Seguretat Social. L'exempció s'haurà de sol·licitar al Comú, acreditant-se mitjançant document oficial. Article 22 Quota tributària 1. La quota tributària per a les persones censades al Comú de Canillo és de 23 euros. 2. Pel que fa les persones físiques o jurídiques i les entitats titulars d'una autorització d'activitat comercial, empresarial o professional, la base tributària és els m2 de l'establiment, i el tipus de gravamen és el que s'indica a l'annex núm. II. 3. La quota tributària per a les persones, físiques o jurídiques, titulars de béns immobles a la parròquia de Canillo i que no figuren inscrits al cens de residents del Comú, segons la superfície de dits immobles, és la següent: - Fins a 70 m2 de superfícies construïda 35 euros - Superior a 70 m2 de superfícies construïda 44 euros Article 23 Període impositiu i meritament 1. Aquesta taxa té caràcter anyal i es merita el primer dia de l'any natural, 2. En els supòsits de noves inscripcions als registres administratius corresponents d'aquest Comú, la taxa es merita a la data d'inscripció. Article 24 Gestió de la taxa: liquidació, notificació i pagament 1. El Comú de Canillo realitza les funcions de gestió, liquidació, comprovació, recaptació, inspecció i qualsevol altra funció d'aquesta taxa. 2. D'acord amb les dades vigents als seus registres, el Comú procedeix d'ofici a la liquidació de la taxa, i la notifica a l'obligat tributari a l'adreça registrada al Comú, mitjançant el document liquidatori corresponent, que inclou les dades següents: obligat tributari, fet generador, període tributari, quota tributària, forma i termini de pagament voluntari.

Per a les persones físiques i/o jurídiques titulars d'un bé immoble i no residents, el domicili es aquell on es trobi radicat l'immoble, sempre que no hagin expressament designat un altre. 3. El pagament de la quota resultant s'ha de fer per càrrec domiciliat al compte de l'entitat bancària del Principat designada per l'obligat tributari en el moment de l'alta registral, o subsidiàriament per davant de les oficines comunals 4. Els obligats tributaris censats a la parròquia menors de 25 anys d'edat que convisquin amb algun dels seus progenitors i acreditin cursar estudis, tenen dret a la devolució del 75% de la quota tributària, amb acreditació prèvia de la seva situació. Aquesta es pot sol·licitar únicament durant l'any en curs abans del dia 30 de juny. El procediment per a la devolució és el que preveu el capítol VIII del Codi de l'Administració, la resolució del qual és susceptible de recurs administratiu. Capítol V. Taxa pel servei de grua de circulació Article 25 Naturalesa jurídica i fet generador El fet generador de la taxa pel servei de grua de circulació és la retirada d'un vehicle de la via pública per part del servei de circulació. Article 26 Obligat tributari És obligat tributari el propietari del vehicle retirat, i com a substitut tributari ho és el conductor del vehicle. Article 27 Quota tributària La quota tributària és de 44,10 euros en concepte de retirada del vehicle, i 65,10 euros en concepte de retirada del vehicle i trasllat al dipòsit. Caldrà fer efectives les despeses del preu públic de pupil·latge en els casos escaients. La quota tributària en el cas d'immobilització del vehicle amb parany és de 27,30 euros. Article 28 Meritament i pagament El meritament d'aquesta taxa es produeix des del moment de la retirada del vehicle per part del Servei de Circulació o la seva immobilització amb parany. El pagament s'efectuarà en el moment de la sol·licitud de retorn del vehicle davant el servei de circulació o subsidiàriament davant les oficines comunals. Capítol VI. Taxa per llicències urbanístiques i actes relacionats Article 29 Naturalesa jurídica i fet generador La taxa de llicències urbanístiques, és un tribut, el fet generador del qual és la prestació dels serveis tècnics i administratius previs a la concessió de qualsevulla classe de llicència urbanística, segons estableix la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme. Article 30 Obligats tributaris

1. Són obligats tributaris d'aquesta taxa, en concepte de contribuents, les persones físiques o jurídiques que sol·licitin l'atorgament de la llicència urbanística. 2. Tenen la consideració d'obligats tributaris, com a responsables, els constructors i contractistes d'obres, els quals, si escau, poden repercutir les quotes tributaries meritades respecte les persones físiques o jurídiques propietàries del béns immobles respecte dels quals s'interessa l'atorgament de la llicència. Article 31 Base tributària i tipus de gravamen Constitueix la base de tributació d'aquesta taxa l'activitat administrativa i tècnica que precisi la llicència, segons el tipus d'acte requerit. Els tipus de gravàmens i si escau les quotes tributàries corresponents es detallen a l'Annex núm. IV. Article 32 Meritament 1. La quota tributària es merita, i neix l'obligació de contribuir, en el moment d'adreçar al Comú la sol·licitud de llicència, amb independència de l'aprovació final de la sol·licitud. 2. Si les obres s'han iniciat o executat sense haver obtingut l'oportuna llicència, la taxa meritarà quan s'iniciï efectivament l'activitat comunal relativa a determinar si l'obra en qüestió és o no autoritzable, amb independència de la iniciació d'un expedient administratiu que pugui instruir-se. 3. L'obligació de contribuir, un cop s'ha originat, no es veurà afectada per la denegació de la llicència sol·licitada o pel seu atorgament condicionat a la modificació del projecte presentat, ni per la renuncia o desistiment de la persona que l'ha sol·licitat, un cop concedida la llicència. 4. Els obligats tributaris han de practicar l'autoliquidació en l'imprès normalitzat pel Comú i abonar-la al compte de l'entitat bancària assenyalat a tal efecte, dins del termini d'un més, comptat a partir del dia següent al de la notificació de la resolució de la llicència. En els casos que sigui procedent, també caldrà fer efectiu l'import de 110 euros pel subministrament del rètol d'obra. La llicència es lliurarà a la persona interessada prèvia presentació del justificant de pagament comunal segellat per l'entitat bancària on es va efectuar el pagament. Article 33 Gestió de la taxa: liquidació, notificació i pagament 1. Els obligats tributaris han de practicar l'autoliquidació en l'imprès normalitzat pel Comú i abonar-la al compte de l'entitat bancària assenyalat a tal efecte, dins del termini d'un més, comptat a partir del dia següent al de la notificació de la resolució de la llicència. La llicència es lliurarà a la persona interessada prèvia presentació del justificant de pagament comunal segellat per l'entitat bancària on es va efectuar el pagament. 2. Els obligats tributaris estan obligats a mostrar la llicència atorgada als tècnics del despatx tècnic del Comú quan es presentin a la finca per a la comprovació de què les obres s'hi ajusten. Capítol VII. Taxa per l'emissió de certificats i tramitació de sol·licituds Article 34 Naturalesa jurídica i fet generador

El fet generador d'aquesta taxa potser un dels detallats a continuació: 1. La sol·licitud d`emissió de certificats d'aspectes que són de competència o de coneixement del Comú, d'acord amb la normativa aplicable. 2. L'entrada per la tramitació de sol·licitud a les oficines comunals. Article 35 Tipus de gravamen i quota tributària 1. La quota tributària per l'emissió de: - Certificats: 4,10 euros - Certificat urbanístic, de parcel·la, terreny, unitat immobiliària o edifici: 110 euros - Certificat de garantia urbanística: 273 euros. 2. La quota tributària per la tramitació de sol·licituds general és de 4,05 euros per sol·licitud. La quota tributària per les sol·licituds de subvencions o les relatives a queixes és de 0 euros. Article 36 Meritament i pagament 1. Pel que fa la sol·licitud d'emissió de certificats, la taxa merita en el moment de presentar la sol·licitud. 2. En quant la tramitació de sol·licituds, la taxa merita en el moment de presentació de la sol·licitud, i el pagament de la quota tributària es fa efectiu en el moment de presentació de la sol·licitud. 3. El pagament s'efectua davant les oficines comunals, o subsidiàriament per càrrec domiciliat al compte de l'entitat bancària del Principat designada per l'obligat tributari. Capítol VIII. Taxa per la inscripció al registre administratiu i al cadastre comunal Article 37 Fet generador 1. La Taxa sobre la inscripció al registre del cadastre, és un tribut el fet generador del qual és la realització de la funció administrativa d'inscripció al registre del cadastre de tota propietat immobiliària edificada o/i no edificada, i els drets que es posseeix sobre aquestos, situats a la parròquia de Canillo. 2. És obligatòria la inscripció al cadastre de tots els béns immobles, les persones titulars de drets sobre els mateixos i la modificació de les seves característiques jurídica o física. La inscripció s'ha de realitzar en el termini màxim de dos mesos a partir de la data de formalització documental del negoci jurídic corresponent. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi fet efectiva la inscripció per part del titular, el Comú pot procedir a fer la inscripció d'ofici. Article 38 Obligat tributari 1. Són obligats tributaris d'aquesta taxa, les persones físiques i jurídiques, que motiven inscripcions en el cadastre. 2. També tenen la mateixa consideració les societats civils, herències jacents, comunitats de béns i totes les entitats patrimonials autònomes que, malgrat no tenir

personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica separada susceptible d'imposició. Article 39 Tipus de gravamen a) La taxa de la inscripció al cadastre motivada per una transmissió patrimonial és de 16,80 per unitat cadastral inscrita. b) La taxa de la inscripció al cadastre motivada per canvis físics (nova construcció, reparcel·lació, segregacions, etc.) es calcularà segons el tipus de bé immoble, d'acord amb la taula següent: Tipus de bé immoble Parcel·la Edifici unifamiliar Edifici amb divisió de finca horitzontal Taxa inscripció 20,00 per UC* 50,00 per UC* 5,00 per unitat immobiliària (segons escriptura de divisió horitzontal). Taxa mínima.50 Euros 5,00 per habitatge/ local/ traster/ aparcament Taxa mínima.50 Euros 5,00 per habitació /apartament / aparcament Taxa mínima.50 Euros 5,00 per local/ aparcament Taxa mínima.50 Euros 5,00 per local / aparcament Taxa mínima.50 Euros 5,00 per plaça Taxa mínima.50 Euros 5,00 per local Taxa mínima.50 Euros 5,00 per local Taxa mínima.50 Euros 50,00 per UC* 5,00 per local Taxa mínima.50 Euros 5,00 per local Taxa mínima.50 Euros 5,00 per local Taxa mínima.50 Euros 50,00 per UC* 5,00 per habitació /apartament / aparcament / local Taxa mínima.50 Euros

Edificis plurifamiliars sense divisió de finca

Edifici no destinat a habitatge: Hotels, aparthotels, apartaments turístics, residències Oficines Comercial Aparcament d'ús públic Magatzem Industrial Edificis ús agrícola o ramader Estació de Servei Restauració Tallers de reparació de vehicles Cultural, educatiu, esportiu o recreatiu Sanitari, socio-sanitari, altres

*UC: Unitat Cadastral. c) La taxa de la inscripció al cadastre motivada per enderroc, ampliacions, reformes, o modificació de les dades descriptives, és de 15,90 per unitat cadastral inscrita. d) Les inscripcions al cadastre realitzades d'ofici queden subjectes a les mateixes taxes que s'indica en aquest article, més l'import complementari de 22,00 en concepte de gestions i recerca de documentació. Article 40 Sistema de gestió i declaració

La sol·licitud d'inscripció al cadastre haurà de portar adjunta la documentació següent: a) L'escriptura o el títol que justifiqui el dret del titular i l'acte jurídic atorgat en virtut del qual se sol·licita la inscripció. b) L'original del document de liquidació de l'impost de transmissions patrimonials immobiliàries quan l'adquisició de la propietat o la constitució o l'adquisició del dret real hagi generat el pagament d'aquest impost. Quan es tracti d'inscripcions de nova creació, modificació, segregacions, agregacions, reparcel·lacions o altres alteracions d'unitats cadastrals, s'haurà d'adjuntar també la següent documentació addicional: a) El plànol topogràfic de les parcel·les o dels terrenys en coordenades Lambert III definides d'acord amb la xarxa geodèsica d'Andorra (XGA), a escala 1:200, en format paper i en suport digital DWG, DGN o DXF. En aquest plànol hi ha de constar la identificació de la parcel·la o del terreny d'acord amb les següents característiques: i.) El perímetre de la parcel·la o del terreny ha de ser un polígon tancat. ii.) Els vèrtexs del polígon s'han de designar amb lletres correlatives. iii.) S'ha d'incloure al plànol una taula amb la llista dels vèrtexs i les seves coordenades Lambert. b) El plànol en planta de cada edifici i de la seva situació dins de la parcel·la en coordenades Lambert III definides d'acord amb la xarxa geodèsica d'Andorra (XGA), així com de cada unitat immobiliària de què consti l'edifici, en format paper i en suport digital DWG, DGN o DXF, i amb la nomenclatura dels fitxers segons taula que figura a l'annex 1 del Reglament de gestió del cadastre de la parròquia de Canillo publicat al BOPA. En aquest plànol hi han de constar en forma de polígons tancats: i.) El perímetre de l'edifici que correspondrà a la intersecció del perímetre construït amb el nivell del terra. ii.) El perímetre de l'edifici en la seva ocupació en el soterrani o aparcament. iii.) El perímetre de les unitats immobiliàries, com els habitatges, les places d'aparcaments, els trasters i altres, situades dins de cada planta, indicant l'ús a què està destinada cada unitat immobiliària. c) Si es tracta d'un bé immoble amb divisió d'unitats immobiliàries independents sotmeses al règim de propietat horitzontal, l'original de l'escriptura pública de divisió i constitució del règim de propietat horitzontal o la seva modificació. Els plànols en suport digital han de ser exclusivament en format vectorial i no poden contenir informació en format "raster". Article 41 Meritament i pagament El meritament i el pagament es produeix a la data d'entrada de la sol·licitud al servei de tràmits del Comú. En els casos en què la inscripció es tramiti d'ofici, la taxa merita a la data en què es fa efectiva la inscripció. En cas d'obra nova, el meritament es produeix a la data d'autorització de la llicència de primera ocupació. El pagament es fa efectiu al servei de tràmits i subsidiàriament per càrrec domiciliat al compte de l'entitat bancària legalment establerta al Principat d'Andorra que designi l'obliga tributari". Capítol IX. Taxa per delimitació de terres comunals Article 42 Naturalesa i fet generador El fet generador de la taxa per delimitació amb terres comunals, és la realització de l'acte de delimitació, que a més inclou les despeses reals dels tècnics externs contractats que han estat necessaris per l'acompliment de l'acte i la certificació per còpia de plànol o altra documentació. Article 43 Tipus de gravamen - Import fix de 115,50 euros per acte de delimitació. - Import fix per còpia certificada: - A4 o A3: 5,25 euros. - Format superior: 28,35 euros. Import variable en funció de les despeses reals justificades que han estat precises per l'acompliment de l'acte. Article 44

Meritament i pagament 1. La taxa merita des de la presentació de la sol·licitud, i també en aquest moment es paga la part de la quota tributària corresponent a l'import fix per acte de delimitació. En lliurar la resolució, l'obligat tributari paga la resta de la quota tributària. 2. El pagament s'efectua per càrrec domiciliat al compte de l'entitat bancària del Principat designada per l'obligat tributari, o subsidiàriament davant les oficines comunals. Capítol X. Taxa sobre autorització de radicació d'activitats comercials, empresarials i professionals Article 45 Naturalesa jurídica i fet generador La taxa sobre autorització de radicació d'activitats comercials, empresarials i professionals és un tribut el fet generador del qual és la realització de les funcions administratives següents: a) Alta i baixa d'autoritzacions de radicació b) Canvis de radicació c) Modificació i/o ampliació de l'activitat econòmica d) Modificació de nom comercial, empresarial o professional e) Modificació i/o ampliació de la superfície d'explotació f) Modificació i/o ampliació de la titularitat de la radicació. g) I, en general qualsevulla modificació de dades que constin al Comú en relació a la radicació. Article 46 Obligats tributaris Són obligats tributaris d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten i obtenen l'autorització d'activitats comercials, empresarials i professionals. Article 47 Quota tributària La quota tributària d'aquesta taxa és de 32,55 euros. Article 48 Meritament i pagament 1. El meritament d'aquesta taxa és produeix a la data d'entrada de la sol·licitud. 2. El pagament s'efectua per càrrec domiciliat al compte de l'entitat bancària del Principat designada per l'obligat tributari o subsidiàriament davant les oficines comunals. Títol III. Contribucions especials Article 49 Fet generador 1. El fet generador de les contribucions especials és l'acord de l'òrgan competent del Comú de realització de determinades obres o de l'establiment o ampliació dels serveis públics sotmès al requisit d'eficàcia de llur realització efectiva, i que produeixen un augment de valor dels béns de l'obligat tributari o que d'alguna manera el beneficien especialment. 2. Les obres que permeten l'aplicació de contribucions especials per part del Comú són les següents: a) Primer establiment de voravies i la seva renovació si aquesta en millora sensiblement les condicions. b) Primer establiment, reposició o reparació extraordinària del paviment i equipament de vies públiques, el manteniment de les quals és de competència comunal. c) Primer establiment d'enllumenat públic i la seva renovació si aquesta en millora sensiblement les condicions, a les vies públiques, el manteniment de les quals és de competència comunal. d) Obertura, eixamplament, alineació i prolongació de vies públiques urbanes i secundàries, la construcció de les quals és de competència comunal, i també de camins comunals i de muntanya. e) Creació de places públiques. f) Construcció d'instal·lacions que comprenguin el subministrament de serveis d'àmbit comunal. g) Primer establiment, reposició, reparació extraordinària o separació de conduccions d'aigües pluvials i residuals d'àmbit comunal. 3. Les contribucions especials s'aplicaran encara que els terrenys, edificis o locals gaudeixin per alguna de llurs parts o façanes d'obres anàlogues a les que es tracti de

finançar mitjançant contribucions especials i que corresponguin a altres vies contigües als referits terrenys, edificis o locals amb façana a la via pública. 4. No es poden aplicar contribucions especials per raó d'obres: a) de mera conservació, reparació ordinària o manteniment corrent. b) d'urbanització que beneficien a presumptes obligats tributaris quan aquests paguen íntegrament les obres. Article 50 Obligats tributaris de les contribucions especials 1. Són obligats tributaris els propietaris de terrenys, edificis o locals ubicats en la zona de benefici lineal. Subsidiàriament, són obligats tributaris els posseïdors dels béns ubicats en la zona de benefici lineal, si aquests béns no tenen propietari, si aquest és desconegut o si hi ha contesa judicial sobre la titularitat dominical. S'entén per zona de benefici lineal els metres de longitud de façana de la propietat de l'obligat tributari que experimentin un augment de valor com a conseqüència de la realització de les obres o de l'establiment o ampliació dels serveis públics del Comú. 2. Són obligats tributaris per benefici singular les empreses subministradores de serveis que utilitzen les corresponents galeries subterrànies contemplades a la lletra f de l'article 44.2 de la present Ordinació. S'entén com a benefici singular l'increment de valor que experimenten els béns immobles com a conseqüència de les obres a què dóna lloc la contribució especial aplicada, tant si són propietat de les empreses subministradores de serveis com si en tenen el dret d'ús. Article 51 Exempcions tributàries de les contribucions especials 1. Gaudeixen d'exempció els Coprínceps en qualitat de caps d'Estat, el Consell General, el Govern i els Comuns. 2. L'existència de supòsits d'exempció no pot agreujar la càrrega tributària dels qui no gaudeixen d'aquest benefici, de manera que les quantitats corresponents a l'exempció seran assumides únicament pel Comú de Canillo. Article 52 Base de tributació de les contribucions especials 1. La base de tributació de les contribucions especials no pot ultrapassar el 90% del cost efectiu de l'obra que el Comú pretén dur a terme. 2. El cost efectiu de l'obra inclou: a) El cost real de les obres. b) El preu de les adquisicions o expropiacions efectivament necessàries per a l'execució de les obres, fixat d'acord amb la Llei d'expropiació. 3. En qualsevol cas, l'import de l'esmentada despesa es minora en la quantitat que representen les subvencions o aportacions específiques que el Comú obtingui amb destinació a les obres de que es tracta. Si les subvencions o aportacions són atorgades per un obligat tributari, llur import es destina primerament a compensar la seva pròpia quota i l'excés, si n'hi ha, redueix a prorrata les quotes de la resta d'obligats tributaris. Article 53 Determinació de quotes per a la quantificació de les contribucions especials 1. Les quotes dels obligats tributaris es determinen repartint el cost de les obres o dels serveis entre tots els propietaris dels béns immobles, en funció dels metres lineals de façana que conformin la zona de benefici lineal. 2. Les quotes dels obligats tributaris per benefici singular es determinen de conformitat amb el repartiment dels costos de les obres o els serveis que originen la contribució especial, entre els propietaris o entitats usuàries de les instal·lacions incloses a la lletra f de l'apartat 2 de l'article 44. Article 54 Meritament de les contribucions especials Les contribucions especials es meriten a la data de l'adjudicació definitiva de les obres o, per aquelles obres directament realitzades pels serveis tècnics del Comú, des de la data d'inici de les obres. Article 55 Aplicació i efectivitat de les contribucions especials 1. Les contribucions especials han de ser aplicades, mitjançant una Ordinació específica que estableixi els elements essencials de la contribució especial i que delimiti la zona d'aplicació. 2. Les Ordinacions de creació d'una contribució especial seran publicades al Butlletí

Oficial del Principat d'Andorra als efectes de reclamacions i recursos. Article 56 Gestió i liquidació de les contribucions especials 1. Un cop aprovada la liquidació pressupostària de la despesa corresponent a l'obra executada es practiquen les liquidacions definitives. Si l'import real de la despesa és diferent al calculat inicialment, les liquidacions són rectificades d'ofici pel Comú per ajustar-les a la realitat dels cost. Si a causa de la rectificació, les quotes definitives són més elevades que les provisionals, l'excés s'exigeix mitjançant liquidació addicional. Si les liquidacions provisionals són superiors a les definitives, el Comú retorna la diferència als obligats tributaris en el termini de tres mesos a comptar de la data de l'acord de rectificació. 2. Les quotes tributàries podran ser fraccionades, per períodes anyals i per un termini màxim de cinc anys a comptar de la data del meritament, a petició expressa de l'obligat tributari. En el cas d'un pagament fraccionat, l'obligat tributari que se'n beneficia haurà d'abonar els interessos al tipus legal meritat pels imports amb pagament ajornat. Títol IV. Impostos Article 57 Classificació Els impostos són tributs, el fet generador dels quals és un negoci, un acte o un fet indicador de capacitat econòmica de l'obligat tributari o de la persona que ha de suportar el gravamen i que mai no depèn d'una activitat de l'Administració. Són impostos propis del Comú de Canillo, sense perjudici dels altres que preveu la Llei de les Finances comunals: - L'impost tradicional de foc i lloc. - L'impost de radicació d'activitats comercials, empresarials i professionals. - L'impost sobre la construcció. Capítol I. Impost tradicional del Foc i Lloc Article 58 Naturalesa jurídica i fet generador 1. L'impost tradicional de foc i lloc és un impost de naturalesa directa que grava el fet de residir en el territori de la parròquia de Canillo. 2. El fet generador de l'impost de foc i lloc és la residència principal de la persona física, d'edat compresa entre els 18 i els 65 anys, en el territori de la parròquia de Canillo. 3. Als efectes d'aquest impost s'entén com a residència principal el lloc on està censada la persona el primer dia de l'any natural, o el dia de la primera inscripció al cens comunal. Article 59 Obligat tributari Té la condició d'obligat tributari la persona física censada en el territori de la parròquia de Canillo, que a la data del meritament tingui una edat compresa entre els 18 i els 65 anys. Poden gaudir d'exempció les persones amb discapacitat subjectes a l'àmbit d'aplicació de la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, tal i com s'estableix a l'article 222 de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la Seguretat Social. L'exempció s'haurà de sol·licitar al Comú, acreditant-se mitjançant document oficial. Article 60 Quota tributària La quota tributària és de 23 euros per obligat tributari. Article 61 Període impositiu i meritament 1. Aquest impost és anyal i es merita el primer dia de l'any natural. 2. En els supòsits de primeres inscripcions al cens, es merita a la data d'inscripció. 3. Noves inscripcions. En cas d'acreditació de pagament de l'import referit en un altre comú pel període impositiu corrent, l'obligat tributari resta exonerat de pagament fins al període impositiu següent. Article 62 Gestió de l'impost: liquidació, notificació i pagament 1. D'acord amb les dades vigents al cens el Comú procedeix d'ofici a la liquidació de l'impost, i la notifica a l'obligat tributari a l'adreça registrada al Comú, mitjançant el document liquidatori corresponent, que inclou les dades següents: obligat tributari, fet generador, període tributari, quota tributària, forma i termini de pagament voluntari.

2. El pagament de la quota tributària s'ha d'efectuar per càrrec domiciliat al compte de l'entitat bancària del Principat designada per l'obligat tributari en el moment de l'alta registral, o subsidiàriament per davant de les oficines comunals. 3. Els obligats tributaris censats a la parròquia menors de 25 anys d'edat que convisquin amb algun dels seus progenitors i acreditin cursar estudis, tenen dret a la devolució del 75% de la quota tributària, amb acreditació prèvia de la seva situació. Aquesta es pot sol·licitar únicament durant l'any en curs abans del dia 30 de juny. El procediment per a la devolució és el que preveu el capítol VIII del Codi de l'Administració, la resolució del qual és susceptible de recurs administratiu. Capítol II. Impost de radicació d'activitats comercials, empresarials i professionals Article 63 Naturalesa jurídica i fet generador 1. L'impost de radicació d'activitats comercials, empresarials i professionals és un impost de naturalesa directa que grava l'exercici d'una activitat comercial, empresarial o professional realitzada en el territori de la parròquia de Canillo. 2. El fet generador de l'impost és l'exercici d'una activitat comercial, empresarial o professional en el territori de la parròquia de Canillo. 3. Són activitats comercials, empresarials o professionals, les que impliquin l'ordenació per compte propi de factors de producció materials i humans o d'algun d'ells, amb la finalitat d'intervenir en la producció, realització o comercialització de béns i serveis. Article 64 Exempcions Gaudeixen d'exempció d'aquest impost les activitats agrícoles realitzades per persones físiques. Article 65 Obligat tributari 1. És obligat tributari de l'impost sobre la radicació la persona, física o jurídica, titular de l'activitat econòmica. 2. A més, tenen la condició d'obligats tributaris les entitats, com ara societats civils, comunitats de béns, i d'altres entitats que, sense tenir personalitat jurídica, constitueixen una unitat econòmica o un patrimoni separat, quan realitzin activitats subjectes a l'impost. Article 66 Base de tributació. 1. La base de tributació es determina en funció dels metres quadrats de la superfície d'explotació ponderada per un índex de localització. 2. La superfície d'explotació és la superfície total dels locals destinats a la realització de l'activitat, expressada en metres quadrats i, si és el cas, mitjançant la suma de totes les seves plantes. 3. Tanmateix, només es pot comptar com a superfície d'explotació el 40% de la superfície en els casos següents: a) Superfície no construïda o descoberta dedicada al dipòsit de matèries primeres o productes de qualsevol classe i, en general, a qualsevol aspecte de l'activitat de què es tracti, inclosos els aspectes accessoris o complementaris d'aquesta activitat, com la superfície ocupada per vials, jardins, zones de seguretat, etc. b) Superfície construïda o coberta dels magatzems i dipòsits de tot tipus. c) Superfície dels aparcaments coberts o descoberts, sempre que l'activitat desenvolupada a títol principal no sigui d'aparcament. 4. S'estableixen 2 zones amb un índex de localització diferent: - Zona A. Carrers i places amb confluència amb carretera general: índex de localització 1,20 - Zona B. Carrers i places en altres zones: índex de localització 1 Article 67 Tipus de gravamen El tipus de gravamen que s'aplica a cada activitat és la que s'indica a l'annex núm. III. Article 68 Quota tributària i bonificacions La quota tributària resulta d'aplicar a la base de tributació ponderada el tipus de gravamen, segons correspongui. No obstant l'establert en el paràgraf anterior, s'estableix una quota tributària mínima aplicant el tipus de gravamen que correspongui al resultat de multiplicar l'índex de

localització per 20 metres quadrats. S'estableix una bonificació del 50% de la quota tributària dels dos primers anys als obligats tributaris que iniciïn la seva activitat durant l'any 2014. Article 69 Període impositiu i meritament 1. Aquest impost és anyal i es merita el primer dia de l'any natural. 2. En cas que l'activitat s'iniciï després de l'1 de gener, l'impost es merita a la data d'inici de l'activitat. En aquest cas la quota tributària es calcula proporcionalment al nombre de trimestres naturals que restin per finalitzar l'any, inclòs el de l'inici de l'activitat. Article 70 Gestió de l'impost: liquidació, notificació i pagament 1. D'acord amb les dades que consten al registre corresponent, el Comú procedeix d'ofici a la liquidació de l'impost, i la notifica a l'obligat tributari a l'adreça registrada al Comú, mitjançant el document liquidatori corresponent, que inclou les dades següents: obligat tributari, fet generador, període tributari, quota tributaria, forma i termini de pagament voluntari. 2. El pagament de la quota resultant s'ha de fer efectiu per càrrec domiciliat al compte de l'entitat bancària del Principat designada per l'obligat tributari en el moment de l'alta registral, o subsidiàriament per davant les oficines comunals Capítol III. Impost sobre les transmissions patrimonials immobiliàries. Article 71 Tipus de gravamen. 1. Atenent al que disposa l'article 13, 33 i 34 de la Llei de Finances Comunals de 27 de juny de 2003, respecte als impostos d'àmbit estatal compartits, la present Ordinació únicament regula el tipus de gravamen aplicable a aquest tipus de transmissions. 2. El tipus de gravamen comunal serà d'un 1,50 per 100. Article 72 Altres elements del tribut; gestió i liquidació. La resta d'elements del tribut resten definits per la Llei de l'impost de transmissió patrimonials immobiliàries de data 29 de desembre del 2.000, i la seva gestió i liquidació ha estat delegada al Govern per conveni de data 27 de març del 2001 en els termes del capítol III del mateix cos legal. Capítol IV. Impost sobre la construcció. Article 73 Naturalesa jurídica i fet generador 1. L'impost sobre la construcció és un impost de naturalesa directa que grava la realització d'edificacions de nova planta o l'ampliació d'edificacions existents. 2. El fet generador de l'impost és la realització, dins del terme de la parròquia, d'edificacions de nova planta o bé d'obres d'ampliació d'edificacions existents. Article 74 Exempcions Gaudeixen d'exempció d'aquest impost totes aquelles edificacions o ampliacions que siguin realitzades pels coprínceps com a caps d'Estat, pel Consell General, pel Govern i pels comuns. Article 75 Obligat tributari És obligat tributari de l'impost la persona, física o jurídica, que sol·licita la llicència de construcció o ampliació de l'edifici. Article 76 Base de tributació. 1. La base de tributació és la superfície de l'edificació de nova planta, o de l'ampliació, expressada en metres quadrats i ponderada per un índex de localització. 2. A efectes de l'impost, s'entén per superfície de l'edificació de nova planta, o de l'ampliació, la superfície de l'obra efectivament construïda, inclosos els soterranis i els cossos volats. 3. S'estableix en tota la parròquia una única zona, amb un índex de localització de 2. Article 77 Tipus de gravamen. El tipus de gravamen aplicable es de 33,00 euros per metre quadrat. Article 78 Quota tributària

La quota tributària és el resultat d'aplicar a la base de tributació el tipus de gravamen. Article 79 Bonificacions de la quota. 1. S'estableixen les següents bonificacions a la quota tributària del present impost: a) una bonificació de la quota tributària del 90% per a les edificacions de nova planta o ampliació d'edificacions existents que es destinin a ús d'habitatge destinat a ús propi o a lloguer. b) una bonificació de la quota tributària del 90% per a les edificacions de nova planta o ampliació d'edificacions existents que es destinin exclusivament a ús d'aparcament. c) una bonificació de la quota tributària del 90% per a les edificacions de nova planta o ampliació d'edificacions existents que es destinin exclusivament a ús agrícola i ramader. 2. Cas de que l'obligat tributari, o aquells que en portin causa, vulguin modificar la destinació de les edificacions autoritzades dins dels 10 anys següents a la data de liquidació de l'impost hauran de procedir a la restitució de les bonificacions tributàries de que s'hagin beneficiat. La restitució abastarà l'import íntegre de la bonificació, incrementat amb els interessos meritats al tipus resultant de sumar dos punts percentuals al de l'interès legal. 3. Únicament s'admetrà la modificació referida en el punt anterior per edificis sencers independents, no per unitats immobiliàries producte de la divisió horitzontal. Article 80 Deduccions de la quota. L'obligat tributari pot deduir de la quota tributària, bonificada si escau d'acord amb l'apartat precedent, l'import que ha de satisfer al comú com a taxa per l'atorgament de la llicència urbanística corresponent a la mateixa edificació o ampliació i regulada en el capítol VI del títol II (taxes) de la present Ordinació. En el cas que el resultat de la deducció fos una xifra negativa, la quota és igual a zero euros. Article 81 Meritament. L'impost es merita en el moment d'obtenir la llicència corresponent. Article 82 Gestió de l'impost: liquidació, notificació i pagament 1. D'acord amb les dades del projecte sotmès a aprovació, el Comú procedeix d'ofici a la liquidació de l'impost, i la notifica a l'obligat tributari, mitjançant el document liquidatori corresponent, que inclou les dades següents: obligat tributari, fet generador, quota tributaria i, si fos el cas, bonificacions i deduccions de la quota. 2. El pagament de la quota resultant s'ha de fer efectiu amb anterioritat a la retirada de la llicència urbanística administrativa, juntament amb la quota tributària que en deriva d'aquesta, de la de la taxa d'autorització d'embrancament a la xarxa pública d'aigua i clavegueram, i la de la quota tributària de rètol d'autorització d'obra. 3. Sense el pagament de les respectives quotes tributàries, i la retirada física de l'autorització de la llicència urbanística, aquesta no té eficàcia, i qualsevol actuació urbanística es considera efectuada sense llicència i comporta infracció urbanística, essent d'aplicació el títol XI de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme. Títol V. Disposicions de caràcter general aplicables als tributs i als impostos Capítol I. Infraccions i sancions tributàries Article 83 Infraccions 1. Qualsevol acció o omissió de l'obligat tributari o del responsable que comporti l'incompliment de les normes i obligacions tributàries a què es refereix aquesta Ordinació és constitutiva d'infracció tributària. 2. Les sancions tributàries són pecuniàries i es tradueixen en multa fixa o proporcional. Article 84 Classificació de les infraccions 1. Les infraccions es classifiquen en greus i lleus. 2. Constitueixen infraccions greus els comportaments següents: a) Deixar d'ingressar, dins dels terminis assenyalats per cada tribut, la totalitat o part del deute tributari. b) No presentar, presentar fora de termini o de forma incompleta o incorrecta les declaracions o documents necessaris perquè el Comú pugui practicar la liquidació de qualsevol tribut, amb el requeriment previ del Comú.

c) Falsejar qualsevol dada o informació de naturalesa tributària, sense perjudici de les responsabilitats penals eventuals. d) Gaudir o aconseguir indegudament beneficis fiscals, exempcions, desgravacions o devolucions. 3. Constitueixen infraccions lleus, els comportaments següents: a) L'incompliment del deure de subministrar dades, documentació o antecedents amb transcendència tributària. b) L'incompliment de les obligacions de naturalesa registral i censal. c) La resistència, excusa o negativa a les actuacions de gestió tributària del Comú, ja sigui en fase de gestió, inspecció, notificació o recaptació. Article 85 Sancions 1. Per les infraccions greus: a) Multa pecuniària proporcional entre el 30% i el 50% del deute tributari, o sobre l'import dels beneficis o devolucions aconseguits indegudament. b) Pèrdua, durant el termini de fins a tres anys, de la possibilitat d'obtenir subvencions comunals i del dret a gaudir de beneficis o incentius fiscals. c) Prohibició, durant un termini de fins a tres anys, d'atorgar contractes amb el Comú i entitats dependents. d) Suspensió, durant un termini de fins a tres anys, de l'exercici de càrrec o ocupació pública. Aquesta sanció no serà executiva fins que no hagi recaigut sentència ferma sobre la sanció. 2. Per les infraccions lleus: a) Multa pecuniària proporcional fins el 20% del deute tributari, o sobre l'import dels beneficis o devolucions aconseguits indegudament. b) Pèrdua, durant el termini de fins a un any, de la possibilitat d'obtenir subvencions comunals i del dret a gaudir de beneficis o incentius tributaris. c) Prohibició, durant un termini de fins a un any, d'atorgar contractes amb el Comú i entitats dependents. d) Suspensió, durant un termini de fins a un any, de l'exercici de càrrec o ocupació pública. Aquesta sanció no serà executiva fins que no hagi recaigut sentència ferma sobre la sanció. Article 86 Criteris de graduació de les sancions Les sancions tributàries es graduen d'acord amb els criteris previstos per l'article 66 de la Llei de bases de l'ordenament tributari. Article 87 Procediment sancionador 1. La imposició de sancions requereix la instrucció i la tramitació prèvia d'un expedient sancionador, independent del procediment de constrenyiment. 2. Un cop constatada evidència d'infracció tributària pel Comú o rebuda denúncia al respecte, aquest ha d'incoar l'expedient sancionador corresponent i ho ha de notificar a la persona interessada. 3. Un cop constatada evidència pel Comú, o rebuda denúncia, respecte una suposada infracció tributària, es pot acordar la instrucció d'una informació reservada per tal de determinar si escau la incoació de l'expedient o l'arxiu de les actuacions. 4. El Comú ha de procedir a la pràctica de totes les proves i les actuacions que esdevinguin necessàries per a l'esclariment dels fets i per determinar les responsabilitats susceptibles de sanció, incloent-hi el requeriment d'informació a l'obligat tributari, segons el disposat en aquesta Ordinació. 5. A la vista de les actuacions practicades s'ha de formular un plec de càrrecs en el qual figuri l'exposició dels fets, la referència dels preceptes legals infringits i la proposta de sanció a imposar. 6. El plec de càrrecs s'ha de notificar a les persones interessades per tal que dins el termini improrrogable de 10 dies a comptar des de l'endemà de la notificació puguin contestar-los, i al·legar tot el que considerin pertinent. 7. Un cop incoat el procediment, el Comú pot acordar les mesures provisionals que cregui convenients per tal d'assegurar l'eficàcia de la resolució que pugui recaure, sempre que hi hagi elements de judici suficients. 8. Un cop contestat el plec de càrrecs o transcorregut el termini per fer-ho, el Comú confirma o revoca la proposta de sanció decretant la resolució corresponent que ha de

notificar-se a l'interessat, i que és susceptible de recurs en els termes del capítol IX del Codi de l'Administració. Capítol II. Altres disposicions de caràcter general Article 88 Comprovacions tributàries. 1. El Comú pot comprovar la quantificació o realitat de qualsevol element dels tributs recollits en aquesta Ordinació. 2. A tal efecte pot requerir dels obligats tributaris l'aportació de dades, informes o antecedents amb transcendència tributària. L'incompliment del requeriment en els terminis en ell fixats, sense causa justa, comporta infracció tributària i se sanciona d'acord amb els article 85 i 86 d'aquesta Ordinació. Article 89 Revisió d'errors 1. L'Administració ha de revisar d'ofici o a instància de la persona interessada els errors materials o de fet i els aritmètics, sempre que hagin transcorregut tres anys des de la notificació de l'acte objecte de la rectificació. 2. La resolució ha de ser notificada a la persona interessada i és susceptible de recurs administratiu. Article 90 Període voluntari Com a norma general, el període voluntari per procedir el pagament és en el termini màxim de 30 dies naturals des del meritament o des de la notificació. Article 91 Recaptació executiva Transcorregut el període voluntari sense pagament, el Comú inicia el període de constrenyiment, certifica el deute tributari i procedeix a la seva execució de conformitat amb el que disposen els articles 60 de la Llei de bases de l'ordenament tributari i 97 de la Llei de la jurisdicció administrativa i fiscal. Article 92 Recàrrecs, interessos de demora i despeses 1. Recàrrecs: Transcorregut el període de pagament voluntari, es meritarà un recàrrec de constrenyiment, igual al 20 % de la quota tributària. No obstant això, si l'ingrés s'efectua dins els dos mesos següents a l'acabament del termini de pagament en període voluntari, s'aplicarà un recàrrec únic del 10% amb exclusió dels interessos de demora i de les sancions que s'haguessin pogut exigir. 2. Interessos de demora: Transcorregut el període de pagament voluntari, es meritarà fins a la seva liquidació l'interès legal de la quota tributària. 3. Totes les despeses ocasionades pel retorn dels rebuts de domiciliació, seran a càrrec de l'obligat tributari, i reclamades com a deute tributari. Article 93 Devolució d'ingressos indeguts 1. Els obligats tributaris i llurs hereus o drethavents tenen dret a la devolució de les quantitats ingressades indegudament pel Comú, augmentades en l'interès legal calculat des de la data de l'ingrés indegut, presentant la corresponent sol·licitud. 2. El procediment per al retorn dels ingressos indeguts és el que preveu el Capítol VIII del Codi de l'Administració, la resolució del qual és susceptible de recurs administratiu. Article 94 Prescripció 1. Prescriuen al cap de tres anys: a. La facultat de l'Administració comunal de liquidar els deutes tributaris. El termini de prescripció comença a partir de la realització del fet generador o del naixement de l'obligació correlativa. b. El dret d'exigir el pagament dels deutes liquidats. El termini de prescripció s'inicia amb la notificació de la liquidació. c. La potestat d'imposar sancions pecuniàries. El termini de prescripció es compta a partir del dia en què es comet la infracció. 2. La prescripció s'interromp si: a) El deutor reconeix el deute de forma fefaent davant l'Administració comunal, o si l'Administració comunal exigeix al deutor el pagament, també de forma fefaent, dins un termini màxim de sis mesos a comptar de la data del fet generador del deute en favor de l'Administració comunal.

En aquests supòsits, la interrupció de la prescripció comporta que comenci a córrer un nou termini improrrogable de tres anys des de la producció d'un dels fets interruptors, sense que es pugui computar el termini de temps abans de la interrupció. b) L'Administració comunal presenta una demanda d'execució del deute tributari o sanció tributària a l'òrgan judicial competent. En aquest supòsit, la interrupció comporta que s'afegeixi un nou termini improrrogable de sis mesos al termini de prescripció que manca per exhaurir- se. 3. La prescripció dels drets econòmics s'aplica d'ofici mitjançant resolució de la junta de govern. Article 95 Recursos administratius en matèria tributària 1. Contra els actes i les resolucions comunals en matèria tributària els obligats tributaris poden interposar recurs d'alçada en la forma i els terminis previstos pel Codi de l'Administració. 2. La interposició de qualsevol recurs no implica la suspensió de l'acte o de la resolució que n'és objecte. 3. Contra la desestimació expressa o tàcita del recurs administratiu els recurrents poden interposar recurs jurisdiccional, en la forma i els terminis previstos per la llei. Disposició transitòria Tots els actes o procediments administratius amb abast tributari que s'hagin iniciat abans de l'entrada en vigor d'aquesta Ordinació es regeixen per la normativa anterior. Disposició addicional Els preceptes d'aquesta Ordinació que, per normativa sistemàtica, incorporen aspectes de la normativa general directament aplicables, s'entén que són automàticament modificats en el moment en què es produeixi la modificació o derogació de la normativa general esmentada. En el supòsit de modificació normativa, continuen sent vigents els preceptes que són compatibles o permeten una interpretació harmònica amb els nous principis de la normativa modificada, mentre no hi hagi adaptació expressa d'aquesta Ordinació. Disposició derogatòria Queden derogades totes les disposicions comunals d'igual o inferior rang que s'oposin al contingut d'aquesta Ordinació. Disposició final Aquesta Ordinació entra en vigor l'endemà de la data de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Canillo, 19 de desembre de 2013 P.O. del Comú La Secretària general Núria López i Sellés El Cònsol major Josep Mandicó Calvó Annex I. Tipus de gravamen/ quota tributària: taxa de serveis d'higiene pública Divisió Grup Classe Activitat 1 Descripció AGRICULTURA, RAMADERIA, CAÇA I ACTIVITATS DELS SERVEIS QUE S'HI RELACIONEN SILVICULTURA, EXPLOTACIÓ FORESTAL I ACTIVITATS DELS SERVEIS QUE S'HI RELACIONEN PESCA, AQÜICULTURA I ACTIVITATS DELS SERVEIS QUE S'HI RELACIONEN EXTRACCIÓ I AGLOMERACIÓ D'ANTRACITA, HULLA, Euros/M2 Mínim Màxim Euros Euros 2,18 53,05 250

2

-

-

-

2,18

53,05

250

5

-

-

-

2,18

53,05

250

10

-

-

-

2,18

53,05

250

LIGNIT I TORBA 11 EXTRACCIÓ DE PETROLI BRUT I DE GAS NATURAL; ACTIVITATS DELS SERVEIS RELACIONATS AMB LES EXPLOTACIONS PETROLÍFERES I DE GAS, EXTRACCIÓ DE MINERALS METÀL·LICS EXTRACCIÓ DE MINERALS NO METÀL·LICS NI ENERGÈTICS INDÚSTRIES DE PRODUCTES ALIMENTARIS I BEGUDES DESTIL·LACIÓ D'ALCOHOL ETÍLIC PROCEDENT DE FERMENTACIÓ INDÚSTRIES DEL TABAC INDÚSTRIES TÈXTILS INDÚSTRIES DE LA CONFECCIÓ I DE LA PELLETERIA PREPARACIÓ, ADOBAMENT I ACABAMENT DEL CUIR; FABRICACIÓ D'ARTICLES DE MARROQUINERIA I VIATGE; FABRICACIÓ D`ALTRES ARTICLES DE PELL I FABRICACIÓ DE CALÇAT INDÚSTRIES DE LA FUSTA I DEL SURO, LLEVAT DE MOBLES, CISTELLERIA I ESPARTERIA INDÚSTRIES DEL PAPER EDICIÓ, ARTS GRÀFIQUES I REPRODUCCIÓ DE SUPORTS ENREGISTRATS INDÚSTRIES QUÍMIQUES FABRICACIÓ DE PERFUMS I PRODUCTES DE BELLESA I HIGIENE FABRICACIÓ DE PRODUCTES DE CAUTXÚ I MATÈRIES PLÀSTIQUES FABRICACIÓ D'ALTRES PRODUCTES MINERALS NO METÀL·LICS METAL·LÚRGIA FABRICACIÓ DE PRODUCTES METÀL·LICS, LLEVAT DE MAQUINÀRIA I EQUIPS 2,18 53,05 250

13 14

-

-

-

2,18 2,18

53,05 53,05

250 250

15

-

-

-

2,18

53,05

250

15

9

2

0

13,11

530,45

3279

16 17 18

-

-

-

2,18 2,18 2,18

53,05 53,05 53,05

250 250 250

19

-

-

-

2,18

53,05

250

20

-

-

-

2,18

53,05

250

21 22

-

-

-

2,18 2,18

53,05 53,05

250 250

24 24

5

2

0

2,18 13,11

53,05 530,45

250 3279

25

-

-

-

2,18

53,05

250

26

-

-

-

2,18

53,05

250

27 28

-

-

-

2,18 2,18

53,05 53,05

250 250

29

-

-

-

INDÚSTRIES DE LA CONSTRUCCIÓ DE MAQUINÀRIA I EQUIPS MECÀNICS FABRICACIÓ DE MÀQUINES D'OFICINA I EQUIPS INFORMÀTICS FABRICACIÓ DE MAQUINÀRIA I MATERIALS ELÈCTRICS FABRICACIÓ DE MATERIALS ELECTRÒNICS; FABRICACIÓ D'EQUIPS I APARELLS DE RADIO, TELEVISIÓ I COMUNICACIONS FABRICACIÓ D'EQUIPS I INSTRUMENTS MEDICOQUIRÚRGICS, DE PRECISIÓ, ÒPTICA I RELLOTGERIA FABRICACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR, REMOLCS I SEMIREMOLCS FABRICACIÓ D'ALTRES MATERIALS DE TRANSPORT FABRICACIÓ DE MOBLES; ALTRES INDÚSTRIES MANUFACTURERES RECICLATGE PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, VAPOR I AIGUA CALENTA CAPTACIÓ, DEPURACIÓ I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA CONSTRUCCIÓ VENDA, MANTENIMENT I REPARACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR, MOTOCICLETES I CICLOMOTORS; VENDA AL DETALL DE COMBUSTIBLE PER A VEHICLES COMERÇ A L'ENGRÒS I INTERMEDIARIS DEL COMERÇ, LLEVAT DE VEHICLES DE MOTOR I MOTOCICLETES COMERÇ AL DETALL, LLEVAT DE COMERÇ DE VEHICLES DE MOTOR, MOTOCICLETES I CICLOMOTORS; REPARACIÓ D'EFECTES

2,18

53,05

250

30

-

-

-

2,18

53,05

250

31

-

-

-

2,18

53,05

250

32

-

-

-

2,18

53,05

250

33

-

-

-

2,18

53,05

250

34

-

-

-

2,18

53,05

250

35

-

-

-

2,18

53,05

250

36

-

-

-

2,18

53,05

250

37 40

-

-

-

2,18 2,18

53,05 53,05

250 250

41 45 50

-

-

-

2,18 2,18 2,18

53,05 106,09 53,05

250 250 250

51

-

-

-

2,18

53,05

875

52

-

-

-

2,18

53,05

875

PERSONALS I ESTRIS DO 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 60 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 5 2 1 2 3 3 3 3 3 3 4 1 2 1 10 20 30 40 50 60 HOTELS ALBERGS JUVENILS I REFUGIS DE MUNTANYA CÀMPING I CARAVÀNING APARTAMENTS TURÍSTICS APARTHOTELS XALETS BUNGALOUS CENTRES I COLÒNIES DE VACANCES CASES DE CAMP I GRANGES ALLOTJAMENTS ESPECIALS NO TURÍSTICS RESTAURANTS ESTABLIMENTS DE BEGUDES MENJADORS COL·LECTIUS (CANTINES) PROVISIÓ DE MENJARS PREPARATS ALTRES TIPUS DE TRANSPORT TERRESTRE REGULAR DE VIATGERS ALTRES TIPUS DE TRANSPORT REGULAR (TELEFÈRIC, FUNICULAR I CREMALLERA) TRANSPORT TERRESTRE; TRANSPORT PER CANONADES TRANSPORT AERI I ESPACIAL MANIPULACIÓ I DIPÒSIT DE MERCADERIES TERMINALS D'ESTACIONS D'AUTOBUSOS DE VIATGERS APARCAMENTS ACTIVITATS AFINS AL TRANSPORT; ACTIVITATS D'AGÈNCIES DE VIATGES ACTIVITATS DE CORREUS DIFERENTS DE LES ACTIVITATS POSTALS NACIONALS ACTIVITATS DE LES ENTITATS BANCÀRIES ACTIVITATS DEL SISTEMA FINANCER, LLEVAT DE LES ACTIVITATS D'ASSEGURANCES 0,35 0,05 0,05 0,43 0,35 0,43 0,43 0,05 0,05 0,15 2,18 2,18 0,10 2,18 0,05 250 53,05 53,05 150 250 150 150 53,05 53,05 53,05 79,57 79,57 53,05 53,05 53,05 2040 250 250 1592 2040 1592 1592 250 250 250 1093 250 250 250 250

60

2

1

40

0,05

212,18

2186

60

-

-

-

2,18

53,05

250

62 63 63

1 2

1

20

2,18 2,18 2,18

53,05 53,05 53,05

250 250 250

63 63

2 -

1 -

40 -

2,18 2,18

53,05 53,05

250 250

64

1

2

2,18

53,05

250

65 65

2 -

-

16,39 1326,13 2,18 53,05

4000 250

66

-

-

-

ACTIVITATS D'ASSEGURANCES, LLEVAT DE LA SEGURETAT SOCIAL OBLIGATÒRIA ACTIVITATS AUXILIARS DEL SISTEMA FINANCER ACTIVITATS IMMOBILIÀRIES LLOGUER DE MAQUINÀRIA I EQUIPS SENSE OPERARI, D'EFECTES PERSONALS I ESTRIS DOMÈSTICS ACTIVITATS INFORMÀTIQUES RECERCA I DESENVOLUPAMENT ALTRES ACTIVITATS EMPRESARIALS ENSENYAMENT DE LES ESCOLES DE CONDUCCIÓ I PILOTATGE ENSENYAMENT PER A ADULTS I ALTRES TIPUS D'ENSENYAMENT ACTIVITATS SANITÀRIES ACTIVITATS VETERINÀRIES ACTIVITATS DE SANEJAMENT PÚBLIC ACTIVITATS RECREATIVES, CULTURALS I ESPORTIVES GESTIÓ D'ESTADIS I ALTRES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ACTIVITATS DIVERSES DE SERVEIS PERSONALS

2,18

53,05

250

67 70 71

-

-

-

2,18 2,18 2,18

53,05 53,05 53,05

250 250 875

72 73 74 80

4

1

-

2,18 2,18 2,18 2,18

53,05 53,05 53,05 53,05

250 250 250 250

80

4

2

-

2,18

53,05

250

85 85 90 92 92

1 2 6

1

-

2,18 2,18 2,18 2,18 0,10

53,05 53,05 53,05 53,05 53,05

250 250 250 250 250

93

-

-

-

2,18

53,05

250

Annex II. Tipus de gravamen/quota tributària: taxa sobre l'enllumenat públic Divisió Grup Classe Activitat 1 Descripció AGRICULTURA, RAMADERIA, CAÇA I ACTIVITATS DELS SERVEIS QUE S'HI RELACIONEN SILVICULTURA, EXPLOTACIÓ FORESTAL I ACTIVITATS DELS SERVEIS QUE S'HI RELACIONEN PESCA, AQÜICULTURA I ACTIVITATS DELS SERVEIS QUE S'HI RELACIONEN EXTRACCIÓ I AGLOMERACIÓ D'ANTRACITA, HULLA, LIGNIT I TORBA Euros/M2 Mínim Màxim Euros Euros 0,79 53,05 250

2

-

-

-

0,79

53,05

250

5

-

-

-

0,79

53,05

250

10

-

-

-

0,79

53,05

250

11

-

-

-

EXTRACCIÓ DE PETROLI BRUT I DE GAS NATURAL; ACTIVITATS DELS SERVEIS RELACIONATS AMB LES EXPLOTACIONS PETROLÍFERES I DE GAS. EXTRACCIÓ DE MINERALS METÀL·LICS EXTRACCIÓ DE MINERALS NO METÀL·LICS NI ENERGÈTICS INDÚSTRIES DE PRODUCTES ALIMENTARIS I BEGUDES DESTIL·LACIÓ D'ALCOHOL ETÍLIC PROCEDENT DE FERMENTACIÓ INDÚSTRIES DEL TABAC INDÚSTRIES TÈXTILS INDÚSTRIES DE LA CONFECCIÓ I DE LA PELLETERIA PREPARACIÓ, ADOBAMENT I ACABAMENT DEL CUIR; FABRICACIÓ D'ARTICLES DE MARROQUINERIA I VIATGE; FABRICACIÓ D`ALTRES ARTICLES DE PELL I FABRICACIÓ DE CALÇAT INDÚSTRIES DE LA FUSTA I DEL SURO, LLEVAT DE MOBLES; CISTELLERIA I ESPARTERIA INDÚSTRIES DEL PAPER EDICIÓ, ARTS GRÀFIQUES I REPRODUCCIÓ DE SUPORTS ENREGISTRATS INDÚSTRIES QUÍMIQUES FABRICACIÓ DE PERFUMS I PRODUCTES DE BELLESA I HIGIENE FABRICACIÓ DE PRODUCTES DE CAUTXÚ I MATÈRIES PLÀSTIQUES FABRICACIÓ D'ALTRES PRODUCTES MINERALS NO METÀL·LICS METAL·LÚRGIA FABRICACIÓ DE PRODUCTES METÀL·LICS, LLEVAT DE MAQUINÀRIA I EQUIPS

0,79

53,05

250

13 14

-

-

-

0,79 0,79

53,05 53,05

250 250

15

-

-

-

0,79

53,05

250

15

9

2

0

6,37 106,09

1093

16 17 18

-

-

-

0,79 0,79 0,79

53,05 53,05 53,05

250 250 250

19

-

-

-

0,79

53,05

250

20

-

-

-

0,79

53,05

250

21 22

-

-

-

0,79 0,79

53,05 53,05

250 250

24 24

5

2

0

0,79

53,05

250 1093

6,37 106,09

25

-

-

-

0,79

53,05

250

26

-

-

-

0,79

53,05

250

27 28

-

-

-

0,79 0,79

53,05 53,05

250 250

29

-

-

-

INDÚSTRIES DE LA CONSTRUCCIÓ DE MAQUINÀRIA I EQUIPS MECÀNICS FABRICACIÓ DE MÀQUINES D'OFICINA I EQUIPS INFORMÀTICS FABRICACIÓ DE MAQUINÀRIA I MATERIALS ELÈCTRICS FABRICACIÓ DE MATERIALS ELECTRÒNICS; FABRICACIÓ D'EQUIPS I APARELLS DE RÀDIO, TELEVISIÓ I COMUNICACIONS FABRICACIÓ D'EQUIPS I INSTRUMENTS MEDICOQUIRÚRGICS, DE PRECISIÓ, ÒPTICA I RELLOTGERIA FABRICACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR, REMOLCS I SEMIREMOLCS FABRICACIÓ D'ALTRES MATERIALS DE TRANSPORT FABRICACIÓ DE MOBLES; ALTRES INDÚSTRIES MANUFACTURERES RECICLATGE PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, VAPOR I AIGUA CALENTA CAPTACIÓ, DEPURACIÓ I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA CONSTRUCCIÓ VENDA, MANTENIMENT I REPARACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR, MOTOCICLETES I CICLOMOTORS; VENDA AL DETALL DE COMBUSTIBLE PER A VEHICLES COMERÇ A L'ENGRÒS I INTERMEDIARIS DEL COMERÇ, LLEVAT DE VEHICLES DE MOTOR I MOTOCICLETES COMERÇ AL DETALL, LLEVAT DE COMERÇ DE VEHICLES DE MOTOR, MOTOCICLETES I CICLOMOTORS; REPARACIÓ D'EFECTES PERSONALS I ESTRIS

0,79

53,05

250

30

-

-

-

0,79

53,05

250

31

-

-

-

0,79

53,05

250

32

-

-

-

0,79

53,05

250

33

-

-

-

0,79

53,05

250

34

-

-

-

0,79

53,05

250

35 36

-

-

-

0,79 0,79

53,05 53,05

250 250

37 40

-

-

-

0,79 0,79

53,05 53,05

250 250

41 45 50

-

-

-

0,79

53,05

250 250 250

0,79 106,09 0,79 53,05

51

-

-

-

0,79

53,05

250

52

-

-

-

0,79

53,05

250

DOMÈSTICS 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 60 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 5 2 1 2 3 3 3 3 3 3 4 1 2 1 10 20 30 40 50 60 HOTELS ALBERGS JUVENILS I REFUGIS DE MUNTANYA CÀMPING I CARAVÀNING APARTAMENTS TURÍSTICS APARTHOTELS XALETS BUNGALOUS CENTRES I COLÒNIES DE VACANCES CASES DE CAMP I GRANGES ALLOTJAMENTS ESPECIALS NO TURÍSTICS RESTAURANTS ESTABLIMENTS DE BEGUDES MENJADORS COL·LECTIUS (CANTINES) PROVISIÓ DE MENJARS PREPARATS ALTRES TIPUS DE TRANSPORT TERRESTRE REGULAR DE VIATGERS ALTRES TIPUS DE TRANSPORT REGULAR (TELEFÈRIC, FUNICULAR I CREMALLERA) TRANSPORT TERRESTRE; TRANSPORT PER CANONADES TRANSPORT AERI I ESPACIAL MANIPULACIÓ I DIPÒSIT DE MERCADERIES TERMINALS D'ESTACIONS D'AUTOBUSOS DE VIATGERS APARCAMENTS ACTIVITATS AFINS AL TRANSPORT; ACTIVITATS D'AGÈNCIES DE VIATGES ACTIVITATS DE CORREUS DIFERENTS DE LES ACTIVITATS POSTALS NACIONALS ACTIVITATS DE LES ENTITATS BANCÀRIES ACTIVITATS DEL SISTEMA FINANCER, LLEVAT DE LES ACTIVITATS D'ASSEGURANCES 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,05 0,79 0,79 0,05 0,79 0,05 100 53,05 53,05 80 100 80 80 53,05 53,05 53,05 79,57 79,57 53,05 53,05 53,05 902 250 250 547 902 547 547 250 250 250 547 250 250 250 250

60

2

1

40

0,05 106,09

1093

60

-

-

-

0,79

53,05

250

62 63 63

1 2

1

20

0,79 0,79 0,79

53,05 53,05 53,05

250 250 250

63 63

2 -

1 -

40 -

0,79 0,79

53,05 53,05

250 250

64

1

2

0,79

53,05

250

65 65

2 -

-

5,30 1326,13 0,79 53,05

4000 250

66

-

-

-

ACTIVITATS D'ASSEGURANCES, LLEVAT DE LA SEGURETAT SOCIAL OBLIGATÒRIA ACTIVITATS AUXILIARS DEL SISTEMA FINANCER ACTIVITATS IMMOBILIÀRIES LLOGUER DE MAQUINÀRIA I EQUIPS SENSE OPERARI, D'EFECTES PERSONALS I ESTRIS DOMÈSTICS ACTIVITATS INFORMÀTIQUES RECERCA I DESENVOLUPAMENT ALTRES ACTIVITATS EMPRESARIALS ENSENYAMENT DE LES ESCOLES DE CONDUCCIÓ I PILOTATGE ENSENYAMENT PER A ADULTS I ALTRES TIPUS D'ENSENYAMENT ACTIVITATS SANITÀRIES ACTIVITATS VETERINÀRIES ACTIVITATS DE SANEJAMENT PÚBLIC ACTIVITATS RECREATIVES, CULTURALS I ESPORTIVES GESTIÓ D'ESTADIS I ALTRES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ACTIVITATS DIVERSES DE SERVEIS PERSONALS

0,79

53,05

250

67 70 71

-

-

-

0,79 0,79 0,79

53,05 53,05 53,05

250 250 250

72 73 74 80

4

1

-

0,79 0,79 0,79 0,79

53,05 53,05 53,05 53,05

250 250 250 250

80

4

2

-

0,79

53,05

250

85 85 90 92 92

1 2 6

1

-

0,79 0,79 0,79 0,79 0,05

53,05 53,05 53,05 53,05 53,05

250 250 250 250 250

93

-

-

-

0,79

53,05

250

Annex III. Tipus de gravamen/ quota tributària: impost de radicació d'activitats comercials, empresarials i professionals Divisió Grup Classe Activitat 1 Descripció AGRICULTURA, RAMADERIA, CAÇA I ACTIVITATS DELS SERVEIS QUE S'HI RELACIONEN SILVICULTURA, EXPLOTACIÓ FORESTAL I ACTIVITATS DELS SERVEIS QUE S'HI RELACIONEN PESCA, AQÜICULTURA I ACTIVITATS DELS SERVEIS QUE S'HI RELACIONEN EXTRACCIÓ I AGLOMERACIÓ D'ANTRACITA, HULLA, Euros/M2 Mínim M2 1,91 20 Màxim Euros 500

2

-

-

-

1,91

20

500

5

-

-

-

1,91

20

500

10

-

-

-

1,91

20

500

LIGNIT I TORBA 11 EXTRACCIÓ DE PETROLI BRUT I DE GAS NATURAL; ACTIVITATS DELS SERVEIS RELACIONATS AMB LES EXPLOTACIONS PETROLÍFERES I DE GAS EXTRACCIÓ DE MINERALS METÀL·LICS EXTRACCIÓ DE MINERALS NO METÀL·LICS NI ENERGÈTICS INDÚSTRIES DE PRODUCTES ALIMENTARIS I BEGUDES DESTIL·LACIÓ D'ALCOHOL ETÍLIC PROCEDENT DE FERMENTACIÓ INDÚSTRIES DEL TABAC INDÚSTRIES TÈXTILS INDÚSTRIES DE LA CONFECCIÓ I DE LA PELLETERIA PREPARACIÓ, ADOBAMENT I ACABAMENT DEL CUIR; FABRICACIÓ D'ARTICLES DE MARROQUINERIA I VIATGE, FABRICACIÓ D'ALTRES ARTICLES DE PELL I FABRICACIÓ DE CALÇAT INDÚSTRIES DE LA FUSTA I DEL SURO, LLEVAT DE MOBLES; CISTELLERIA I ESPARTERIA INDÚSTRIES DEL PAPER EDICIÓ, ARTS GRÀFIQUES I REPRODUCCIÓ DE SUPORTS ENREGISTRATS INDÚSTRIES QUÍMIQUES FABRICACIÓ DE PERFUMS I PRODUCTES DE BELLESA I HIGIENE FABRICACIÓ DE PRODUCTES DE CAUTXÚ I MATÈRIES PLÀSTIQUES FABRICACIÓ D'ALTRES PRODUCTES MINERALS NO METÀL·LICS METAL·LÚRGIA FABRICACIÓ DE PRODUCTES METÀL·LICS, LLEVAT DE MAQUINÀRIA I EQUIPS 1,91 20 500

13 14

-

-

-

1,91 1,91

20 20

500 500

15

-

-

-

1,91

20

500

15

9

2

0

8,74

20 2185,45

16 17 18

-

-

-

1,91 1,91 1,91

20 20 20

500 500 500

19

-

-

-

1,91

20

500

20

-

-

-

1,91

20

500

21 22

-

-

-

1,91 2,00

20 20

500 500

24 24

5

2

0

2,00 8,74

20

500

20 2185,45

25

-

-

-

3,00

20

500

26

-

-

-

3,00

20

500

27 28

-

-

-

3,00 3,00

20 20

500 500

29

-

-

-

INDÚSTRIES DE LA CONSTRUCCIÓ DE MAQUINÀRIA I EQUIPS MECÀNICS FABRICACIÓ DE MÀQUINES D'OFICINA I EQUIPS INFORMÀTICS FABRICACIÓ DE MAQUINARIA I MATERIALS ELÈCTRICS FABRICACIÓ DE MATERIALS ELECTRÒNICS; FABRICACIÓ D'EQUIPS I APARELLS DE RADIO, TELEVISIÓ I COMUNICACIONS FABRICACIÓ D'EQUIPS I INSTRUMENTS MEDICOQUIRÚRGICS, DE PRECISIÓ, ÒPTICA I RELLOTGERIA FABRICACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR, REMOLCS I SEMIREMOLCS FABRICACIÓ D'ALTRES MATERIALS DE TRANSPORT FABRICACIÓ DE MOBLES; ALTRES INDÚSTRIES MANUFACTURERES RECICLATGE PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, VAPOR I AIGUA CALENTA CAPTACIÓ, DEPURACIÓ I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA CONSTRUCCIÓ VENDA, MANTENIMENT I REPARACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR, MOTOCICLETES I CICLOMOTORS; VENDA AL DETALL DE COMBUSTIBLE PER A VEHICLES COMERÇ A L'ENGRÒS I INTERMEDIARIS DEL COMERÇ, LLEVAT DE VEHICLES DE MOTOR I MOTOCICLETES COMERÇ AL DETALL, LLEVAT DE COMERÇ DE VEHICLES DE MOTOR, MOTOCICLETES I CICLOMOTORS; REPARACIÓ D'EFECTES

3,00

20

500

30

-

-

-

3,00

20

500

31

-

-

-

3,00

20

500

32

-

-

-

3,00

20

500

33

-

-

-

3,00

20

500

34

-

-

-

3,00

20

500

35

-

-

-

3,00

20

500

36

-

-

-

3,00

20

500

37 40

-

-

-

3,00 3,00

20 20

500 500

41 45 50

-

-

-

3,00 3,00 2,00

20 20 20

500 500 500

51

-

-

-

2,00

20

546,36

52

-

-

-

2,00

20

546,36

PERSONALS I ESTRIS DOMÈSTICS 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 60 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 5 2 1 2 3 3 3 3 3 3 4 1 2 1 10 20 30 40 50 60 HOTELS ALBERGS JUVENILS I REFUGIS DE MUNTANYA CÀMPING I CARAVÀNING APARTAMENTS TURÍSTICS APARTHOTELS XALETS BUNGALOUS CENTRES I COLÒNIES DE VACANCES CASES DE CAMP I GRANGES ALLOTJAMENTS ESPECIALS NO TURÍSTICS RESTAURANTS ESTABLIMENTS DE BEGUDES MENJADORS COL·LECTIUS (CANTINES) PROVISIÓ DE MENJARS PREPARATS ALTRES TIPUS DE TRANSPORT TERRESTRE REGULAR DE VIATGERS ALTRES TIPUS DE TRANSPORT REGULAR (TELEFÈRIC, FUNICULAR I CREMALLERA) TRANSPORT TERRESTRE; TRANSPORT PER CANONADES TRANSPORT AERI I ESPACIAL MANIPULACIÓ I DIPÒSIT DE MERCADERIES TERMINALS D'ESTACIONS D'AUTOBUSOS DE VIATGERS APARCAMENTS ACTIVITATS AFINS AL TRANSPORT; ACTIVITATS D'AGÈNCIES DE VIATGES ACTIVITATS DE CORREUS DIFERENTS DE LES ACTIVITATS POSTALS NACIONALS 1 ACTIVITATS DE LES ENTITATS BANCÀRIES ACTIVITATS DE LES ENTITATS BANCÀRIES: INSTAL·LACIÓ DE CAIXERS 0,16 0,11 0,11 0,16 0,16 0,16 0,11 0,11 0,11 0,16 2,00 1,65 0,11 2,00 1,09 20 2185,45 20 20 20 20 20 20 20 20 500 500 655,64 655,64 500 500 500 500

20 2185,45

20 2185,45 20 1092,73 20 1092,73 20 1092,73 20 500

60

2

1

40

1,09

20 32781,81

60

-

-

-

2,00

20

500

62 63 63

1 2

1

20

2,00 2,00 2,00

20 20 20

500 500 500

63 63

2 -

1 -

40 -

2,00 2,50

20 20

500 500

64

1

2

2,00

20

500

65 65

2 2

-

100,00 32,50

20 32781,81 20 650,00

AUTOMÀTICS INDEPENDENTS DE LA SUCURSAL BANCÀRIA RADICADA. PER UNITAT 65 ACTIVITATS DEL SISTEMA FINANCER, LLEVAT DE LES ACTIVITATS D'ASSEGURANCES ACTIVITATS D'ASSEGURANCES, LLEVAT DE LA SEGURETAT SOCIAL OBLIGATÒRIA ACTIVITATS AUXILIARS DEL SISTEMA FINANCER ACTIVITATS IMMOBILIÀRIES LLOGUER DE MAQUINÀRIA I EQUIPS SENSE OPERARI, D'EFECTES PERSONALS I ESTRIS DOMÈSTICS ACTIVITATS INFORMÀTIQUES RECERCA I DESENVOLUPAMENT ALTRES ACTIVITATS EMPRESARIALS ENSENYAMENT DE LES ESCOLES DE CONDUCCIÓ I PILOTATGE ENSENYAMENT PER A ADULTS I ALTRES TIPUS D'ENSENYAMENT ACTIVITATS SANITÀRIES ACTIVITATS VETERINÀRIES ACTIVITATS DE SANEJAMENT PÚBLIC ACTIVITATS RECREATIVES, CULTURALS I ESPORTIVES GESTIÓ D'ESTADIS I ALTRES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ACTIVITATS DIVERSES DE SERVEIS PERSONALS 6,56 20 500

66

-

-

-

6,56

20

500

67 70 71

-

-

-

6,56 6,56 1,91

20 20 20

500 500 500

72 73 74 80

4

1

-

6,56 1,91 6,56 1,91

20 20 20 20

500 500 500 500

80

4

2

-

1,91

20

500

85 85 90 92 92

1 2 6

1

-

6,56 6,56 1,91 1,91 0,11

20 20 20 20 20

500 500 500 500 500

93

-

-

-

2,50

20

500

Annex IV. Taxa sobre llicències urbanístiques i actes relacionats FET GENERADOR Llicència obres menors d'edificació BASE TRIBUTACIÓ/TIPUS DE GRAVAMEN Per revisió de projecte i activitat tècnica: 52,5 Si la modificació interior de més de 50m2: 0,85 /m2 l'import mínim serà de 80 Per l'activitat administrativa: 31,50 Per revisió de projecte i activitat tècnica: 52,5 Per l'activitat administrativa: 31,5

Llicència obres menors d'urbanització

Llicència obres menors d'obertura de rasa Llicència obres menors genèrica

Per revisió de projecte i activitat tècnica: 6,30 /ml 50 /ml d'aval bancari d'una durada indefinida Per revisió de projecte i activitat tècnica: 52,5 Per l'activitat administrativa: 31,5 Per revisió de projecte i activitat tècnica: 0,85 /m2 Mínim: 150 - Màxim: 3.000 Per l'activitat administrativa: 100 Per revisió de projecte i activitat tècnica: 0,85 /m2 afectat. Mínim: 150 - Màxim: 3.000 Per l'activitat administrativa: 52,5 Per l'activitat administrativa: 100 Per revisió de projecte i activitat tècnica: 0,65 /m2 Mínim: 50 - Màxim: 1.000 Per l'activitat administrativa: 100 Per revisió de projecte i activitat tècnica: 105 /unitat immobiliària Per l'activitat administrativa: 100 Per revisió de projecte i activitat tècnica: 0,37 /m2 d'edificació Per l'activitat administrativa: 100

Llicència d'obra major d'edificació de nova planta o ampliació d'edificis existents (comporta increment de superfície) Llicència d'obra major de reforma, reparació o rehabilitació d'edificis existents (sense increment de superfície). Llicència de modificació d'ús

Llicència d'ús per a la primera utilització o ocupació d'edificis Llicència d'enderroc d'edificis

Llicència d'obres de moviment de terres Per revisió de projecte i activitat tècnica:0,80 en general, excavacions, desmunts, /m3 sobre el volum excavat o terraplenat. El esplanacions i terraplenats sol·licitats de total serà la suma dels dos conceptes forma independent malgrat la terra sigui la mateixa. Per l'activitat administrativa: 100 Llicència d'obres de col·locació d'ancoratge Preu per revisió de projecte i activitat tècnica: 4,20 /ml. Mínim: 25 - Màxim: 250 Per l'activitat administrativa: 100 Per revisió de projecte i activitat tècnica: 0,37 /m2 Mínim: 2.500 Per l'activitat administrativa: 100 Per revisió de projecte i activitat tècnica: 50 /ml Per l'activitat administrativa: 100 Per revisió de projecte i activitat tècnica: 0,17 /m2 Per l'activitat administrativa: 100 Per revisió de projecte i activitat tècnica: 165 / ut finca segregada o agrupada Per l'activitat administrativa: 100 Per revisió de projecte i activitat tècnica:6,3 /ml Més honoraris del topògraf Per l'activitat administrativa: 1.050 Per revisió de projecte i activitat tècnica: 0,21 /m2 de l'àmbit. Mínim: 160 - Màxim: 1.000 Per l'activitat administrativa: 100

Llicència i/o aprovació de projectes d'obres integrals d'urbanització

Llicència d'obres d'implantació i d'instal·lació de ginys de transport per cable Llicència d'obres en zones exposades a riscos naturals, per les instal·lacions o equipaments destinats a la protecció Llicència de parcel·lació, segregació, divisió, agrupació o reparcel·lació de finques. Assenyalament de límits d'edificació i de construcció Transmissió de titularitat de llicència urbanística Pròrroga de termini d'iniciació o de finalització d'obres subjectes a llicència urbanística

Pla Parcial

Per revisió de projecte i activitat tècnica: 0,21 /m2 de l'àmbit afectat. Mínim: 2.500 Per l'activitat administrativa: 100 Per revisió de projecte i activitat tècnica: 0,21 /m2 de l'àmbit afectat. Mínim: 1.000 Per l'activitat administrativa: 100 Per revisió de projecte i activitat tècnica: 0,21 /m2 de l'àmbit afectat. Mínim: 2.500 Per l'activitat administrativa: 100 Per revisió de projecte i activitat tècnica: 0,50 /m2, mínim: 100 i màxim 1.000 Per l'activitat administrativa: 100 Per revisió de projecte i activitat tècnica: 425 Per l'activitat administrativa: 100

Modificació o revisió del Pla Parcial

Sectorització d'unitat actuació

Avantprojectes

Obres auxiliars de construcció (casetes d'obra, grues, etc.)

Document Anterior

Document Següent