Ordinació  Ordinacions de data 06-2-2013 d’Arrestos
Data publicació: Número publicació: Any publicació: Data document: Organisme: Sumari:

13/03/2013

Butlletí en format Acrobat:

013 25 06/02/2013 07.1. Parròquia de Canillo Ordinacions de data 6-2-2013 d'Arrestos de la parròquia de Canillo.

___________________________________________
Ordinació CAPÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS ARTICLE 1 Estan prohibits en tot el territori de la Parròquia de Canillo els dipòsits a l'aire lliure de ferralla, deixalles i, en general, materials de restes d'obres, en instal·lacions o terrenys que no reuneixin les degudes condicions. El tancament d'aquestes instal·lacions o terrenys, ha de fer-se, de forma general, endreçadament i procurant i que l'impacte visual sigui mínim, sense perjudici del compliment de la normativa de construcció aplicable. Abans de qualsevol actuació provisional en aquesta matèria caldrà presentar la sol·licitud de llicència urbanística, i obtenir la resolució favorable del comú, tot i atenent al que estableix l'article 134 i concordants de la LGOTU i normativa complementària. Les infraccions a aquesta disposició comportaran la retirada immediata de la ferralla, deixalles i material dipositat al càrrec de l'infractor i, en cas d'incompliment, el Comú de Canillo efectuarà la retirada, anant totes les despeses a l'exclusiu càrrec de l'infractor, amb una sanció per l'import de 2.000 Euro, podent-se doblar aquest import en cas de reincidència. ARTICLE 2 Sense perjudici de l'activitat dels serveis comunals, tot propietari roman obligat a treure i netejar la neu i el gel acumulats a la voravia que confronti amb la seva propietat i mantenir-la en les degudes condicions de circulació i utilització per a les persones i serveis. Així mateix la obligació de seguretat es fa extensiva a la neu i gel acumulat als llosats, devent evitar la seva acumulació a fi d'evitar el perill que suposa per a les persones i vehicles. A banda de la responsabilitat civil que s'escaigui, les infraccions a la present disposició seran sancionades amb una multa per l'import de 151 Euro per cada vegada que es produeixi la infracció, podent-se doblar aquest import en cas de reiteració en la infracció. A més el Comú de Canillo efectuarà la neteja de la voravia amb les despeses a càrrec de l'infractor. ARTICLE 3 Cap vehicle, podrà romandre més de 48 hores consecutives estacionat al mateix lloc en la via pública, aparcament comunal gratuït o terreny comunal, llevat que estigui estacionat degudament i d'acord amb les condicions establertes per a les zones blaves. L'infractor serà sancionat amb 20 Euro i es retirarà el vehicle a càrrec del propietari, situant-lo en el dipòsit comunal. Resta prohibit l'estacionament perllongat de caravanes o d'autocaravanes a tot el territori de la parròquia de Canillo fora dels indrets especialment autoritzats. En aquest supòsit s'entendrà estacionament perllongat, aquell que superi les 8 hores de durada i en tot cas fora de la franja horària compresa entre les 9 i les 20 hores. S'imposarà als infractors una sanció de 100.-. En la zona blava resta prohibit l'estacionament de caravanes o d'autocaravanes en la franja horària compresa entre les 20 a les 9 hores.

El Comú es reserva el dret de prohibir l'estacionament de vehicles a la via pública i aparcaments comunals, a fi de procedir a la neteja, treta de neu o altres treballs. Aquesta prohibició serà notificada per avisos que es col·locaran als vehicles amb la deguda antelació. A partir de la notificació, i transcorregut un termini de 8h, els vehicles que hi romanguin seran retirats, i el propietari haurà d'assumir les despeses de grua i pupil·latge. El preu d'intervenció de la grua comunal es aquell que resta contemplat en l'Ordinació tributària del Comú de Canillo. ARTICLE 4 Queda prohibit fer càmping en terreny comunal sense la deguda autorització del Comú. ARTICLE 5 Totes les sancions previstes en els present arrestos seran tramitades pel que disposa el Reglament regulador del procediment sancionador, a manca de normativa sectorial aplicable. ARTICLE 6 Queda prohibida dins tot el territori de la Parròquia la distribució de gas per xarxes generals, podent-se efectuar aquella únicament a nivell d'edificis o vivendes en concepcions unitàries o urbanitzacions, devent de complir sempre tots els requisits de seguretat i tècnics establerts per la legislació en vigor. Així mateix roman totalment prohibit en el territori de la Parròquia l'emmagatzematgeestocatge de gas que s'utilitzi com a estació pilot o dipòsit "realis" per a carregar camions-cisternes, amb prohibició expressa de transvasament i de reompliment de botelles. Queda també prohibit en tot el territori de la Parròquia l'aparcament de camions-cisterna carregats de qualsevol tipus de combustible, a excepció de l'acte de reompliment de dipòsits particulars. CAPÍTOL II.VEDATS ARTICLE 7 En la partida de Montaup i en el lloc anomenat ELS TERRERS, queda vedat un bocí de terreny que ha sigut marcat i fitat per una Comissió del Comú. ARTICLE 8 La sanció a imposar en tots els vedats de la Parròquia serà de 0,03 Euro per cap de bestiar menut. En els boscos replantats la sanció serà de 0,15 Euro per cap de bestiar menut a més de totes les despeses, danys i perjudicis que ocasionin. ARTICLE 9 Queda vedat del Siscaró i bosc fins el riu que baixa de Juclar seguint les trenques següents: riu avall fins davant del cap del Prat de Peret, i d'allí tirant dret amunt fins el cap de la Besosa, i d'allí enllà i amunt fins a la trenca del Siscaró i bosc d'Incles; seguint la mateixa trenca del bosc fins a la font que baixa de la Tosa, i seguint riu avall fins a la punta del planell de Campillà i tot de pla fins al mig del Planell Gran, d'allí tirant dret amunt fins a la vista de Coma Vella, conforme fou marcat i fitat per una Comissió del Comú. En compensació pel dit empriu que s'afegeix a l'herba reservada per la vacada comuna, es concedeix als veïns de la Parròquia fer ús, com a empriu de l'Obac del Cortó de Juclar, a més, un bocí de Solana que està marcada i fitada per una Comissió del Comú. Queda vedat també des del peu del riu de Manegor pla amunt per la Solana del Travenc fins al riu de Juclar a l'alçada dels Graus de Juclar, i d'allí riu avall fins a l'encreuament d'aquest amb el riu de Manegor. ARTICLE 10 Queda vedat per a la peixena del bestiar menut un bocí de terreny en la contrada del bosc dels Plans i Aldosa. Aquest vedat comença al rierot de Forat del Riu sortint per la

cabana de l'equasser, i d'allà tirant pla fins al cap de l'allau, i d'allí tirant cresta de roc avall fins a la cruïlla del camí de l'allau i d'allí peu del bosc enllà passant peu del roc Susplanàs cloent al mateix forat del riu. La sanció a imposar és de 0,03 Euro per cap de bestiar menut. Aquest vedat ha estat marcat i fitat per una Comissió del Comú. ARTICLE 11 Amb la finalitat de prevenir eventuals riscs de despreniments de pedres, - Queda vedat a tota peixena des del Pont del Riu d'Urina, carretera amunt fins al límit de la zona de la Perecaus, pujant recte amunt fins a la carretera de Montaup tot recte fins al riu de Montaup, pujant carena amunt rodejant el Cap del Roc fins al Roc del Que, serra enllà fins a la Canal del Grau, Canal del Grau serra enllà i baixant pel Serrat del Solà de Mereig fins a la carretera general. - Queda vedat a tota peixena sortint des del Roc del Castell pujant recte amunt fins al cap del Roc de l'Areny, passant pla enllà fins al Torrent de la Llampa i recte avall fins a la carretera general. - Queda vedat a tota peixena des del costat de l'Hotel de les Terres pujant pel límit del Rubier, passant pel cap del Roc del Sastre pla enllà fins a la Canal del Duc i recte avall fins a la carretera general. - Queda vedat a tota peixena sortint de l'antic pont de Molleres recte amunt per la Canal del Botàs fins al Cap del Roc, resseguint el Cap del Roc fins arribar a la carretera general. No queden afectats per la veda els diferents camins comunals que es puguin trobar dins dels recintes vedats, conservant la seva vocació de passos ramaders. ARTICLE 12 Queda vedat per a la peixena del bestiar la zona dels Planells del Forn, tal i com indica el plànol següent

CAPÍTOL III. BOSCOS ARTICLE 13 A la persona que cali foc als boscos i muntanyes, encara que no hi hagi més que gesp, se li imposarà la sanció de 601,01 Euro, a més a més dels danys i perjudicis que pugui ocasionar i sense perjudici de la responsabilitat civil i penal en que hagi pogut incórrer. Així mateix serà d'aplicació la dita sanció, a aquelles persones o entitats que encenguin focs a la parròquia sense la preceptiva autorització del Comú, ja sigui en terrenys públics o finques privades i amb independència de la seva finalitat. Resta exclosa de la present prohibició l'encesa de foc en llocs especialment habilitats pel Comú per a la cuina campestre, com les berenades, sense perjudici de la responsabilitat de tot ordre dels usuaris per un ús indegut o irresponsable de les instal·lacions. ARTICLE 14 Les demandes de fustamenta o concessions de llenyes han de fer-se efectives, és a dir, s'han d'efectuar les talles durant l'any en curs, i una vegada expirat aquest termini quedaran totes nul·les. ARTICLE 15 En els boscos de defens no s'hi podrà tallar cap arbre, ni verd ni sec, baix la sanció de 6,01 Euro per arbre la primera vegada, i 6,01 Euro per càrrega de llenya. Igualment en els boscos vedats, qualsevulla persona que talli arbres o rames, se li imposarà la sanció de 30,05 Euro per arbre la primera vegada, i 6,01 Euro per càrrega de llenya. ARTICLE 16 Degut als abusos que s'han observat en quant a la utilització de la fustamenta cedida pel

Comú per a les construccions i reconstruccions d'edificis, s'estableix: 1r. Tota demanda de fustamenta per a obres haurà d'ésser ben detallada amb totes les seves dimensions, fent constar el lloc on ha de ser emprada. Els edificis de planta nova i també les reconstruccions importants han d'acompanyar a la demanda el plànol corresponent per poder comprovar les dimensions demanades. Es fa notori que la fusta autoritzada i que no sigui utilitzada per a l'obra per la raó que sigui, serà requisada pel Comú i sancionat l'interessat en la forma que es mereixi, a excepció de necessitat o força major comprovada, devent sempre i en tot cas estar la fusta a disposició d'examen i en lloc on no es deteriori. 2n. La fusta autoritzada serà marcada per una Comissió del Comú amb un tècnic, i es comprovarà també després l'edifici amb la mateixa Comissió, la qual tindrà l'obligació d'exposar al Comú el detall dels arbres cedits i la seva o no conformitat en comprovar l'edifici. 3r. En quan la fustamenta d'obra pel que es refereix a edificis nous i de reconstruccions importants, el Comú podrà cedir el 20% de la fustamenta d'obra que serà necessària per l'edifici, amb la prèvia condició que no passi d'un total de 25 m3 per edifici. Dita fustamenta serà cubicada per una Comissió del Comú i el preu per m3 serà el que sigui corrent en aquell moment, amb el ben entès que la fustamenta que es menciona és la següent: llumans, planes, careneres, càbios (i rulls si es donen), és a dir, el de consuetud de la Parròquia. 4t. Així mateix, tota persona que tingui cedida fustamenta no la podrà treure de carregador sense que el bander s'hi hagi personat per a comprovar-la. A aquest efecte el bander tindrà una relació de la fustamenta cedida pel Comú. 5è. No s'acceptarà cap demanda de fusta que hagi sigut emprada, excepte amb motiu de solucionar un cas de força major, assabentant tot seguit al Comú de la quantitat, dimensions i nom de l'afavoridor, quedant aquest al corrent per a la demanda que, en el seu dia, presentarà l'interessat per a complir el seu compromís. Aquesta petició quedarà nul·la passat un any de la seva notificació al Comú. 6è. Totes les demandes hauran d'ésser presentades pel Consell de Quinquagèsima (Sant Quagesma) i pel Consell Sabut del mes de setembre, fetes per duplicat i amb el corresponent dipòsit de 64,31 Euro per demanda per a les corresponents gestions. 7è. El particular que necessiti fustamenta per a obres (s'entén obres velles) haurà de pagar: per peces mestres 1,14 Euro una, per planes 0,96 Euro una, per càbios 0,60 Euro un i rulls 0,66 Euro un. 8è. En aquestes normes sols es tindrà en consideració en casos justificats pel manteniment de cases i bordes existents i d'ús exclusivament particular, quedant exclosos de tal benefici tota mena d'edificacions que totalment o en part estiguin previstes per a un benefici o explotació comercial o industrial. 9è. El Comú farà marcar la fustamenta en el bosc o boscos que es determini. ARTICLE 17 Donat el cas de que en un bosc es cali foc, totes les autoritats comunals i veïns hauran de prestar gratuïtament el seu ajut, ningú no podrà cobrar cap mena d'honoraris ni despeses. Tothom haurà d'anar-hi quan li toqui el seu torn. ARTICLE 18 Queden vedats per a la peixena del bestiar menut i per un període de cinc anys, tots els trossos de boscos cremats i els que es cremin en el successiu, quedant també vedats aquests pel sol fet d'ésser cremats i pel mateix termini i així per tot el temps que el Comú cregui convenient. ARTICLE 19 Queda prohibit treure fustamenta de la Parròquia sense prèvia autorització del Comú. A tot infractor de la present ordinació se li confiscarà la fustamenta on es trobi,

reservant-se la llibertat de poder imposar a l'infractor la sanció que el Comú cregui procedent. Queda prohibit de tallar en els boscos comunals, especialment durant les festes nadalenques; cap arbre, sigui pi o avet. Tot veí de la Parròquia que estigui interessat per un arbre haurà de fer la corresponent demanda al Comú. Es fixa el preu de 6,01 Euro per dit arbre i amb un màxim de 2 metres d'alçada. Als infractors de la present ordinació se'ls imposarà una sanció de 61 Euro. Així mateix queda estrictament prohibit treure cap arbre dels mencionats fora de la Parròquia. En dit cas, a l'infractor se l'imposarà la sanció de 65 Euro per arbre, i també li seran requisats. ARTICLE 20 Queda prohibit de llenyar en els boscos de la Parròquia sense previ consentiment del Comú. La present ordinació és per poder arreplegar les despulles dels arbres tallats. Tot infractor de la present ordinació serà sancionat pel Comú, i se li imposarà una sanció de 61 Euro. ARTICLE 21 El vedat del bosc de la Canya ha estat engrandit i marcat. Aquest vedat queda a la mateixa llargada que tenia abans i d'amplada s'hi han afegit uns 150 metres aproximadament. Dit vedat ha estat fitat i marcat per una Comissió del Comú. Pel que fa a la sanció pagaran el mateix import de l'ordinació que es refereix al mateix bosc, s'entén pel bestiar menut. ARTICLE 22 Queda vedat i de defensa, un tros de bosc en la partida de Montaup sobre la Borda de Jep, quedant prohibida la peixena del bestiar menut a l'esmentat vedat. ARTICLE 23 Tant prompte el temps sigui apte per poder arreplegar llenya o fusta que tinguin els particulars en els boscos o camins, que la passin a recollir, o del contrari el Comú se n'apoderarà en passar a marcar la de l'any en curs, sense deixar lloc a cap reclamació. ARTICLE 24 Queda prohibit arrossegar fustamenta, carrassos o altres objectes per tots els camins, carreters i carrers del Poble. Tot infractor serà sancionat pel Comú, a més de la sanció de 61 Euro quedarà responsable l'infractor de tots els danys i perjudicis que pugui ocasionar. CAPITOL IV. BESTIAR ARTICLE 25 Tots els veïns de la Parròquia que facin entrar bestiar foraster a la mateixa, a les 24'00 hores hauran de dividir-lo en tingudes màximes de 400 bèsties als emprius, i de 1.500 als cortons, i als 3 dies d'ésser a la Parròquia vindran obligats a denunciar-los al Comú i pagar l'estrany. A l'infractor de la present, se l'imposarà una sanció de 300,51 Euro això si no denuncia el bestiar en el temps fixat. Aquesta denuncia deurà ésser feta per escrit i signada per l'amo que representarà el ramat, i si es pot comprovar que passa de la tinguda, pagarà en concepte de sanció 1,20 Euro per cap. ARTICLE 26 Tot els particulars que no hauran pagat l'estrany de l'any anterior, quedaran privats de fer entrar bestiar estranger. ARTICLE 27 El pas ramader del bosc d'Incles que puja dels Colells cap al Clot de les Fonts seguint Tosa amunt, deuran seguir-lo, a menys danys, amb obligació de donar-ne coneixement al Comú 48 hores abans de passar-hi. L'infractor pagarà 0,01 Euro de sanció per cap de bestiar menut.

ARTICLE 28 Tots els particulars de la Parròquia han de tenir llurs bestiars grossos i menuts marcats amb la seva marca, essent obligació denunciar-la al Comú el qual es cuidarà d'organitzar i obligar als propietaris que no facin la mateixa marca per tal d'evitar dificultats, tot i entenent-se que els bestiars que seran bandejats a les Parròquies veïnes i que no siguin marcats, els tancaran com igualment els de la mateixa Parròquia. ARTICLE 29 Tots els ramats que hagin de pujar o baixar per la Solana de la Devesa durant el temps de primavera, hauran de denunciar-los dos dies abans al Comú, als efectes de poder-hi fer personar el bander el dia que passin. ARTICLE 30 En mèrits de les instàncies respecte a les finques que no són de guarda, el Comú ordena que els particulars que vulguin fer-hi anar llurs bestiars a péixer, deuran fer-lo entrar i sortir pels Portells, cas contrari es faran responsables dels perjudicis que ocasionin a la finca. ARTICLE 31 Cap particular no podrà tenir al seu ramat o tinguda més de 5 cabres i 5 cabrits. ARTICLE 32 Els Comuns d'Encamp i de Canillo han acordat que, en mèrits dels abusos que els bestiars menuts i forasters cometen a la muntanya de la Solana, s'imposa un pagament pels pasturatges. El bestiar que passarà en dita muntanya fins el dia 8 d'octubre pagarà 0,01 Euro per cap de bestiar propi, i d'aquest dia enllà es pagarà 0,04 Euro per cap de bestiar estranger, amb el ben entès de que aquest bestiar no deurà ésser contagiós i, si ho fos, en cas de que algun ramat tingués contagi i hagués d'ésser examinat, a més de la quota imposada aniran a càrrec de l'infractor totes les despeses i perjudicis que ocasionin. Els bestiars propis menuts de les dues Parròquies, pels anys següents, pagaran 0,01 Euro per cap, els quals i tots els que hi peixeran, tant els propis com els estrangers deuran ésser denunciats abans de dur-los a dita muntanya, al Comú d'Encamp i al de Canillo, i pagaran la sobre dita quantitat o donaran fiança del seu valor. En cas d'incompliment i si s'hi hagués de fer anar el bander, pagaran totes les despeses que ocasionin. Els bestiars propis de les dues parròquies podran entrar a péixer-hi el dia 25 d'agost, però hauran d'ésser declarats al Comú dins el termini de tres dies, del contrari seran bandejats. ARTICLE 33 Tots els bestiars menuts que no constaran en el registre o padral de les respectives parròquies, seran considerats com a bestiars estrangers solament en quant al nombre de bestiar que pot tenir un ramat o tinguda. ARTICLE 34 Als particulars que no faran les denúncies exactes del bestiar propi i del personal, en ser demanats pels Comissionats del Comú, se'ls imposarà una sanció de 0,15 Euro per persona, 0,60 Euro per cap de bestiar gros, i 0,06 Euro per cap de bestiar menut i per cada vegada. ARTICLE 35 El Comú imposarà l'import corresponent als bestiars per les herbes deixades, essent més baix si li sembla l'import de les rastolles. ARTICLE 36 Queda prohibida la peixena del bestiar menut als Planells d'Incles, Assalador i Callisses del Riveral. ARTICLE 37 És obligació de tots els veïns de la Parròquia de menar el bestiar a les colles comunes tant prompte es pararan a excepció del bestiar que sigui denunciat a l'arrendatari d'un

cortó per péixer-hi, o sigui, el bestiar que no hagi d'anar a les colles comunes de tot l'any, però, aquests bestiars venen obligats a pagar la guarda com els altres, a excepció del bestiar estabulat, és a dir, del bestiar que no surt a pasturar a l'exterior. L'infractor de la present serà sancionat pel Comú. ARTICLE 38 Tot particular que vulgui apletar el seu propi bestiar de llana i dormir als comunals, o sia, fora del cortó que tingui arrendat, pagarà 0,02 Euro per cap de bestiar amb l'obligació de denunciar-lo. A l'infractor de la present se li aplicarà una sanció de 0,02 Euro per cap sense eximir-lo les 0,02 Euro de dormir. No podran dormir els ramats en els emprius de la partida dels Ubacs fins els primers d'agost. ARTICLE 39 Queda prohibit als ramats de passar pels llocs que es reservada la peixena per a les colles comunals, a la partida de l'Obac de Soldeu, Solana del Forn i Pla de les Pedres. ARTICLE 40 El bestiar menut de la Parròquia pagarà 0,01 Euro per cap, i el bestiar gros pagarà 0,05 Euro per cap, tant el propi com el foraster. ARTICLE 41 Els bestiars que faran entrades en les herbes reservades a les colles comunes pagaran de ban 6,01 Euro, si és bestiar gros per cap, i si es bestiar menut 0,60 Euro per cap, i si és herba rebatuda en pagaran la meitat. En les herbes reservades a les colles comunes, els primers 10 dies de péixer-hi, si es fa algun ban s'aplicarà el ban a l´herba neta, i en les mateixes condicions quedarà el cortó del Siscaró i bosc que es diu serà herba neta fins als primers 10 dies d'entrada de la vacada. ARTICLE 42 Els Clots de Massat queden reservats per a la colla comuna fins el dia 8 de setembre, però el bestiar gros podrà anar-hi fins que es parin les colles comunes, Queda també reservat per a la vacada el Maià, Ortafà, Portella i Bosc d'Incles, però la vacada de la Portella podrà anar al Siscaró i Bosc d'Incles. Així mateix el bestiar gros podrà anar-hi en temps de primavera fins que es parin les colles comunes. ARTICLE 43 Es pararà la vacada al Riveral d'Envalira o allà on el Comú tingui per convenient, com també la colla comuna. ARTICLE 44 El bestiar menut podrà entrar a péixer a l'Obac de Soldeu l'endemà d'haver marxat les colles comunes a excepció d'un reservat per a les colles comunes que serà fins al 30 de setembre. Començarà al riu Valira pujant pel riu de la Solana del Forn fins a l'Assalador, i d'allí recte al Cap dels Basers dels Espiolets fins al Corral de Pedra, i d'allí baixant riu avall fins al Planell Llarg, i d'allí Carrerons de les Carboneres enllà fins al riu de Collart, i riu avall fins a l'aigua del Valira, i riu amunt fins a cloure al riu de la Solana del Forn. Dit vedat ha estat fitat i marcat per una Comissió del Comú. ARTICLE 45 El dia 24 de juny es retiraran els bestiars vaganers dels cortons i emprius, tenint temps fins el dia 27 del mateix per a retirar-los tots. Si hi ha alguna bèstia perduda no la podran inquietar ni tampoc fer passar bestiar d'un cortó a l'altre. ARTICLE 46 Si queden cortons o solans per arrendar, fins que el Comú ho determini, no podran péixer-los cap classe de bestiar. ARTICLE 47 Tots els bestiars grossos podran entrar el dia 24 d'agost a tots els cortons arrendats i també al Solà de Sant Miquel, amb el ben entès que l'arrendatari no podrà péixer-hi amb

el bestiar menut fins el 29 de juny al Solà de Sant Miquel. ARTICLE 48 Tot particular que no haurà pagat els cortons arrendats els anys anteriors, no tindrà dita. ARTICLE 49 En les Rastolles venudes podrà anar-hi el bestiar gros igual que en els altres cortons i en el més tard quan es retirin les colles comunes. ARTICLE 50 Els cortons que el Comú arrenda són: · Les Bases · Vall del Riu · La Coma · Entor · Cabana Sorda · Juclar · Passos d'Incles · Rastolla del Maià · Rastolla-Portella-Ortafa · Solà de Sant Miquel · Solà de Mereig · Solà de l'Aldosa · Solà de la Coma de Cardes · Solà de Soldeu · Baixants del Maià · Solà de Garraup i Barra Qualsevol que arrendi cortó o cortons, vindrà obligats a donar una fiança bona i rebedora a gust del Comú, renunciant a la Llei de Barcelona, i tant l'arrendatari com la fiança han d'ésser veïns de la Parròquia. ARTICLE 51 Als cortons que quedin per arrendar podran péixer-hi el bestiar gros solament i fins el dia 29 de juny. ARTICLE 52 En els cortons arrendats podran péixer-hi parells i averies si, al menys treballen cada tres dies. No havent-hi cap ordinació perquè això subsisteixi, en les muntanyes on van les colles comunes, si algun propietari vol fer-los anar a aquestes, deuran pagar com els altres de la colla comuna. ARTICLE 53 Les dites dels cortons i dels solans seran com a mínim de 10 Euro. ARTICLE 54 En tots els cortons arrendats queda la llibertat als veïns de la Parròquia de poder-hi fer anar el seu bestiar gros pagant la quantitat de 0,27 Euro per cap a l'arrendatari i a un sol cortó, en cas d'ésser dos cortons tocant haurà de pagar 0,32 Euro per cap, meitat per cortó. Aquest bestiar ve obligat a pagar la guarda i herba igual que els que segueixen la colla comuna, tenint en compte que les de l'arrendatari del cortó han d'ésser considerades com les altres, amb l'obligació de denunciar el bestiar a l'arrendatari o, del contrari el podrà bandejar. ARTICLE 55 S'arrendaran les Rastolles del Maià, Portella i Ortafà, amb les condicions següents: a la Rastolla del Maià hi podrà entrar l'arrendatari el dia 25 d'agost, a la Portella en marxar la vacada o al màxim el dia 30 d'agost, i en el Siscaró i bosc quedarà empriu en marxar la vacada. ARTICLE 56 Respecte a les Rastolles del Maià, Portella i Ortafà, el Comú es reserva respecte a

l'arrendatari, el dret de deixar-hi entrar bestiar gros o no, tant el propi com l'estranger. L'arrendatari no podrà elevar cap reclamació respecte a la present. ARTICLE 57 Queda prohibit fer anar a péixer toros i vedells mascles de més de set mesos a la muntanya de la Vall del Riu. ARTICLE 58 Roman prohibit apletar el bestiar menut al voltant dels refugis a una distància inferior a 200 metres. ARTICLE 59 Els propietaris de bestiar mort a la muntanya estan obligats a enterrar-lo en un termini màxim de temps de 48 hores després de la mort del cap. En tot cas, s'haurà de seguir la normativa sanitària que sigui aplicable. CAPÍTOL V. COMERÇ ARTICLE 60 Queda prohibida a tota la parròquia la venda ambulant de qualsevol mena, sense perjudici d'aquella permesa en el marc de fires tradicionals degudament autoritzades. ARTICLE 61 La persona que vulgui establir un comerç o indústria, despatx, oficina o qualsevol altre activitat d'ordre econòmic ha de sol·licitar la corresponent autorització administrativa, amb menció de tots els requisits que estableixi la legislació vigent. Les taxes i tributs que gravaran cada activitat seran aquells que estableix l'Ordinació tributària i l'Ordinació de preus de la parròquia de Canillo. ARTICLE 62 Atès el gran nombre i variació de rètols indicadors instal·lats a la Parròquia de Canillo i amb la finalitat d'unificar i racionalitzar els esmentats rètols, 1.- Queda prohibida la instal·lació de rètols indicadors en tota la Parròquia de Canillo sense la prèvia autorització del Comú, devent els sol·licitants atendre's als requisits establerts en el present arrest i amb subjecció a totes les normes vigents en aquest matèria. Les persones o entitats autoritzades per la instal·lació de rètols indicadors, queden obligats a mantenir-los, a les seves costes, en les degudes condicions, i han de suprimir-los quan presentin símptomes de degradació, prèvia autorització del Comú per mitjà de la corresponent sol·licitud. 2.- La instal·lació de rètols indicadors és l'exclusiva competència del Comú, que d'aquesta manera, vetllarà per la unificació de la retolació en tota la Parròquia. Les persones interessades en la instal·lació de rètols indicadors hauran de presentar al Comú una sol·licitud amb la indicació del lloc a instal·lar i un dibuix o croquis amb la ubicació de les seves característiques. S'autoritzaran rètols indicadors a dreta i esquerra de la carretera i podran ésser instal·lats en nombre de dos, un a cada costat de la carretera. Si l'establiment objecte de la indicació es troba ubicat en un lloc apartat de la carretera general, es podran instal·lar, a més dels rètols indicadors a cada costat de la carretera general, altres rètols del mateix model unificat, en doble cara, en la cruïlla de la carretera general a la carretera secundària per la qual s'accedeix al lloc objecte de la indicació. Únicament podran sol·licitar la instal·lació de rètols indicadors els hotels, residències, restaurants, càmpings, urbanitzacions, discoteques, sales de festes i establiments similars. En el cas que el Comú aprovi la petició, procedirà al subministrament i a la instal·lació del

rètol indicador, d'acord amb les característiques pròpies de la senyalització unificada, a les costes del propi peticionari. La conservació del rètol, llevat del suport que es regirà per les disposicions del paràgraf següent, és a càrrec de la persona o entitat autoritzada, que resta obligada a mantenir-los en bon estat i condicions i a suprimir-los quan presentin símptomes de degradació, prèvia autorització del Comú per mitjà de la corresponent sol·licitud. Així mateix, el Comú procedirà als subministraments dels suports dels rètols. Una vegada instal·lats els rètols, els suports seguiran essent de l'exclusiva propietat del Comú, el qual es reserva el dret d'instal·lar-hi altres rètols, si ho considera convenient. Roman prohibida la col·locació d'altres rètols indicadors que no siguin els subministrats i aprovats pel Comú. 3.- Roman prohibida la col·locació de qualsevol tipus de rètols, tant publicitaris com indicadors, en parets de tanca i de sosteniment, en tota la Parròquia, únicament es permesa la seva utilització en façanes o parets quan siguin pintats, adherits o fixats i les de caràcter general en la matèria i prèvia l'autorització del Comú de Canillo, en aquest fi s'adjuntarà un dibuix o croquis del rètol a instal·lar. El Comú procedirà a l'autorització del rètol publicitari sol·licitat, sempre i quan es compleixin els requisits establerts en aquest arrest i les normes complementàries i/o de caràcter general, així com que s'ajustin als paràmetres habituals d'estètica i bon gust. Pel que fa a les façanes d'hotels, residències, restaurants i establiments similars, únicament s'autoritzaran rètols que facin referència al propi establiment i sempre i quan no comporti una excessiva profusió, d'aquells altres que estiguin ubicats en el mateix edifici, devent també, respectar tots els requisits d'aquesta ordinació, normes complementàries i/o generals i els paràmetres habituals d'estètica i bon gust. La superfície total del rètol no podrà sobrepassar, en cap cas, el 15 % de la façana o paret i només es podrà instal·lar un rètol per façana o paret. En cap cas no es permetrà la instal·lació de publicitat en les parets i façanes de les bordes i altres edificis agrícoles i d'interès turístic-artístic i cultural. 4.- Queda prohibida tota la publicitat de reclam que no s'ajusti a les normes del present arrest i de la normativa general en vigor sobre la matèria, devent-se considerar en tot moment l'estètica i bon gust. Així mateix resta prohibit enganxar pòsters i publicitat a tota la parròquia, llevat dels espais habilitats a tal efecte pel Comú, els infractors seran sancionats amb una multa de 100 euros. Es considerarà infractor l'establiment o la persona publicitada. 5.- Tots els establiments que disposin en el moment d'entrar en vigor la present ordinació de rètols indicadors autoritzats anteriorment pel Comú, seran contactats directament pel Comú amb la finalitat de procedir al canvi dels existents pels del nou sistema establert per aquest arrest. La senyal dels nous rètols indicadors serà retroflexiva o lluminosa, segons un model prèviament aprovat pel Comú. 6.- Tots aquells rètols que es trobin actualment instal·lats i que no gaudeixin de la deguda autorització del Comú, hauran d'ésser retirats en un termini màxim de dos mesos a partir de la publicació de la present ordinació. En cas que no es doni el degut compliment d'aquesta disposició, el Comú procedirà a la retirada dels rètols anant totes les costes a càrrec de l'interessat. 7.- La instal·lació de rètols indicadors que no compleixin les normes i requisits d'aquesta ordinació, serà sancionada amb la multa de 601,01 Euro per rètol instal·lat i, a més, l'infractor vindrà obligat a retirar el o els rètols en el termini màxim de vuit dies.

Per als rètols indicadors i en el moment en que el Comú hagi instal·lat el rètol en el suport, s'abonarà el cost del rètol, així com el preu públic que aquest efecte reflecteixi l'Ordinació de Preus Públics del Comú de Canillo ARTICLE 63 Atesa la conveniència de garantir la pràctica de l'activitat comercial dins els límits que prescriuen les autoritzacions lliurades pel Comú, així com la igualtat de condicions entre tots els comerciants, assegurant alhora la intimitat i la tranquil·litat dels consumidors, queda prohibida tota activitat publicitària efectuada en la via pública mitjançant la interpel·lació directa i personal dels vianants, ja sigui de manera verbal o lliurant informació escrita, fotogràfica o qualsevol altra. Els infractors seran sancionats amb una multa de 601,01 Euro la primera vegada, 1.502,53 Euro la segona i la clausura de l'establiment comercial, si es reincideix una tercera vegada. Es consideren infractors als presents efectes, i són sancionats per separat i acumuladament, tant l'empresa o la persona que promou la publicitat, com l'empresa publicitària que hagi pogut ser contractada per l'anterior i porti a terme l'activitat sancionada. Qualsevol altra forma de publicitat realitzada en la via pública ha de ser autoritzada prèviament pel Comú. CAPÍTOL VI. SANITAT ARTICLE 64 Queda prohibit llençar o dipositar escombraries o deixalles de qualsevol mena fora dels contenidors destinats a tal efectes, en tot el territori de la Parròquia, salvat d'autorització del Comú. Tot infractor serà sancionat amb una sanció que podrà anar de 150,00 Euro com a mínim fins a 3.000, Euro, quedant l'infractor obligat a retirar-les, podent fer-ho el Comú a les seves costes. Els immobles disposaran dels contenidors necessaris, seguint el disseny homologat fixat pel Comú. Les escombraries es dipositaran en els contenidors en bosses degudament tancades. En els casos d'utilització individual o específica dels contenidors, els usuaris es veuran obligats a mantenir-los en perfecte estat de neteja i de conservació. Als infractors se'ls imposarà una sanció de 90,15 Euro. Les comunitats de propietaris de conjunts residencials seran responsables administrativament de l'incompliment d'aquesta disposició per part dels seus veïns, salvat prova en contrari i/o que identifiqui a l'infractor. ARTICLE 65 Per assumpte d'higiene, queda prohibit carregar i descarregar camions de bestiar al Poble de Canillo, sense autorització del Comú, el qual indicarà el lloc apropiat a tal efecte, quedant l'interessat obligat a deixar el lloc utilitzat en perfectes condicions de neteja. ARTICLE 66 Queda prohibit dipositar femers als carrers i vies públiques. ARTICLE 67 A fi de conservar la higiene, s'ordena als veïns que renten llurs robes en el safareig públic, de netejar-lo cada vuit dites, fent-ho per torn les persones que l'utilitzin. No s'hi podrà rentar roba ni altres objectes que siguin infectades o infeccioses, si així ho certifica un facultatiu col·legiat. A l'infractor se l'imposarà una sanció de 0,60 Euro. Resta prohibit llençar als rius ni en cap altre lloc, qualsevol tipus de residu devent-les de dipositar als contenidors destinats a tal efecte. Els infractors seran sancionats pel Comú

amb una sanció de 150,00 Euro a 3.000 Euro. ARTICLE 68 Els establiments comercials que vulguin dedicar-se a la venda d'animals precisaran la prèvia autorització del Comú, ultra aquelles altres que siguin precises i el compliment de les disposicions de la Llei de Tinença d'Animals. Roman prohibit l'accés d'animals a tota mena de locals destinats a la fabricació, emmagatzematge, transport, venda o manipulació d'aliments. Els propietaris d'establiments oberts al públic com hotels, pensions, residències, restaurants, bars, cafeteries, caves, magatzems, botigues i similars podran prohibir l'accés i permanència d'animals en els seus establiments. No obstant, l'accés i permanència d'animals en els dits establiments, comportarà, necessàriament, el compliment dels requisits de portar collar, la xapa numerada de matrícula i subjectats amb una corretja o cadena. Roman prohibida la presència i circulació d'animals de tota mena a les piscines públiques i a les pistes d'esquí. ARTICLE 69 Queda prohibida la instal·lació en tot el terme de la Parròquia de qualsevol tipus d'indústria que, per les seves activitats, productes, manufacturació, instal·lacions, o qualsevol altre aspecte, sigui pol·luent, contaminant, tòxica o que, en general, pugui representar un perill per a la conservació de la natura, i per a la salut pública. CAPÍTOL VII. AIGÜES ARTICLE 70 Queda prohibit als veïns del poble o altres persones, tirar l'aigua que va a la claveguera general al carrer sense expressa autorització del Comú. L'infractor serà responsable de tots els danys i perjudicis que pugui ocasionar tant als veïns com al carrer. ARTICLE 71 Tota persona o entitat que pretengui portar a terme una perforació per a la captació d'aigües, "sigui quina sigui la seva finalitat", haurà de presentar una demanda al Comú, acompanyant a la mateixa un plànol de situació i una memòria amb la descripció tècnica de tots els elements referents a la captació, no podent iniciar cap treball sense la prèvia i preceptiva autorització d'aquesta Corporació. El Comú es reserva la facultat d'autoritzar o no la perforació sol·licitada, i d'imposar en el primer cas les reserves i condicions que consideri pertinents, fent-ho constar en el corresponent Decret. ARTICLE 72 Les aigües calentes i/o termals, tant subterrànies com les que puguin aflorar en la superfície, i dins del territori de la Parròquia, constitueixen un bé de caràcter públic, del qual se n'ha de beneficiar el conjunt de la col·lectivitat, motiu pel qual la competència en tot el que es relacioni amb les dites aigües calentes i/o termals, és de l'exclusiva jurisdicció del Comú. Tots els projectes i treballs relatius a la prospecció, perforació, recerca, captació, administració, distribució i, en general, tot el relatiu a l'explotació de les aigües calentes i/o termals que aflorin en territori de la Parròquia, són de l'exclusiva competència del Comú. Com a conseqüència del que queda determinat en l'anterior apartat de la present disposició, queda prohibit que, a l'excepció única del Comú s'efectuïn cap mena de treball o obres, de qualsevulla natura i finalitat, que tinguin per objecte la prospecció, perforació, recerca, captació, ampliació de cabals de pous, distribució o cessió, ni onerosa ni gratuïta de les dites aigües calentes i/o termals. Disposició derogatòria La present Ordinació deroga qualsevol altra d'anterior que se li oposi, i complementa

aquelles que regulin aspectes similars. Disposició final Aquesta Ordinació entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Canillo, 6 de febrer de 2013 P.O. del Comú La Secretària general Núria López Sellés El Cònsol major Josep Mandicó Calvó

Document Anterior

Document Següent