Ordinació  Ordinació pressupostària de l'exercici 2016
Núm. 11

10 de febrer del 2016

1/14

Ordinacions i reglaments
Ordinació
Atesa la Llei General de les Finances Públiques, de data 19 de desembre de 1996, la Llei de finances comunals, de data 27 de juny del 2003,i l'Ordinació d'atorgament de subvencions a activitats socioculturals, esportives, benèfiques i de lleure de data 21 de març del 2002, així com les modificacions de les esmentades normatives; El Comú de Canillo, en la sessió de Consell celebrada el dia 3 de febrer de 2016 ha aprovat el pressupost econòmic per a l'exercici 2016 i el text articulat que l'acompanya.

Capítol primer. Els crèdits i llurs modificacions.
Article 1. Àmbit del pressupost En el pressupost del Comú per a l'exercici 2016, pel període comprés entre l'1 de gener i el 31 de desembre, s'integren les obligacions que es poden contreure i la previsió d'ingressos que les financen, derivades de l'organització de les diferents unitats administratives que formen part de l'estructura orgànica del Comú de Canillo, la memòria així com les previsions dels plans d'actuacions d'ENSISA i del Palau de Gel d'Andorra. Article 2. Estat d'ingressos i despeses a) En l'estat de despeses del Comú de Canillo es concedeixen crèdits per fer front a les despeses per un import total de 15.506.722,00 euros amb uns crèdits de despeses corrents per un import total de 6.589.624,00 euros i uns crèdits per despeses de capital per un import de 8.917.098,00 euros. b) En l'estat de comptes de la societat E.N.S.I.S.A. per la temporada 2015/2016 es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un total de 29.779.742,00 euros. Els recursos previstos durant l'exercici se xifren en 32.110.000,00 euros. c) En l'estat de comptes del Palau de Gel d'Andorra es concedeixen crèdits per atendre la totalitat de les seves obligacions per un total de 1.443.934 euros. Els recursos previstos durant l'exercici se xifren en 1.443.934 euros. d) El pressupost de despeses del Comú de Canillo es finança amb els drets econòmics que es preveuen liquidar durant l'exercici, especificats en l'estat d'ingressos i estimats en un total de 15.506.722,00 euros. Article 3. Estructura pressupostària L'estat de despeses del pressupost s'estructura segons la classificació orgànica, econòmica i funcional. La classificació administrativa agrupa els crèdits segons els diferents òrgans encarregats de la gestió de la despesa. La classificació econòmica atén la naturalesa de les despeses dins de la classificació administrativa, diferenciades en despeses corrents, despeses de capital i variació d'actius i passius financers. Els crèdits s'ordenen per capítols, articles, conceptes i subconceptes. La classificació funcional pren en consideració la finalitat de les despeses i agrupa les àrees d'actuació. Respon a un sistema d'objectius que serveix de marc a la gestió pressupostària i permet conèixer-ne l'acompliment. Es presenten les despeses corrents (personal, consum de béns i serveis, despeses financeres i transferències corrents), les despeses de capital (inversions i transferències de capital), i les variacions d'actius i passius financers. Article 4. Vinculació dels crèdits pressupostaris Els crèdits especificats en l'estat de despeses tenen caràcter vinculant a nivell de concepte.

Comú de Canillo

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

2/14

Article 5. Transferències de crèdit 1. A efecte dels articles 71 i 72 de la Llei de les finances comunals, no es consideren crèdits extraordinaris, ni suplements de crèdit les transferències de crèdit de despeses corrents a partides també de despesa corrent no dotades inicialment en el pressupost, però previstes com a concepte. 2. La junta de govern, previ informe de la Intervenció pot autoritzar transferències de crèdit relatives a despeses corrents, amb les limitacions següents: a) Es poden referir només als crèdits inclosos en una mateixa Comissió b) No poden afectar els crèdits per a remuneracions de personal, ni les despeses financeres, ni els crèdits aprovats per ordinacions de crèdits extraordinàries o suplements de crèdits. c) No poden reduir crèdit per a despeses destinades a subvencions nominatives ni els augmentats per suplements o transferències de crèdit. d) No poden minorar crèdits ampliables 3. La Junta de Govern, previ informe de la Intervenció, pot aprovar transferències de crèdit de despeses d'inversió real fins a un límit màxim del 10% dels crèdits autoritzats per a les despeses d'inversió real del pressupost de l'exercici. 4. Les transferències relatives a despeses de capital es tramiten com els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit. 5. La Junta de Govern, a proposta de les Comissions afectades, poden autoritzar les transferències de crèdits pressupostàries que resultin necessàries a conseqüència de possibles reorganitzacions administratives que afectin a un o més departaments. Aquestes operacions no poden comportar, en cap cas, un increment global de crèdit pressupostari. Article 6. Crèdits ampliables En qualsevol cas, en aplicació de l'article 73 de la Llei de les Finances Comunals, tenen caràcter d'ampliables fins a una suma igual a les obligacions que calgui comprometre, amb el compliment previ de les normes vigents, els crèdits següents: 1. Els que es destinin al pagament d'interessos i amortitzacions de préstecs. 2. Els crèdits destinats a satisfer, mitjançant sentència judicial ferma, les responsabilitats pecuniàries i aquelles altres despeses derivades de preceptes legals. 3. El capítol 1 del pressupost "Despeses de personal". 4. Les despeses finançades amb afectació d'ingressos determinats Article 7. Crèdits extraordinaris Quan calgui contreure obligacions que comportin despeses no incloses en el pressupost comunal i que, atesa llur necessitat i/o urgència, no es puguin ajornar fins a l'exercici següent. El Consell de Comú pot aprovar, previ informe de la Intervenció, un Crèdit Extraordinari, indicant els ingressos concrets destinats a finançar-lo, i que poden ser els següents: - Més recaptació d'ingressos respecte als previstos - Transferència d'altres crèdits que s'estimin reduïbles - Nou endeutament - Disminució de la tresoreria - Venda de béns patrimonials Article 8. Suplements de Crèdits Quan calgui contreure obligacions que comportin despeses la dotació de les quals sigui insuficient per satisfer-les i que, atesa llur necessitat i urgència, no es puguin ajornar fins a l'exercici següent. El Consell de Comú, previ informe de la Intervenció, pot aprovar un Suplement de Crèdit, essent aplicables les normes de l'article anterior.

Comú de Canillo

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

3/14

Article 9. Avenços de fons En cas d'extrema urgència, la Junta de Govern pot autoritzar els Cònsols, a atorgar avançaments de fons per tal de finançar despeses no dotades o amb dotació insuficient, amb un límit màxim del 5% dels crèdits autoritzats en l'estat de despeses. Aquests avenços de fons han de ser objecte de ratificació posterior amb aprovació, per part del Consell de Comú, de crèdits extraordinaris o suplements de crèdit. Si el Consell de Comú no aprova els crèdits extraordinaris o els suplements de crèdit, els avenços de fons es cancel·laran a càrrec dels crèdits existents que acordi la Junta de Govern. Article10. Generació de crèdits Poden generar crèdits, o si és el cas, ampliació de crèdits, dins l'estat de despeses del pressupost els ingressos derivats de les operacions següents: a) Aportacions de persones físiques o jurídiques exigibles d'acord amb la legislació vigent, per finançar despeses juntament amb el Comú. b) Alienació de béns c) Prestació de serveis d) Reembossament de préstecs Article 11. Despeses plurianuals Les despeses plurianuals es poden estendre durant un màxim de cinc anys i es poden referir tant a despeses corrents com a despeses de capital. Han de ser aprovades pel Consell de Comú en l'Ordinació anual del pressupost comunal o en una Ordinació separada acompanyada d'una memòria explicativa. Les despeses plurianuals a incorporar al pressupost de l'exercici 2016 són les següents:
Partida 104-121-606000 Descripció EQUIPS INFORMÀTICS I PROGRAMES Import 2017 170.000 euros

Capítol segon. De la gestió pressupostària
Article 12. Execució de l'estat d'ingressos L'execució de cada dret econòmic s'ha d'ajustar a les normes reguladores corresponents. Article 13. Fases d'execució pressupostària La gestió del pressupost de despeses s'efectua en les fases següents: a) Proposta Acte intern de caràcter preparatori que palesa el propòsit de realitzar una determinada despesa. La fiscalització de conformitat comporta una reserva condicional de crèdit per l'import proposat. b) Autorització Autorització per la que l'òrgan competent decideix la realització de la despesa objecte de la proposta. La fiscalització de conformitat genera una reserva condicional de crèdit per l'import autoritzat. c) Compromís Es refereix a l'adjudicació definitiva o al moment de realitzar la comanda. La fiscalització de conformitat produeix una reserva ferma i definitiva del crèdit per l'import compromès. d) Liquidació Té per objecte verificar la realitat de l'obligació econòmica i l'import definitiu de la despesa. Aquest acte és competència del servei d'Intervenció i de cada President de Comissió pels document en relació amb la seva Comissió, prèvia realització dels controls necessaris pels òrgans escaients. La fiscalització de conformitat produeix la contracció del crèdit per l'import liquidat. e) Ordenació del pagament: Acte pel qual es disposa el pagament material o efectiu d'una obligació liquidada. L'ordre de pagament es formalitza mitjançant la signatura mancomunada de conformitat del Cònsol major i/o Cònsol menor,

Comú de Canillo

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

4/14

de un membre de la Comissió de Finances i Administració i la Intervenció, d'acord amb les disponibilitats de tresoreria. A efecte de l'article 81 de la Llei de les finances comunals s'exceptuen del requisit previ de liquidació, els pagaments urgents i pagaments a justificar autoritzats pels Cònsols. Seran admissibles com a pagaments a justificar les despeses de desplaçament, de representació i pagaments realitzats en efectiu metàl·lic. f) Pagament material o efectiu Acte amb el qual finalitza el procediment. Els pagaments es realitzaran mitjançant talons nominatius o transferències bancàries nominatives. Són facultats, de forma mancomunada, per la formalització del pagament, mitjançant la signatura dels documents escaients, el Cònsol major i/o Cònsol menor, el President o el Secretari de la Comissió de Finances i la Intervenció. Es consideren incloses en un sol acte administratiu totes les fases d'execució de les despeses següents: despeses de personal i quotes de seguretat social, despeses financeres, facturacions externes domiciliades amb caràcter periòdic com les de comunicacions, energia elèctrica, aigua potable i quotes vàries com la taxa de tinença vehicles, pòlisses d'assegurances, arrendaments, operacions internes, interessos i amortitzacions, tributs i operacions de caixes. Article 14. Autoritzacions i contractacions Atès el disposat en la Llei de contractació pública de 9 de novembre del 2000, i l'article 80 de la Llei de les finances comunals, s'estableix el següent: 1. La mesa de contractació per delegació d'ambdós Cònsols estarà integrada com a mínim per un representant de la Intervenció, pel President de la Comissió corresponent o per altre membre de la Comissió i un vocal de la unitat administrativa adscrita a la Comissió escaient que actuarà com a secretari. 2. Les formalitats i delegacions per l'autorització i compromís de la despesa es fixen de la forma següent: a) La junta de govern aprova l'expedient de contractació dels concursos i subhastes. b) D'acord amb el que preveu l'article 22 de la Llei de contractació pública, en el supòsit de contractació directa, i sempre que sigui possible, l'òrgan de contractació ha de demanar pressupost o oferta per escrit almenys a 3 empreses amb capacitat per a l'execució del contracte. En el cas d'adquisicions superiors a 6.000 euros es procedirà a l'obertura pública dels pressupostos en sobres lacrats. c) En els contractes d'obres, les formes de contractació són la subhasta el concurs i la contractació directa. La junta de govern pot adjudicar o declarar deserts concursos i subhastes públiques fins a 100.000 euros, per imports superiors l'òrgan competent és el Consell de Comú. Es pot procedir a la contractació i adjudicació directa, pels òrgans de contractació segons el disposat a continuació: . La junta de govern: per obres de reconeguda urgència, fins a 30.000 euros, i el Consell de Comú fins a 50.000 euros. . La junta de govern, per obres ordinàries, fins a 30.000 euros. . La junta de govern o els Cònsols, per obres d'emergència. . Les obres complementàries no previstes en el projecte adjudicat però que resultin ineludibles com a conseqüència d'imprevistos (certificacions B i C), sempre que el seu import no excedeixi el 20% del preu del contracte i sempre que la seva execució s'adjudiqui al contractista de l'obra principal, tindran el tractament d'adjudicació directa i requeriran l'informe previ d'intervenció. d) En els contractes de gestió de serveis públics, les formes de contractació son el concurs i la contractació directa. La junta de govern pot adjudicar o declarar deserts concursos i subhastes públiques fins a 50.000 euros, per imports superiors l'òrgan competent és el Consell de Comú Es pot procedir a la contractació i adjudicació directa, pels òrgans de contractació segons el disposat a continuació: . La junta de govern per despeses inferiors a 15.000 euros, i per imports superiors el Consell de Comú, en els supòsits següents: . Per a serveis respecte als quals no es pugui promoure la concurrència o quant, per circumstàncies excepcionals degudament justificades no convingui promoure-la.

Comú de Canillo

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

5/14

. Per a serveis licitats per concurs que no s'hagin adjudicat per manca de licitadors o si el concurs ha quedat desert. e) En els contractes de treballs tècnics i de serveis, les formes de contractació són el concurs i la contractació directa. La junta de govern pot adjudicar o declarar deserts concursos i subhastes públiques fins a 50.000 euros, per imports superiors l'òrgan competent és el Consell de Comú. Es pot procedir a la contractació i adjudicació directa, pels òrgans de contractació segons el disposat a continuació: La junta de govern pot adjudicar de forma directa quan l'import sigui inferior a 15.000 euros. f) En els contractes de subministraments, les formes de contractació són el concurs i la contractació directa. La junta de govern pot adjudicar o declarar deserts concursos i subhastes públiques fins a 50.000 euros, per imports superiors l'òrgan competent és el Consell de Comú. Es pot procedir a la contractació i adjudicació directa, pels òrgans de contractació segons el disposat a continuació: . Només es pot utilitzar en els supòsits establerts per la Llei de contractació pública, i a tal efecte tenen caràcter de subministraments menors aquells que l'import no excedeixi de 500 euros i segons el disposat a l'article 46.3 de la referida Llei, queden exempts de pressupostos alternatius. La factura corresponent substitueix el document contractual i l'acta de conformitat. . La junta de govern per despeses superiors a 500 euros i fins a 15.000 euros. En els contractes de subministraments menors, els coordinadors i Secretaria general per mitjà de val de comanda. 3. Tota proposta d'adjudicació ja sigui per concurs, subhasta o directa, ha de ser comunicada a la Intervenció per la seva fiscalització. Article 15. Publicació de las adjudicacions Les adjudicacions definitives corresponents a la totalitat dels contractes inclosos el la Llei de Contractació Pública, superiors a 6.600 euros, es publicaran en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. En tot cas les relatives a les adjudicacions de concurs i subhasta sempre s'han de publicar al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. En l'edicte corresponent ha de constar l'òrgan contractant, la forma d'adjudicació, la modalitat de contractació, la identitat de l'adjudicatari, la denominació i localització del contracte, la partida pressupostària, el preu cert i el termini d'execució. Article 16. Transferències corrents i subvencions La Junta de Govern acordarà la concessió de les transferències corrents i subvencions previstes al pressupost, fixant l'activitat objecte de subvenció i quina és la forma de justificació que els beneficiaris han de presentar per demostrar el compliment de la finalitat per la qual s'ha concedit la subvenció.

Disposició derogatòria
Aquesta Ordinació deroga qualsevol altra norma que s'hi oposi d'igual o inferior rang.

Disposició final
Aquesta Ordinació entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació.

Comú de Canillo

Canillo, 3 de febrer de 2016
P.O. del Comú La Secretària general Núria López i Sellés El Cònsol Major Josep Mandicó Calvó

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

6/14

Classificació econòmica 2016
1 2 3 4 1 2 3 4 5 Despeses corrents Despeses de personal Consums de béns corrents i serveis Despeses financeres Transferències corrents Ingressos corrents Impostos directes Impostos indirectes Taxes i altres ingressos Transferències corrents Ingressos patrimonials Resultat de les operacions corrents Despeses de capital Inversions reals Transferències de capital Actius financers Passius financers Ingressos de capital Alienacions d'inversions reals Transferències de capital Actius financers Resultat de les operacions de capital 6.589.624,00 3.189.207,00 2.512.192,00 128.435,00 759.790,00 5.420.814,00 311.970,00 280.000,00 1.834.750,00 1.460.679,00 1.533.415,00 1.168.810,00 8.917.098,00 3.591.238,00 488.194,00 357.915,00 4.479.751,00 10.085.908,00 482.050,00 5.510.716,00 4.093.142,00 1.168.810,00

6 7 8 9 6 7 8

Comú de Canillo

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

7/14

Pressupost 2016
Classificació administrativa 2016
104 204 304 404 504 604 704 Despeses Finances i Administració Social i Joventut Turisme i Comerç Obres i Medi Ambient Serveis i Via Pública Cultura i Esports Agricultura i Paisatge 15.506.722,00 6.386.967,00 792.267,00 522.808,00 3.703.800,00 2.434.350,00 1.505.693,00 160.837,00

Classificació funcional 2016
111 121 313 441 442 444 445 451 452 510 511 514 515 533 611 711 751 121 313 441 444 445 451 510 514 533 611 751 911 Despeses Òrgans de govern Administració en general Acció social Sanejament, abastament i distribució d'aigua Recollida, tractaments i neteja viaria Circulació i atenció ciutadana Serveis públics Promoció i difusió de la cultura Educació física, esports i esbarjo Serveis de caràcter global Carreteres, camins, veïnats i vies públiques Infraestructures d'ús públic Gestió del patrimoni Millora del medi ambient Administració financera Agricultura, ramaderia i pesca Turisme Ingressos Administració en general Acció social Sanejament, abastament i distribució d'aigua Circulació i atenció ciutadana Serveis públics Promoció i difusió de la cultura Serveis de caràcter global Infraestructures d'ús públic Millora del medi ambient Administració financera Turisme Transferències a administracions públiques 15.506.722,00 430.152,00 856.860,00 792.267,00 772.200,00 395.418,00 414.771,00 91.000,00 501.418,00 1.048.019,00 2.044.423,00 722.038,00 1.632.000,00 5.000,00 147.337,00 5.111.511,00 19.500,00 522.808,00 15.506.722,00 52.000,00 265.650,00 190.000,00 2.500,00 1.152.000,00 20.100,00 125.500,00 4.000,00 1.200,00 6.718.377,00 4.000,00 6.971.395,00

Comú de Canillo

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

8/14

Relació de despeses per econòmic
1 10 100 11 110 13 130 14 140 16 160 163 2 20 200 202 203 204 21 210 212 213 214 216 217 219 22 220 221 222 223 224 225 226 227 229 23 231 24 242 3 31 310 33 330 34 349 4 48 482 6 Despeses personal Despeses de gratificació Despeses de gratificació Personal fix Remu. bàsiques i altres remu. personal fix. Personal eventual Remu. bàsiques i altres remu. personal eventual Altre personal Altre personal Despeses socials a càrrec de l'empleador Quotes de seguretat social Despeses socials del personal Consums de béns corrents i serveis Lloguers Terrenys Edificis i altres construccions Maquinària, Instal·lacions i equipaments Lloguer de material de transport Reparacions, manteniments i conservació Reparació i conservació de terrenys i béns naturals Reparació i conservació d'edificis i altres const. Reparació de màquines, instal·lacions i equipaments Reparació i conservació de material de transport Equips informàtics Reparació i conservació de béns destinats ús públic Reparació i conservació d'altre immobilitzat Material, subministrament i altres Material d'oficina Subministraments Comunicacions Transport Primes d'assegurances Tributs Altres serveis Treballs realitzats per altres empreses Imprevistos i/o insuficiències Indemnitzacions per serveis Locomoció i desplaçaments Nous serveis Nous serveis Despeses financeres Despeses financeres de préstecs Interessos de préstecs Despeses financeres de comptes corrents Interessos de comptes corrents De dipòsits, fiances i altres Altres despeses financeres Transferències corrents A famílies i institucions sense ànim de lucre A famílies i institucions sense ànim de lucre Inversions reals 3.189.207,00 257.250,00 257.250,00 2.179.220,00 2.179.220,00 230.905,00 230.905,00 61.818,00 61.818,00 460.014,00 416.939,00 43.075,00 2.512.192,00 256.303,00 124.184,00 41.119,00 63.000,00 28.000,00 775.500,00 12.000,00 104.000,00 40.000,00 56.000,00 77.000,00 434.500,00 52.000,00 1.453.989,00 28.000,00 376.436,00 37.050,00 20.000,00 58.000,00 1.700,00 339.100,00 590.703,00 3.000,00 6.400,00 6.400,00 20.000,00 20.000,00 128.435,00 67.435,00 67.435,00 10.000,00 10.000,00 51.000,00 51.000,00 759.790,00 759.790,00 759.790,00 3.591.238,00

Comú de Canillo

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

9/14

60 602 603 604 605 606 607 608 609 61 612 613 615 616 617 618 7 74 740 8 84 840 9 91 913

Inversions noves Edificis i altres construccions Maquinària, instal·lacions i equipaments Elements de transport Mobiliari i estris Equips per a processos informació i comunicació Béns destinats a l'ús general Altre immobilitzat material Estudis i projectes d'inversió Inversions de reposició Edificis i altres construccions Maquinària, instal·lacions I equipaments Mobiliari I estris Equipaments per processos informàtics Béns destinats a l'ús general Béns mobles d'interès històric, artístic o cultural Transferències de capital A empreses de l'entitat local A empreses de l'entitat local Actius financers Dipòsits i fiances Constitució de dipòsits Passius financers Amortització de préstecs Amortització de préstecs fora del Sector Públic Total pressupost despeses

2.894.100,00 923.000,00 137.000,00 230.000,00 83.000,00 174.000,00 1.153.600,00 43.500,00 150.000,00 697.138,00 65.000,00 7.300,00 4.500,00 10.800,00 603.538,00 6.000,00 488.194,00 488.194,00 488.194,00 357.915,00 357.915,00 357.915,00 4.479.751,00 4.479.751,00 4.479.751,00 15.506.722,00

Relació d'ingressos per econòmic
1 10 100 13 130 14 140 2 20 200 3 31 310 311 312 34 340 35 350 352 353 39 391 392 Impostos directes Sobre la residència Sobre la residència Sobre activitats econòmiques Sobre radicació d'act. comercials, emp. i prof. Sobre la construcció Sobre la construcció Impostos indirectes Sobre transmissions patrimonials Sobre transmissions patrimonials Taxes, preus públics i altres ingressos Taxes i altres ingressos Per prestacions de serveis generals Sobre activitats econòmiques Sobre la propietat Immobiliària Preus públics per prestacions de serveis Per serveis de caràcter general Preus púb. ut. privativa o aprof. dom. púb. loc. Per la. ut. privativa o aprof. dom. púb. loc. Sobre la propietat immobiliària. Altres preus públics Altres ingressos Sancions Recàrrecs de constrenyiment 311.970,00 66.970,00 66.970,00 205.000,00 205.000,00 40.000,00 40.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 1.834.750,00 807.000,00 773.000,00 4.000,00 30.000,00 712.150,00 712.150,00 222.000,00 4.000,00 198.000,00 20.000,00 93.600,00 9.000,00 10.000,00

Comú de Canillo

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

10/14

399 4 42 420 5 53 536 54 540 55 550 6 61 619 7 72 720 8 87 870

Altres ingressos diversos Transferències corrents Transferències de l'Estat Transferències de l'Estat Ingressos patrimonials Dividends i participacions en beneficis Ingressos d'empreses parroquials Rendes de béns immobles Producte del lloguer de finques urbanes Productes de concessions i aprofitament especial Concessions administratives Alienació d'inversions reals Alienació de la resta d'inversions reals Alienacions d'altres inversions Transferències de Capital Transferències de l'Estat Transferències de l'Estat Actius financers Romanent de tresoreria Romanent de tresoreria Total pressupost ingressos

74.600,00 1.460.679,00 1.460.679,00 1.460.679,00 1.533.415,00 1.528.215,00 1.528.215,00 3.500,00 3.500,00 1.700,00 1.700,00 482.050,00 482.050,00 482.050,00 5.510.716,00 5.510.716,00 5.510.716,00 4.093.142,00 4.093.142,00 4.093.142,00 15.506.722,00

Comú de Canillo

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

11/14

RESUM PER CAPÍTOL PRESSUPOST INICIAL EXERCICI 2016
Ingressos
I II III IV V VI VII VIII IX IMPOSTOS DIRECTES IMPOSTOS INDIRECTES TAXES I ALTRES INGRESSOS TRANSFERÈNCIES CORRENTS INGRESSOS PATRIMONIALS Total Ingressos Corrents ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS Total Ingressos Capital Total General 311.970,00 280.000,00 1.834.750,00 1.460.679,00 1.533.415,00 5.420.814,00 482.050,00 5.510.716,00 4.093.142,00 0,00 10.085.908,00 15.506.722,00

Despeses
I II III I VI VII VIII IX DESPESES PERSONAL CONSUMS DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS DESPESES FINANCERES TRANSFERÈNCIES CORRENTS Total Despeses Corrents INVERSIONS REALS TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL ACTIUS FINANCERS PASSIUS FINANCERS Total Despeses Capital Total General 3.189.207,00 2.512.192,00 128.435,00 759.790,00 6.589.624,00 3.591.238,00 488.194,00 357.915,00 4.479.751,00 8.917.098,00 15.506.722,00

Comú de Canillo

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

12/14

Marc Pressupostari del Comú de Canillo per al temps corresponent al mandat 2016-2019
1. Introducció
1.1. Elaboració L'elaboració i l'aprovació dels pressupostos anuals de les administracions, els comuns, els organismes i les entitats subjectes a la present Llei s'han d'ajustar a un marc pressupostari general que cobrirà el període de mandat i que haurà de complir amb els requisits i condicions establerts en la Llei 32/2014 del 27 de novembre de sostenibilitat de les finances públiques i d'estabilitat pressupostària i fiscal. El marc pressupostari consisteix en una projecció pressupostària pels anys del mandat, en el que s'emmarcaran els pressupostos anuals de la legislatura. Aquest marc pressupostari contempla: a) Els objectius de sostenibilitat financera, d'estabilitat pressupostària i fiscal, establerts en la Llei 32/2014. b) Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses, tenint en compte tant la seva evolució tendencial com l'impacte de les mesures previstes pel període considerat. c) Les previsions econòmiques generals en el context de les quals s'aplicarà el marc pressupostari, durant el període de mandat. 1.2. Limitació d'endeutament El deute dels comuns inclosos els organismes públics, les entitats públiques i parapúbliques que hi estan vinculades, així com les societats públiques amb una participació dels comuns majoritària en el capital o suficient per tenir-ne el control no podrà superar el dos cents per cent (200%) de la mitja dels ingressos totals liquidats en els pressupostos corresponents als tres anys naturals immediatament anteriors, calculat d'acord amb l'establert en la Llei de les finances comunals. Qualsevol administració que superi el seu límit d'endeutament no podrà realitzar operacions d'endeutament net. 1.3. Despesa màxima permesa Els comuns inclosos els organismes públics, les entitats públiques i parapúbliques que hi estan vinculades, així com les societats públiques amb una participació dels comuns majoritària en el capital o suficient per tenir-ne el control podran incórrer en dèficit sempre i quan el deute dels mateixos no superi el dos cents per cent (200%) de la mitja dels ingressos totals liquidats en els pressupostos corresponents als tres anys naturals immediatament anteriors, calculat d'acord amb l'establert en la Llei finances. comunals 1.4. Regla de la despesa corrent o de funcionament La variació del resultat de sumar la despesa de personal, de la despesa de béns corrents i serveis, així com les transferències corrents, pressupostada tant per l'Administració general com pels comuns no podrà superar la taxa de referència del creixement del producte interior brut nacional anual. En el cas en què la taxa de variació del producte interior brut nacional anual sigui negativa, la variació dels capítols de despesa esmentats en l'apartat anterior, tant pel que fa referència a l'Administració general com als comuns, no podrà superar el zero per cent.

Comú de Canillo

En cas que el deute dels comuns inclosos els organismes públics, les entitats públiques i parapúbliques que hi estan vinculades, així com les societats públiques amb una participació dels comuns majoritària en el capital o suficient per tenir-ne el control sigui inferior al cent vuitanta per cent (180%) de la mitja dels ingressos totals liquidats en els pressupostos corresponents als tres anys naturals immediatament anteriors, calculat d'acord amb l'establert en la Llei de les finances comunals, no els hi serà d'aplicació la regla de la despesa corrent o de funcionament. 1.5. Superàvits Els superàvits de les liquidacions pressupostàries dels comuns s'aplicaran a la reducció del deute públic o a la dotació d'un compte de reserves propi de lliure disposició, que també podrà destinar-se a l'adquisició de participacions en entitats públiques o de dret públic, o en societats públiques participades pels comuns.

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

13/14

2. Evolució dels pressupostos.
El quadre1 conté la evolució prevista dels pressupostos per capítols al llarg del mandat. La base és la liquidació prevista de l'any 2015 així com els pressupostos per l'any 2016. Com a dades rellevants car remarcar l'augment important dels nivells d'inversió real al llarg del mandat que es fonamenta en una reducció de les despeses financeres.

Quadre 1. MARC PRESSUPOSTARI COMÚ DE CANILLO / PROJECCIÓ
Estat d'ingressos Total Capítol 1 Total Capítol 2 Total Capítol 3 Total Capítol 4 Total Capítol 5 Ingressos per operacions corrents Total Capítol 6 Total Capítol 7 Ingressos de capital Total Capítol 8 Total Capítol 9 Ingressos per operacions financeres INGRESSOS TOTALS Estat de despeses Total Capítol 1 Total Capítol 2 Total Capítol 3 Total capítol 4 Despeses per operacions corrents Total Capítol 6 Total Capítol 7 Despeses de capital Total Capítol 8 Total Capítol 9 Despeses financeres DESPESES TOTALS Resultat pressupostari LIQUIDACIÓ 2015 291.159 293.673 1.945.037 1.460.886 2.339.924 6.330.679 482.040 5.510.716 5.992.756 0 0 0 12.323.435 LIQUIDACIÓ 2015 3.041.049 2.412.527 204.463 757.800 6.415.839 1.585.866 340.936 1.926.802 0 1.670.648 1.670.648 10.013.289 2015 2.310.146 PREVISIÓ 2016 311.970 280.000 1.834.750 1.460.679 1.533.415 5.420.814 482.050 5.510.716 5.992.766 4.093.142 0 4.093.142 15.506.722 PREVISIÓ 2016 3.189.207 2.532.192 128.435 759.790 6.609.624 3.571.238 488.194 4.059.432 357.915 4.479.751 4.837.666 15.506.722 2016 0 PREVISIÓ 2017 315.090 282.800 1.853.098 1.460.886 1.548.749 5.460.622 482.040 5.510.716 5.992.756 0 0 0 11.453.378 PREVISIÓ 2017 3.221.099 2.557.514 40.000 767.388 6.586.001 3.606.950 493.076 4.100.026 361.494 390.475 8 10.686.035 2017 767.343 PREVISIÓ 2018 318.241 285.628 1.871.628 1.460.886 1.564.237 5.500.620 482.040 5.510.716 5.992.756 0 0 0 11.493.376 PREVISIÓ 2018 3.253.310 2.583.089 40.400 775.062 6.651.861 3.643.020 498.007 4.141.027 365.109 394.380 759.489 11.552.376 2018 -59.001 PREVISIÓ 2019 321.423 288.484 1.890.345 1.460.886 1.579.879 5.541.017 482.040 5.510.716 5.992.756 0 0 0 11.533.773 PREVISIÓ 2019 3.285.843 2.608.920 40.804 782.812 6.718.380 3.679.450 502.987 4.182.437 368.760 398.324 767.084 11.667.900 2019 -134.127

Quadre 2. Evolució de l'endeutament.
Endeutament Endeutament Comú Canillo Endeutament ENSISA Endeutament Palau de Gel Endeutament consolidat Promig ingressos 3 anys anteriors Ratio endeutament 2015 2016 2.610.575,67 - 1.782.566,33 5.765.754,00 6.517.076,00 558.106,82 375.838,95 6.057.901,82 1.858.979,40 11.653.949,55 12.165.094,55 52% 15% 2017 - 2.849.909,47 3.529.042,00 299.288,37 - 782.218,15 12.879.668,55 -6% 2018 - 3.090.908,77 1.157.689,00 220.271,22 - 2.290.519,59 12.612.461,33 -18% 2019 - 3.256.781,64 - 2.647.000,00 165.850,47 - 4.417.342,87 12.335.774,90 -36%

Comú de Canillo

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

14/14

3. Evolució de l'endeutament.
La evolució de l'endeutament es realitza a partir dels plans financers del Comú de Canillo i de les entitats participades. En el cas del comú de Canillo existeix una connexió amb el quadre 1, ja que l'endeutament bancari es redueix o s'augmenta en funció dels superàvits o dèficits pressupostaris. Els quadres anteriors permeten comprovar com, amb la situació actual i les dades disponibles està molt per sota dels nivells d'endeutament que marca la llei i mantindrà aquests nivells de sostenibilitat i estabilitat al llarg del mandat. Informe de la Intervenció General sobre el compliment de les obligacions que estableixen els articles 12 i 15 en matèria de deute, despesa permesa i dèficit públic i la seva conformitat al marc pressupostari aplicable. La Intervenció General ha supervisat els pressupostos per l'any 2016 del Comú de Canillo així com el marc pressupostari per al temps de mandat 2016-2019 tal com estableix l'article 22, punt 2 apartat b de la llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d'estabilitat pressupostària i fiscal, i hi dona la seva conformitat ja que el pressupost 2016 així com el marc pressupostari 2016-2019 compleixen els límits d'endeutament previstos a l'article 12 de la Llei 32/2014 i la despesa màxima permesa a que fa referència l'article 15 de la Llei 32/2014. Canillo, 3 de febrer de 2016
P.O. del Comú La Secretària general Núria López Selles El cònsol major Josep Mandicó Calvó

Comú de Canillo

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015