Ordinació  Ordinació de preus públics de l'exercici 2016
Núm. 11

10 de febrer del 2016

1/13

Ordinacions i reglaments
ORDINACIÓ
Atesos: El marc de l'autonomia administrativa i financera al que fa referència l'apartat 2n. de l'article 80 de la Constitució. El que disposa la Llei Qualificada de delimitació de competències dels comuns. La Llei 21/2014 del 16/10/2014 de bases de l'ordenament tributari, en relació al procediment de constrenyiment. El Capítol II del Títol III de la Llei 10/2003 de 27 de juny de les Finances Comunals. El que disposa el Codi de l'Administració. El Comú de Canillo, en la sessió ordinària de Consell de data 3 de febrer del 2016, ha aprovat la següent:

ORDINACIÓ DE PREUS PÚBLICS
Capítol I. Disposicions generals
Article 1. Exercici de la potestat normativa Sota el principi d'autogovern els comuns del Principat d'Andorra administren i gestionen els seus recursos propis i exerceixen la potestat normativa que preveu la Constitució, la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, la Llei de bases de l'ordenament tributari i la Llei de les finances comunals. Entre els recursos de dret públic de naturalesa no tributaria s'hi troben els preus públics, que s'estableixen i modifiquen mitjançant ordinació. Article 2. Definició i contingut de l'Ordinació de preus públics Aquesta Ordinació regules els trets essencials del catàleg dels preus públics que ofereix el Comú, en relació a la seva naturalesa jurídica, fet generador, obligats al pagament, imports i condicions de pagament, conforme al que preveu el Títol III, Capítol II de la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals. Tenen la consideració de preus públics, les contraprestacions exigides pel Comú per la prestació de serveis públics, la realització d'activitats o de funcions administratives, quan no siguin de sol·licitud o de recepció obligatòria, sempre i quan concorrin alguna de les següents circumstàncies: a) Que es tracti de la utilització d'un bé de domini públic b) Que la persona interessada sol·liciti el servei o la prestació de forma voluntària c) Que el servei pugui ser prestat pel sector privat amb lliure concurrència

Comú de Canillo

Article 3. Obligats al pagament Els obligats al pagament dels preus públics comunals son les persones que se'n beneficien de la realització de serveis o activitats per part del Comú. Article 4. Obligacions accessòries El Comú pot demanar i exigir a les persones obligades al pagament dels preus públics, les declaracions o aportacions d'informació que consideri necessàries per a determinar les dades o els elements referents als serveis i que siguin necessàries per a l'aplicació de les tarifes.

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

2/13

Tret que existeixin normes específiques que ho prohibeixin el Comú pot suspendre la prestació dels serveis o la realització d'activitats sotmeses a preu públic quan les persones obligades al pagament incompleixin l'obligació d'aportar declaracions o les dades sol·licitades, quan obstaculitzin les comprovacions o quan no satisfacin les quotes vençudes, sense perjudici d'exigir els pagaments dels preus públics, els recàrrecs i interessos moratoris acreditats. Article 5. Aplicació i gestió Els imports dels preus públics s'estableixen i modifiquen mitjançant Ordinació. El Comú és l'encarregat de la gestió, el cobrament, la comprovació, la recaptació, la inspecció i qualsevol altre funció referent als preus públics. Article 6.Import L'import dels preus públics es determina de tal manera que cobreixi, com a mínim, el cost del servei o l'activitat que es presta i prenent en consideració el preu de mercat que correspongui per l'aprofitament d'aquest servei per part de la persona sol·licitant. Tanmateix, quan per raons de política social s'aconselli i es justifiqui, el Comú podrà establir preus públics per sota del cost dels serveis prestats. Les propostes per a l'establiment o modificació dels imports dels preus públics que s'exigeixin han d'anar acompanyades d'una memòria que en motivi i justifiqui la quantia. Els preus públics inclosos en l'Ordinació no comprenen l'Impost General Indirecte, que es repercutirà d'acord amb la normativa que el regula. Si la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic comunal comporten la destrucció o el deteriorament de tot o part dels seus elements, el Comú pot exigir la consignació d'un dipòsit equivalent al cost estimat de la reconstrucció o de la reparació d'aquells elements, sense perjudici de la liquidació definitiva del cost real de la reconstrucció o de la reparació, que s'abonarà en el moment en que finalitza la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic comunal. Article 7. Exigibilitat Amb caràcter general, els preus públics són exigibles des de l'inici de la prestació del servei al que es refereixen. Tanmateix, es poden exigir pagaments anticipats o dipòsits previs a la realització del serveis. En aquest cas, si el servei no s'arriba a prestar per motius no imputables al sol·licitant, el Comú ha de retornar l'import conjuntament amb els interessos corresponents. En cas d'impagament, els deutes derivats dels preus públics poden ser exigits per la via administrativa i, en conseqüència, per via de constrenyiment, d'acord amb el procediment previst en la Secció Tercera, Capítol II, de l'Ordinació Tributària comunal vigent per l'any 2016. Article 8.Responsabilitats Les accions i les omissions, tant intencionades com culposes, que ocasionen, directament o indirectament, perjudici econòmic a les oficines comunals determinen l'exigència de responsabilitat civil, penal i administrativa, segons els casos.

Comú de Canillo

Article 9.Prescripció Prescriu al cap de tres anys: a) La facultat del Comú de liquidar els deutes per altres ingressos de dret públic, entre els que s'hi troben els derivats dels preus públics. El termini de prescripció comença a partir de la realització del fet generador o del naixement de l'obligació correlativa. b) El dret del Comú d'exigir el pagament dels deutes liquidats. El termini de prescripció s'inicia amb la notificació de la liquidació.

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

3/13

c) La potestat d'imposar sancions pecuniàries. El termini de prescripció es compta a partir del dia en que es comet la infracció. La prescripció dels drets econòmics s'aplica d'ofici mitjançant resolució de l'òrgan competent. Article 10. Formes de pagament Com a norma general, el pagament dels preus públics es fa efectiu a les oficines o en la mateixa instal·lació comunal. Els preus públics de tracte successiu seran facturats mitjançant càrrec domiciliat al compte de l'entitat bancària del Principat designada per l'obligat al pagament o bé per ingrés efectiu a les oficines comunals. Article 11. Dipòsit previ Es podran exigir pagaments anticipats o dipòsits previs a la realització del servei, i si el servei no s'arriba a prestar per motius no imputables a la persona sol·licitant, el Comú ha de retornar l'import. Article 12. Reclamació de preus públics Els deutes derivats dels preus públics poden ser exigits per la via administrativa i, en conseqüència, per la via del constrenyiment.

Capítol II. Preus públics per la utilització privativa o aprofitament especial degudament autoritzat dels subsòl o vol d'un bé de domini públic

Secció primera. Rètols i publicitat a la via pública.
Article 13. Instal·lació de rètols i publicitat 1. Constitueix el fet generador l'autorització per al subministrament de rètols oficials indicadors d'activitats comercials, industrials, empresarials i professionals degudament autoritzades per radicar-se a la parròquia de Canillo. Així mateix també constitueix fet generador l'autorització per a la instal·lació de rètols publicitaris anunciant activitats comercials, industrials, empresarials i professionals degudament autoritzades per radicar-se a la parròquia de Canillo. 2. Imports d'aquest preu públic: L'import d'aquest preu públic s'estableix com segueix: Rètol oficial indicador: - Manteniment: 80 euros/any - Instal·lació: 60 euros - Preu del rètol: 300 euros (560 euros doble cara) - Rètol publicitari: 320 euros/m2 3. El preu públic corresponent a l'autorització dels rètols publicitaris i oficials indicadors merita a la data de la resolució favorable. 4. El pagament s'efectua a la data de la resolució favorable directament a les oficines comunals o per càrrec domiciliat al compte de l'entitat bancària del Principat que el beneficiari designi, aquest darrer sistema de pagament és obligatori pel que fa a les liquidacions anyals successives.

Comú de Canillo

Secció segona. Instal·lació temporal d'elements a la via pública. Guals i estacionaments reservats. Terrasses.
Article 14. Instal·lació temporal d'elements a la via pública 1. El fet generador és l'autorització favorable d'ocupació de la via pública per a la col·locació temporal de tanques d'obra, grues, bastides, contenidors, maquinària o altre material. 2. L'import d'aquest preu és de 3,15 euros per metres lineals i dia.

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

4/13

3. En cas d'ocupació temporal derivada de la realització d'una obra major de durada superior als tres mesos, l'import és el següent: - Durant el primer any de 0,32 euros per metre lineal i dia. - Segon i tercer any de 0,42 euros per metre lineal i dia. 4. Aquest preu públic merita el primer dia de l'emplaçament del corresponent element a la via pública. El pagament del seu import es realitza en el moment de presentar la sol·licitud, però en el supòsit d'ocupació derivada de l'apartat 3r, el pagament s'efectua en el moment del lliurament de la resolució favorable, per ingrés davant les oficines comunals, o per càrrec domiciliat al compte de l'entitat bancària del Principat que designi l'obligat. 5. L'emplaçament temporal d'elements a la via pública requerirà la prèvia autorització del Comú el qual marcarà els indrets de col·locació. Article 15. Guals i estacionaments reservats 1. El fet generador és l'autorització per la ubicació d'un gual o un estacionament reservat. 2. L'import d'aquest preu és el següent: Imports: a) Placa de gual: 12,00 euros b) Pal i senyalització vertical de reserva d'estacionament: 176,00 euros c) Llicència de gual i manteniment de la senyalització horitzontal: - Permanent: 79,00 euros per metre lineal a l'any. - Per 12 hores (de 9 a 20 hores): 40,00 euros per metre lineal a l'any. d) Llicència de reserva d'estacionament i manteniment de la senyalització horitzontal: - Permanent: 79,00 euros per metre lineal a l'any - Per 12 hores (de 9 a 20 hores): 40,00 euros per metre lineal a l'any. e) Placa de gual provisional d'obres: 12,00 euros f) Llicència de gual provisional d'obres i manteniment de la senyalització horitzontal: - Permanent: 9,50 euros mensuals per metre lineal (preu mínim mensual) - Per 12 hores: 5,25 euros mensuals per metre lineal (preu mínim mensual) 3. El preu públic es merita des de l'autorització favorable. El pagament dels imports referits a l'anterior apartat amb les lletres c) i d) s'efectua anyalment. Pel que fa els imports relacionats amb les lletres a) i b) es fan efectius en el moment de la resolució favorable, i cada vegada què sigui necessària la seva restitució. 4. El pagament s'efectua directament a les oficines comunals, en cas de primeres autoritzacions, i per càrrec domiciliat al compte que el beneficiari designi en una entitat bancària del Principat, pel que fa a les liquidacions anyals successives. 5. El Comú es reserva el dret de retirar els elements de senyalització instal·lats, en cas d'impagament. Article 16. Terrasses 1. El fet generador d'aquest preu és l'autorització de reserva d'espai a la via pública per a la instal·lació temporal de terrasses de bars i restaurants (Reglament de 25-4-2013 regulador de les autoritzacions de terrasses de bar de la parròquia de Canillo, Bopa núm.22 de data 15/05/2013). 2. La instal·lació en espais públics de terrasses de bars i restaurants o establiments amb activitats anàlogues, es limita al període indicat en la sol·licitud d'instal·lació. Fora d'aquest període, els titulars de les corresponents autoritzacions o llicències han de retirar tots els elements que ocupin els espais públics. En cas contrari, el Comú pot retirar-los, i en aquest supòsit van a càrrec del titular de l'autorització o llicència totes les despeses que l'actuació pugui generar, a banda de les sancions que s'escaiguin

Comú de Canillo

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

5/13

3. Les persones sol·licitants de l'autorització o llicència han d'acreditar, de forma prèvia a l'obtenció de la resolució administrativa i durant la seva vigència, la contractació i manteniment d'una pòlissa d'assegurança que garanteixi suficientment els riscos i danys que es puguin derivar de la instal·lació, utilització i desmuntatge de la terrassa, ja sigui per respondre davant el comú o terceres persones. 4. L'import d'aquest preu s'estableix com segueix: 3,00 euros/m2 per mes. (la fracció mínima és un mes) 5. El preu públic merita en la data de la resolució favorable. 6. El pagament s'efectua en el moment del lliurament de l'autorització, a les oficines comunals o per càrrec domiciliat al compte de l'entitat bancària del Principat que el beneficiari designi. Article 17. Aparcament en zones d'estacionament regulat 1. Fet generador La utilització de zones d'estacionament regulat en espais públics durant els horaris de 9 a 13 i de 15 a 20 hores durant tots els dies de la setmana. 2. Imports A) En quant les zones blaves: Import mínim: 0,20 euros (que equival a 15 minuts). La primera hora és gratuïta. B) Pel que fa les zones blaves d'alta rotació: l'import mínim: 0,20 euros (que equival a 12 minuts). La durada màxima serà de 3 hores (3 euros). C) Regularització de l'excés, únicament en zones blaves (per tant no aplicable en les zones blaves d'alta rotació) de l'excés establert al tiquet corresponent, efectuada dins del mateix dia mitjançant els aparells expenedors habilitats: 6 euros. D) Abonament per l'any 2016 en zones blaves (no aplicable en zones blaves d'alta rotació): - 150 euros - 50 euros (pèrdua acreditada de l'abonament) - 0 euros, per als propietaris de vehicles elèctrics i de vehicles híbrids endollables. E) Abonament temporada d'esquí en zones blaves (no aplicable en zones blaves d'alta rotació i a l'aparcament del Regí a Soldeu) vàlid d'1 de desembre 2015 a 30 d'abril de 2016: 90 euros. F) Tarifa diària: Preu fix de 3,00 euros, de les 8h a les 20h. Aplicable a Canillo, Soldeu i Incles, i no aplicable a les zones blaves d'estacionament d'alta rotació. 3. Condicions d'ús 3.1. El tiquet de parquímetre o comprovant horari d'estacionament s'ha de col·locar en un lloc visible a l'interior de parabrisa del vehicle, per tal que es pugui comprovar des de l'exterior. 3.2. Els abonaments corresponents s'acrediten de la forma següent: - En quant l'abonament anyal: mitjançant una targeta numerada que facilita el Comú, la qual s'ubica a l'interior del vehicle, a sobre del tauler de comandament, de forma que sigui visible exteriorment. L'abonament gratuït anual per als vehicles elèctrics i per als vehicles híbrids endollables, la targeta numerada conté la matrícula del vehicle i serà, per tant, intransferible. - Pel que fa l'abonament de temporada d'esquí: mitjançant una etiqueta adhesiva que facilita el Comú, la qual s'enganxa a l'interior en la part superior del vidre davanter del vehicle, de forma que sigui visible exteriorment. 3.3. Els usuaris de l'estacionament limitat a les zones blaves no podran romandre estacionats en la mateixa plaça durant més de 48 h seguides. 4. Sancions La sanció per manca de tiquet de parquímetre, per tiquet caducat o per manca d'abonament anyal corresponent és de 20,00 euros.

Comú de Canillo

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

6/13

La sanció per estacionament de més de 48 h seguides en la mateixa plaça és de 20,00 euros. Els vehicles que fora de l'horari regulat, s'estacionin en aquests espais, bé perquè hagin sobrepassat el límit horari o bé perquè no disposin del tiquet o abonament corresponent que els permeti l'estacionament, podran ser traslladats al dipòsit comunal, les despeses de trasllat i pupil·latge corresponents, a més, hauran de ser abonades en el moment de la seva retirada. 5. Pagament El pagament s'efectua abans de la retirada del corresponent tiquet lliurat pels aparells expenedors habilitats. Pel que fa al pagament dels abonaments, s'efectua en el moment del lliurament, en les dependències comunals.

Capítol III. Preus públic per la prestació de serveis
Article 18. Escola Bressol 1. El fet generador és beneficiar-se de la prestació del servei d'escola bressol i de guarda ocasional (Reglament de funcionament del servei de l'Escola Bressol Les Orenetes i del seu servei ocasional, BOPA núm. 37 de data 7/05/2008) 2. Els imports són els següents: - Pensió completa: 328 euros mensuals - Mitja pensió matí: 225 euros mensuals - Mitja pensió tarda: 201 euros - Guarda ocasional: 2,85 euros/hora - Àpat guarda ocasional: 3,15 euros/àpat - Berenar guarda ocasional: 2,15 euros/berenar 3. Bonificacions: Els pares que porten més d'un infant a l'escola en un mateix període de temps poden gaudir de descomptes d'un 30% sobre la quota del segon fill i d'un 50 % en el cas d'un tercer fill o successius. Per motiu d'absències de qualsevol tipus s'aplicarà un descompte d'un 25% sobre la tarifa quan es realitzi un mes sencer, sempre que es notifiqui a la direcció. En cas de baixa temporal i sempre que aquesta no superi els tres mesos, s'aplicarà una quota de reinscripció de 245 euros en el moment de la reincorporació per al infants que assisteixen en jornada completa, per als infants de matí 165,50 euros i per als infants de tarda 148 euros. 4. El preu públic merita en el moment de l'acceptació de la inscripció al servei. Si l'infant comença a rebre el servei corresponent abans del dia 15è del mes en qüestió, la quota que es cobrarà serà la íntegra mensual, llevat del cas que l'infant comenci a partir del dia 16è (inclòs) en què caldria fer efectiu el 50% de la quota corresponent. Així mateix si l'infant es dóna de baixa del servei abans del dia 15è del mes escaient, i ho ha comunicat per escrit abans del dia 5 del mateix mes, es cobrarà el 50% de la quota íntegra. Fora d'aquests esmentats supòsits la quota que es cobrarà serà del 100%. 5. El pagament es realitza mensualment a principis de cada mes, per càrrec domiciliat al compte de l'entitat bancària del Principat que designi el beneficiari, o subsidiàriament davant les oficines comunals. En el supòsit de guarda ocasional o per períodes puntuals el pagament s'efectua a l'avança de la utilització del servei, per càrrec domiciliat al compte de l'entitat bancària del Principat que designi el beneficiari, o subsidiàriament davant les oficines comunals. Article 19. Esplai "Els Estels" 1. El fet generador és beneficiar-se de la prestació del servei d'esplai (Reglament de l'Esplai Els Estels del Comú de Canillo i del seu servei ocasional, BOPA núm. 59 de data 30/07/2009).

Comú de Canillo

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

7/13

2. Els imports són els següents: - Esplai extraescolar tot el dia matí i tarda: 91 euros/mensual - Esplai extraescolar matí (8h a 9h30): 34 euros/mensual - Esplai extraescolar tarda(16h a 20h30): 71 euros/mensual - Dimecres tarda: 32 euros/mensual - Preu/setmana puntual (matí i tarda): 38,5 euros/setmana - Servei ocasional: 2,85 euros/hora - Esplai de vacances escolars tot el dia (8h a 20h30): 52 euros/setmana - Esplai de vacances escolars mig dia (8h a 14h30 o 14h a 20h30): 26 euros/setmana - Esplai de vacances escolars pels nens inscrits en la modalitat mensual a l'esplai: 26 euros/setmana. - Esplai vacances escolars àpats: 3,15 euros/dia Durant les vacances d'estiu 2016: - Esplai de vacances estiu tot el dia (8h a 20h30): 52 euros/setmana - Esplai de vacances estiu mig dia (8h a 14'h30 o 14h a 20h30): 26 euros/setmana - Servei ocasional: 2,85 euros/hora - Esplai vacances estiu àpats: 3,15 euros/dia Fora d'aquests períodes i en cas que el Ministeri d'Educació i Cultura, en el seu calendari, afegís un dia o dos dies de festa puntual (pont) l'import per dia serà de 10,30 euros més l'àpat. 3. Bonificacions: Els pares que porten més d'un infant a l'esplai en un mateix període de temps poden gaudir de descomptes d'un 30% sobre la quota del segon fill i d'un 50 % en el cas d'un tercer fill o successius. Per motiu d'absències de qualsevol tipus s'aplicarà un descompte d'un 25% sobre la tarifa quan es realitzi un mes sencer, sempre que es notifiqui a la direcció. 4. El preu públic merita en el moment de l'acceptació de la inscripció al servei. Si l'infant comença a rebre el servei corresponent abans del dia 15è del mes en qüestió, la quota que es cobrarà serà la íntegra mensual, llevat del cas que l'infant comenci a partir del dia 16è (inclòs) en què caldria fer efectiu el 50% de la quota corresponent. Així mateix si l'infant es dóna de baixa del servei abans del dia 15è del mes escaient, i ho ha comunicat per escrit abans del dia 5 del mateix mes, es cobrarà el 50% de la quota íntegra. Fora d'aquests esmentats supòsits la quota que es cobrarà serà del 100%. 5. El pagament dels serveis mensuals es realitza també mensualment a principis de cada mes per càrrec domiciliat al compte de l'entitat bancària del Principat que designi el beneficiari o subsidiàriament davant les oficines comunals. Pel que fa al servei ocasional, la modalitat de preu per setmana i els àpats, el pagament s'efectua a final de mes de la utilització del servei, per càrrec domiciliat al compte de l'entitat bancària del Principat que designi el beneficiari, o subsidiàriament davant les oficines comunals. Article 20. Activitats per al Punt Jove organitzades per la Comissió de Social 1. El fet generador és beneficiar-se de la prestació de les diferents activitats organitzades per la Comissió de Social dins de l'àmbit del Punt Jove. 2. Els imports són: - Curs escolar: 52 euros, en concepte de matrícula, per aquells infants que gaudeixen cada dia del servei del Punt Jove. Es realitzarà un descompte d'un 30% en el segon i d'un 50% en el tercer germà inscrit al Punt Jove. - Període de vacances: 10,30 euros per setmana pel que fa a les vacances escolars i estiu per joves matriculats al Punt Jove. - Per joves que no estiguin matriculats: 21 euros per setmana pel que fa les vacances escolars i estiu. - Àpats vacances escolars: 3,15 euros/àpat 3. El preu públic merita en el moment de sol·licitar la prestació. 4. El pagament s'efectua abans d'iniciar la corresponent activitat a les mateixes instal·lacions del Punt Jove.

Comú de Canillo

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

8/13

Article 21. Activitats per a la gent gran organitzades per la Comissió de Social 1. El fet generador és beneficiar-se de la prestació dels diferents serveis cursos i tallers i activitats organitzades per la Comissió de Social. 2. Els imports són: Classes de Gimnàstica: 52 euros trimestrals per 1,5h setmanals Taller de Memòria: 31 euros trimestrals per 1,5h setmanals. 4. El preu públic merita en el moment de sol·licitar la prestació. 5. El pagament s'efectua de forma trimestral abans d'iniciar el corresponent trimestre, per càrrec domiciliat a l'entitat bancària del Principat que designi el beneficiari, o subsidiàriament davant les oficines comunals. Article 22. Activitats organitzades per la Comissió de Turisme 1. El fet generador és beneficiar-se de la prestació dels diferents serveis i participar en les activitats que organitza la Comissió de Turisme 2. Els imports són els següents: - Itinerari cultural: 2,00 euros. 3. El preu públic merita en el moment de sol·licitar la prestació. 4. El pagament s'efectua o bé abans d'iniciar l'activitat o gaudir del servei davant de l'oficina de turisme o oficines comunals, o bé per liquidació com a màxim al mes d'octubre per part dels establiments d'allotjament mitjançant transferència bancària al compte de l'entitat bancària que designi el Comú de Canillo. Article 23. Subministrament d'aigua i de comptadors 1. El fet generador és beneficiar-se, conjunta o separadament dels serveis següents: - Subministrament d'aigua potable de la xarxa pública - Subministrament de comptador - Manteniment de comptador - Canvi de contracte 2. L'import dels serveis és el següent: - Subministrament d'aigua potable de la xarxa pública, segons el volum de consum trimestral: - Fins a 30 metres cúbics: 0,37 euros per m3. - Des de 31 metres cúbics a 55 metres cúbics: 0,50 euros per m3 - Més de 55 metres cúbics: 0,70 euros per m3 En qualsevol cas s'ha de facturar un mínim de 10 m3 mensuals - Subministrament de comptador d'una polsada de diàmetre: 2,25 euros mensuals, superior a una polsada de diàmetre: 5,40 euros mensuals (aquest import inclou l'arrendament del comptador). - Manteniment de comptador: 4,50 euros mensuals - Canvi de contracte: 76,50 euros

Comú de Canillo

3. El pagament d'aquest preu públic s'efectua de forma trimestral i a fi de trimestre, excepte en el cas del canvi de contracte que serà en el moment de la sol·licitud. - Pel que fa el subministrament d'aigua potable de la xarxa pública: És trimestral i es fa efectiu a trimestre vençut, en funció dels m3 consumits (amb un mínim de 10 m3 mensuals), conjuntament amb l'import relatiu al manteniment de comptador, per càrrec domiciliat al compte de l'entitat bancària del Principat que designi el beneficiari, o subsidiàriament per ingrés a les oficines comunals. - En quant al subministrament de comptadors i el canvi de contracte: S'efectua per càrrec domiciliat al compte de l'entitat bancària del Principat que designi el beneficiari o subsidiàriament per ingrés a les oficines comunals.

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

9/13

Article 24. Lloguer i venda de columbaris, nínxols i tombes, i serveis funeraris 1. El fet generador és l'adquisició o lloguer de columbaris, nínxols o de tombes, o la prestació del servei funerari d'exhumació per als arrendataris de nínxols. 2. L'import d'aquest preus s'estableix com segueix: - Lloguer de columbari (2 urnes) per un període de 4 anys: 150,00 euros/període. - Venda de columbari (2 urnes): 300,00 euros. - Lloguer de columbari (4 urnes) per un període de 4 anys: 225,00 euros/període. - Venda de columbari (4 urnes): 450,00 euros. - Venda de tomba: 4.359,00 euros. - Venda de nínxol: 520,00 euros - Lloguer de nínxols per un període de 6 anys: 264,00 euros/període. - Servei d'obra de tancament de nínxol: 105,00 euros per acte. 3. El preu públic merita en el moment de l'adquisició o inici del lloguer i en el cas de serveis funeraris en el moment de la seva demanda. En el cas de lloguer el pagament de l'import s'efectua a l'inic de cada període. 4. El pagament s'efectua directament a les oficines comunals, en els casos d'adquisició o inici del lloguer, i pels períodes de lloguer, per càrrec domiciliat al compte de l'entitat bancària del Principat que designi el beneficiari. Article 25. Aparcament comunal 1. El fet generador és la utilització de les places d'aparcament d'edificis comunals. 2. Els imports per l'aparcament del Telecabina i l'aparcament del Riu s'estableixen de la manera següent: - Primera hora: gratuïta - Tarifa de dia (8h a 20h): - La 2ª hora, preu per fracció de 15 minuts: 0,45 euros - De la 3ª a la 5ª hora, preu per fracció de 15 minuts: 0,40 euros - De la 6ª a la 12ª hora, preu per fracció de 15 minuts: 0,15 euros - Tarifa de 12 a 24 hores: 10,50 euros - Tarifa diürna (de 8h a 20h): 3,00 euros - Tarifa nocturna (de 20h. a 8h.): 4,20 euros - Abonament diürn (7h a 21h) per 12 mesos: 37,80 euros mensuals - Abonament diürn (7h a 21 h) per menys de 12 mesos: 43,05 euros mensuals - Abonament nocturn (19 h a 9 h) per 12 mesos: 29,40 euros mensuals - Abonament nocturn (19h a 9h) per menys de 12 mesos: 34,15 euros mensuals - Abonament complet per 12 mesos: 65 euros mensuals - Abonament complet per menys de 12 mesos: 75 euros mensuals. - Abonament complet motos per 12 mesos: 28,35 euros mensuals. - Venda de tarja d'aparcament: 4,20 euros. - Venda de tarja d'abonament 24 hores: 7,20 euros. 2. Els imports per l'aparcament dels Arenys s'estableixen de la manera següent: - Primera hora: gratuïta - Tarifa de dia (8h a 20h): - De la 2ª a la 6ª hora, preu per fracció de 15 minuts: 0,25 euros - Des de la 7ª a la 12ª hora, preu per fracció de 15 minuts: 0,15 euros - Tarifa diürna (de 8h a 20h): 3,00 euros - Tarifa de 12 a 24 hores: 7,15 euros 3. El preu públic merita des de l'autorització per utilitzar el servei d'aparcament o des de l'entrada del vehicle. 4. El pagament s'efectua abans de retirar el vehicle en els casos d'utilització del servei per tarifa fraccionada mitjançant el sistema d'expenedors automàtics o bé davant la caixa de l'aparcament. Pel que fa al pagament dels abonaments el pagament és mensual i es realitza a l'avança de cada mensualitat.

Comú de Canillo

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

10/13

Article 26. Servei d'atenció domiciliària 1. El fet generador la prestació del servei d'atenció domiciliària, segons el previst en l'Ordinació del servei d'Atenció domiciliària del Comú de Canillo (BOPA núm. 12 de data 16 /12/2004). 2. L'import d'aquest preu públic és de 9 euros/hora. 3. El meritament es produeix en el moment de gaudiment del servei. 4. El pagament s'efectua mensualment per càrrec domiciliat al compte de l'entitat bancària del Principat que designi el beneficiari, o bé, en els supòsits de serveis puntuals, a la finalització del servei, directament a les oficines comunals. Article 27. Activitats per infants i adults organitzades per la Comissió de Cultura i Esports i serveis de biblioteca 1. El fet generador és la prestació dels diferents serveis, cursos, tallers, activitats organitzats per la Comissió de Cultura i Esports. 2. Els imports es detallen a continuació: - Activitats per a infants curs 2015-2016: - 1 hora setmanal: 44 euros el trimestre. - Dibuix, 2 hores setmanals: 88 euros el trimestre - Teatre, 2 hores setmanals: 88 euros el trimestre - Futbol, 2 hores setmanals: 88 euros el trimestre - Dansa, 2 hores setmanals: 88 euros el trimestre - Informàtica, 1 hora setmanal: 44 euros el trimestre - Anglès, 1 hora setmanal: 48 euros el trimestre - Anglès, 1,30 hores setmanals: 72 euros el trimestre - Anglès, 2 hores setmanals: 96 euros el trimestre - Activitats per adults curs 2015-2016: - 1 hora setmanal: 54,50 euros el trimestre - Dibuix, 2 hores setmanals: 109 euros el trimestre - Dibuix, 4 hores setmanals: 174,00 euros el trimestre - Dibuix, 6 hores setmanals: 239 euros el trimestre - Ioga, 1,30 hores setmanals: 81,75 euros el trimestre - Ioga, 3 hores setmanals: 139,50 euros el trimestre - Teatre, 2 hores setmanals: 109 euros el trimestre - Informàtica, 2 hores setmanals: 109 euros el trimestre Durant els períodes de vacances escolars no es realitzaran classes. El preu de les inscripcions no inclou el material necessari per desenvolupar els cursos (llibres de text, inscripcions federatives, o altres) - Serveis administratius a la biblioteca: - Connexió a Internet: els 30 primers minuts gratuïts; cada 10 minuts següents 0,20 euros - Escanejat: 0,20 euros - Còpies en format DIN A4 blanc i negre: 0,21 euros - Còpies en format DIN A3 blanc i negre: 0,29 euros - Còpies en format DIN A4 color: 0,50 euros - Còpies en format DIN A3: 0,80 euros - Entrada al Museu de les dues rodes (M2R): - Individual Museu de la Moto 5 euros - Grups (+15 pax) al Museu de la Moto: 2,5 euros i una gratuïtat al 16è usuari - Escolars d'Andorra: gratuït - Escolars externs 2,5 euros - Tarja Magna i Carnet Jove d'Andorra i extern 2,5 euros

Comú de Canillo

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

11/13

- Menors de 12 anys: gratuït - Agències de viatges d'Andorra al Museu de la Moto 2,5 euros i una gratuïtat al 16è usuari en el cas de grups. - Abonament conjunt Megawat, Casa Cristo, Museu Nacional de l'Automòbil i museu de la Moto de Canillo 9 euros - Entrada "Passaport Andorra": 19 euros - Entrada "Pack 3 museus" (Canillo-Bassella-Barcelona): 7 euros Tots els ciutadans andorrans (nacionals residents al país) gaudiran d'entrada gratuïta el 1r i el 3r dissabte de cada mes al llarg de l'any, prèvia acreditació. Material de marxandatge del museu: - Llibre promocional del Museu: 9,30 euros - Clauer: 4,70 euros - Samarretes Museu de la Moto: 15,70 euros - Tassa: 6,30 euros - Llapis de colors: 2,62 euros - Llapis en animal: 2,52 euros 3. Bonificacions a les activitats: - Als germans i/o pares dels inscrits, i qualsevol inscrit si fan més d'una activitat: 10%. - Per als infants que assisteixin a l'esplai i facin alguna activitat extra escolar: 10%. - Per als posseïdors de la tarja magna: 25% 4. El meritament es produeix en el moment de la sol·licitud del servei. 5. El pagament s'efectua en el moment de rebre el servei, en cas de serveis puntuals. Pel que fa als cursos, el pagament s'efectua de forma trimestral, per càrrec domiciliat a l'entitat bancària que designi el beneficiari Article 28. Celebració de casaments civils per les autoritats comunals. 1. El fet generador és la celebració de casaments civils per les autoritats comunals. 2. Els imports són els següents: Dies feiners en horari laboral: 20 euros. Dissabtes, diumenges i festius: 80 euros. 3. El pagament s'efectua en el moment de sol·licitar el servei de casament, a les oficines comunals.

Capítol IV. Preus públics per la prestació de serveis administratius
Article 29. Servei de venda de documentació en general 1. El fet generador és la venda de documentació administrativa que sol·liciti el beneficiari. 2. Els imports són els següents: - Fotocòpies i impressions en format DINA4: 0,21 euros/pàgina blanc i negre, 0,50 euros/pàgina color. - Fotocòpies i impressions en format DINA3: 0,29 euros/pàgina blanc i negre i 0,80 euros/pàgina color. - Impressió i fotocòpies de plànols: 10,10 euros per plànol - Digitalització plànols en CD: 28,35 euros/CD - La legalització de còpia comporta el pagament suplementari de 5,25 euros. - Venda del CD del POUP: 13,65 euros/CD - Venda de plecs de bases: 5,00 euros. - Venda de plec de bases en suport informàtic: 10,00 euros. 3. El meritament es produeix a la sol·licitud del servei. 4. El pagament s'efectua davant les oficines comunals.

Comú de Canillo

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

12/13

Article 30. Venda de publicacions 1. El fet generador és l'adquisició d'una publicació en qualsevol format o d'altres elements distribuïts pel Comú. 2. Els imports són els següents: - Còmic Super lopez "les muntanyes voladores": 8,00 euros pvp, per llibreries 6,50 euros. - Fotografia "Henri Gaussen": 13,00 euros, per llibreries 10,00 euros. - Històric "125 anys de flama solidaria": 20,00 euros, per llibreries 16,00 euros. - "La Parròquia de Canillo ara fa temps" - Vol. 1: 19,00 euros pvp, per llibreries 15,00 euros. - Vol. 2: 31,50 euros pvp, per llibreries 23,50 euros. - "Guia de Canillo": 4,00 euros pvp, per llibreries 3,05 euros. - "Guia de Flors": 12,05 euros pvp, per llibreries 9,25 euros. - "Guia de Natura, muntanya i esports": 2,00 euros. - "Llibre de Marques": 45,00 euros pvp, per llibreries 40,00 euros. - "Llibre de la Societat de la Crema": 20,00 euros pvp, per llibreries 16,00 euros. - "Rixes, litigis, plet i debat": 28,00 euros, per llibreries 22,00 euros. - "Camins d'Andorra": 5,00 euros, per llibreries 4,00 euros. - Llibre 2a edició de Nostres Arrels, de venda exclusiva a la biblioteca de Canillo, per un import de 30,00 euros i per llibreries 25,00 euros. 3. El meritament es produeix en el lliurament de la publicació. 4. El pagament s'efectua davant les oficines comunals Article 31. Itineraris d'iniciativa privada 1. El fet generador és la instal·lació de senyalitzacions d'itineraris d'iniciativa privada regulats a l'Ordinació de senyalització d'itineraris d'iniciativa privada (BOPA núm. 72, de 24.11.2011). 2. Els imports són els següents: Instal·lació de plaques i fites: 13,50 euros / hora Subministrament de la placa: 3,50 euros Subministrament de la fita: 46,50 euros Ocupació del sòl: 10,00 euros any per senyal

Comú de Canillo

3. El meritament es produeix en el moment de lliurament o instal·lació dels elements o l'1 de gener de cada any. 4. El pagament s'efectua davant les oficines comunals Article 32. Activitats esportives de les Setmanes joves 1. El fet generador és la realització d'activitats esportives en el marc de les Setmanes Joves. 2. Els imports són els següents:

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

13/13

Preu no resident VELA ENROLLA'T ESPORTS D'AVENTURA VOLTA ANDORRA A PEU HÒQUEI GEL CAMP FREESTYLE CAMPUS VOLEI PLATJA 495,00 euros 100,00 euros 290,00 euros 215,00 euros 74,75 euros 142,00 euros 21,50 euros

Preu no resident amb descompte carnet jove 420,75 euros 85,00 euros 246,50 euros 182,75 euros 63,54 euros 120,70 euros 18,30 euros

Preu resident 376,00 euros 59,00 euros 147,50 euros 118,00 euros 34,50 euros 120,00 euros 18,00 euros

Preu resident amb descompte carnet jove 319,60 euros 50,15 euros 125,40 euros 100,30 euros 29,32 euros 102,00 euros 15,30 euros

3.El meritament es produeix en el moment de la sol·licitud del servei.

Capítol V. Règim d'infraccions i sancions
Article 33. Exercici de la potestat sancionadora. Els comuns són competents per definir infraccions i aplicar sancions per incompliment de la normativa comunal en relació als ingressos de dret públic, tant de naturalesa tributària com no tributària. Article 34. Sancions no tributàries Les sancions referides als preus públics són de naturalesa no tributària i l'òrgan competent per a imposar-les és la Junta de Govern. Article 35. Infraccions i sancions Dóna lloc a infraccions no tributàries l'incompliment de les obligacions o dels deures exigits a qualsevol persona física o jurídica que es beneficiï de la realització de serveis o activitats per part del Comú. Article 36. Recurs administratiu Contra els actes i les resolucions administratives del Comú en matèria de preus públics, els obligats al pagament poden interposar recurs en via administrativa, en la forma i els terminis previstos pel Codi de l'administració. La interposició de qualsevol recurs no implica la suspensió de l'acte o de la resolució que n'és objecte. Contra la desestimació expressa o tàcita del recurs administratiu els recurrents poden interposar recurs jurisdiccional, en la forma i els terminis previstos per la llei. Article 37. Recurs jurisdiccional Contra la desestimació, presumpta o expressa, d'un recurs administratiu, les persones interessades poden interposar recurs davant la jurisdicció administrativa, en la forma i els termini establerts per la Lleu que regula el procediment davant d'aquesta jurisdicció.

Disposició derogatòria
Queden derogades totes les disposicions comunals de rang igual o inferior que s'oposin al contingut d'aquesta Ordinació.

Disposició final
Aquesta Ordinació entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

Comú de Canillo

Canillo, 3 de febrer del 2016
P.O. del Comú La Secretària general Núria López i Sellés El Cònsol major Josep Mandicó Calvó

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015