Ordinació  Ordinació tributària de l'exercici 2016
Núm. 11

10 de febrer del 2016

1/49

Ordinacions i reglaments
Ordinació
Vist l'article 80.2 de la Constitució del Principat d'Andorra; Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels Comuns, del 4 de novembre del 1993; Vist el Codi de l'Administració; Vista la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals; Vista la Llei 21/2014, del 16 d'octubre, de bases de l'ordenament tributari Vistos els Decrets de l'11 de febrer, del 22 d'abril i del 21 d'octubre de 2015, que aproven, respectivament, els Reglaments d'aplicació dels tributs, de revisió en via administrativa dels actes d'aplicació dels tributs i de recaptació dels tributs, que complementen, en tots els casos la Llei de bases de l'ordenament tributari; Vist el Títol II de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig; Vista la Llei 44/2014, del 18 de desembre, de l'embargament; El Comú de Canillo, en la seva sessió de Consell que ha tingut lloc el dia 3 de febrer de 2016 ha acordat aprovar la següent:

ORDINACIÓ TRIBUTÀRIA TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Exercici de la potestat normativa El Comú de Canillo desplega i regula els elements essencials dels tributs conforme al que preveu la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals, mitjançant l'Ordinació tributària comunal. Per als impostos d'àmbit estatal compartits, el Comú fixa el tipus de gravamen addicional corresponent mitjançant aquesta Ordinació. El Comú actualitza el tipus de gravamen dels tributs mitjançant l'Ordinació del pressupost, en els límits establerts per la Llei de les finances comunals. Article 2. Definició i contingut de l'Ordinació tributària L'Ordinació tributària comunal és única, de forma que regula la totalitat dels tributs comunals. Els tributs comunals es classifiquen en taxes, contribucions especials i impostos. L'Ordinació tributària comunal regula els elements que s'assenyalen a continuació, respecte de tots els tributs que s'apliquen: a) El fet generador, l'obligat tributari, la base de tributació, el tipus de gravamen, el meritament i la resta d'elements determinants del deute tributari. b) Les infraccions i sancions aplicables. c) El sistema de gestió, declaració i liquidació. Respecte als impostos d'àmbit estatal compartits, l'Ordinació tributària comunal regula únicament el tipus de gravamen addicional aplicable pel Comú, i si és el cas, la gestió, la comprovació, les infraccions i les sancions.

Comú de Canillo

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

2/49

L'Ordinació també regula, respecte a la totalitat del tributs del Comú, els aspectes següents: a) El contingut del deute tributari. b) Les formes d'extinció dels deutes tributaris. c) El procediment de notificació dels tributs. d) Les declaracions tributàries. e) El procediment d'inspecció dels tributs. f) El procediment de recaptació. g) La potestat sancionadora h) Les vies d'impugnació. Article 3. Exercici de la potestat administrativa: de gestió i comprovadora El Comú té, quant a la recaptació dels tributs comunals, les mateixes prerrogatives establertes legalment a favor de l'Administració General. Les prerrogatives de gestió i comprovació en relació amb els impostos d'àmbit estatal compartits per la part del deute tributari que els correspon, són del Comú, si bé les pot delegar, mitjançant conveni, en el Govern, sense perjudici del que estableixi la norma de cada tribut. En cas de recaptació en període de constrenyiment, i en aplicació dels articles 103 a 117 de la Llei 21/2014, del 16 d'octubre, de bases de l'ordenament tributari, la potestat recaptadora correspon al Comú, en el marc del seu autogovern. En cas de concurrència de crèdits d'antiguitat diferent, les quantitats cobrades sobre aquests crèdits han d'aplicar-se als deutes més antics. El Comú és competent per comprovar el compliment dels tributs comunals, d'acord amb la Llei de bases de l'ordenament tributari. Article 4. Exercici de la potestat sancionadora El Comú és competent per definir infraccions i aplicar sancions per incompliment de la normativa comunal en relació amb els tributs comunals, en els termes establerts en la Llei de bases de l'ordenament tributari, en la Llei de les finances comunals, i en aquesta Ordinació. Article 5. Obligacions tributàries La relació jurídica tributària és el conjunt de drets i obligacions generats per l'aplicació dels tributs i dona lloc a obligacions principals o accessòries., materials o formals, i pot comportar la imposició de sancions en els casos d'incompliment dolós o culpós de les obligacions establertes legalment. L'obligació tributària principal consisteix en el pagament de la quota de tributació. Són obligacions tributàries accessòries les que consisteixen en prestacions pecuniàries; entre aquestes, l'obligació de satisfer els recàrrecs o els interessos moratoris, conforme al que preveu la Llei de bases de l'ordenament tributari. Article 6. Obligats tributaris Són obligats tributaris les persones físiques o jurídiques i les entitats a qui l'Ordinació imposa el compliment de les obligacions tributàries. Tret que l'Ordinació estableixi el contrari, també tenen aquesta consideració les societats civils, les herències jacents, les comunitats de béns i totes les entitats o els patrimonis autònoms que malgrat no tenir personalitat jurídica constitueixen una unitat econòmica separada susceptible d'imposició Els obligats tributaris ho són: a) A títol de deutors directes: · El contribuent, obligat tributari que realitza el fet generador determinat per l'Ordinació; en els casos establerts el contribuent pot o ha de transferir la quota de tributació a terceres persones.

Comú de Canillo

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

3/49

· El substitut del contribuent, obligat per imposició de l'Ordinació, en lloc d'aquell, al qual pot exigir el compliment de l'obligació tributària, a complir les prestacions materials i formals d'aquesta obligació. · El subjecte infractor de normes tributàries, per les sancions pecuniàries que se li imposin. b) A títol de deutors indirectes, en el cas d'incompliment del deutor directe i en els termes previstos en la Llei de bases de l'ordenament tributari: · Els responsables solidaris i subsidiaris. · Els adquirents de béns que puguin estar afectats per l'Ordinació al compliment de deutes tributaris. · Els successors dels obligats tributaris. Article 7. Capacitat d'obrar i representació En l'ordre tributari comunal tenen capacitat les persones físiques o jurídiques que la tinguin conforme a dret i poden actuar mitjançant representant. Les persones jurídiques actuen per mitjà de els persones que en el moment en què es produeixin les actuacions tributàries corresponents exerceixin la seva administració, sigui per disposició legal o per acord vàlidament adoptat. Els obligats tributaris que no resideixin al Principat d'Andorra han de designar un representant, persona física o jurídica, amb residència en territori andorrà quan actuïn al país per mitjà d'un establiment permanent o quan així ho estableixi l'Ordinació.

TÍTOL II. TAXES
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS EN MATÈRIA DE TAXES
Article 8. Definició i fet generador Les taxes són tributs el fet generador de les quals és la prestació d'un servei públic o la realització d'una funció administrativa de sol·licitud o de recepció obligatòria que es refereix a l'obligat tributari, o l'afecta o el beneficia de manera particular. Les taxes per prestacions de serveis públics són les següents: a) Del servei d'higiene pública. b) Sobre l'autorització d'embrancament a la xarxa pública d'aigua i de clavegueram. c) Sobre l'autorització d'embrancament de boca d'incendi. d) Pel servei d'enllumenat públic. e) Pel servei de grua de circulació. Les taxes per la realització de funcions administratives són les següents: a) Per l'atorgament de llicències urbanístiques i actes relacionats. b) Per l'emissió de certificats i tramitació de sol·licituds. c) Per la inscripció al registre administratiu i al cadastre comunal. d) Per la delimitació de terres comunals. e) Sobre autoritzacions inicials i modificacions posteriors de radicació d'activitats comercials, empresarials i professionals.

Comú de Canillo

Article 9. Obligats tributaris Són obligats tributaris de les taxes, com a contribuents, les persones físiques o jurídiques que sol·licitin la prestació del servei públic o la realització de la funció administrativa gravada, o bé les que en resulten afectades o beneficiades. Tret que l'Ordinació estableixi el contrari, també tenen la mateixa consideració, les societats civils, herències jacents, comunitats de béns i totes les entitats o patrimonis autònoms que malgrat no tenir personalitat jurídica constitueixen una unitat econòmica separada susceptible d'imposició. També són obligats tributaris de les taxes, com a responsables:

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

4/49

a) En les taxes establertes per raó de serveis o activitats que beneficiïn o afectin els ocupants d'habitatges o locals, els propietaris d'aquests immobles, els quals, si escau, poden fer repercutir les quotes en els beneficiaris respectius. b) En les taxes establertes per l'atorgament de les llicències urbanístiques, els constructors i contractistes d'obres, els quals, si s'escau, poden fer repercutir les quotes en els propietaris de les obres. Article 10. Quantificació del deute tributari L'import de les taxes no pot superar el cost real de la prestació del servei o de la realització de les activitats de què es tractin. A aquest efecte, el Comú aprova una memòria econòmica que justifica els paràmetres i les variables que determinen el cost del servei i la fixació de la taxa corresponent, així com la seva actualització.

CAPÍTOL II. TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS
Article 11. TAXA DEL SERVEI D'HIGIENE PÚBLICA 1. Naturalesa jurídica i fet generador La taxa servei d'higiene pública és un tribut el fet generador de la qual és la prestació dels serveis públics destinats a la neteja i el manteniment de la parròquia, incloent-hi la neteja de vies i espais públics, treta de neu, recollida d'escombraries, recollida selectiva de residus urbans i qualsevol altre servei necessari per al bon manteniment de la parròquia. 2. Obligats tributaris Ho són els següents, beneficiats pels serveis: a) Les persones censades d'edat compresa entre els 18 i els 65 anys. b) Els propietaris d'immobles no residents o el titular del dret real d'ús sobre el mateix immoble. c) Els titulars administratius, persones físiques o jurídiques, de les autoritzacions de radicació d'activitats comercials, industrials i professionals. 3. Exempcions Gaudeixen d'exempció: a) Les persones amb discapacitat segons la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la Seguretat Social i la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, del 17 d'octubre del 2002, i els reglaments que les desenvolupen. L'exempció s'haurà de sol·licitar al Comú, acreditant-se la discapacitat mitjançant document oficial. b) Els immobles propietat de no residents que estiguin arrendats a persones físiques censades, sense perjudici de la condició de responsable del propietari de l'immoble. La situació d'arrendament ha de ser acreditada pel propietari, sense perjudici que es pugui aplicar d'ofici per constar dita situació al Comú per la inscripció al cens de l'arrendatari. 4. Quota tributària La quota tributària és la següent: a) Per a les persones censades al Comú és de 56 euros b) Per a les persones físiques o jurídiques titulars de béns immobles a la parròquia i que no hi figurin inscrits al cens de residents del Comú, en funció de la superfície dels immobles: · Fins a 70 m2 de superfície construïda, 85 euros. · Superior a 70m2 de superfície construïda, 106 euros. c) Per a les persones físiques o jurídiques i per a les entitats titulars d'una autorització d'activitat comercial, empresarial o professional en el terme de la parròquia és la que s'indica a l'Annex 1 de l'Ordinació, en funció també de la superfície de l'immoble. En aquest cas, s'estableixen unes quotes tributàries mínimes i màximes, que es recullen al referit Annex.

Comú de Canillo

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

5/49

5. Bonificacions Els obligats tributaris censats a la parròquia menors de 25 anys d'edat que convisquin amb algun dels seus progenitors i acreditin cursar estudis, tenen dret a la devolució del 75% de la quota tributària, amb acreditació prèvia de la seva situació. Aquesta bonificació es pot sol·licitar durant l'any en què ha de tenir efectes, sempre abans del dia 30 de juny. El procediment per a la devolució és el que preveu el capítol VIII del Codi de l'Administració, la resolució del qual és susceptible de recurs administratiu. 6. Període impositiu i meritament La taxa és anual i es merita el primer dia de l'any natural o bé: a) El dia de la primera inscripció al cens comunal per als obligats tributaris que provenen d'altres països. b) A la data de l'autorització de radicació d'activitats comercials, empresarials o professionals. c) A la data de la primera inscripció d'un bé immoble. Quan una activitat comercial, empresarial o professional s'iniciï després de l'1 de gener, la taxa merita a la data d'autorització de radicació de l'activitat corresponent. En aquest cas, la quota tributària es calcula en proporció al nombre de trimestres naturals que restin per finalitzar l'any, inclòs el d'inici de l'activitat. En el cas que l'activitat finalitzi abans del 31 de desembre, la quota tributària es calcula proporcionalment al nombre de trimestres naturals durant els quals s'ha dut a terme l'activitat, inclòs el de finalització de l'activitat. En cas que es sol·liciti un canvi en l'activitat principal, l'obligat tributari haurà de satisfer la quota resultant de calcular la taxa a raó del nombre de trimestres naturals vençuts en els que s'ha dut a terme l'activitat anterior i el nombre de trimestres naturals que restin per finalitzar l'any corresponents a l'activitat que es durà a terme, inclòs el d'inici de la nova activitat principal. 7. Gestió, declaració i liquidació D'acord amb les dades que consten als seus registres, el Comú procedeix d'ofici a la liquidació de la taxa i la notifica a l'obligat tributari a l'adreça registrada al Comú. Per a les persona físiques i/o jurídiques titulars d'un bé immoble i no residents, el domicili es aquell on es trobi radicat l'immoble, sempre que no hagin expressament designat un altre. La taxa pot fer-se efectiva de qualsevol de les maneres previstes a l'article 36 d'aquesta Ordinació. Article 12. TAXA SOBRE L'AUTORITZACIÓ D'EMBRANCAMENT A LA XARXA D'AIGUA I DE CLAVEGUERAM 1. Naturalesa jurídica i fet generador La taxa sobre l'autorització d'embrancament a les xarxes públiques d'aigua o d'aigües residuals o clavegueram és un tribut, el fet generador del qual és la realització de la funció administrativa d'autorització: a) D'embrancament d'un edifici o construcció a la xarxa pública d'abastament d'aigua, o b) D'embrancament a la xarxa pública d'evacuació d'aigües residuals o clavegueram. 2. Obligats tributaris Ho són:

Comú de Canillo

a) El propietari d'un immoble, o b) El titular del domini útil d'un immoble, o c) El titular de l'autorització de construcció que sol·liciten i obtenen l'autorització d'embrancament a qualsevol de les xarxes. 3. Base de tributació La base de tributació són els metres quadrats construïts, afegint-hi les despeses pels serveis que s'hi destinin (lampisteria, enginyeria, obra civil, etc), sota la direcció i control dels serveis tècnics del Comú.

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

6/49

4. Tipus de gravamen El tipus de gravamen és: a) Pel que fa l'embrancament d'un edifici o construcció a la xarxa pública d'abastament d'aigua: · Fins a 75 m2: 720,30 euros. · A partir de 75 m2: 9,65 euros per m2 construït. b) Pel que fa l'embrancament a la xarxa pública d'evacuació d'aigües residuals o clavegueram: 1,85 euros per m2 construït. En els casos pertinents, s'addicionaran les despeses efectives dels treballs que resultin necessaris per a realitzar l'embrancament, sota la direcció i control dels serveis tècnics del Comú. 5. Meritament La taxa s'acredita en la data de resolució d'autorització de l'embrancament; per defecte, en la data d'inici de gaudiment del servei. 6. Gestió, declaració i liquidació La taxa es liquida seguint el mateix procediment que en el cas de la taxa per llicències urbanístiques i actes relacionats; en defecte de llicència urbanística la liquidació s'efectuarà en la data en què es comenci a gaudir del servei. En ambdós casos l'obligat tributari haurà de fer efectiva la liquidació provisional relativa a la base de tributació del cost estimatiu de l'obra, segons els pressupostos elaborats pels serveis tècnics del Comú. Un cop hagin finalitzat els treballs i de forma degudament justificada, el Comú realitzarà la liquidació definitiva, procedint a la regularització de la taxa. La taxa pot fer-se efectiva de qualsevol de les maneres previstes a l'article 36 d'aquesta Ordinació. El pagament s'ha de realitzar en la data d'acreditament de la taxa, si va vinculada a una llicència urbanística, seguint el mateix procediment previst per al pagament de la taxa per llicències urbanístiques i actes relacionats. Article 13. TAXA SOBRE L'AUTORITZACIÓ D'EMBRANCAMENT DE BOCA D'INCENDI 1. Naturalesa jurídica i fet generador La taxa sobre l'autorització d'embrancament de boca d'incendi és un tribut el fet generador de la qual és la realització de la funció administrativa de sol·licitud d'autorització d'embrancament d'un edifici o construcció a la xarxa pública d'aigua. 2. Obligats tributaris Ho són: a) El propietari d'un immoble, o b) El titular del domini útil d'un immoble, o c) El titular de l'autorització de construcció que sol·liciten l'autorització. 3. Quota tributària

Comú de Canillo

La quota tributària és de 1.435,00 euros. 4. Meritament La taxa es merita a la data de la sol·licitud d'autorització d'embrancament. 5. Gestió, declaració i liquidació La taxa pot fer-se efectiva de qualsevol de les maneres previstes a l'article 36 d'aquesta Ordinació.

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

7/49

Article 14. TAXA PEL SERVEI D'ENLLUMENAT PÚBLIC 1. Naturalesa jurídica i fet generador La taxa sobre l'enllumenat públic és un tribut el fet generador de la qual és la prestació de serveis d'enllumenat dels carrers, places i espais públics en general de la parròquia. 8. Obligats tributaris Ho són els següents, beneficiats pels serveis: a) Les persones censades d'edat compresa entre els 18 i els 65 anys. b) Els propietaris d'immobles no residents o el titular del dret real d'ús sobre el mateix immoble. c) Els titulars administratius, persones físiques o jurídiques, de les autoritzacions de radicació d'activitats comercials, industrials i professionals. 9. Exempcions Gaudeixen d'exempció: a) Les persones amb discapacitat segons la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la Seguretat Social i la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, del 17 d'octubre del 2002, i els reglaments que les desenvolupen. L'exempció s'haurà de sol·licitar al Comú, acreditant-se la discapacitat mitjançant document oficial. b) Els immobles propietat de no residents que estiguin arrendats a persones físiques censades, sense perjudici de la condició de responsable del propietari de l'immoble. La situació d'arrendament ha de ser acreditada pel propietari, sense perjudici que es pugui aplicar d'ofici per constar dita situació al Comú per la inscripció al cens de l'arrendatari. 10. Quota tributària La quota tributària és la següent: a) Per a les persones censades al Comú és de 23 euros. b) Per a les persones físiques o jurídiques titulars de béns immobles a la parròquia i que no hi figurin inscrits al cens de residents del Comú, en funció de la superfície dels immobles: · Fins a 70 m2 de superfície construïda, 35 euros. · Superior a 70m2 de superfície construïda, 44 euros. c) Per a les persones físiques o jurídiques i per a les entitats titulars d'una autorització d'activitat comercial, empresarial o professional en el terme de la parròquia és la que s'indica a l'Annex 2 de l'Ordinació, en funció també de la superfície de l'immoble. En aquest cas, s'estableixen unes quotes tributàries mínimes i màximes, que es recullen al referit Annex. 11. Bonificacions Els obligats tributaris censats a la parròquia menors de 25 anys d'edat que convisquin amb algun dels seus progenitors i acreditin cursar estudis, tenen dret a la devolució del 75% de la quota tributària, amb acreditació prèvia de la seva situació. Aquesta bonificació es pot sol·licitar durant l'any en què ha de tenir efectes, sempre abans del dia 30 de juny. El procediment per a la devolució és el que preveu el capítol VIII del Codi de l'Administració, la resolució del qual és susceptible de recurs administratiu. 12. Període impositiu i meritament La taxa és anual i es merita el primer dia de l'any natural o bé: a) El dia de la primera inscripció al cens comunal per als obligats tributaris que provenen d'altres països. b) A la data de l'autorització de radicació d'activitats comercials, empresarials o professionals. c) A la data de la primera inscripció d'un bé immoble.

Comú de Canillo

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

8/49

Quan una activitat comercial, empresarial o professional s'iniciï després de l'1 de gener, la taxa merita a la data d'autorització de radicació de l'activitat corresponent. En aquest cas, la quota tributària es calcula en proporció al nombre de trimestres naturals que restin per finalitzar l'any, inclòs el d'inici de l'activitat. En el cas que l'activitat finalitzi abans del 31 de desembre, la quota tributària es calcula proporcionalment al nombre de trimestres naturals durant els quals s'ha dut a terme l'activitat, inclòs el de finalització de l'activitat. En cas que es sol·liciti un canvi en l'activitat principal, l'obligat tributari haurà de satisfer la quota resultant de calcular la taxa a raó del nombre de trimestres naturals vençuts en els que s'ha dut a terme l'activitat anterior i el nombre de trimestres naturals que restin per finalitzar l'any corresponents a l'activitat que es durà a terme, inclòs el d'inici de la nova activitat principal. 13. Gestió, declaració i liquidació D'acord amb les dades que consten als seus registres, el Comú procedeix d'ofici a la liquidació de la taxa i la notifica a l'obligat tributari a l'adreça registrada al Comú. Per a les persona físiques i/o jurídiques titulars d'un bé immoble i no residents, el domicili es aquell on es trobi radicat l'immoble, sempre que no hagin expressament designat un altre. La taxa pot fer-se efectiva de qualsevol de les maneres previstes a l'article 36 d'aquesta Ordinació. Article 15. TAXA PEL SERVEI DE GRUA DE CIRCULACIÓ 1. Naturalesa jurídica i fet generador La taxa sobre el servei de grua de circulació és un tribut el fet generador de la qual és la retirada per part del Servei de Circulació d'un vehicle de la via pública en trobar-se mal estacionat i el seu trasllat al dipòsit comunal, o bé la seva immobilització amb parany. 2. Obligats tributaris Són obligats tributaris d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques propietàries del vehicle retirat, i com a substituts els conductors. 3. Quota tributària Són les següents: a) En concepte de retirada del vehicle 44,10 euros; b) En concepte de retirada del vehicle i trasllat al dipòsit, 65,10 euros. c) En el cas d'immobilització del vehicle amb parany, 27,30 euros. En els casos escaients caldrà fer efectives les despeses del preu públic de pupil·latge del vehicle. 4. Meritament El meritament d'aquesta taxa es produeix des del moment de la retirada del vehicle per part del Servei de Circulació o la seva immobilització amb parany. 5. Gestió, declaració i liquidació La taxa pot fer-se efectiva de qualsevol de les maneres previstes a l'article 36 d'aquesta Ordinació.

Comú de Canillo

CAPÍTOL III. TAXES PER LA REALITZACIÓ D'UNA FUNCIÓ ADMINISTRATIVA DE SOL·LICITUD O RECEPCIÓ OBLIGATÒRIA QUE ES REFEREIX A L'OBLIGAT TRIBUTARI, O L'AFECTA O EL BENEFICIA DE MANERA PARTICULAR
Article 16. TAXES PER L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I ACTES RELACIONATS 1. Naturalesa jurídica i fet generador La taxa per l'atorgament de llicències urbanístiques i actes relacionats és un tribut, el fet generador del qual és la prestació dels serveis tècnics i administratius previs a la concessió de qualsevol classe de llicència urbanística, segons estableix la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme.

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

9/49

2. Obligats tributaris Són obligats tributaris d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques que obtenen una llicència urbanística per a efectuar un o varis dels actes que constitueixen el fet generador. També ho són, com a responsables, els constructors i contractistes d'obres els quals, si s'escau, poden repercutir les quotes als propietaris de les obres. 3. Base de tributació Constitueix la base de tributació de la taxa l'activitat administrativa i tècnica que precisi la llicència, segons el tipus d'acte requerit. 4. Tipus de gravamen i quota de tributació Són els que hi figuren a l'Annex 3 d'aquesta Ordinació, en funció del fet generador al que es refereixen. 5. Meritament La quota tributària es merita en el moment d'adreçar al Comú la sol·licitud de llicència, amb independència de l'aprovació final de la sol·licitud. En el cas de què les obres s'hagin iniciat o executat sense haver obtingut l'oportuna llicència, la taxa meritarà quan s'iniciï efectivament l'activitat comunal relativa a determinar si l'obra en qüestió és o no autoritzable, amb independència de l'expedient administratiu que pugui instruir-se. Un cop s'ha originat, l'obligació de contribuir no es veurà afectada: a) Per la denegació de la llicència sol·licitada, o b) Pel seu atorgament condicionat a la modificació del projecte presentat, c) Ni per la renuncia o desistiment de la persona que l'ha sol·licitada, un cop concedida la llicència. 6. Gestió, declaració i liquidació Els obligats tributaris han de practicar l'autoliquidació en imprès normalitzat. La taxa pot fer-se efectiva de qualsevol de les maneres previstes a l'article 36 d'aquesta Ordinació. La llicència es lliurarà a la persona interessada prèvia presentació del justificant de pagament comunal segellat per l'entitat bancària en la que s'hagi efectuat el pagament. Els obligats tributaris estan obligats a mostrar la llicència atorgada als tècnics del despatx tècnic del Comú quan es presentin a la finca per a la comprovació de què les obres s'ajusten a l'objecte de la llicència sol·licitada. En els casos que sigui procedent, també caldrà fer efectiu l'import de 110 euros pel subministrament del rètol d'obra. Article 17. TAXA PER L'EMISSIÓ DE CERTIFICATS I TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS 1. Naturalesa jurídica i fet generador Els fets generadors d'aquesta taxa són els següents: a) La sol·licitud d`emissió de certificats d'aspectes que són de competència o de coneixement del Comú, d'acord amb la normativa aplicable. b) L'entrada per la tramitació de sol·licitud a les oficines comunals. 2. Obligats tributaris Són obligats tributaris d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten la realització de les funcions administratives d'emissió i lliurament de certificats o de tramitació de sol·licituds. 3. Quota tributària S'estableix en funció del tipus de certificat o sol·licitud:

Comú de Canillo

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

10/49

a) Per l'emissió de certificats: · En general, 4,10 euros. · Urbanístic, de parcel·la, terreny, unitat immobiliària o edifici: 110 euros. · De garantia urbanística: 273 euros. b) Per la la tramitació de sol·licituds: · En general és de 4,05 euros per sol·licitud. · Per les sol·licituds de subvencions o relatives a queixes és de 0 euros. · En sol·licituds que s'efectuïn de manera telemàtica, també és de 0 euros. 4. Meritament La taxa es merita a la data de la sol·licitud. 5. Gestió, declaració i liquidació La taxa ha de fer-se efectiva a la data de sol·licitud. La taxa pot fer-se efectiva de qualsevol de les maneres previstes a l'article 36 d'aquesta Ordinació. Article 18. TAXA PER LA INSCRIPCIÓ AL REGISTRE ADMINISTRATIU I AL CADASTRE COMUNAL 1. Naturalesa jurídica i fet generador La taxa sobre la inscripció al registre del cadastre és un tribut el fet generador de la qual és la realització de la funció administrativa d'inscripció al registre del cadastre de tota propietat immobiliària edificada o/i no edificada situada a la parròquia, així com de la titularitat de drets sobre la propietat. 2. Obligatorietat de la inscripció És obligatòria la inscripció al cadastre dels béns immobles situats a la parròquia, de les persones titulars de drets sobre els mateixos així com de la modificació de les seves característiques físiques o jurídiques. La inscripció s'ha de realitzar en el termini màxim de dos mesos a partir de la data de formalització documental del negoci jurídic corresponent sobre l'immoble. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi fet efectiva la inscripció, el Comú pot efectuar-la d'ofici. 3. Obligats tributaris Són obligats tributaris d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques interessades en la inscripció al cadastre dels immobles o bé en la modificació de dades cadastrals ja inscrites. 4. Quota tributària Són les següents: a) Per la inscripció al cadastre motivada per una transmissió patrimonial: 16,80 euros per unitat cadastral inscrita. b) Per la inscripció al cadastre motivada per canvis físics (nova construcció, reparcel·lació, segregacions, etc.) es calcularà segons el tipus d'immoble, d'acord amb la taula següent:
Tipus de bé immoble Parcel·la Edifici unifamiliar Edifici amb divisió de finca horitzontal Edificis plurifamiliars sense divisió de finca Edifici no destinat a habitatge: Hotels, aparthotels, apartaments turístics, residències Oficines Comercial Aparcament d'ús públic Taxa inscripció 20,00 per unitat cadastral 50,00 per unitat cadastral 5,00 per unitat immobiliària (segons escriptura de divisió horitzontal) Taxa mínima.50 Euros 5,00 per habitatge/ local/ traster/ aparcament - Taxa mínima.50 Euros 5,00 per habitació /apartament / aparcament - Taxa mínima.50 Euros 5,00 per local/ aparcament - Taxa mínima.50 Euros 5,00 per local / aparcament - Taxa mínima.50 Euros 5,00 per plaça - Taxa mínima.50 Euros

Comú de Canillo

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

11/49

Magatzem Industrial Edificis ús agrícola o ramader Estació de Servei Restauració Tallers de reparació de vehicles Cultural, educatiu, esportiu o recreatiu Sanitari, socio-sanitari, altres

5,00 per local - Taxa mínima.50 Euros 5,00 per local - Taxa mínima.50 Euros 50,00 per unitat cadastral 5,00 per local - Taxa mínima.50 Euros 5,00 per local -Taxa mínima.50 Euros 5,00 per local - Taxa mínima.50 Euros 50,00 per unitat cadastral 5,00 per habitació /apartament / aparcament / local - Taxa mínima.50 Euros

c) Per la inscripció al cadastre motivada per enderroc, ampliacions, reformes, o modificació de les dades descriptives: 15,90 euros per unitat cadastral inscrita. d) Per les inscripcions al cadastre realitzades d'ofici, resten subjectes a les mateixes taxes que les assenyalades a l'apartat b) anterior, afegint-hi un import complementari de 22,00 euros en concepte de gestions i recerca de documentació. 5. Meritament La taxa es merita en la data en què es presenta la sol·licitud d'inscripció de l'acte sobre els béns o drets, o bé en el moment que el Comú pren coneixement de la transacció efectuada, efectuant-ne la inscripció. En cas d'obra nova, el meritament es produeix a la data d'autorització de la llicència de primera ocupació. 6. Gestió, declaració i liquidació La taxa pot fer-se efectiva de qualsevol de les maneres previstes a l'article 36 d'aquesta Ordinació. La sol·licitud d'inscripció al cadastre ha d'acompanyar-se de la documentació següent: a) L'escriptura o el títol que justifiqui el dret del titular i l'acte jurídic atorgat en virtut del qual es sol·licita la inscripció. b) L'original del document de liquidació de l'impost de transmissions patrimonials immobiliàries quan l'adquisició de la propietat o la constitució o l'adquisició del dret real hagi generat el pagament d'aquest impost. Quan es tracti d'inscripcions de nova creació, modificació, segregacions, agregacions, reparcel·lacions o altres alteracions d'unitats cadastrals, les sol·licituds hauran d'acompanyar-se de la següent documentació: a) El plànol topogràfic de les parcel·les o dels terrenys en coordenades Lambert III definides d'acord amb la xarxa geodèsica d'Andorra (XGA), a escala 1:200, en format paper i en suport digital DWG, DGN o DXF. En aquest plànol ha de constar la identificació de la parcel·la o del terreny d'acord amb les següents característiques: · El perímetre de la parcel·la o del terreny ha de ser un polígon tancat. · Els vèrtexs del polígon s'han de designar amb lletres correlatives. · S'ha d'incloure al plànol una taula amb la llista dels vèrtexs i les seves coordenades Lambert. b) El plànol en planta de cada edifici i de la seva situació dins de la parcel·la en coordenades Lambert III definides d'acord amb la xarxa geodèsica d'Andorra (XGA), així com de cada unitat immobiliària de què consti l'edifici, en format paper i en suport digital DWG, DGN o DXF, i amb la nomenclatura dels fitxers segons taula que figura a l'Annex 1 del Reglament de gestió del cadastre de la parròquia, publicat al BOPA. En aquest plànol hi han de constar en forma de polígons tancats: · El perímetre de l'edifici que correspondrà a la intersecció del perímetre construït amb el nivell del terra. · El perímetre de l'edifici en la seva ocupació en el soterrani o aparcament. El perímetre de les unitats immobiliàries, com els habitatges, les places d'aparcaments, els trasters i altres, situades dins de cada planta, indicant l'ús a què està destinada cada unitat immobiliària. c) Si es tracta d'un bé immoble amb divisió d'unitats immobiliàries independents sotmeses al règim de propietat horitzontal, l'original de l'escriptura pública de divisió i constitució del règim de propietat horitzontal o la seva modificació. Els plànols en suport digital han de ser exclusivament en format vectorial i no poden contenir informació en format "raster".

Comú de Canillo

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

12/49

Article 19. TAXA PER DELIMITACIÓ DE TERRES COMUNALS 1. Naturalesa jurídica i fet generador La taxa per delimitació és un tribut el fet generador de la qual és la realització de la funció administrativa de delimitació per part del Comú. 2. Obligats tributaris Són obligats tributaris d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten la delimitació. 3. Tipus de gravamen El cost de la taxa és de: a) Un import fix de 115,50 euros per acte de delimitació. b) Un import fix per còpia certificada: · A4 o A3: 5,25 euros. · Format superior: 28,35 euros c) Un import variable, en funció de les despeses reals justificades que hagin estat necessàries per a efectuar la delimitació. 4. Meritament La taxa es merita en formalitzar-se la sol·licitud de delimitació. 5. Pagament La taxa ha de fer-se efectiva: a) L'import fix, en presentar-se la sol·licitud. b) L'import variable, en lliurar-se la resolució de delimitació. La taxa pot fer-se efectiva de qualsevol de les maneres previstes a l'article 36 d'aquesta Ordinació. Article 20. TAXA SOBRE AUTORITZACIONS INICIALS I MODIFICACIONS POSTERIORS DE RADICACIÓ D'ACTIVITATS COMERCIALS, EMPRESARIALS I PROFESSIONALS 1. Naturalesa jurídica i fet generador La taxa sobre autorització de radicació d'activitats comercials, empresarials i professionals és un tribut el fet generador de la qual és la realització de les funcions administratives següents: a) Alta i baixa d'autoritzacions de radicació. b) Canvis de radicació. c) Modificació i/o ampliació de l'activitat econòmica. d) Modificació de nom comercial, empresarial o professional. e) Modificació i/o ampliació de la superfície d'explotació. f) Modificació i/o ampliació de la titularitat de la radicació, i g) En general, qualsevol modificació de dades que constin al Comú en relació a la radicació. 2. Obligats tributaris Són obligats tributaris d'aquesta taxa les persones físiques o jurídiques que sol·liciten i obtenen l'autorització d'activitats comercials, empresarials i professionals. 3. Quota tributària La quota tributària és de 32,55 euros. 4. Meritament La taxa es merita en la data en què es formalitza la sol·licitud. 5. Pagament La taxa pot fer-se efectiva de qualsevol de les maneres previstes a l'article 36 d'aquesta Ordinació.

Comú de Canillo

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

13/49

TÍTOL III. CONTRIBUCIONS ESPECIALS
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 21. Naturalesa jurídica i fet generador Les contribucions especials són tributs el fet generador del quals és l'acord de l'òrgan competent del Comú sobre la realització de determinades obres o de l'establiment o ampliació dels serveis públics, sotmès al requisit d'eficàcia de llur realització efectiva, que produeixen el benefici general per a tota la comunitat, un augment de valor dels béns de l'obligat tributari o el beneficien especialment d'alguna manera. Les obres que permeten l'aplicació de contribucions especials per part del Comú són les següents: a) Primer establiment de voravies i la seva renovació, si aquestes en milloren sensiblement les condicions b) Primer establiment, reposició o reparació extraordinària del paviment i equipament de vies públiques, el manteniment de les quals és competència comunal c) Primer establiment d'enllumenat públic i la seva renovació si aquestes en milloren sensiblement les condicions d) Obertura, eixamplament, alineació i prolongació de vies públiques urbanes i secundàries la construcció de les quals és competència comunal, i també de camins comunals i de muntanya e) Creació de places públiques f) Construcció d'instal·lacions que comprenguin el subministrament de serveis d'àmbit comunal g) Primer establiment, reposició, reparació extraordinària o separació de conducció d'aigües pluvials i residuals d'àmbit comunal. Les contribucions especials s'apliquen encara que els terrenys, edificis o locals disposin en alguna de les seves parts o façanes d'obres anàlogues a les millores que es tractin de finançar mitjançant contribucions especials i que corresponguin a altres vies que limiten amb els referits terrenys, edificis o locals amb façana a la via pública. No es poden aplicar contribucions especials en els supòsits següents: a) Obres de mera conservació, reparació ordinària o manteniment corrent b) Obres d'urbanització que beneficien presumptes obligats tributaris quan aquests paguen íntegrament les obres. Article 22. Obligats tributaris Són obligats tributaris els propietaris de béns immobles ubicats a la zona de benefici lineal. S'entén per zona de benefici lineal els metres de longitud de façana de la propietat de l'obligat tributari que experimentin un augment de valor com a conseqüència de la realització de les obres o de l'establiment o ampliació dels serveis públics comunals. Subsidiàriament, són obligats tributaris els posseïdors dels béns immobles ubicats a la zona de benefici lineal, si aquests béns immobles no tenen propietari, o bé si el propietari és desconegut o hi ha contesa judicial sobre la titularitat dominical. Són obligats tributaris per benefici singular les empreses subministradores de serveis que utilitzen les instal·lacions corresponents establertes a l'apartat f), paràgraf segon, de l'article anterior d'aquesta Ordinació. S'entén com a benefici singular l'increment de valor que experimenten els béns immobles com a conseqüència de les obres a què dóna lloc la contribució especial aplicada, tant si són propietat de les empreses subministradores de serveis com si en tenen el dret d'ús. Article 23. Exempcions Gaudeixen d'exempció d'aquest tributs, els Coprínceps, en qualitat de caps d'Estat, el Consell General, el Govern i els Comuns.

Comú de Canillo

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

14/49

L'existència de supòsits d'exempció no pot agreujar la càrrega tributària dels qui no gaudeixen d'aquest benefici, de manera que les quantitats corresponents a l'exempció són assumides únicament pel Comú. Article 24. Base de tributació La base de tributació de les contribucions especials no pot ultrapassar el 90% del cost efectiu de l'obra que el Comú pretén dur a terme. El cost efectiu de l'obra inclou: a) El cost real de les obres. b) El preu de les adquisicions o expropiacions efectivament necessàries per a l'execució de les obres, fixat d'acord amb la Llei d'expropiació. En qualsevol cas, l'import de la despesa esmentada es minora en la quantitat que representen les subvencions o aportacions que el Comú obtingui amb destinació a les obres de què es tracta. Si les subvencions o aportacions són atorgades per un obligat tributari, l'import obtingut es destina primerament a compensar la seva pròpia quota i l'excés, si n'hi ha, redueix a prorrata les quotes de la resta d'obligats tributaris. Article 25. Determinació de les quotes Les quotes dels obligats tributaris es determinen repartint el cost de les obres o dels serveis entre tots els propietaris dels béns immobles, en funció del metres lineals de façana que conformin la zona de benefici lineal. Les quotes dels obligats tributaris per benefici singular es determinen de conformitat amb el repartiment dels costos de les obres o els serveis que originen la contribució especial, entre els propietaris o entitats usuàries de les instal·lacions incloses a l'apartat f), paràgraf segon, de l'article 21 d'aquesta Ordinació. Article 26. Meritament Les contribucions especials es meriten a la data de l'adjudicació definitiva de les obres o, per a les obres directament realitzades pels serveis tècnics comunals, a la data d'inici de les obres. Article 27. Aplicació i efectivitat Les contribucions especials s'han d'aplicar mitjançant una ordinació específica que estableixi els elements essencials d'aquestes que en delimiti la zona d'aplicació. Les ordinacions de creació d'una contribució especial seran publicades al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra als efectes de reclamacions i recursos. Article 28. Gestió i liquidació Les liquidacions de les contribucions especials efectuades prenent com a base el cost projectat de les obres són provisionals i es notifiquen als obligats tributaris seguint el procediment administratiu de dret comú. Un cop aprovada la liquidació pressupostària de la despesa corresponent a l'obra executada es practiquen les liquidacions definitives. Si l'import real de la despesa és diferent al calculat inicialment, les liquidacions són rectificades d'ofici pel Comú per ajustar-les a la realitat del cost. Si a causa de la rectificació, les quotes definitives són més elevades que les provisionals, l'excés s'exigeix mitjançant liquidació addicional. Si les liquidacions provisionals són superiors a les definitives, l'Administració retorna la diferència als obligats tributaris en el termini de tres mesos a comptar de la data de l'acord de rectificació. Les quotes poden ser fraccionades, per períodes anyals i per un termini màxim de cinc anys a comptar de la data del meritament, a petició expressa de l'obligat tributari, d'acord amb els articles 39 a 46 d'aquesta Ordinació. En el cas d'un pagament fraccionat, l'obligat tributari que se'n beneficia haurà d'abonar els interessos al tipus legal meritat pels imports amb pagament ajornat.

Comú de Canillo

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

15/49

TÍTOL IV. IMPOSTOS
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 29. Concepte i classificació El impostos són tributs el fet generador dels quals és un negoci, un acte o un fet indicador de capacitat econòmica de l'obligat tributari o de la persona que ha de suportar el gravamen i que mai no depèn d'una activitat de l'administració Són impostos propis del Comú, els següents: a) L'impost tradicional del foc i lloc. b) L'impost de radicació d'activitats comercials, empresarials i professionals. c) L'impost sobre la construcció.

CAPÍTOL II. IMPOSTOS COMUNALS
Article 30. IMPOST TRADICIONAL DEL FOC I LLOC 1. Naturalesa jurídica i fet generador L'impost tradicional del Foc i Lloc és un impost de naturalesa directa, el fet generador del qual és la residència principal de la persona física, d'edat compresa entre els 18 i 65 anys, al territori de la parròquia. Als efectes d'aquest impost s'entén com a residència principal a la parròquia el lloc on s'està censat el primer dia de l'any natural o el dia de la primera inscripció al cens comunal per als obligats tributaris que provenen d'altres països. 2. Exempcions Resten exemptes de l'impost les persones amb discapacitat segons la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la Seguretat Social i la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, del 17 d'octubre del 2002, i els reglaments que les desenvolupen. L'exempció s'haurà de sol·licitar al Comú, acreditant-se la discapacitat mitjançant document oficial. 3. Obligats tributaris Són obligats tributaris d'aquest impost les persones físiques censades al territori de la parròquia d'edat compresa entre els 18 i 65 anys. 4. Període impositiu i meritament L'impost és anyal i es merita el primer dia de l'any natural o bé el dia de la primera inscripció al cens comunal per als obligats tributaris que provenen d'altres països. Prèvia acreditació del pagament de l'impost a la parròquia en la que s'hagi residit anteriorment, les persones que durant l'any canviïn de domicili dins el Principat d'Andorra, no tributaran per l'impost a la parròquia nova de residència. 5. Quota tributària La quota d'aquest impost és de 23,00 euros per obligat tributari. 6. Bonificacions Els obligats tributaris censats a la parròquia menors de 25 anys d'edat que convisquin amb algun dels seus progenitors i acreditin cursar estudis, tenen dret a la devolució del 75% de la quota tributària, amb acreditació prèvia de la seva situació. Aquesta bonificació es pot sol·licitar durant l'any en què ha de tenir efectes, sempre abans del dia 30 de juny.

Comú de Canillo

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

16/49

El procediment per a la devolució és el que preveu el capítol VIII del Codi de l'Administració, la resolució del qual és susceptible de recurs administratiu. 7. Gestió, declaració i liquidació D'acord amb les dades que consten als seus registres, el Comú procedeix d'ofici a la liquidació de l'impost i la notifica a l'obligat tributari a l'adreça registrada al Comú. L'impost pot fer-se efectiu de qualsevol de les maneres previstes a l'article 36 d'aquesta Ordinació. Article 31. IMPOST DE RADICACIÓ D'ACTIVITATS COMERCIALS, EMPRESARIALS I PROFESSIONALS 1. Naturalesa jurídica i fet generador L'impost de radicació d'activitats comercials, empresarials i professionals és un impost de naturalesa directa que grava l'exercici d'una activitat comercial, empresarial o professional realitzada en el territori de la parròquia. El fet generador de l'impost és l'exercici d'una activitat comercial, empresarial o professional al terme de la parròquia. Són activitats comercials, empresarials i professionals, les que impliquin l'ordenació per compte propi de factors de producció materials i humans o d'algun d'ells, amb la finalitat d'intervenir en la producció, realització o comercialització de béns i serveis. 2. Exempcions Es troben exemptes de l'impost les activitats agrícoles realitzades per persones físiques. 3. Obligats tributaris És obligat tributari la persona física o jurídica titular administrativa de l'autorització de radicació de l'activitat comercial, empresarial i/o professional. 4. Període impositiu i meritament El període impositiu és l'any natural. L'impost es merita el dia 1 de gener de cada any. En el cas de què l'activitat s'iniciï després de l'1 de gener, l'impost es merita a la data d'inici de l'activitat. En aquest cas la quota tributària es calcula proporcionalment al nombre de trimestres naturals que restin per finalitzar l'any, inclòs el de l'inici de l'activitat. En el cas de què l'activitat finalitzi abans del 31 de desembre, la quota tributària es calcula proporcionalment al nombre de trimestres naturals durant els quals s'ha dut a terme l'activitat, inclòs el de finalització de l'activitat. De sol·licitar-se un canvi en l'activitat principal, l'obligat tributari haurà de satisfer la quota resultant de calcular l'impost a raó del nombre de trimestres naturals vençuts en els que s'ha dut a terme l'activitat anterior i pel que respecta a la nova activitat a raó del nombre de trimestres naturals que restin per finalitzar l'any, inclòs el trimestre d'inici d'aquesta nova activitat. 5. Base de tributació La base de tributació es determina en funció dels metres quadrats de la superfície d'explotació, ponderada per un índex de localització. La superfície d'explotació és la superfície total dels locals destinats a la realització de l'activitat, expressada en metres quadrats i, si és el cas, mitjançant la suma de totes les seves plantes. En els casos següents s'ha de prendre com a superfície d'explotació el 40% de: a) La superfície no construïda o descoberta dedicada al dipòsit de matèries primeres o productes de qualsevol classe, i, en general, a qualsevol aspecte de l'activitat de què es tracti, inclosos els accessoris o complementaris d'aquesta activitat, com la superfície ocupada per vals, jardins, zones de seguretat, etc.

Comú de Canillo

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

17/49

b) La superfície construïda o coberta dels magatzems i dipòsits de tot tipus. c) La superfície dels aparcaments coberts o descoberts, sempre que l'activitat desenvolupada a títol principal no sigui la d'aparcament. Als efectes de modular la base de tributació s'estableixen dos categories de carrers a la parròquia, a cadascuna de les quals els hi correspon un índex de localització. Les categories de carrers i els índex de localització associats són les següents: a) Zona A: carrers i places amb confluència amb carretera general: índex, 1,20. b) Zona B: carrers i places en altres zones: índex, 1. En el cas de què el lloc de radicació té entrada o accés per més d'un carrer, es tindrà en compte el carrer al qual correspongui l'índex més elevat. 6. Tipus de gravamen El tipus de gravamen es calcula en euros per metre quadrat de la superfície d'explotació computable, atenent a l'activitat comercial, empresarial o professional exercida, definides d'acord amb la Classificació d'activitats econòmiques d'Andorra. Els tipus aplicables figuren a l'Annex 4 de l'Ordinació. 7. Quota tributària La quota tributària resulta d'aplicar a la base de tributació el tipus de gravamen. S'estableixen unes quotes tributàries mínima i màxima. La primera resulta d'aplicar el tipus de gravamen que correspongui al resultat de multiplicar l'índex de localització per 20 metres quadrats. La quota màxima s'associa a l'activitat que es desenvolupa i es mostra a l'Annex 4 de l'Ordinació. 8. Bonificacions S'estableix una bonificació del 50% de la quota tributària dels dos primers anys per als obligats tributaris que iniciïn la seva activitat durant l'any 2016. 9. Gestió, declaració i liquidació D'acord amb les dades que consten als seus registres, el Comú procedeix d'ofici a la liquidació de l'impost i la notifica a l'obligat tributari a l'adreça registrada al Comú. L'impost pot fer-se efectiu de qualsevol de les maneres previstes a l'article 36 d'aquesta Ordinació. Article 32. IMPOST SOBRE LA CONSTRUCCIÓ 1. Naturalesa i fet generador L'impost sobre la construcció és un impost de naturalesa directa que grava la realització d'edificacions de nova planta o l'ampliació de les ja existents. El fet generador de l'impost és la realització, dins del terme de la parròquia, d'edificacions de nova planta o bé d'obres d'ampliació d'edificacions existents. 2. Exempcions Gaudeixen d'exempció d'aquest impost totes aquelles edificacions o ampliacions que siguin realitzades pels Coprínceps com a caps d'Estat, pel Consell General, pel Govern i pels comuns. 3. Obligats tributaris Són obligats tributaris de l'impost les persones físiques o jurídiques que sol·liciten i obtenen la llicència de construcció o ampliació de l'edifici.

Comú de Canillo

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

18/49

4. Meritament L'impost es merita en el moment d'obtenir-se la llicència urbanística corresponent. 5. Base de tributació La base de tributació és la superfície de l'edificació de nova planta, o de l'ampliació, expressada en metres quadrats i ponderada per un índex de localització, el valor del qual als efectes d'aquest impost es fixa en 2 per a tot el territori de la parròquia. Als efectes de l'impost s'entén per superfície de l'edificació de nova planta o de l'ampliació, la superfície de l'obra efectivament construïda, inclosos els soterranis i els cossos volats. 6. Tipus de gravamen El tipus de gravamen aplicable és de 33,00 euros per metre quadrat. 7. Quota tributària La quota tributària és el resultat d'aplicar el tipus de gravamen a la base de tributació. 8. Bonificacions Les bonificacions que s'apliquen sobre la quota tributària són les següents: a) Una bonificació del 90% de la quota tributària per a edificacions de nova planta o ampliació d'edificacions existents que es destinin a ús principal d'habitatges, en règim de lloguer o bé per a ús propi. b) Una bonificació de la quota tributaria del 90% per a edificacions de nova planta o ampliació d'edificacions existents que es destinin exclusivament a ús d'aparcament. c) Una bonificació de la quota tributaria del 90% per a edificacions de nova planta o ampliació d'edificacions existents que es destinin exclusivament a ús agrícola i/o ramader. En el cas de què s'hagin concedit bonificacions en la quota tributària per raó de l'ús de les edificacions o de les seves ampliacions i l'obligat tributari canviés aquest ús dins del termini dels 10 anys següents a la data de liquidació de l'impost ha de restituir-se la bonificació aplicada. L'import a reintegrar al Comú serà l'íntegre de la bonificació, incrementat amb els interessos meritats al tipus de sumar dos punts percentuals al tipus d'interès legal. Aquesta modificació només s'admetrà per edificis sencers independents, no per unitats immobiliàries producte de la divisió horitzontal. 9. Gestió, declaració i liquidació El Comú procedeix d'ofici a la liquidació de l'impost d'acord amb les dades del projecte sotmès a aprovació i la notifica a l'obligat tributari. L'impost pot fer-se efectiu de qualsevol de les maneres previstes a l'article 36 d'aquesta Ordinació. El pagament de l'impost ha de fer-se efectiu amb anterioritat a la retirada de la llicència urbanística administrativa, juntament amb la quota tributària de la taxa corresponent, així com amb la de la taxa d'autorització d'embrancament a la xarxa pública d'aigua i clavegueram i si s'escau la del rètol d'autorització d'obra.

Comú de Canillo

Sense el pagament d'aquestes quotes i sense la retirada física de l'autorització de la llicència urbanística, aquesta no té eficàcia, i qualsevol actuació urbanística es considera efectuada sense llicència i comporta infracció urbanística, essent d'aplicació el títol XI de la Llei general d'ordenació del territori i urbanisme.

CAPÍTOL III. IMPOSTOS D'ÀMBIT ESTATAL COMPARTITS
Article 33. IMPOST SOBRE LES TRANSMISSIONS PATRIMONIALS IMMOBILIÀRIES 1. Naturalesa i fet generador

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

19/49

L'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries és un impost de naturalesa indirecta que grava aquesta tipologia de transmissions i resta establert en règim de corresponsabilitat fiscal entre el Govern i els comuns. El fet generador de l'impost són les transmissions, a títol onerós o lucratiu intervius de tota classe de béns immobles a inscriure en el registre del cadastre comunal, així com la constitució i la cessió de drets reals sobre béns immobles. 2. Tipus de gravamen El tipus de gravamen comunal que s'aplica sobre el valor de les transmissions patrimonials de béns i drets reals sobre béns immobles radicats a la parròquia és del 3%. 3. Gestió i liquidació El Comú delega la gestió i liquidació de l'impost en el Govern, en la forma que determina la Llei, els Reglaments i el Conveni entre el Comú i el Govern, de data 1 de març de 2001.

TÍTOL V. GESTIÓ TRIBUTÀRIA
CAPÍTOL I: EL DEUTE TRIBUTARI

SECCIÓ PRIMERA: DISPOSICIONS GENERALS
Article 34. Contingut del deute tributari El deute tributari consisteix en la quota o import a ingressar, derivat de l'obligació tributària principal. El deute tributari inclou també, si és el cas: a) Els recàrrecs, establerts sobre la base de tributació o sobre la quota de liquidació. b) Els interessos d'ajornament i fraccionament, exigibles al tipus d'interès moratori. c) Els recàrrecs per declaració extemporània. d) El recàrrec del període executiu, en els casos i pels imports establerts en la Llei de bases de l'ordenament tributari. e) L'interès moratori. Les sancions tributàries no formen part del deute tributari. Article 35. Extinció del deute tributari Els deutes tributaris s'extingeixen per pagament voluntari o executiu, prescripció, compensació, condonació o insolvència provada de l'obligat tributari, sense perjudicis de la possible derivació de responsabilitat, i sense perjudici també de la rehabilitació dels crèdits en cas de cessament de la insolvència del deutor.

SECCIÓ SEGONA: PAGAMENT
Article 36. Modalitats de pagament Amb caràcter general, el deute tributari es farà efectiu mitjançant càrrec domiciliat al compte corrent d'una entitat financera que estigui autoritzada a operar en el Principat d'Andorra; alternativament, el deute es pot fer efectiu mitjançant transferència bancària, xec o taló conformat, targeta de crèdit i dèbit o bé en efectiu a les oficines comunals. El pagament en termini voluntari o executiu pot realitzar-se en espècie i mitjançant béns d'interès general, culturals o d'altra naturalesa, a sol·licitud de l'obligat tributari. El procediment d'aquesta modalitat de pagament serà el regulat a l'article 14 del Decret pel qual s'aprova el Reglament de recaptació dels tributs.

Comú de Canillo

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

20/49

Article 37. Temps de pagament En els deutes tributaris resultants de liquidacions practicades pel Comú, el pagament s'ha de fer efectiu en el termini d'un mes a comptar de la notificació de l'acte de liquidació, tret que l'Ordinació estableixi terminis diferents. En el cas de què la notificació de l'acte de liquidació s'efectuï mitjançant publicació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, el termini d'un mes comença a comptar a partir de la data de la publicació. El venciment del termini establert per al pagament sense que aquest s'hagi fet efectiu podria determinar la meritació de l'interès moratori, sense perjudici de què puguin resultar exigibles els recàrrecs per extemporaneïtat i del període executiu. Iniciat el període executiu, el pagament del deute tributari s'ha de realitzar en el termini d'un mes a comptar de la notificació de la provisió de constrenyiment. Article 38. Imputació de pagaments Els deutes tributaris són independents entre sí, tant per la totalitat de l'import respectiu com quant a les porcions en els casos de fraccionament, de tal forma que el pagament d'un deute tributari o d'un ingrés a compte de venciment posterior no extingeix la facultat del Comú d'exigir els anteriors no pagats. L'obligat al pagament de diversos deutes tributaris pot imputar cada pagament al deute que lliurement determini. Si els deutes es troben en període executiu, la imputació es farà al deute més antic. Article 39. Ajornament i fraccionament del pagament Per a què produeixi l'efecte d'extingir l'obligació tributària el pagament ha de comprendre l'import total del deute tributari. No obstant això, quan la situació economicofinancera de l'obligat tributari l'impedeixi efectuar, de forma transitòria, el pagament del deute tributari en els terminis establerts aquest pot sol·licitar al Comú l'ajornament o el fraccionament del deute, tant en període voluntari com de constrenyiment, en general, amb oferta de garantia. En cap cas poden ser ajornats o fraccionats els deutes que es derivin de sancions tributàries. L'ajornament o el fraccionament comporten la meritació de l'interès moratori sobre les quantitats ajornades o fraccionades. Article 40. Competència per a resoldre les sol·licituds d'ajornament i fraccionament L'òrgan comunal competent en aquesta matèria és la Junta de Govern del Comú. Article 41. Sol·licituds d'ajornament i fraccionament Les sol·licituds han d'adreçar-se a l'òrgan competent del Comú per a resoldre-les. Poden referir-se a deutes que es trobin dins del termini voluntari de pagament o bé en període executiu, en qualsevol moment abans de l'execució de l'embargament. En període voluntari, la sol·licitud d'ajornament o fraccionament impedeix l'inici del període de constrenyiment. Com a mínim, les sol·licituds d'ajornament o fraccionament han de contenir les dades següents: a) Nom i cognoms o raó social completa, Número de Registre Tributari (NRT) i domicili de l'obligat al pagament i, si s'escau, del seu representant. b) Concepte, import del deute i període a què es refereix, així com la data del termini del període voluntari de pagament. c) Causes que motiven la sol·licitud. d) Terminis i condicions sol·licitades. e) Garanties que s'ofereixen; en cas de sol·licitud de dispensa total o parcial, motivació de les causes. f) Ordre de domiciliació bancària, amb indicació del codi IBAN o el número de compte corrent de client i les dades identificatives de l'entitat bancària.

Comú de Canillo

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

21/49

g) Lloc, data i signatura del sol·licitant Les sol·licituds d'ajornament o fraccionament s'han d'acompanyar de la documentació següent: a) Compromís d'aval o fiança d'una entitat bancària degudament autoritzada per a operar al Principat d'Andorra. En el cas d'impossibilitat d'obtenir aval o fiança, s'ha d'adjuntar la documentació que s'especifica als apartats corresponents d'aquest article. b) Documentació que acredita, si s'escau, la representació i el domicili als efectes de notificacions. c) Qualsevol altre document que s'estimi oportú. En qualsevol cas, ha d'acreditar-se l'existència de dificultats economicofinanceres que impedeixen efectuar, de forma transitòria, el pagament en els terminis establerts. d) Una sol·licitud de compensació dels crèdits que el Comú pugui reconèixer a favor de l'obligat al pagament durant la vigència de l'ajornament o fraccionament. En el cas de què es sol·liciti l'admissió d'una garantia diferent de l'aval o fiança d'una entitat bancària, juntament amb la sol·licitud d'ajornament o fraccionament i els documents requerits al paràgraf anterior ha d'aportar-se la documentació següent: a) Declaració responsable i justificació documental de l'impossibilitat d'obtenir l'aval o la fiança en la que constin les gestions efectuades a aquest efecte. b) Valoració, per experts independent, dels béns oferts en garantia. c) Balanç i compte de pèrdues i guanys de l'últim exercici tancat, i informe d'auditoria sempre que sigui obligatori segons la normativa andorrana o de l'estat de residència del contribuent. De sol·licitar-se dispensa total o parcial de garantia, juntament amb la sol·licitud d'ajornament o fraccionament i la documentació que ha d'acompanyar aquesta, la següent documentació: a) Declaració responsable i justificació documental que acredita que no es disposa de béns que es puguin oferir en garantia. b) Justificació documental de l'impossibilitat d'obtenir l'aval o la fiança en la que constin les gestions efectuades a aquest efecte. c) Valoració, per experts independent, dels béns oferts en garantia. d) Balanç i compte de pèrdues i guanys de l'últim exercici tancat, i informe d'auditoria sempre que sigui obligatori segons la normativa andorrana o de l'estat de residència del contribuent. e) En els cas d'empresaris o professionals, pla de viabilitat o qualsevol altra informació o documentació que justifiqui la possibilitat de complir amb l'ajornament o fraccionament del deute. En el cas de què la sol·licitud d'ajornament o fraccionament no reuneixi els requisits establerts anteriorment, la Junta de Govern del Comú requerirà al sol·licitant que, en el termini de 10 dies a comptar a partir del dia següent a la notificació del requeriment, esmeni els defectes o aporti els documents que hi manquin. El requeriment indicarà que en cas de nos ser atès, la sol·licitud es tindrà per no presentada, arxivant-se. Article 42. Terminis i imports mínims dels ajornaments i fraccionaments L'import mínim de les quotes fraccionades no podrà ser, en cap cas, inferior a 100 euros i no requereix oferiment de garantia. L'import mínim dels ajornaments és de 30.000 euros i ha d'incloure oferiment de garantia. Els fraccionaments tindran com a venciment el darrer dia de cada període i podran ser fraccionats, amb 3 pagaments mensuals consecutius. El primer venciment es produirà sempre a finals del primer període natural ajornat a comptar des de la data de la resolució. Els ajornaments podran ser en tots els casos de fins a 1 any. Article 43. Garanties en l'ajornament La garantia ha de cobrir l'import del deute en període voluntari, els interessos moratoris que es puguin generar a l'ajornament i, addicionalment, un 10% de la suma d'ambdós partides; en el cas d'aportar-se

Comú de Canillo

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

22/49

diverses garanties, aquestes han de cobrir l'import de les fraccions, inclosos el principal i els interessos moratoris del deute en període voluntari, els interessos moratoris que puguin generar-se en l'ajornament i, a més, l'esmentat 10%. La Junta de Govern del Comú apreciarà la suficiència de la garantia aportada. En el cas d'aportar-se aval, aquest ha de tenir vigència de tres mesos addicionals a la finalització de període d'ajornament o fraccionament sol·licitat. El termini per a formalitzar les garanties és d'un mes a partir de la concessió de l'ajornament o fraccionament, restant aquesta condicionada a l'efectiva prestació de la garantia. L'acceptació de la garantia l'efectua la Junta de Govern del Comú, notificant-ho al sol·licitant i, si s'escau, als registres corresponents. Un cop satisfeta la totalitat del pagament les garanties s'alliberen de forma immediata. En el cas de garanties parcials, aquestes s'alliberen un cop realitzat el pagament parcial, juntament amb els interessos moratoris corresponents, recàrrecs i d'altres exigibles. Article 44. Tramitació de les sol·licituds d'ajornament o fraccionament La Junta de Govern del Comú examina les sol·licituds d'ajornament o fraccionament, especialment els casos de manca de liquiditat, la capacitat de generar recursos, la suficiència de la garantia o, si s'escau, la concurrència de les circumstàncies per a la dispensa de garanties. Realitzat aquest examen, emet una resolució que es notifica a l'obligat tributari. Durant la tramitació de la sol·licitud i abans de la resolució, l'obligat tributari ha de satisfer el deute en els terminis proposats en la sol·licitud. En el cas d'incompliment d'aquests terminis durant el període de tramitació pot denegar-se automàticament la sol·licitud presentada. Article 45. Resolució de les sol·licituds d'ajornament o fraccionament La Junta de Govern del Comú disposa d'un termini de dos mesos per a notificar les resolucions, prorrogable per un altre mes addicional. La resolució relativa a l'ajornament o fraccionament sol·licitat ha de notificar-se a l'obligat tributari, incloent-hi: a) El càlcul dels interessos moratoris exigibles. b) Els efectes que es deriven de la no constitució de garanties (comprovació per part del Comú de l'existència de béns i drets susceptibles de constituir garantia, comunicació de variacions en el patrimoni de l'obligat tributari, etc.). c) El codi IBAN o el número de compte de client i les dades identificatives de l'entitat bancària. d) El terminis de pagament. e) Altres possibles condicions de l'acord En el cas de resolucions de fraccionament que incloguin deutes en període voluntari i d'altres en període executiu en el moment de presentar-se la sol·licitud, l'acord de concessió no acumularà en una mateixa fracció deutes que es trobin en diferents períodes d'ingrés, havent-se de satisfer primer els deutes que es trobin en període executiu.

Comú de Canillo

En el cas de resolució denegatòria, se'n deriven els efectes següents: a) Si la sol·licitud s'ha efectuat en període voluntari, el pagament del deute ha de fer-se efectiu en el termini d'un mes a comptar de la notificació de l'acte de liquidació. Si es realitza l'ingrés, s'exigiran interessos moratoris pel termini comprès entre el dia següent de la data de fi del període voluntari d'ingrés i la data efectiva de pagament. En cas contrari, els interessos s'exigiran fins a la finalització del termini d'ingrés obert com a conseqüència de la denegació. b) Si la sol·licitud s'ha presentat en període executiu, prossegueix aquest període. Contra la denegació de sol·licituds es pot interposar recurs en via administrativa.

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

23/49

Article 46. Manca de pagament en els casos d'ajornaments i fraccionaments: En cas d'ajornament i un cop vençut el termini atorgat, la manca de pagament determina: a) En període voluntari, l'exigència immediata en via de constrenyiment de la part del deute ajornat que hagi esdevingut impagat. b) En període de constrenyiment, la represa del procediment executiu. En cas de fraccionament, i en el supòsit d'incompliment reiterat, es considerarà vençuda la totalitat del deute fraccionat i s'exigirà a l'obligat tributari el pagament per la via de constrenyiment. A aquest efectes, es considera incompliment reiterat la falta de pagament per part de l'obligat tributari de dues o més fraccions del deute, tant de forma consecutiva en el temps com de forma no consecutiva.

SECCIÓ TERCERA: PRESCRIPCIÓ
Article 47. Terminis i còmput de prescripció Prescriuen al cap de tres anys els drets i les accions següents: a) El dret de l'Administració a determinar el deute tributari mitjançant la liquidació oportuna. b) L'acció per imposar sancions tributàries c) El dret a sol·licitar, i en el seu cas obtenir, les devolucions derivades de la normativa de cada tribut i les devolucions d'ingressos indeguts. d) El dret del Comú a exigir el pagament dels deutes tributaris liquidats i autoliquidats. e) El dret del Comú a exigir el pagament de les sancions tributàries. El termini de prescripció comença a comptar, respectivament: a) Des del moment en què s'hagin comès les infraccions respectives. b) Des de la data en què s'acabi el termini per sol·licitar la devolució corresponent derivada de la normativa dels tributs o, en defecte de termini, des del dia en què la devolució es va poder sol·licitar. c) Des de la data en què s'hagi fet efectiu l'ingrés indegut. d) Des de la data de la notificació de la liquidació. e) Des de la data en què s'acabi el termini per fer el pagament del deute tributari en període voluntari. f) Des de la data de la notificació de l'acord d'imposició de sanció. g) Des de la data en què s'acabin els terminis establerts per efectuar les devolucions derivades de la normativa dels tributs o des de la data de notificació de l'acord on es reconegui el dret a percebre la devolució dels ingressos indeguts. El termini de prescripció pot ampliar-se en un termini màxim d'un any en el cas de què es produeixi la interrupció com a conseqüència de la realització d'alguna de les actuacions previstes a l'article següent. Quant al termini de prescripció per a exigir l'obligació de pagament als responsables solidaris o subsidiaris s'estarà segons preveuen els apartats 3 i 4 de l'article 54 de la Llei de bases de l'ordenament tributari. Article 48. Interrupció de la prescripció El termini de prescripció s'interromp per: a) Qualsevol acció del Comú, notificada a l'obligat tributari d'acord amb la Llei de bases de l'ordenament tributari, conduent al reconeixement, la regularització, la comprovació, la inspecció, la recaptació, l'assegurament o la liquidació de la totalitat o part de l'obligació tributària. b) Per qualsevol actuació de l'obligat tributari conduent al pagament o el reconeixement del deute directament davant del Comú, o, indirectament, per la interposició de recursos de qualsevol mena. c) En relació amb la devolució d'ingressos indeguts, el termini de prescripció s'interromp en el moment en què el Comú reconegui el deute, notificant-ho fefaentment a l'obligat tributari o, si aquest li n'exigeix el pagament per qualsevol via, quan el Comú en tingui coneixement també de forma fefaent. També s'interromp quan es reiteri la sol·licitud o s'interposin recursos de qualsevol mena.

Comú de Canillo

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

24/49

El període d'interrupció de la prescripció s'inclou dintre del còmput total del període de prescripció dels tributs, excepte en el supòsit establert al paràgraf següent. Si el termini de prescripció s'interromp per la interposició d'un recurs judicial, el termini es reprèn de nou quan el Comú rebi la notificació de la sentència o de la resolució ferma que posa fi al procediment judicial. En qualsevol cas, el temps transcorregut abans de l'inici de la interrupció s'inclourà igualment dintre del còmput total del període de prescripció dels tributs. En el cas de què el termini de prescripció s'interrompi per la declaració en estat de cessament de pagament o fallida del deutor, el termini es reprèn en el moment en què es clausuri el procediment concursal. En el cas de diversos deutes en relació a un obligat tributari, la interrupció de la prescripció només té efectes en relació amb el deute al que es refereixi. Interromput el termini de prescripció per un obligat tributari, aquets s'estén a tots els altres obligats tributaris, inclosos els responsables. Tret del cas d'interrupció per la interposició de recurs judicial, en la resta de casos les interrupcions no poden suposar l'allargament del termini de prescripció inicial superior a un any. Article 49. Efectes de la prescripció La prescripció s'aplica d'ofici, mitjançant resolució de la Junta de Govern, sense necessitat que s'invoqui o s'exceptuï per part de l'obligat tributari. La prescripció guanyada extingeix el deute tributari.

SECCIÓ QUARTA: ALTRES VIES D'EXTINCIÓ DEL DEUTE TRIBUTARI I DE LES SANCIONS SUBSECCIÓ I: LA COMPENSACIÓ
Article 50. Compensació Les quotes i, si és el cas, els deutes tributaris en general i les sancions, es poden extingir, total o parcialment, mitjançant compensació amb els crèdits que els obligats tributaris ostentin davant el Comú, sempre i quan aquest els hagi reconegut. La compensació pot tenir lloc d'ofici per part de la Junta de Govern o a instància de l'obligat tributari. La presentació de la sol·licitud interromp el termini de pagament, que s'ha de reprendre en cas de denegació. Article 51. Compensació a instància de l'obligat tributari L'obligat que pretengui la compensació ha de sol·licitar-la a la Junta de Govern, com a òrgan competent per a resoldre-la. La sol·licitud ha de contenir, en tot cas, les dades següents: a) Nom i cognoms o raó social, número de registre tributari (NRT) i domicili fiscal de b) l'obligat al pagament i, si escau, del seu representant. c) Identificació detallada del deute que es pretén compensar, que indiqui com a mínim l'import, el concepte i la data de venciment del període d'ingrés voluntari. d) Identificació del crèdit reconegut que s'ofereix en compensació i documentació que l'acrediti, indicant-ne com a mínim l'import i el concepte. e) Lloc, data i signatura del sol·licitant. En el cas de què la sol·licitud no reuneixi els requeriments exigits o que no s'acompanyi la documentació sobre el crèdit, l'òrgan competent ha de notificar-ho a l'obligat tributari, per tal de què aquest efectuï les esmenes corresponents, en el termini de 10 dies. De no obtenir-se resposta o en cas de què aquesta resulti insuficient, la sol·licitud s'arxivarà, notificant-ho a l'interessat. En el cas d'inexistència del crèdit acreditada pel Comú, no resultarà necessari el requeriment d'esmenes a l'obligat tributari, arxivant-se la sol·licitud sense més tràmits que la notificació a l'interessat.

Comú de Canillo

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

25/49

A discreció del Comú, la presentació de la sol·licitud pot suspendre les actuacions de realització de béns i drets en els casos d'embargament. La resolució de la sol·licitud ha de notificar-se a l'obligat tributari en el termini de dos mesos, prorrogable per un altre mes addicional. A manca de notificació, pot considerar-se denegada la sol·licitud, podent-se interposar el recurs corresponent. En cas de resolució estimatòria, els deutes tributaris són objecte de compensació per part del Comú. En cas de resolució negativa, les conseqüències que se'n deriven són les següents: a) Si la sol·licitud s'ha efectuat en període voluntari, el pagament del deute ha de fer-se efectiu en el termini d'un mes a comptar de la notificació de l'acte de liquidació. Si es realitza l'ingrés, s'exigiran interessos moratoris pel termini comprès entre el dia següent de la data de fi del període voluntari d'ingrés i la data efectiva de pagament. En cas contrari, s'inicia el període executiu, liquidant.se els interessos moratori corresponents al període entre la data de finalització del pagament en període voluntari i la data d'inici del període executiu, sense perjudici dels que posteriorment es puguin liquidar. b) Si la sol·licitud s'ha presentat en període executiu, s'inicia el procediment de constrenyiment, tret que aquets ja s'hagués iniciat anteriorment. La compensació de deutes pot sol·licitar-se juntament amb els seu ajornament o fraccionament. Article 52. Compensació a instància del Comú En el cas de què un deutor del Comú per raó de tributs sigui alhora creditor per un crèdit reconegut fermament, la Junta de Govern pot compensar d'ofici el deute. La compensació pot produir-se respecte de qualsevol crèdit, independentment de la naturalesa d'aquest. Article 53. Efectes de la compensació La compensació produeix l'extinció del deute per la part compensada, havent-se de notificar a l'obligat tributari l'acord corresponent. En el cas de què el deute a favor del Comú sigui superior al crèdit del que és titular l'obligat tributari, per la part no compensada es segueix el procediment establert per al seu cobrament, segons correspongui. En cas contrari, es retorna el sobrant a l'obligat tributari.

SUBSECCIÓ II: LA CONDONACIÓ
Article 54. Condonació Les quotes i els deutes tributaris només poden ser objecte de condonació durant el temps en la quantia i amb els requisits que estableixi una llei específica per a cada cas o cada grup de casos homogenis.

SUBSECCIÓ III: INSOLVÈNCIA PROVADA DE L'OBLIGAT TRIBUTARI
Article 55. Insolvència provada En el cas de què en el desenvolupament del procediment de constrenyiment esdevingui la insolvència provada, total o parcial, dels obligats tributaris, la Junta de Govern pot declarar provisionalment extingit qualsevol dret de cobrament tributari al seu favor.

Comú de Canillo

No obstant això, si el Comú té coneixement de la solvència dels obligats tributaris, aquests poden ser rehabilitats dins del termini de prescripció, i continuar amb el procediment de constrenyiment, rehabilitant-se també el crèdit,. Article 56. Deutor en fallida i crèdit incobrable Es considera deutor en fallida a l'obligat tributari que no ha satisfet el deute i del que se'n desconeixen béns o drets embargables per a satisfer-lo, o bé que disposant de béns o drets embargables, aquests no cobreixen la totalitat del deute i les sancions tributàries.

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

26/49

La declaració de fallida pot fer referència a la insolvència total o parcial de l'obligat tributari. Són crèdits incobrables aquells que no s'han pogut fer efectius en el període de constrenyiment. Si el deutor principal i els responsables solidaris es declaren en fallida, l'acció de cobrament ha d'adreçar-se envers els responsables subsidiaris. De no existir aquests, o bé en ser declarats també en fallida, la Junta de Govern declara el crèdit com a incobrable. També tenen la consideració de crèdits incobrables aquells deutes que, trobant-se en el període de constrenyiment, el seu import recuperable resulti ser inferior als costos en que el Comú hagi d'incórrer per a la seva realització. La seva declaració com a tals, que ha d'aprovar l'òrgan competent del Comú, requereix informe previ de la Intervenció General. Article 57. Efectes de la baixa provisional per insolvència La baixa per insolvència és provisional i nomes és efectiva per prescripció. Declarada la fallida d'un obligat tributari, els deutes amb venciment posterior poden ser donats de baixa provisional si no existeixen altres obligats al pagament. Article 58. Revisió de la baixa provisional per insolvència i rehabilitació de crèdits incobrables El departament de Finances i Administració ha de vigilar la possible solvència sobrevinguda del deutor i d'altres obligats al pagament. En el cas de què es produeixi aquesta circumstància i no s'hagi esgotat el termini de prescripció, es procedeix a rehabilitar els crèdits declarats incobrables i es continua amb el procediment de recaptació partint de la situació en la qual es trobaven els deutes en el moment en que van ser declarats com a incobrables.

CAPÍTOL II: L'APLICACIÓ DELS TRIBUTS

SECCIÓ PRIMERA: PRINCIPIS GENERALS
Article 59. Àmbit d'aplicació L'aplicació dels tributs per part del Comú comprèn les següents activitats: a) Informació i assistència dels obligats tributaris. b) Gestió, inspecció i recaptació dels tributs. c) Qualsevol actuació de l'obligat tributari en exercici dels seus drets en el marc de la relació jurídica tributària. Article 60. Deure d'informació i assistència als obligats tributaris El Comú té l'obligació d'informar i assistir els obligats tributaris en relació amb els seus drets i les seves obligacions. Els mitjans a través dels quals informa són els següents: a) Publicació de textos actualitzats i consolidats de les normes dels tributs. b) Publicitat dels criteris administratius en relació amb les normes i els models tributaris. c) Respostes de les consultes escrites que són comunicades als consultants.

Comú de Canillo

SECCIÓ SEGONA: DEL PROCEDIMENT DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
Article 61. Funcions de gestió tributària Les funcions de gestió tributària són les següents: a) Recepció i comprovació de declaracions i la resta de documents amb transcendència tributària, i també procediments propis de rectificació i substitució. b) La informació i l'assistència tributària. c) Control del compliment de les obligacions tributàries declaratives, formals i censals.

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

27/49

d) Gestió de notificacions individuals i col·lectives als obligats tributaris, excepte les relacionades amb els procediments d'inspecció i recaptació. e) Recepció de consultes verbals o escrites, formulades pels obligats tributaris. f) Emissió de certificats tributaris. g) Elaboració, control, gestió i manteniment dels censos i registres dels obligats tributaris necessaris per a cada tribut. h) Recepció, comprovació i, si s'escau, arxiu o derivació als òrgans d'inspecció de les denúncies tributàries. i) Incoar i tramitar expedients sancionadors derivats de les seves actuacions. j) Altres funcions relacionades amb l'aplicació de tributs. Article 62. Declaració tributària Té la consideració de declaració tributària tot document presentat davant el Comú en què l'obligat tributari comunica informacions o manifestacions rellevants per a l'aplicació dels tributs. La presentació d'una declaració no implica, per ella mateixa, acceptació o reconeixement per l'obligat tributari de la procedència de l'obligació tributària. Article 63. Liquidació tributària La liquidació és un acte administratiu mitjançant el qual l'òrgan competent del Comú realitza les operacions de qualificació i quantificació de l'obligació tributària i determina, amb abast definitiu o provisional l'import del deute. Article 64. Notificació de liquidacions D'acord amb el Codi de l'Administració i la Llei de bases de l'ordenament tributari el Comú notifica als obligats tributaris les liquidacions pertinents, en les quals s'indiquen les dades de les quals es deriva l'import d'aquestes, amb la motivació suficient, els mitjans d'impugnació que es poden exercir, amb expressió dels terminis i els òrgans competents per a resoldre-les i el lloc, termini i forma de compliment de la quota de tributació. El Comú pot notificar col·lectivament per edicte publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra les liquidacions corresponents a tributs de caràcter repetitiu, a partir del segon període. En el cas de què l'obligat tributari domiciliï el pagament de l'impost en una entitat financera degudament autoritzada a operar al Principat d'Andorra la notificació es considera efectuada amb la presentació del rebut a l'entitat bancària. En el cas de què conforme al que preveu la Llei de bases de l'ordenament tributari no pugui practicar-se la notificació a l'obligat tributari aquesta s'efectuarà mitjançant edicte al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

SECCIÓ TERCERA: DEL PROCEDIMENT DE LA RECAPTACIÓ
Article 65. Funcions de recaptació Entre d'altres, les funcions de la recaptació són les següents: a) Gestió de cobrament dels deutes tributaris i de les sancions, tant en període voluntari com executiu i, si és el cas, dels expedients de compensació o qualsevol altre procediment encaminat a l'extinció dels deutes tributaris i de les sancions. b) Gestió dels pagaments derivats de les devolucions. c) Qualsevol actuació destinada al cobrament o altres situacions d'extinció des deutes tributaris i de les sancions, incloses les mesures d'execució forçosa del patrimoni de l'obligat al pagament. d) Tramitació de les sol·licituds de fraccionament o ajornament. e) Tramitació dels expedients de derivació de responsabilitat. Article 66. Ingrés en període voluntari Els terminis per a ingressar els deutes tributaris en període voluntari es recullen a l'article 37 de l'Ordinació.

Comú de Canillo

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

28/49

Article 67. Recaptació en període executiu La recaptació en període executiu s'inicia: a) En el cas de deutes liquidats pel Comú, l'endemà del termini d'un mes a comptar des de la data de notificació, individual o col·lectiva. b) En el cas d'impagament d'imports ajornats en sol·licituds d'ajornament formulades en període voluntari, de manera immediata, el dia de l'impagament. c) En el cas de d'impagament d'ajornaments sol·licitats ja en la fase executiva, la data de l'impagament dona lloc a què es reprengui el procediment executiu. d) Si l'impagament prové de fraccionaments sol·licitats en el període voluntari: la data en què es produeix l'impagament d'un dels terminis comporta l'inici de l'exigència immediata per via de constrenyiment de la quantitat vençuda. e) En el cas d'impagament d'un sol termini en fraccionaments sol·licitats en període executiu, la data en què es produeix l'impagament marca la represa del procediment executiu en relació al termini i a la resta de terminis pendents. Iniciat el període executiu, el Comú efectua la recaptació dels deutes tributaris pel procediment administratiu de constrenyiment. L'inici del període executiu determina l'exigència d'interessos moratoris i dels recàrrecs del període executiu que resultin d'aplicació d'acord amb el que preveu l'article 25 de la Llei de bases de l'ordenament tributari i, en cas de trava o execució de béns en la fase d'embargament, també dels costos en què hagi incorregut el Comú o en qui hagi delegat aquest l'execució forçosa del cobrament. Article 68. Suspensió del procediment de constrenyiment Són causes que comporten la suspensió d'ofici i de forma automàtica del procediment de constrenyiment les següents: a) Quan es provi que s'ha produït un error material, aritmètic o de fet en la determinació del deute. b) Quan el deute hagi estat ingressat, condonat, compensat, ajornat, fraccionat, suspès o hagi prescrit el dret a exigir-ne el pagament. c) Quan es sol·licita la compensació amb un dret de cobrament a favor del deutor, fins que es resolgui l'expedient de compensació. d) Quan es sol·liciti l'ajornament o el fraccionament i es compleixin els requisits establerts reglamentàriament per a la presentació de garanties. A manca d'aportació de garanties o bé si aquestes no cobreixen la totalitat del deute, el procediment segueix el seu curs. Ambdós operacions poden sol·licitar-se abans de què s'executi l'embargament (article 53.3 de la Llei de bases de l'ordenament tributari). e) Quan es presenti un recurs i es compleixin els requisits que es determinin reglamentàriament per a la prestació de les garanties adients. f) Quan un interessat interposi una terceria de domini o de millor dret. En el cas de què el deutor no disposi d'altres béns o drets el procediment es manté en suspens fins a resoldre's sobre la titularitat; en altre cas, el procediment segueix el seu curs. Quan l'interessat acrediti alguna d'aquestes causes en l'escrit o recurs que presenti se li ha de notificar a suspensió de les actuacions del procediment de constrenyiment mentre es dicti l'acord corresponent.

Comú de Canillo

La resolució adoptada al respecte per la Junta de Govern ha de notificar-se a l'interessat, comunicant-li, si s'escau, la continuació del procediment de constrenyiment. Article 69. Desenvolupament del procediment de constrenyiment Finalitzat el termini de pagament en període voluntari, el procediment de constrenyiment s'inicia i s'impulsa d'ofici, sense perjudici del drets de suspensió que empara l'obligat tributari en els supòsits previstos en la Llei de bases de l'ordenament tributari. La Intervenció comunal emet el certificat de descobert que acredita l'impagament dels deutes.

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

29/49

El procediment s'inicia quan la Junta de Govern del Comú aprova la provisió de constrenyiment, acte administratiu que ordena l'execució del patrimoni de l'obligat al pagament. En la provisió el Comú identifica el deute pendents, liquida els recàrrecs que corresponguin i insta a l'obligat tributari a efectuar el pagament. La provisió ha de ser objecte de notificació, té caràcter executiu, és títol suficient per a iniciar el procediment de constrenyiment i té la mateixa força que una sentència judicial per procedir conra els béns i drets executats. L'obligat tributari pot oposar-s'hi en cas de què: a) Acrediti l'extinció total del deute o la prescripció del dret a exigir-ne el pagament. b) Hagi presentat sol·licitud d'ajornament, fraccionament o compensació en període voluntari o per altres causes de suspensió dels procediment de recaptació. c) Acrediti manca de notificació de la liquidació del deute. d) Hagi estat anul·lada la liquidació. e) S'hagi produït error o omissió en el contingut de la provisió de constrenyiment, que impedeixi la identificació del deutor o del deute contret. Quan l'interessat acrediti alguna d'aquestes causes en l'escrit o recurs que presenti se li ha de notificar a suspensió de les actuacions del procediment de constrenyiment mentre es dicti l'acord corresponent. La resolució adoptada al respecte per la Junta de Govern ha de notificar-se a l'interessat, comunicant-li, si s'escau, la continuació del procediment de constrenyiment. Article 70. Contingut de la provisió de constrenyiment La provisió de constrenyiment ha de contenir les dades següents: a) Nom i cognoms o raó social, Número de Registre Tributari (NRT) i domicili fiscal de l'obligat al pagament. b) Concepte, import del deute o sanció tributaris, període a què correspon i lloc on s'ha d'ingressar. c) Indicació que el deute no ha estat satisfet en període voluntari. d) Menció a l'inici de la meritació d'interessos moratoris. e) Liquidació del recàrrec en període executiu. f) Requeriment a l'obligat tributari perquè realitzi el pagament del deute i sancions tributaris, interessos moratoris i recàrrec en el termini d'un mes, segons disposa la Llei de bases de l'ordenament tributari. g) Advertència que, en cas contrari, es procedirà a l'embargament dels béns o drets del deutor o a l'execució de les garanties que hi puguin haver. h) Repercussió, si escau, de les costes del procediment. i) Possibilitat de sol·licitar ajornament o fraccionament en el pagament. j) Indicació que la suspensió del procediment es produirà en els casos i condicions previstos en la Llei de bases de l'ordenament tributari. k) Recursos que poden interposar-se contra la provisió de constrenyiment, amb indicació dels òrgans davant dels quals es poden interposar i el termini per a la interposició. Article 71. Interès moratori en el període executiu Les quantitats que han de satisfer-se en el període executiu meriten interessos moratoris.

Comú de Canillo

Per al seu càlcul s'estarà al que preveu l'article 39 del Decret de 21 d'octubre de 2015, pel qual s'aprova el Reglament de recaptació dels tributs. Article 72. Execució de garanties En cas de deutes garantits en els quals s'ha iniciat el procediment de constrenyiment, es procedirà a executar la garantia. Si la garantia consisteix en un aval o fiança, es requerirà a l'avalador o fiador l'ingrés del deute i sancions tributàries en el termini d'un mes, segons estableix la Llei de bases de l'ordenament tributari, inclosos el

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

30/49

recàrrec i interessos moratoris, fins al límit de la garantia. Aquests es meritaran des de la notificació fins al pagament per part de l'avalador o fiador. Si no es fa l'ingrés, s'embargaran els seus béns i drets, sense necessitat d'una nova notificació. En el cas de garanties hipotecàries o altres drets reals sobre béns immobles, s'alienaran pel procediment establert als articles 53 a 58 del Decret de 21 d'octubre de 2015, pel qual s'aprova el Reglament de recaptació dels tributs i de conformitat amb la Llei 44/2014, del 18 de desembre, de l'Embargament. En el supòsit de garanties constituïdes sobre béns o drets de persones diferents de l'obligat al pagament, es notificarà a aquestes persones, requerint-les perquè posin a disposició del Comú els béns o drets esmentats en el termini establert a l'article 51, apartat 4, de la Llei de bases de l'ordenament tributari, tret que es realitzi el pagament corresponent als deutes o sancions tributaris. En cas d'incompliment, es procedirà segons es preveu al paràgraf anterior. En el cas de què la garantia sigui manifestament insuficient, es continuarà amb el procediment de constrenyiment, sense necessitat d'esperar-ne l'execució. Aquest fet haurà de motivar-se. Article 73. Impagament i embargament de béns i drets Si l'obligat tributari no s'hi oposa al constrenyiment i no efectua el pagament dins del termini establert en la provisió de constrenyiment, el Comú procedirà a l'embargament i a l'execució del patrimoni del deutor en quantitat suficient per cobrir el deute no ingressat, els interessos meritats fins a l'ingrés efectiu, els recàrrecs en període executiu i els costes del procediment de constrenyiment i embargament. Si el deute està garantir s'executa la garantia en primer lloc, conforme al que s'indica a l'article anterior. El procediment d'embargament es regirà per: a) Els articles 109 a 113 de la Llei de bases de l'ordenament tributari. b) El capítol tercer del Decret de 21 d'octubre de 2015, pel qual s'aprova el Reglament de recaptació dels tributs. c) La Llei 44/2014, del 18 de desembre, de l'Embargament. d) El Títol II de la Llei43/2014, del 18 de desembre, del Saig.

SECCIÓ QUARTA: DEL PROCEDIMENT D'INSPECCIÓ DELS TRIBUTS SUBSECCIÓ PRIMERA: ASPECTES GENERALS DEL PROCEDIMENT D'INSPECCIÓ
Article 74. Servei d'inspecció tributaria Mitjançant els serveis que depenen de la Conselleria de Finances i Administració el Comú efectua les actuacions de la inspecció de tributs. Article 75. Funcions de la inspecció Les funcions de la inspecció són les següents: a) Investigar els supòsits de fet de les obligacions tributàries per descobrir fets amb transcendència tributària que el Comú desconeix. b) Comprovar el contingut de les declaracions i autoliquidacions tributàries. c) Comprovar el valor dels béns i drets, i també dels deutes i passiu, en els casos en què sigui necessari per a determinar l'obligació tributària. d) Comprovar el compliment dels requisits exigits per a obtenir beneficis fiscals i devolucions tributàries. e) Amb motiu d'actuacions inspectores, informar als obligats tributaris dels seus drets i obligacions i la forma en què les han de complir. f) Elaborar informes tècnics per al Comú en matèria financera i tributària. g) Incoar i tramitar expedients sancionadors derivats de les seves actuacions. Article 76. Facultats dels òrgans d'inspecció tributària A banda de més de les facultats pròpies de la gestió tributària, la inspecció pot:

Comú de Canillo

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

31/49

a) Realitzar qualsevol actuació fora de les seves oficines. b) Accedir als locals de negoci, establiments mercantils, seus de direcció i, en general, on hi hagi proves relatives a béns o drets susceptibles de ser fets generadors o supòsits de fet de l'obligació tributària, amb les limitacions legals i reglamentàries que corresponguin. Els funcionaris que realitzen actuacions d'inspecció és consideren agents de l'autoritat i han d'acreditar la seva condició quan així siguin requerits per a fer-ho fora de les oficines del Comú. Els obligats tributaris han d'atendre la inspecció i li han de prestar la deguda col·laboració en el desenvolupament de les seves funcions. Article 77. Documentació de les actuacions d'inspecció Les actuacions inspectores es documenten en comunicacions, diligències, informes i actes. Les comunicacions són documents mitjançant els quals el Comú notifica a l'obligat tributari l'inici del procediment o altres fets o circumstàncies relatius al mateix, o efectua els requeriments que siguin necessaris a qualsevol persona o entitat. Poden incorporar-se al contingut de les diligències que s'estenguin. Les diligències són els documents públics que s'estenen per fer constar fets, així com les manifestacions de l'obligat tributari o persona amb la que s'entenguin les actuacions. No poden contenir propostes de liquidacions tributàries. Els informes són documents que contenen informació emesa pel Comú, com administració tributària. Els òrgans de l'Administració tributària emetran, d'ofici o petició de tercers, els informes que siguin preceptius conforme a l'ordenament jurídic, els que sol·licitin altres òrgans o serveis de les Administracions públiques o els poders legislatiu i judicial, en els termes previstos per les lleis, i els que resultin necessaris per a l'aplicació dels tributs. El contingut mínim de les comunicacions, diligències i informes és el previst al Decret d'11 de febrer de 2015, pel qual s'aprova el Reglament d'aplicació dels tributs. Les actes són documents públics emesos per la inspecció que recullen el resultat de les actuacions de comprovació d'inspecció, i en els que es proposa a l'obligat tributari la regularització que la inspecció estimi procedent, o bé se'n declara la conformitat. Tenen valor probatori d'un document públic, pel que els fets que contenen només poden ser rebatuts mitjançant prova en sentit contrari.

SUBSECCIÓ SEGONA: INICI I DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT D'INSPECCIÓ
Article 78. Inici del procediment d'inspecció El procediment pot iniciar-se bé d'ofici o a petició de l'obligat tributari. S'inicia d'ofici mitjançant notificació, en la que ha de fer-se constar la naturalesa i abast de la comprovació, així com els drets i obligacions en els curs d'aquestes actuacions. La notificació ha d'assenyalar el lloc, dia i hora de la compareixença i la documentació i altres elements que l'obligat tributari haurà de tenir a disposició de la Inspecció. A més, la comunicació ha de fer constar el que s'estableix al Reglament d'aplicació dels tributs. En actuacions d'abast parcial l'obligat tributari pot sol·licitar l'ampliació de les actuacions i que aquestes tinguin abast de caràcter general. Article 79. Abast de les actuacions d'inspecció Les actuacions poden tenir un abast general o parcial, segons s'indiqui a la notificació corresponent. Les actuacions tenen un caràcter parcial quan no afecten la totalitat dels elements de l'obligació tributària del període objecte de comprovació. Els obligats tributaris que estiguin essent objecte d'una actuació inspectora de caràcter parcial, podran sol·licitar al Comú que la inspecció tingui caràcter general respecte al tribut i exercicis afectats per l'actuació,

Comú de Canillo

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

32/49

sense que la sol·licitud interrompi les actuacions en curs. La sol·licitud s'efectuarà en el termini de trenta dies des de què es produeixi la notificació de l'inici de les actuacions inspectores de caràcter parcial, havent-se d'iniciar la comprovació de caràcter general en el termini de tres mesos des de la recepció de la sol·licitud. L'incompliment d'aquest termini determinarà que les actuacions inspectores de caràcter parcial no interrompin el termini de prescripció per comprovar i investigar el mateix tribut i període amb caràcter general. Article 80. Termini de comprovació de la inspecció El termini de comprovació de l'actuació inspectora és de dotze mesos des de la comunicació d'inici de les actuacions. S'entendrà que les actuacions finalitzen en la data en què es notifiqui o s'entengui notificat l'acte administratiu resultant de les mateixes. No es tenen en compte als efectes d'aquest còmput els períodes de dilació ocasionats per l'obstrucció de les actuacions per part de l'obligat tributari. En els casos previstos en la Llei de bases de l'ordenament tributari, les actuacions d'inspecció es poden ampliar per un altre període que no podrà excedir de sis mesos addicionals, amb el requisit de documentar-ne els motius, d'acord amb el Reglament d'aplicació dels tributs. Si les actuacions excedeixen el termini previst legalment, ampliat en el seu cas segons el previst en l'apartat anterior, s'entendrà caducat el procediment. Article 81. Lloc i horari de les actuacions d'inspecció El lloc i l'horari de les actuacions d'inspecció es desenvolupen: a) A les oficines del Comú, dins l'horari establert per a l'atenció al públic. b) Als locals de l'obligat tributari, respectant-ne l'horari normal de la seva activitat, podent-ne establir altres, per mutu acord. L'òrgan d'inspecció determina el lloc de les actuacions. L'anàlisi de la documentació necessària per dur a terme l'actuació inspectora s'ha de practicar al lloc on legalment s'han de trobar els llibres de comptabilitat o documents, amb les excepcions previstes al Reglament d'aplicació dels tributs. Article 82. Regularització voluntària durant la comprovació Si un cop iniciat un procediment de comprovació de gestió o d'inspecció, l'obligat tributari ingressa el deute, es produeixen les conseqüències següents: a) La quota ingressada s'entén a compte de la futura liquidació. b) Es meriten interessos entre el moment en què va finalitzar el període voluntari i el moment en què es fa efectiu el pagament. c) No és exigible el recàrrec per presentació extemporània amb requeriment, però és susceptible de ser objecte de sanció d'acord amb la legislació aplicable. En el cas d'ingrés del deute havent superat el procediment inspector el límit de dotze mesos de l'article 80 l'ingrés es considera voluntari, de manera que és aplicable el recàrrec per presentació extemporània amb requeriment, sense que sigui possible una sanció per aquesta causa.

Comú de Canillo

SUBSECCIÓ TERCERA: ACABAMENT DEL PROCEDIMENT D'INSPECCIÓ
Article 83. Acabament del procediment d'inspecció Conclòs en el seu cas el tràmit d'audiència, la fase d'instrucció del procediment inspector es documentarà en una proposta d'acta que reflectirà el resultat de les actuacions inspectores, així com una proposta de regularització en els termes previstos en la Llei de bases de l'ordenament tributari. A efectes de la seva tramitació les actes d'inspecció poden ser de conformitat o de disconformitat. Si l'obligat tributari es negués a rebre o subscriure l'acta, aquesta es tramitarà com de disconformitat.

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

33/49

Les actes requereixen l'aprovació del responsable del departament de Finances i Administració. Les actes han de ser signades per l'inspector instructor i l'obligat tributari. Article 84. Tràmit d'audiència Finalitzades les actuacions de comprovació i d'investigació, la inspecció notifica a l'obligat tributari una proposta d'acta que conté una exposició succinta dels fets i dels fonaments jurídics a més de la proposta de regularització. L'obligat tributari disposa de vint-i-un dies hàbils per revisar l'expedient administratiu, presentar al·legacions a la proposta d'acta i, si és el cas, prestar la conformitat, total o parcial, als fets, als fonaments jurídics o a la proposta de regularització. Article 85. Acta de conformitat Quan l'obligat tributari o el seu representant manifestin la seva conformitat amb la proposta de regularització que formuli el departament de Finances i Administració, aquesta circumstància es farà constar expressament en l'acta. S'entendrà produïda i notificada la liquidació tributària d'acord amb la proposta formulada en l'acta si, en el termini de deu dies comptats des del dia següent a la data de l'acta, no s'hagués notificat a l'interessat un acord de l'òrgan competent per liquidar, amb algun dels següents continguts: a) Rectificant errors materials. b) Ordenant completar l'expedient mitjançant la realització de les actuacions que procedeixin. c) Confirmant la liquidació proposada en l'acta. d) Estimant que en la proposta de liquidació ha existit error en l'apreciació dels fets o indeguda aplicació de les normes jurídiques i concedint a l'interessat termini d'audiència previ a la liquidació que es practiqui. Si per part de l'òrgan competent per liquidar es detectessin els referits errors de fet o de dret, aquest podrà rectificar l'acta, la qual, presentada a l'obligat tributari, podrà ser, alhora, signada en disconformitat i tramitada com a tal. L'obligat tributari pot presentar-hi al·legacions. En aquest cas, l'acta es considera de disconformitat i es segueix el procediment corresponent. No obstant això, si la inspecció estima les al·legacions, la pot rectificar. En qualsevol cas, es pot prestar conformitat parcial a les rectificacions proposades. Per a la imposició de les sancions que puguin procedir com a conseqüència d'aquestes liquidacions seran d'aplicació les reduccions previstes en la Llei de bases de l'ordenament tributari per als supòsits de conformitat i pagament voluntari, sense que pugui impugnar-se la liquidació ni la sanció. L'obligat tributari pot interposar recurs contra l'acta de conformitat. En aquest cas, l'acta té les mateixes conseqüències jurídiques que una acta de disconformitat, inclosa la pèrdua del dret a la reducció de les sancions. Article 86. Acta de disconformitat Amb caràcter previ a la signatura de l'acta de disconformitat es concedirà tràmit d'audiència a l'interessat per que al·legui el que convingui al seu dret.

Comú de Canillo

Quan l'obligat tributari o el seu representant no subscriguin l'acta, manifestin la seva disconformitat amb la proposta de regularització que formuli el departament de Finances i Administració, o bé no compareguin en la data assenyalada per a signar-la, es farà constar expressament aquesta circumstància en l'acta, que inclourà els fonaments de dret en què es basi la proposta de regularització. En el termini de vint-i-un dies hàbils des de la data en que s'hagi emès l'acta o des de la notificació de la mateixa, l'obligat tributari podrà formular al·legacions davant l'òrgan competent per liquidar.

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

34/49

Transcorregut un mes des de l'acabament del termini per presentar al·legacions el responsable del departament de Finances i Administració podrà acordar la pràctica d'actuacions complementàries, les quals donaran com a resultat: a) La rectificació, en el seu cas, de l'acta i la notificació a l'obligat tributari, perquè hi presti conformitat o disconformitat, en els termes de l'article anterior. b) La confirmació de la liquidació realitzada en el procediment d'inspecció. c) Una vegada notificada la liquidació, l'obligat tributari pot interposar-hi recurs en contra. Article 87. Contingut de les actes Quant al contingut de les actes s'hi estarà al que preveu el Reglament d'aplicació dels tributs. Article 88. Classes de liquidacions D'acord amb el que disposa la Llei de bases de l'ordenament tributari, les liquidacions derivades d'un procediment d'inspecció tenen caràcter definitiu o provisional. Les liquidacions derivades de les actuacions de comprovació i investigació d'abast parcial sempre tenen caràcter provisional. Tret dels casos previstos en el Reglament d'aplicació dels tributs, les liquidacions derivades de les actuacions de comprovació i investigació d'abast general tenen caràcter definitiu. Les liquidacions provisionals minoren els imports de les que posteriorment o simultàniament es practiquin respecte de l'obligació tributària i el període objecte de regularització. Article 89. Liquidació dels interessos moratoris Quant a l'aplicació d'interessos moratoris sobre liquidacions derivades del procediment inspector s'hi estarà al que preveu el Reglament de la recaptació dels tributs.

TÍTOL VI. VIES D'IMPUGNACIÓ
CAPÍTOL I. DELS PRINCIPIS RECTORS
Article 90. Els procediments de revisió Els actes d'aplicació dels tributs i d'imposició de sancions tributàries poden ser objecte d'impugnació o de revisió mitjançant: a) El recurs administratiu. b) Altres procediments especials de revisió. Un cop esdevenen ferms, els actes d'aplicació dels tributs i d'imposició de sancions tributàries no són revisables per la via administrativa, excepte en el cas de rectificació d'errors, en els supòsits i pel procediment establert en l'article 96. Un cop confirmats per sentència judicial ferma, els actes d'aplicació dels tributs i d'imposició de sancions no poden ser revisables en cap cas.

Comú de Canillo

Article 91. Requisits Els actes de revisió i de resolució de recursos han d'estar degudament motivats i han de contenir una referència succinta dels fets i els fonaments de dret. També ha d'estar motivat qualsevol acte dictat durant la tramitació de l'expedient. La resolució del recurs i dels procediments especials posa fi a la via administrativa. La determinació de la quantia als efectes del procediment, així com les regles d'acumulació de procediments i altres requisits són els establerts reglamentàriament.

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

35/49

CAPÍTOL II. LA COMISSIÓ TÈCNICA TRIBUTÀRIA
Article 92. Competència Conforme a la Llei de bases de l'ordenament tributari la Comissió Tècnica Tributària és l'òrgan competent per a resoldre tots els recursos administratius que s'interposin contra els actes dictats per l'Administració tributària en relació amb l'aplicació dels tributs i la imposició de sancions tributàries.

CAPÍTOL III. EL RECURS EN VIA ADMINISTRATIVA
Article 93. Del recurs en via administrativa Conforme a la Llei de bases de l'Ordenament Tributari, el Reglament de revisió en via administrativa dels actes d'aplicació dels tributs i el Codi de l'Administració els actes d'aplicació dels tributs i d'imposició de sancions són susceptibles de recurs en via administrativa. La interposició del recurs en via administrativa és un requisit necessari per tenir accés a la via jurisdiccional. Fins que no es resolgui el recurs, de forma expressa o per silenci, no es pot promoure el recurs jurisdiccional. El termini per interposar el recurs és d'un mes natural des que s'entengui notificat l'acte administratiu d'aplicació dels tributs susceptible de recurs. L'escrit d'interposició del recurs ha de contenir necessàriament les al·legacions i els elements de prova que es considerin oportuns. El recurs sotmet al coneixement de la Comissió Tècnica Tributària per a la seva resolució totes les qüestions de fet i de dret dels actes administratius recorreguts, tant si estan plantejades en el recurs com si no ho estan. La mera interposició d'un recurs per la via administrativa no suposa la suspensió de l'execució de l'acte impugnat. L'execució resta suspesa automàticament per l'aportació de garantia suficient per cobrir la quota, els interessos, els recàrrecs i les sancions que siguin objecte del recurs, mitjançant: a) Aval d'una entitat bancària degudament autoritzada per operar al Principat d'Andorra. b) Fiança, personal i solidària, prestada per dues persones de reconeguda solvència a judici de l'Administració, sempre que l'import del deute no superi els 10.000 euros. c) Les garanties previstes al Reglament de revisió en via administrativa dels actes d'aplicació dels tributs. L'execució es suspèn sense necessitat d'aportar garantia, quan s'evidenciï que l'acte administratiu conté un error material, de fet o aritmètic manifest. La suspensió dels actes d'aplicació dels tributs es manté mentre duri el procediment en la via administrativa i mentre es mantingui l'eficàcia de la garantia. El procediment d'oferiment de la garantia i de qualificació de la garantia oferta és el previst al Reglament de revisió en via administrativa dels actes d'aplicació dels tributs Article 94. Resolució dels recursos L'òrgan competent per conèixer el recurs és la Comissió Tècnica Tributària.

Comú de Canillo

El termini màxim per a resoldre'l és de dos mesos comptant des de la data de la seva presentació. L'expiració d'aquest termini sense resposta per part de l'Administració permet considerar que el recurs ha estat desestimat. Les resolucions expresses o tàcites són susceptibles de recurs davant la jurisdicció administrativa. La resolució del recurs conté els antecedents de fet i els fonaments jurídics adequadament motivats que hagin servit per a la decisió.

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

36/49

CAPÍTOL IV. DELS PROCEDIMENTS ESPECIALS DE REVISIÓ
Article 95. Procediments especials Els procediments especials de revisió són: a) El procediment de rectificació d'errors. b) El procediment de devolució d'ingressos indeguts. c) El procediment de revocació. Article 96. Procediment de rectificació d'errors El Comú ha de modificar d'ofici o a instància de la persona interessada els errors materials, de fet o aritmètics dels actes i les resolucions tributàries. En el cas d'inici d'ofici ha de notificar-se a l'interessar, per tal que aquest pugui formular al·legacions en el termini de deu dies a comptar des de l'endemà de la notificació de la proposta. Només es poden rectificar actes o resolucions que no hagin prescrit. El termini màxim per notificar la resolució del procediment és de sis mesos des que es presenta la sol·licitud per part de l'obligat tributari o des de què es notifica l'inici del procediment d'ofici. L'expiració d'aquest termini permet considerar que la sol·licitud ha estat desestimada. Les resolucions expresses o tàcites són susceptibles de recurs d'alçada. L'execució resta suspesa automàticament per l'aportació de garantia suficient per cobrir la quota, els interessos, els recàrrecs i les sancions que siguin objecte del recurs, mitjançant: a) Aval d'una entitat bancària degudament autoritzada per operar al Principat d'Andorra. b) Fiança, personal i solidària, prestada per dues persones de reconeguda solvència a judici de l'Administració, sempre que l'import del deute no superi els 10.000 euros. c) Les garanties previstes al Reglament de revisió en via administrativa dels actes d'aplicació dels tributs. Article 97. Procediment de devolució d'ingressos indeguts Quan un obligat tributari ha realitzat un ingrés tributari indegut per qualsevol causa té dret a la devolució d'ofici o a instància de part, llevat que hagi prescrit el dret a la devolució. Tenen també dret a la devolució els hereus o causahavents de l'obligat tributari. El procediment pot iniciar-se d'ofici o bé a instància de la persona interessada. El procediment per al reconeixement del dret a la devolució i la forma de fer-la efectiva són els regulats al Reglament de revisió en via administrativa dels actes d'aplicació dels tributs. En la devolució dels ingressos indeguts es liquida l'interès moratori calculat des de la data en què es va realitzar l'ingrés indegut fins a la data en què s'ordena la devolució. Article 98. Procediment de revocació L'Administració tributària pot revocar els actes o les resolucions de contingut tributari, sempre que aquests actes infringeixin manifestament la llei, quan circumstàncies sobrevingudes posin de manifest el caràcter improcedent de l'acte, o quan en la tramitació del procediment s'hagi produït indefensió de l'obligat tributari.

Comú de Canillo

La revocació no pot constituir, en cap cas, dispensa o exempció no permesa per les normes tributàries, ni ser contrària al principi d'igualtat, a l'interès públic o a l'ordenament jurídic. L'acord que posa fi al procediment no pot empitjorar la situació jurídica tributària de l'obligat tributari que és part de l'acte o de la resolució que es pretén revocar, i s'ha de donar audiència als interessats. Els procediments de revocació s'inicien i s'impulsen d'ofici. Només es poden revocar actes o resolucions que no hagin prescrit.

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

37/49

La competència per dictar l'acte de resolució d'aquest procediment correspon a l'òrgan que va dictar l'acte, o al seu superior jeràrquic, amb informe preceptiu i vinculant de la Comissió Tècnica Tributària. El termini màxim per resoldre el procediment és d'un any. L'expiració d'aquest termini sense resolució expressa suposa la caducitat del procediment. La caducitat impedeix la iniciació d'un nou procediment de revocació pel mateix acte o resolució de contingut tributari.

CAPÍTOL V. RECURS DAVANT LA JURISDICCIÓ ADMINISTRATIVA
Article 99. Recurs en via jurisdiccional Les resolucions que posen fi a la via administrativa són susceptibles de recurs davant la jurisdicció administrativa.

TÍTOL VII. POTESTAT SANCIONADORA
CAPÍTOL I. ELS PRINCIPIS DE LA POTESTAT SANCIONADORA
Article 100. Potestat sancionadora del Comú El Comú exerceix la potestat sancionadora d'acord amb la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, la Llei de bases de l'ordenament tributari, la Llei de finances comunals i l'Ordinació tributària comunal. Article 101. Principi de no-concurrència de les sancions tributàries La mateixa acció o omissió que s'hagi d'aplicar com a circumstància que determini la qualificació d'una infracció com a greu o molt greu no pot ser sancionada com a infracció independent. Les sancions derivades de la comissió d'infraccions tributàries són compatibles amb l'exigència de l'interès moratori i dels recàrrecs del període executiu.

CAPÍTOL II. NATURALESA DE LA RESPONSABILITAT TRIBUTÀRIA
Article 102. Subjectes de les infraccions tributàries Són subjectes infractors les persones físiques o jurídiques i les entitats que realitzin les accions o les omissions doloses o culposes tipificades com a infraccions tributàries, i singularment: a) Els obligats tributaris, tant els directes com els indirectes. b) Els representants legals dels obligats tributaris que no tenen capacitat d'obrar. La concurrència de diversos subjectes infractors en la realització d'una mateixa infracció tributària determina que estiguin obligats solidàriament al pagament de la sanció davant del Comú. Article 103. Extinció de la responsabilitat de les infraccions tributàries La responsabilitat derivada de les infraccions s'extingeix per les causes següents: a) Per la defunció del subjecte infractor. b) Per prescripció del dret d'imposar sancions. c) Pel transcurs dels terminis als que es refereixen els apartats 1 i 6 de l'article 135 de la Llei de bases de l'ordenament tributari Article 104. Extinció de les sancions tributàries Les sancions tributàries s'extingeixen per les causes següents: a) Pagament, compensació o compliment de la sanció. b) Defunció dels obligats a pagar-les. c) Prescripció del dret a exigir-ne el pagament. d) Condonació.

Comú de Canillo

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

38/49

CAPÍTOL III. ÒRGANS COMPETENTS PER IMPOSAR SANCIONS
Article 105. Òrgans competents per imposar sancions L'establiment i la imposició de les sancions tributàries correspon a la Junta de Govern.

CAPÍTOL IV. CONCEPTE I MODALITATS D'INFRACCIONS I SANCIONS TRIBUTÀRIES
Article 106. Conceptes i modalitats de les infraccions Són infraccions tributàries les accions o les omissions doloses o culposes tipificades i sancionades com a infraccions en aquesta Ordinació tributària. Les infraccions tributàries es classifiquen en simples i de defraudació. Article 107. Modalitats de sanció tributària Les infraccions tributàries es sancionaran mitjançant la imposició de sancions pecuniàries i de sancions no pecuniàries de caràcter accessori, quan procedeixi. Les sancions pecuniàries podran consistir en una multa fixa o proporcional. Les sancions no pecuniàries adoptaran la modalitat de prohibició, durant un termini màxim de tres anys, de formalitzar contractes amb el Comú, o d'inhabilitació, durant un termini màxim de tres anys, per rebre subvencions del Comú. Cada modalitat de sanció tributària és compatible amb les restants. Article 108. Infraccions simples Són infraccions simples l'incompliment d'obligacions o de deures tributaris exigits a qualsevol persona, sigui o no obligat tributari, per la gestió dels tributs i quan no constitueixin infracció de defraudació. Article 109. Infraccions de defraudació Són infraccions de defraudació les accions o omissions doloses o culposes, amb qualsevol grau de negligència, que comportin un perjudici econòmic pel Comú. També tindran la consideració d'infraccions de defraudació aquells perjudicis econòmics que es poguessin derivar del gaudi indegut de beneficis fiscals. Constitueixen infraccions de defraudació les infraccions següents: a) Deixar d'ingressar, totalment o parcialment, els deutes tributaris, les retencions o els ingressos a compte, per no haver presentat declaracions o autoliquidacions quan ho estableixin les normes de cada tribut, i també, quan després del requeriment oportú, l'obligat tributari no presenti les declaracions o les autoliquidacions. b) Deixar d'ingressar, totalment o parcialment, els deutes tributaris, les retencions o els ingressos a compte, perquè en les declaracions o autoliquidacions presentades s'ometin dades, elements, quantitats o signes, índexs o mòduls necessaris per determinar les bases i les quotes de tributació. c) Gaudir indegudament de beneficis fiscals, exempcions, desgravacions o devolucions, o bé obtenir-ne. d) Acreditar improcedentment partides positives o negatives i crèdits de l'impost, per deduir o compensar en la base o en la quota.

Comú de Canillo

Article 110. Quantificació de les sancions Conforme al que estableix la Llei 21/2014, del 16 d'octubre, de bases de l'ordenament tributari, les infraccions simples poden ser sancionades mitjançant una multa fixa d'entre 150 i 3.000 euros. També d'acord amb la referida Llei, atenent a la graduació de les infraccions de defraudació, les sancions aplicables són les següents: a) Per infracció lleu, un 50% de l'import no liquidat. b) Per infracció greu, el 100% de l'import no liquidat. c) Per infracció molt greu, el 150% de l'import no liquidat.

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

39/49

Per a qualificar la graduació de les sancions s'hi estarà al que disposa la Llei de bases de l'ordenament tributari. Les sancions de defraudació poden també comportar: a) La prohibició de celebrar contractes amb el Comú durant un termini de tres anys. b) La inhabilitació per rebre subvencions del Comú durant un termini màxim de tres anys. Article 111. Reducció de les sancions La quantia de les sancions pecuniàries imposades es redueix en un 30% en els supòsits de conformitat amb la liquidació efectuada per l'òrgan competent i amb el pagament voluntari de la pròpia liquidació. L'import de la reducció practicada s'exigeix amb l'únic requisit de la notificació a la persona o entitat interessada, quan s'hagi impugnat l'acte administratiu de regularització. L'import de la sanció que s'ha d'ingressar per la comissió de qualsevol infracció, un cop aplicada, si escau, la reducció per conformitat del 30%, es redueix en el 25% si es realitza l'ingrés total de la sanció dins del període voluntari i no s'impugna la liquidació ni la sanció. L'import de la reducció practicada s'exigeix amb l'únic requisit de la notificació a la persona o entitat interessada, quan s'hagi interposat recurs en el termini previst contra la liquidació o la sanció.

CAPÍTOL V. DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR
Article 112 Regulació de l'expedient sancionador en matèria tributària La imposició de sancions requereix l'obertura i instrucció prèvia d'un expedient sancionador, que es regeix per les normes següents: a) Per les normes establertes en aquesta Ordinació. b) Subsidiàriament, pel Codi de l'Administració, La Llei de bases de l'ordenament tributari i les altres normes que regulen el procediment sancionador en matèria administrativa.

Disposició addicional primera
Els preceptes d'aquesta Ordinació incorporen aspectes de la normativa general que resulten directament aplicables i s'entén que es modificaran automàticament en el moment en què es produeixi la modificació o la derogació total o parcial d'aquesta normativa. En el supòsit de modificació normativa continuaran essent vigents els preceptes que resultin compatibles o que permetin, mentre no s'adapti l'Ordinació, una interpretació harmònica amb els nous principis aplicables.

Disposició addicional segona
En tot allò no previst en la present Ordinació serà d'aplicació l'establert a la Llei 21/2014, del 16 d'octubre, de bases de l'ordenament tributari i als Reglaments que la desenvolupen, així com a la Llei 10/2003, de les finances comunals.

Disposició transitòria primera

Comú de Canillo

Tots els actes, sol·licituds o procediments que es trobin en curs el dia de l'entrada en vigor d'aquesta Ordinació es regeixen per la normativa anterior. Se n'exceptuen les normes de la present Ordinació relatives a la prescripció, les sancions i els recàrrecs, en tot allò que sigui més favorable als administrats.

Disposició derogatòria única
Resten derogades totes les normes amb el mateix rang o inferior que s'hi oposin al contingut de la present Ordinació.

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

40/49

Disposició final única
Aquesta Ordinació entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Canillo, 3 de febrer del 2016
P.O. del Comú La Secretària general Núria López i Sellés El Cònsol major Josep Mandicó Calvó

ANNEX 1 ­ TIPUS DE GRAVAMEN I QUOTES TRIBUTÀRIES MÍNIMES I MÀXIMES DE LA TAXA DEL SERVEI D'HIGIENE PÚBLICA
Divisió Grup Classe Activitat 1 2 5 10 11 13 14 15 15 16 17 18 19 9 2 0 Descripció AGRICULTURA, RAMADERIA, CAÇA I ACTIVITATS DELS SERVEIS QUE S'HI RELACIONEN SILVICULTURA, EXPLOTACIÓ FORESTAL I ACTIVITATS DELS SERVEIS QUE S'HI RELACIONEN PESCA, AQÜICULTURA I ACTIVITATS DELS SERVEIS QUE S'HI RELACIONEN EXTRACCIÓ I AGLOMERACIÓ D'ANTRACITA, HULLA, LIGNIT I TORBA EXTRACCIÓ DE PETROLI BRUT I DE GAS NATURAL; ACTIVITATS DELS SERVEIS RELACIONATS AMB LES EXPLOTACIONS PETROLÍFERES I DE GAS, EXTRACCIÓ DE MINERALS METÀL·LICS EXTRACCIÓ DE MINERALS NO METÀL·LICS NI ENERGÈTICS INDÚSTRIES DE PRODUCTES ALIMENTARIS I BEGUDES DESTIL·LACIÓ D'ALCOHOL ETÍLIC PROCEDENT DE FERMENTACIÓ INDÚSTRIES DEL TABAC INDÚSTRIES TÈXTILS INDÚSTRIES DE LA CONFECCIÓ I DE LA PELLETERIA PREPARACIÓ, ADOBAMENT I ACABAMENT DEL CUIR; FABRICACIÓ D'ARTICLES DE MARROQUINERIA I VIATGE; FABRICACIÓ D`ALTRES ARTICLES DE PELL I FABRICACIÓ DE CALÇAT INDÚSTRIES DE LA FUSTA I DEL SURO, LLEVAT DE MOBLES, CISTELLERIA I ESPARTERIA INDÚSTRIES DEL PAPER EDICIÓ, ARTS GRÀFIQUES I REPRODUCCIÓ DE SUPORTS ENREGISTRATS INDÚSTRIES QUÍMIQUES FABRICACIÓ DE PERFUMS I PRODUCTES DE BELLESA I HIGIENE FABRICACIÓ DE PRODUCTES DE CAUTXÚ I MATÈRIES PLÀSTIQUES FABRICACIÓ D'ALTRES PRODUCTES MINERALS NO METÀL·LICS METAL·LÚRGIA FABRICACIÓ DE PRODUCTES METÀL·LICS, LLEVAT DE MAQUINÀRIA I EQUIPS Euros/M2 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 13,11 2,18 2,18 2,18 2,18 Mínim Euros 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 530,45 53,05 53,05 53,05 53,05 Màxim Euros 250 250 250 250 250 250 250 250 3279 250 250 250 250

20 21 22 24

5 -

2 -

0 -

2,18 2,18 2,18 2,18 13,11 2,18 2,18 2,18 2,18

53,05 53,05 53,05 53,05 530,45 53,05 53,05 53,05 53,05

250 250 250 250 3279 250 250 250 250

Comú de Canillo

24 25 26 27 28

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

41/49

29 30 31 32

-

-

-

33 34 35 36 37 40 41 45 50 51 52 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 60

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 5 2 2 1 2 2 -

1 2 3 3 3 3 3 3 4 1 2 1 1 1 1 -

10 20 30 40 50 60 40 20 40 -

INDÚSTRIES DE LA CONSTRUCCIÓ DE MAQUINÀRIA I EQUIPS MECÀNICS FABRICACIÓ DE MÀQUINES D'OFICINA I EQUIPS INFORMÀTICS FABRICACIÓ DE MAQUINÀRIA I MATERIALS ELÈCTRICS FABRICACIÓ DE MATERIALS ELECTRÒNICS; FABRICACIÓ D'EQUIPS I APARELLS DE RADIO, TELEVISIÓ I COMUNICACIONS FABRICACIÓ D'EQUIPS I INSTRUMENTS MEDICOQUIRÚRGICS, DE PRECISIÓ, ÒPTICA I RELLOTGERIA FABRICACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR, REMOLCS I SEMIREMOLCS FABRICACIÓ D'ALTRES MATERIALS DE TRANSPORT FABRICACIÓ DE MOBLES; ALTRES INDÚSTRIES MANUFACTURERES RECICLATGE PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, VAPOR I AIGUA CALENTA CAPTACIÓ, DEPURACIÓ I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA CONSTRUCCIÓ VENDA, MANTENIMENT I REPARACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR, MOTOCICLETES I CICLOMOTORS; VENDA AL DETALL DE COMBUSTIBLE PER A VEHICLES COMERÇ A L'ENGRÒS I INTERMEDIARIS DEL COMERÇ, LLEVAT DE VEHICLES DE MOTOR I MOTOCICLETES COMERÇ AL DETALL, LLEVAT DE COMERÇ DE VEHICLES DE MOTOR, MOTOCICLETES I CICLOMOTORS; REPARACIÓ D'EFECTES PERSONALS I ESTRIS DO HOTELS ALBERGS JUVENILS I REFUGIS DE MUNTANYA CÀMPING I CARAVÀNING APARTAMENTS TURÍSTICS. APARTAMENTS MOBLATS PER A VACANCES APARTHOTELS XALETS BUNGALOUS CENTRES I COLÒNIES DE VACANCES CASES DE CAMP I GRANGES ALLOTJAMENTS ESPECIALS NO TURÍSTICS RESTAURANTS ESTABLIMENTS DE BEGUDES MENJADORS COL·LECTIUS (CANTINES) PROVISIÓ DE MENJARS PREPARATS ALTRES TIPUS DE TRANSPORT TERRESTRE REGULAR DE VIATGERS ALTRES TIPUS DE TRANSPORT REGULAR (TELEFÈRIC, FUNICULAR I CREMALLERA) TRANSPORT TERRESTRE; TRANSPORT PER CANONADES TRANSPORT AERI I ESPACIAL MANIPULACIÓ I DIPÒSIT DE MERCADERIES TERMINALS D'ESTACIONS D'AUTOBUSOS DE VIATGERS APARCAMENTS ACTIVITATS AFINS AL TRANSPORT; ACTIVITATS D'AGÈNCIES DE VIATGES

2,18 2,18 2,18 2,18

53,05 53,05 53,05 53,05

250 250 250 250

2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 0,43 0,05 0,05 0,43 0,43 0,43 0,43 0,05 0,05 0,15 2,18 2,18 0,10 2,18 0,05 0,05 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18

53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 106,09 53,05 53,05 53,05 250 53,05 53,05 150 250 150 150 53,05 53,05 53,05 79,57 79,57 53,05 53,05 53,05 212,18 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05

250 250 250 250 250 250 250 250 250 875 875 2300 250 250 5000 2300 1592 1592 250 250 250 1093 250 250 250 250 2186 250 250 250 250 250 250

Comú de Canillo

60 60 62 63 63 63 63

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

42/49

64 65 65 66 67 70 71 72 73 74 80 80 85 85 90 92 92 93

1 2 4 4 1 2 6 -

2 1 2 1 -

ACTIVITATS DE CORREUS DIFERENTS DE LES ACTIVITATS POSTALS NACIONALS ACTIVITATS DE LES ENTITATS BANCÀRIES ACTIVITATS DEL SISTEMA FINANCER, LLEVAT DE LES ACTIVITATS D'ASSEGURANCES ACTIVITATS D'ASSEGURANCES, LLEVAT DE LA SEGURETAT SOCIAL OBLIGATÒRIA ACTIVITATS AUXILIARS DEL SISTEMA FINANCER ACTIVITATS IMMOBILIÀRIES LLOGUER DE MAQUINÀRIA I EQUIPS SENSE OPERARI, D'EFECTES PERSONALS I ESTRIS DOMÈSTICS ACTIVITATS INFORMÀTIQUES RECERCA I DESENVOLUPAMENT ALTRES ACTIVITATS EMPRESARIALS ENSENYAMENT DE LES ESCOLES DE CONDUCCIÓ I PILOTATGE ENSENYAMENT PER A ADULTS I ALTRES TIPUS D'ENSENYAMENT ACTIVITATS SANITÀRIES ACTIVITATS VETERINÀRIES ACTIVITATS DE SANEJAMENT PÚBLIC ACTIVITATS RECREATIVES, CULTURALS I ESPORTIVES GESTIÓ D'ESTADIS I ALTRES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ACTIVITATS DIVERSES DE SERVEIS PERSONALS

2,18 16,39 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 0,10 2,18

53,05 1326,13 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05

250 4000 250 250 250 250 875 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ANNEX 2 ­ TIPUS DE GRAVAMEN I QUOTES TRIBUTÀRIES MÍNIMES I MÀXIMES DE LA TAXA PEL SERVEI D'ENLLUMENAT PÚBLIC
Divisió Grup Classe Activitat 1 2 5 10 11 13 14 15 15 9 2 0 Descripció AGRICULTURA, RAMADERIA, CAÇA I ACTIVITATS DELS SERVEIS QUE S'HI RELACIONEN SILVICULTURA, EXPLOTACIÓ FORESTAL I ACTIVITATS DELS SERVEIS QUE S'HI RELACIONEN PESCA, AQÜICULTURA I ACTIVITATS DELS SERVEIS QUE S'HI RELACIONEN EXTRACCIÓ I AGLOMERACIÓ D'ANTRACITA, HULLA, LIGNIT I TORBA EXTRACCIÓ DE PETROLI BRUT I DE GAS NATURAL; ACTIVITATS DELS SERVEIS RELACIONATS AMB LES EXPLOTACIONS PETROLÍFERES I DE GAS. EXTRACCIÓ DE MINERALS METÀL·LICS EXTRACCIÓ DE MINERALS NO METÀL·LICS NI ENERGÈTICS INDÚSTRIES DE PRODUCTES ALIMENTARIS I BEGUDES DESTIL·LACIÓ D'ALCOHOL ETÍLIC PROCEDENT DE FERMENTACIÓ INDÚSTRIES DEL TABAC INDÚSTRIES TÈXTILS INDÚSTRIES DE LA CONFECCIÓ I DE LA PELLETERIA PREPARACIÓ, ADOBAMENT I ACABAMENT DEL CUIR; FABRICACIÓ D'ARTICLES DE MARROQUINERIA I VIATGE; FABRICACIÓ D`ALTRES ARTICLES DE PELL I FABRICACIÓ DE CALÇAT INDÚSTRIES DE LA FUSTA I DEL SURO, LLEVAT DE MOBLES; CISTELLERIA I ESPARTERIA INDÚSTRIES DEL PAPER Euros/M2 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 6,37 0,79 0,79 0,79 0,79 Mínim Euros 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 106,09 53,05 53,05 53,05 53,05 Màxim Euros 250 250 250 250 250 250 250 250 1093 250 250 250 250

Comú de Canillo

16 17 18 19

20 21

-

-

-

0,79 0,79

53,05 53,05

250 250

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

43/49

22 24 24 25 26 27 28 29 30 31 32

5 -

2 -

0 -

33 34 35 36 37 40 41 45 50 51 52 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 5

1 2 3 3 3 3 3 3 4 1 2

10 20 30 40 50 60 -

EDICIÓ, ARTS GRÀFIQUES I REPRODUCCIÓ DE SUPORTS ENREGISTRATS INDÚSTRIES QUÍMIQUES FABRICACIÓ DE PERFUMS I PRODUCTES DE BELLESA I HIGIENE FABRICACIÓ DE PRODUCTES DE CAUTXÚ I MATÈRIES PLÀSTIQUES FABRICACIÓ D'ALTRES PRODUCTES MINERALS NO METÀL·LICS METAL·LÚRGIA FABRICACIÓ DE PRODUCTES METÀL·LICS, LLEVAT DE MAQUINÀRIA I EQUIPS INDÚSTRIES DE LA CONSTRUCCIÓ DE MAQUINÀRIA I EQUIPS MECÀNICS FABRICACIÓ DE MÀQUINES D'OFICINA I EQUIPS INFORMÀTICS FABRICACIÓ DE MAQUINÀRIA I MATERIALS ELÈCTRICS FABRICACIÓ DE MATERIALS ELECTRÒNICS; FABRICACIÓ D'EQUIPS I APARELLS DE RÀDIO, TELEVISIÓ I COMUNICACIONS FABRICACIÓ D'EQUIPS I INSTRUMENTS MEDICOQUIRÚRGICS, DE PRECISIÓ, ÒPTICA I RELLOTGERIA FABRICACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR, REMOLCS I SEMIREMOLCS FABRICACIÓ D'ALTRES MATERIALS DE TRANSPORT FABRICACIÓ DE MOBLES; ALTRES INDÚSTRIES MANUFACTURERES RECICLATGE PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, VAPOR I AIGUA CALENTA CAPTACIÓ, DEPURACIÓ I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA CONSTRUCCIÓ VENDA, MANTENIMENT I REPARACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR, MOTOCICLETES I CICLOMOTORS; VENDA AL DETALL DE COMBUSTIBLE PER A VEHICLES COMERÇ A L'ENGRÒS I INTERMEDIARIS DEL COMERÇ, LLEVAT DE VEHICLES DE MOTOR I MOTOCICLETES COMERÇ AL DETALL, LLEVAT DE COMERÇ DE VEHICLES DE MOTOR, MOTOCICLETES I CICLOMOTORS; REPARACIÓ D'EFECTES PERSONALS I ESTRIS DOMÈSTICS HOTELS ALBERGS JUVENILS I REFUGIS DE MUNTANYA CÀMPING I CARAVÀNING APARTAMENTS TURÍSTICS. APARTAMENTS MOBLATS PER A VANCANCES APARTHOTELS XALETS BUNGALOUS CENTRES I COLÒNIES DE VACANCES CASES DE CAMP I GRANGES ALLOTJAMENTS ESPECIALS NO TURÍSTICS RESTAURANTS ESTABLIMENTS DE BEGUDES MENJADORS COL·LECTIUS (CANTINES) PROVISIÓ DE MENJARS PREPARATS

0,79 0,79 6,37 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79

53,05 53,05 106,09 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05

250 250 1093 250 250 250 250 250 250 250 250

0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,05 0,79 0,79 0,05 0,79

53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 106,09 53,05 53,05 53,05 100 53,05 53,05 80 100 80 80 53,05 53,05 53,05 79,57 79,57 53,05 53,05

250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 1100 250 250 3000 1100 547 547 250 250 250 547 250 250 250

Comú de Canillo

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

44/49

60 60 60 62 63 63 63 63 64 65 65 66 67 70 71 72 73 74 80 80 85 85 90 92 92 93

2 2 1 2 2 1 2 4 4 1 2 6 -

1 1 1 1 2 1 2 1 -

40 20 40 -

-

ALTRES TIPUS DE TRANSPORT TERRESTRE REGULAR DE VIATGERS ALTRES TIPUS DE TRANSPORT REGULAR (TELEFÈRIC, FUNICULAR I CREMALLERA) TRANSPORT TERRESTRE; TRANSPORT PER CANONADES TRANSPORT AERI I ESPACIAL MANIPULACIÓ I DIPÒSIT DE MERCADERIES TERMINALS D'ESTACIONS D'AUTOBUSOS DE VIATGERS APARCAMENTS ACTIVITATS AFINS AL TRANSPORT; ACTIVITATS D'AGÈNCIES DE VIATGES ACTIVITATS DE CORREUS DIFERENTS DE LES ACTIVITATS POSTALS NACIONALS ACTIVITATS DE LES ENTITATS BANCÀRIES ACTIVITATS DEL SISTEMA FINANCER, LLEVAT DE LES ACTIVITATS D'ASSEGURANCES ACTIVITATS D'ASSEGURANCES, LLEVAT DE LA SEGURETAT SOCIAL OBLIGATÒRIA ACTIVITATS AUXILIARS DEL SISTEMA FINANCER ACTIVITATS IMMOBILIÀRIES LLOGUER DE MAQUINÀRIA I EQUIPS SENSE OPERARI, D'EFECTES PERSONALS I ESTRIS DOMÈSTICS ACTIVITATS INFORMÀTIQUES RECERCA I DESENVOLUPAMENT ALTRES ACTIVITATS EMPRESARIALS ENSENYAMENT DE LES ESCOLES DE CONDUCCIÓ I PILOTATGE ENSENYAMENT PER A ADULTS I ALTRES TIPUS D'ENSENYAMENT ACTIVITATS SANITÀRIES ACTIVITATS VETERINÀRIES ACTIVITATS DE SANEJAMENT PÚBLIC ACTIVITATS RECREATIVES, CULTURALS I ESPORTIVES GESTIÓ D'ESTADIS I ALTRES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ACTIVITATS DIVERSES DE SERVEIS PERSONALS

0,05 0,05 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 5,30 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,05 0,79

53,05 106,09 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 1326,13 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05 53,05

250 1093 250 250 250 250 250 250 250 4000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

ANNEX 3 ­ TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I ACTES RELACIONATS ­ BASE DE TRIBUTACIÓ I TIPUS DE GRAVAMEN
FET GENERADOR Llicència obres menors d'edificació BASE TRIBUTACIÓ/TIPUS DE GRAVAMEN Per revisió de projecte i activitat tècnica: 52,5 Si la modificació interior de més de 50m2: 0,85 /m2 l'import mínim serà de 80 Per l'activitat administrativa: 31,50 Per revisió de projecte i activitat tècnica: 52,5 Per l'activitat administrativa: 31,5 Per revisió de projecte i activitat tècnica: 6,30 /ml 50 /ml d'aval bancari d'una durada indefinida Per revisió de projecte i activitat tècnica: 52,5 Per l'activitat administrativa: 31,5 Per revisió de projecte i activitat tècnica: 0,85 /m2 Mínim: 150 - Màxim: 3.000 Per l'activitat administrativa: 100

Llicència obres menors d'urbanització

Comú de Canillo

Llicència obres menors d'obertura de rasa Llicència obres menors genèrica Llicència d'obra major d'edificació de nova planta o ampliació d'edificis existents (comporta increment de superfície)

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

45/49

Llicència d'obra major de reforma, reparació o rehabilitació d'edificis existents (sense increment de superfície). Llicència de modificació d'ús

Llicència d'ús per a la primera utilització o ocupació d'edificis Llicència d'enderroc d'edificis Llicència d'obres de moviment de terres en general, excavacions, desmunts, esplanacions i terraplenats sol·licitats de forma independent Llicència d'obres de col·locació d'ancoratge Llicència i/o aprovació de projectes d'obres integrals d'urbanització Llicència d'obres d'implantació i d'instal·lació de ginys de transport per cable Llicència d'obres en zones exposades a riscos naturals, per les instal·lacions o equipaments destinats a la protecció Llicència de parcel·lació, segregació, divisió, agrupació o reparcel·lació de finques. Assenyalament de límits d'edificació i de construcció Transmissió de titularitat de llicència urbanística Pròrroga de termini d'iniciació o de finalització d'obres subjectes a llicència urbanística Pla Parcial

Per revisió de projecte i activitat tècnica: 0,85 /m2 afectat. Mínim: 150 - Màxim: 3.000 Per l'activitat administrativa: 52,5 Per l'activitat administrativa: 100 Per revisió de projecte i activitat tècnica: 0,65 /m2 Mínim: 50 - Màxim: 1.000 Per l'activitat administrativa: 100 Per revisió de projecte i activitat tècnica: 105 /unitat immobiliària Per l'activitat administrativa: 100 En els casos en que sigui procedent el subministrament i instal·lació de la placa de número d'edifici: 75 /placa Per revisió de projecte i activitat tècnica: 0,37 /m2 d'edificació Per l'activitat administrativa: 100 Per revisió de projecte i activitat tècnica:0,80 /m3 sobre el volum excavat o terraplenat. El total serà la suma dels dos conceptes malgrat la terra sigui la mateixa. Per l'activitat administrativa: 100 Preu per revisió de projecte i activitat tècnica: 4,20 /ml. Mínim: 25 - Màxim: 250 Per l'activitat administrativa: 100 Per revisió de projecte i activitat tècnica: 0,37 /m2 Mínim: 2.500 Per l'activitat administrativa: 100 Per revisió de projecte i activitat tècnica: 50 /ml Per l'activitat administrativa: 100 Per revisió de projecte i activitat tècnica: 0,17 /m2 Per l'activitat administrativa: 100 Per revisió de projecte i activitat tècnica: 165 / ut finca segregada o agrupada Per l'activitat administrativa: 100 Per revisió de projecte i activitat tècnica:6,3 /ml Més honoraris del topògraf Per l'activitat administrativa: 1.050 Per l'activitat administrativa: 100

Per revisió de projecte i activitat tècnica: 0,21 /m2 de l'àmbit afectat. Mínim: 2.500 Per l'activitat administrativa: 100 Per revisió de projecte i activitat tècnica: 0,21 /m2 de l'àmbit afectat. Modificació o revisió del Pla Parcial Mínim: 1.000 Per l'activitat administrativa: 100 Per revisió de projecte i activitat tècnica: 0,21 /m2 de l'àmbit afectat. Sectorització d'unitat actuació Mínim: 2.500 Per l'activitat administrativa: 100 Per revisió de projecte i activitat tècnica: 0,50 /m2, mínim: 100 i Avantprojectes màxim 1.000 Per l'activitat administrativa: 100 Per revisió de projecte i activitat tècnica: 425 Obres auxiliars de construcció (casetes d'obra, grues, etc.) Per l'activitat administrativa: 100

Comú de Canillo

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

46/49

ANNEX 4 ­ IMPOST DE RADICACIÓ D'ACTIVITATS COMERCIALS, EMPRESARIALS I PROFESSIONALS ­ TIPUS DE GRAVAMEN APLICABLES
Divisió 1 2 5 10 11 13 14 15 15 16 17 18 19 Grup 9 Classe 2 Activitat 0 Descripció AGRICULTURA, RAMADERIA, CAÇA I ACTIVITATS DELS SERVEIS QUE S'HI RELACIONEN SILVICULTURA, EXPLOTACIÓ FORESTAL I ACTIVITATS DELS SERVEIS QUE S'HI RELACIONEN PESCA, AQÜICULTURA I ACTIVITATS DELS SERVEIS QUE S'HI RELACIONEN EXTRACCIÓ I AGLOMERACIÓ D'ANTRACITA, HULLA, LIGNIT I TORBA EXTRACCIÓ DE PETROLI BRUT I DE GAS NATURAL; ACTIVITATS DELS SERVEIS RELACIONATS AMB LES EXPLOTACIONS PETROLÍFERES I DE GAS EXTRACCIÓ DE MINERALS METÀL·LICS EXTRACCIÓ DE MINERALS NO METÀL·LICS NI ENERGÈTICS INDÚSTRIES DE PRODUCTES ALIMENTARIS I BEGUDES DESTIL·LACIÓ D'ALCOHOL ETÍLIC PROCEDENT DE FERMENTACIÓ INDÚSTRIES DEL TABAC INDÚSTRIES TÈXTILS INDÚSTRIES DE LA CONFECCIÓ I DE LA PELLETERIA PREPARACIÓ, ADOBAMENT I ACABAMENT DEL CUIR; FABRICACIÓ D'ARTICLES DE MARROQUINERIA I VIATGE, FABRICACIÓ D'ALTRES ARTICLES DE PELL I FABRICACIÓ DE CALÇAT INDÚSTRIES DE LA FUSTA I DEL SURO, LLEVAT DE MOBLES; CISTELLERIA I ESPARTERIA INDÚSTRIES DEL PAPER EDICIÓ, ARTS GRÀFIQUES I REPRODUCCIÓ DE SUPORTS ENREGISTRATS INDÚSTRIES QUÍMIQUES FABRICACIÓ DE PERFUMS I PRODUCTES DE BELLESA I HIGIENE FABRICACIÓ DE PRODUCTES DE CAUTXÚ I MATÈRIES PLÀSTIQUES FABRICACIÓ D'ALTRES PRODUCTES MINERALS NO METÀL·LICS METAL·LÚRGIA FABRICACIÓ DE PRODUCTES METÀL·LICS, LLEVAT DE MAQUINÀRIA I EQUIPS INDÚSTRIES DE LA CONSTRUCCIÓ DE MAQUINÀRIA I EQUIPS MECÀNICS FABRICACIÓ DE MÀQUINES D'OFICINA I EQUIPS INFORMÀTICS FABRICACIÓ DE MAQUINARIA I MATERIALS ELÈCTRICS FABRICACIÓ DE MATERIALS ELECTRÒNICS; FABRICACIÓ D'EQUIPS I APARELLS DE RADIO, TELEVISIÓ I COMUNICACIONS FABRICACIÓ D'EQUIPS I INSTRUMENTS MEDICOQUIRÚRGICS, DE PRECISIÓ, ÒPTICA I RELLOTGERIA FABRICACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR, REMOLCS I SEMIREMOLCS Euros/M2 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 8,74 1,91 1,91 1,91 1,91 Mínim euros 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Màxim euros 500 500 500 500 500 500 500 500 2.185,45 500 500 500 500

20 21 22 24 24 25 26 27 28 29 30

5 -

2 -

0 -

1,91 1,91 2,00 2,00 8,74 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

500 500 500 500 2.185,45 500 500 500 500 500 500 500 500

Comú de Canillo

31 32

33 34

-

-

-

3,00 3,00

20 20

500 500

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

47/49

35 36 37 40 41 45 50 51

-

-

-

52 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 60 60 60 62 63 63 63 63 64 65

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 5 2 2 1 2 2 1 2 2 -

1 2 3 3 3 3 3 3 4 1 2 1 1 1 1 2 -

10 20 30 40 50 60 40 20 40 -

FABRICACIÓ D'ALTRES MATERIALS DE TRANSPORT FABRICACIÓ DE MOBLES; ALTRES INDÚSTRIES MANUFACTURERES RECICLATGE PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, VAPOR I AIGUA CALENTA CAPTACIÓ, DEPURACIÓ I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA CONSTRUCCIÓ VENDA, MANTENIMENT I REPARACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR, MOTOCICLETES I CICLOMOTORS; VENDA AL DETALL DE COMBUSTIBLE PER A VEHICLES COMERÇ A L'ENGRÒS I INTERMEDIARIS DEL COMERÇ, LLEVAT DE VEHICLES DE MOTOR I MOTOCICLETES COMERÇ AL DETALL, LLEVAT DE COMERÇ DE VEHICLES DE MOTOR, MOTOCICLETES I CICLOMOTORS; REPARACIÓ D'EFECTES PERSONALS I ESTRIS DOMÈSTICS HOTELS ALBERGS JUVENILS I REFUGIS DE MUNTANYA CÀMPING I CARAVÀNING APARTAMENTS TURÍSTICS. APARTAMENTS MOBLATS PER A VACANCES APARTHOTELS XALETS BUNGALOUS CENTRES I COLÒNIES DE VACANCES CASES DE CAMP I GRANGES ALLOTJAMENTS ESPECIALS NO TURÍSTICS RESTAURANTS ESTABLIMENTS DE BEGUDES MENJADORS COL·LECTIUS (CANTINES) PROVISIÓ DE MENJARS PREPARATS ALTRES TIPUS DE TRANSPORT TERRESTRE REGULAR DE VIATGERS ALTRES TIPUS DE TRANSPORT REGULAR (TELEFÈRIC, FUNICULAR I CREMALLERA) TRANSPORT TERRESTRE; TRANSPORT PER CANONADES TRANSPORT AERI I ESPACIAL MANIPULACIÓ I DIPÒSIT DE MERCADERIES TERMINALS D'ESTACIONS D'AUTOBUSOS DE VIATGERS APARCAMENTS ACTIVITATS AFINS AL TRANSPORT; ACTIVITATS D'AGÈNCIES DE VIATGES ACTIVITATS DE CORREUS DIFERENTS DE LES ACTIVITATS POSTALS NACIONALS ACTIVITATS DE LES ENTITATS BANCÀRIES ACTIVITATS DE LES ENTITATS BANCÀRIES: INSTAL·LACIÓ DE CAIXERS AUTOMÀTICS INDEPENDENTS DE LA SUCURSAL BANCÀRIA RADICADA. PER UNITAT ACTIVITATS DEL SISTEMA FINANCER, LLEVAT DE LES ACTIVITATS D'ASSEGURANCES ACTIVITATS D'ASSEGURANCES, LLEVAT DE LA SEGURETAT SOCIAL OBLIGATÒRIA ACTIVITATS AUXILIARS DEL SISTEMA FINANCER ACTIVITATS IMMOBILIÀRIES

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00

20 20 20 20 20 20 20 20

500 500 500 500 500 500 500 546,36

2,00 0,16 0,11 0,11 0,16 0,16 0,16 0,11 0,11 0,11 0,16 2,00 1,65 0,11 2,00 1,09 1,09 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,50 2,00 100,00 32,50 6,56 6,56 6,56 6,56

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

546,36 2.500 500 500 5.000 2.500 655,64 500 500 500 500 2.185,45 1.092,73 1.092,73 1.092,73 500

20 32.781,81 20 20 20 20 20 20 20 500 500 500 500 500 500 500

1 -

20 32.781,81 20 20 20 20 20 650,00 500 500 500 500

Comú de Canillo

65 65 66 67 70

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

48/49

71 72 73 74 80 80 85 85 90 92 92 93

4 4 1 2 6 -

1 2 1 -

-

LLOGUER DE MAQUINÀRIA I EQUIPS SENSE OPERARI, D'EFECTES PERSONALS I ESTRIS DOMÈSTICS ACTIVITATS INFORMÀTIQUES RECERCA I DESENVOLUPAMENT ALTRES ACTIVITATS EMPRESARIALS ENSENYAMENT DE LES ESCOLES DE CONDUCCIÓ I PILOTATGE ENSENYAMENT PER A ADULTS I ALTRES TIPUS D'ENSENYAMENT ACTIVITATS SANITÀRIES ACTIVITATS VETERINÀRIES ACTIVITATS DE SANEJAMENT PÚBLIC ACTIVITATS RECREATIVES, CULTURALS I ESPORTIVES GESTIÓ D'ESTADIS I ALTRES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES ACTIVITATS DIVERSES DE SERVEIS PERSONALS

1,91 6,56 1,91 6,56 1,91 1,91 6,56 6,56 1,91 1,91 0,11 2,50

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Comú de Canillo

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015

Núm. 11

10 de febrer del 2016

49/49

Comú de Canillo

www.bopa.ad
Dipòsit legal: AND.2-2015